Työturvallisuus

Meille turvallisuus on enemmän kuin sääntöjen ja säädösten noudattamista. Turvallisuushankkeissamme on kyse kehityksestä, oppimisesta ja kyvykkyyden rakentamisesta. Tästä syystä haluamme varmistaa, että sekä kaikki omat työntekijämme että UPM:n toimipaikoissa työskentelevät kumppanit noudattavat turvallisuusvaatimuksiamme ja myös kehittävät proaktiivisesti parhaita käytäntöjä ja siten parantavat turvallisuuskulttuuriamme.

 

Kannustamme esimerkiksi jokaista ilmoittamaan havaituista poikkeamista ja myös positiivisista havainnoista ja läheltä piti -tilanteista. Niistä kaikista voidaan oppia tulevaisuutta ajatellen.

Systemaattinen vaarojen tunnistus ja riskien arviointi auttaa meitä saamaan kuvan riskeistä ja mahdollisuuksista. Niiden pohjalta  optimoimme turvallisuustoimintamme ja löytämään oikeat painopisteet. Nämä tiedot jaetaan yhtiönlaajuisesti verkkopohjaisen turvallisuustyökalun kautta, jotta vaaratilanteet voidaan jatkossa välttää. Riskiarviointeja tekevät organisaatiorajojen yli toimivat asiantuntijatiimit, jotka tuntevat arvioitavan tehtävän, prosessin tai alueen hyvin. Riskien hallintakeinoja hyödynnetään tunnistettujen riskien toimenpiteitä suunniteltaessa.  Riskiarviointeja tarkastellaan määräajoin tai jos ilmenee uutta tietoa.

Analysoimme tuloksiamme systemaattisesti ja selvitämme, mitä voimme oppia tapaturmista, läheltä piti -tilanteista sekä auditointien havainnoista. Organisaatiorajojen yli toimivat tiimimme pyrkivät tunnistamaan kaikkien turvallisuuden kannalta ongelmallisten tilanteiden takana piilevät syyt. Niiden pohjalta määritämme korjaavat toimenpiteet ja hallintakeinot, jotta vastaavilta tapauksilta vältyttäisiin jatkossa.

Liiketoimintayksikkömme ovat sitoutuneet turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen kaikessa toiminnassamme. Säännölliset johdon katselmukset, esimerkillinen johtaminen ja monisuuntainen palaute tukevat koko yhtiön laajuista proaktiivista ajattelutapaa. Seuraamme edistymistä asettamalla vuosittaiset kunnianhimoiset turvallisuustavoitteet ja seuraamalla tuloksia kattavien turvallisuusmittarien avulla.  Käytämme esimerkiksi monia ennalta ehkäisyyn keskittyviä turvallisuuden KPI-mittareita, jotka painottavat osallistumista ja jatkuvaa parantamista.

Työntekijöidemme turvallisuuskoulutuksen tarvetta arvioidaan esimerkiksi työturvallisuustoimikunnilta saadun palautteen, työntekijöiden tai johdon ehdotusten, auditointien ja vaaratilannetutkimusten tulosten sekä lainsäädännön ja prosessien muutosten perusteella. Arviointien pohjalta luodaan koulutussuunnitelma ja kouluttajiksi valitaan sopivat asiantuntijat joko yhtiön sisältä tai ulkopuolelta. Turvallisuuskoulutus voidaan toteuttaa verkossa, opetustiloissa, käytännön koulutuksena tai näiden yhdistelmänä.

Uudet työntekijät ja urakoitsijat saavat UPM:n yleisen turvallisuusperehdytyksen ja työpaikkakohtaisiin riskeihin keskittyvän koulutuksen.  

 

Pandemiaturvallisuus: Riskien tunnistamisesta käytännön ratkaisuihin