Turvallisuus ja työhyvinvointi

Turvallisuus on UPM:n organisaatiokulttuurin ja kaikkien toimipaikkojemme hallintajärjestelmien ytimessä. Jokaisella työntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Tämä on meille ensisijaisen tärkeää, ja tavoitteemme on varmistaa jokaisen työpäivän turvallisuus. Mielestämme turvallisuus on jokaisen UPM:n toimipaikoilla työskentelevän oikeus. Turvallisuusstandardiemme ja vaatimustemme avulla huolehdimme sekä omien työntekijöidemme että urakoitsijoiden ja vierailijoiden turvallisuudesta.

 

Noudatamme kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia työturvallisuuslakeja, ‑sääntöjä ja ‑määräyksiä. Toimimme UPM:n turvallisuusstandardien ja paikallisten käytäntöjen mukaisesti. Työturvallisuudelle asetetaan organisaatioidemme kaikilla tasoilla selkeitä  tavoitteita, joista myös viestimme henkilöstölle. Haluamme myös varmistaa, että saavutamme kunnianhimoiset tavoitteemme. UPM:n työterveyden ja ‑turvallisuuden johtamisjärjestelmät perustuvat UPM:n turvallisuusstandardeihin ja erityisesti rooleja ja vastuita koskevaan standardiin, jossa määritellään selkeästi jokaisen linjaorganisaation vastuut.

UPM:n turvallisuussäännöt


Sovellamme työterveyden ja ‑turvallisuuden johtamisjärjestelmiimme jatkuvan parantamisen periaatetta, mihin liittyen niille tehdään kattavia sisäisiä ja ulkopuolisia auditointeja sekä johdon katselmuksia. Järjestelmien piiriin kuuluvat kaikki toimipaikkamme ja niiden työntekijät sekä niissä työskentelevät urakoitsijat. Lisäksi työterveyden ja ‑turvallisuuden johtamisjärjestelmillä on kolmansien osapuolten varmentama ISO 45001:2018 -standardin mukainen sertifiointi 83%:ssa tuotantolaitoksistamme. Vuonna 2021 39 toimipaikassamme oli käytössä sertifioidut järjestelmät. Niissä työskentelee yhteensä 11 200 henkilöä eli 67 % kaikista UPM:n työntekijöistä.

 

 

 
3,5
tapaturmataajuus ml. urakoitsijat
44 000
läheltä piti -tilannetta ja turvallisuushavaintoa
31 000
turvallisuuskävelyä ja -keskustelua
 

Työturvallisuus

Meille turvallisuus on enemmän kuin sääntöjen ja säädösten noudattamista. Turvallisuushankkeissamme on kyse kehityksestä, oppimisesta ja kyvykkyyden rakentamisesta. Tästä syystä haluamme varmistaa, että sekä kaikki omat työntekijämme että UPM:n toimipaikoissa työskentelevät kumppanit noudattavat turvallisuusvaatimuksiamme ja myös kehittävät proaktiivisesti parhaita käytäntöjä ja siten parantavat turvallisuuskulttuuriamme.

Turvallisuuskulttuuri

UPM:n Toimintaohje edellyttää kaikilta UPM:n turvallisuusvaatimusten noudattamista ja kannustaa siihen. Jos työntekijä havaitsee turvatonta työskentelyä, hänen on puututtava siihen ja ilmoitettava tilanteesta tai turvattomista olosuhteista välittömästi. Olennainen osa oikein toimimisen kulttuuriamme on, että työntekijät kokevat voivansa tuoda esiin huolenaiheensa ja voivat luottaa siihen, että UPM ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

 

Terveys ja hyvinvointi

Työntekijöidemme hyvinvointi rakentuu turvallisen ja kannustavan työympäristön pohjalle. Hyvinvointiin vaikuttavat myös terveet elintavat sekä työn ja vapaa-ajan suhde, ja se näkyy suoraan henkilöstön sitoutumisessa ja liiketoimintamme menestyksessä.