Terveys ja hyvinvointi

Työntekijöidemme hyvinvointi rakentuu turvallisen ja kannustavan työympäristön pohjalle. Hyvinvointiin vaikuttavat myös terveet elintavat sekä työn ja vapaa-ajan suhde, ja se näkyy suoraan henkilöstön sitoutumisessa ja liiketoimintamme menestyksessä. 

 

Teemme tiivistä yhteistyötä työntekijöidemme sekä ulkoisten työterveysorganisaatioiden kanssa tukeaksemme henkilöstön hyvinvointia. Lähes kaikki työntekijämme ovat edustettuna säännöllisesti kokoontuvissa esimiesten ja työntekijöiden yhteisissä turvallisuustoimikunnissa. Näiden paikallisten toimikuntien tarkoitus on valvoa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä asioita ja ohjelmia sekä antaa tarpeen mukaan ohjeita. Toimikuntia ei vielä ole perustettu uusimpiin ja pienimpiin toimipaikkoihimme.

Emme keskity yksinomaan toimipaikkojen terveysriskien vähentämiseen vaan luomme myös ennalta ehkäiseviä toimia, jotka tukevat henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia. Toimipaikoillamme järjestetään vuosittain useita paikallisia terveyttä edistäviä kampanjoita ja ehkäistään ongelmia tunnistettujen toimien kautta. Monilla toimipaikoillamme on mahdollisuus käyttää kuntosalia maksutta tai osallistua muuhun ohjattuun liikuntaan. UPM tukee myös joukkueurheilua ja lainaa turvavarusteita työntekijöiden vapaa-ajan harrastuksiin. Tarjoamme useissa toimipaikoissa rokotuksia kausi-influenssaa vastaan. Turvallisuuden tavoin myös työterveys ja -hyvinvointi perustuvat jatkuvaan parantamiseen, kehittymiseen ja henkilöstön sitoutumiseen.

Tästä syystä UPM:n eri toimipaikoilla on käynnissä useita terveyden ja hyvinvoinnin hankkeita, joilla haluamme tukea työntekijöiden terveyden, elämän laadun ja työkyvyn jatkuvaa parantamista. UPM:n henkilöstöllä ei ole työhön liittyvää korkeaa tapaturman tai taudin vaaraa. UPM analysoi mahdolliset vaarat ja ryhtyy toimiin, jos ne muodostavan uhan terveelliselle työympäristölle. Minimoimme terveysvaarat standardisoiduilla prosesseilla, jotka liittyvät esimerkiksi riskien arviointiin, henkilösuojaimiin, kemikaalien  hallintaan sekä työterveyskyselyihin. Suurin osa UPM:n työntekijöistä on alueilla, joilla HIV:n/AIDSin, malarian ja tuberkuloosin riski on korkeintaan vähäinen. Kriittisille alueille matkustaville työntekijöille on tarjolla tukea ja ohjeita. Vuonna 2019 käynnistimme turvallista matkustamista ja turvallista ajamista käsittelevät verkkokurssit edistääksemme työntekijöiden turvallisuutta myös työajan ulkopuolella.

 

Paikallista yhteistyötä Covid-19 pandemiassa

 

Covid -19: Turvallisuus ja johtaminen kriittisessä roolissa poikkeusolosuhteissa

Koronaviruksen aiheuttama COVID19 -pandemia on muuttanut arkeamme vuoden 2020 aikana. Turvallisuus on UPM:n organisaatiokulttuurin ja toimipaikkojemme johtamisen ytimessä. Olemme osallistuneet koronaviruksen torjuntaan koko konsernia koskevilla ja paikallisilla toimenpiteillä. Koronaviruksen vastainen työ jatkuu edelleen, mutta tähän mennessä tekemiemme toimenpiteiden avulla olemme pyrkineet varmistamaan, että työntekijämme ja heidän läheisensä ovat pysyneet terveinä epidemian aikana.

Olemme perustaneet konserninlaajuisen koronavalmiusryhmän, joka seuraa sekä kansainvälistä, kansallista että paikallista koronavirustilannetta ja ohjeistaa henkilöstöämme organisaatiomme kaikilla tasoilla. Olemme laatineet kaikkia toimipaikkojamme koskevat ohjeet sekä paikallisia toimintaohjeita koronavirukselta suojautumiseksi ja viestimme niistä henkilöstöllemme aktiivisesti eri viestintäkanavissa. Virukseen ja sen leviämiseen liittyviä riskejä arvioimme jatkuvasti sekä konserni- että paikallisella tasolla. Seuraamme ja noudatamme viranomaisten kansallisia ja paikallisia ohjeistuksia ja suosituksia kaikissa toimipaikoissamme.

Olemme tehneet paikalliset riskiarvioinnit eri toimipisteissämme sekä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat eri toiminnoissamme. Olemme järjestäneet erilaisia koronavirukseen ja siitä suojautumiseen liittyviä koulutuksia. Olemme muun muassa ohjeistaneet työntekijöitämme suojavarusteiden käytössä virukselta suojautumisessa. Olemme tehostaneet siivousta ja tehneet erityisjärjestelyitä tehtaissa ja toimistoissa työskenteleville välttääksemme lähikontakteja ja pitääksemme työympäristömme turvallisina. Tarjoamme työntekijöillemme kasvomaskeja, joita he voivat käyttää työmatkojen ja -päivien ajan. Olemme auttaneet esimiehiämme toimimaan poikkeuksellisessa tilanteessa ja muistutamme kaikkia työntekijöitämme myös henkisen hyvinvoinnin tärkeydestä poikkeusaikana. Pyydämme vierailijoitamme ja urakoitsijoitamme täyttämään koronavirusta koskevan selvityslomakkeen ja välttämään toimipaikoissamme käyntiä sairaina.