UPM.FI

Kiertotaloutta käytännössä

 

Sivuvirtojen ja tähteiden innovatiivinen hyödyntäminen on tärkeässä roolissa kaikilla tuotantolaitoksillamme. Monet tuotteistamme valmistetaan perinteisen tuotantoprosessin tähteistä, sivuvirroista ja jätteestä.

 
 

UPM BioVerno -diesel ja -nafta ovat kestäviä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille

Käytämme UPM BioVernon raaka-aineena selluntuotannon tähteenä saatavaa mäntyöljyä, joka on peräisin pääosin kotimaisista metsistä.

Lue lisää

 

Uusiutuva muovi on ilmastokestävä ratkaisu kasvavaan muovitarpeeseen

Uusiutuvat, biopohjaiset muovit tarjoavat muovin tutut ominaisuudet mutta pienemmän hiilijalanjäljen.

Lue artikkeli

 

Arla tuo kauppoihin 40 miljoonaa kokonaan puupohjaista pakkausta

Arla haluaa tarjota kuluttajille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia vastuullisempiin valintoihin. Tänä vuonna Arla siirtyy käyttämään ensimmäisenä Suomessa maitojen, jogurttien ja ruoanvalmistustuotteiden harjakattoisissa kartonkipakkauksissa uusiutuvaa puupohjaista biomuovia, jonka mäntyöljypohjainen raaka-aine on UPM:n suomalainen innovaatio.

Lue lehdistötiedote

 

Joka kolmas perhe kierrättää enemmän lasten ansiosta – Arla ja UPM innostavat perheitä kierrättämään uudella Kierrätyskamut-pelillä.

Lue lehdistötiedote

 

UPM BioVerno -dieselin tarina

Katso kuinka idea uusiutuvasta UPM BioVerno –dieselistä toteutui UPM Lappeenrannan biojalostamolla.

Katso video

 

UPM Raflatac kerää asiakkailtaan ja yhteistyökumppaneiltaan tarralaminaattijätettä ja kierrättää sen RafCycle®-kierrätyskonseptinsa mukaisesti mm. UPM ProFin tuotannossa

Lue lisää

 

UPM Raflatac innovoi kohti kiertotaloutta

Yhdessä muiden alan johtavien toimijoiden kanssa UPM Raflatac on sitoutunut kehittämään etiketöintiratkaisuja, jotka tukevat brändinomistajia heidän tavoitteissaan luopua tarpeettomista muovipakkauksista ja siirtyä täysin uudelleenkäytettäviin, kierrätettäviin tai kompostoituviin pakkauksiin vuoteen 2025 mennessä.

Lue artikkeli

 

Testattu saunassa – ohuen ohut innovaatio mullistaa pienpanimoiden etikettimahdollisuudet

UPM Raflatac on kehittänyt lukuisia innovatiivisia ratkaisuja, kuten ohuita etikettimateriaaleja, poispestäviä liimoja sekä kierrätysmateriaaleista tehtyjä etikettejä.

Lue artikkeli

 

 

Kierrätettyjen taustapapereiden tuoteperhe on ensimmäinen laatuaan

Tuotannossa käytettäviä taustapapereita kerätään asiakkailta ja niistä poistetaan silikoni ainutlaatuisella menetelmällä. Jäljelle jäävä sellu käytetään paperintuotantoon.

 

UPM ProFi -puumuovikomposiitti on hyvä esimerkki jätteen uusiokäytöstä

UPM ProFin valmistukseen käytetään tarralaminaattien tuotannossa hyödyntämättä jäävää paperia ja muovia. Vuonna 2020, 39 % UPM ProFissa käytetystä muovista oli kierrätysmateriaalia, ja kierrätysmateriaalin osuus kasvaa tulevaisuudessa.

Lue lisää

 

 

Kiertotalouden ytimessä

Kymmenvuotistaivaltaan juhliva UPM ProFi näyttää, kuinka kiertotalous toimii käytännössä. Uudet materiaalit ja tuotteet syntyvät tuotannon sivuvirtoja hyödyntämällä.

Lue artikkeli

 

Paperinkierrätys on kiertotalouden malliesimerkki

Se on kestävin tapa antaa paperille uusi elämä. Olemme yksi maailman johtavia keräyspaperin käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa. Vuonna 2020 käytimme keräyspaperia yhteensä noin 1,8 miljoonaa tonnia. Paperintuotannossa käyttämistämme kuiduista 26 % on kierrätyskuitua.

Keräyspaperi on meille tärkeä raaka-aine. Haluamme varmistaa sen saatavuuden ja laadun toimimalla yhteistyössä yhteisöjen ja paperinkeräysyritysten kanssa. Lähes kaikki paperi, esimerkiksi käytetyt sanomalehdet, pahvi, pakkausmateriaalit, kirjepaperi, mainoslehtiset, aikakauslehdet, luettelot, kortit, kirjekuoret ja käärepaperi, voidaan kierrättää.

 

Lue lisää aiheesta

 

UPM Plywood käyttää ligniiniin perustuvaa WISA BioBond -liimausteknologiaa vanerinvalmistuksessaan. Ligniiniä syntyy selluntuotannon sivutuotteena.

Lue lisää aiheesta

 

UPM Plywood ottaa käyttöön uuden ympäristöystävällisen WISA BioBond -liimausteknologian

UPM Plywood ottaa käyttöön uuden ympäristöystävällisen ligniiniin perustuvan WISA BioBond liimausteknologian vanerinvalmistuksessa. Uudessa liimausteknologiassa 50% vaneriliiman valmistukseen käytettävästä öljypohjaisesta fenolista on korvattu sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvällä ligniinillä.

Lue lehdistötiedote

 

 

Tuhkaa syntyy biopohjaisen energian tuotannossa ja se muodostaa suurimman osan tuottamastamme kiinteästä jätteestä

Tällä hetkellä 92 prosenttia tuhkasta hyötykäytetään esimerkiksi maanrakennuksessa, sementtiteollisuudessa tai lannoitteena.

Hyvä esimerkki innovatiivisuudestamme on lentotuhkapohjainen Elurit, jota käytämme lipeän korvaajana massan valkaisuvaiheessa. Myös maanparannustuote Cinerit valmistetaan biopohjaisen energian tuotannon sivutuotteena syntyvästä lentotuhkasta. UPM Schongaun tehdas Saksassa on kehittänyt yhdessä SMI:n kanssa uuden prosessin saostetun kalsiumkarbonaatin valmistamiseen tuhkasta.

Lue lisää aiheesta (saksaksi)

 

Tuhka on metsäteollisuudessa merkittävä jätejae, jolle löytyy monia hyötykäyttökohteita

UPM tavoittelee kaatopaikkajätteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030 mennessä ja Suomessa jo muutaman vuoden sisällä. Yhtään jätettä ei tämän jälkeen viedä kaatopaikalle tai polteta ilman energian talteenottoa. Tuhka on yksi suurimmista jätejakeista - sille löytyy kuitenkin jo kohtuullisen hyvin hyötykäyttökohteita.

Lue artikkeli

 

Läpimurto tuhkan kierrätyksessä

UPM Schongaun paperitehdas Saksassa on kehittänyt yhdessä SMI-yhtiön kanssa uuden prosessin saostetun kalsiumkarbonaatin valmistamiseen kierrätetystä tuhkasta. Uusi valmistustapa on läpimurto monellakin tapaa; se hyödyntää sivuvirtatuhkaa uudella tavalla sekä säästää merkittävän määrän energiaa.

Lue artikkeli

 

Tuhkasta on moneksi

Lähes kaikki ratkaisumme – ne kaikkein innovatiivisimmatkin – juontavat juurensa metsästä. Perinteisen metsäteollisuuden prosesseissa syntyvistä kuitupohjaisista sivuvirroista voidaan tuottaa biomassapohjaista energiaa. Tästä taas syntyy uusi sivuvirta: tuhka.

Lue lisää


 

Kaikki talteen – selluntuotannon tähteet ja sivuvirrat

Ihmiset kaikkialla elävät pidempään, terveemmin ja vauraammin. Väestön ja sitä kautta kulutuksen kasvu luovat haasteita kestävälle kehitykselle. Tarvitaan lisää uusiutuvia ja kierrätettäviä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille, ja tähteet ja sivuvirrat on käytettävä tehokkaasti.

Lue lisää

 

 

Kierrätettyjen ravinteiden käyttö jätevedenpuhdistuslaitoksissamme lisääntyy tasaisesti

UPM tukee Baltic Sea Action Groupin toimintaa rehevöitymisen ehkäisemiseksi

UPM jatkaa monivuotista yhteistyötään Baltic Sea Action Groupin (Elävä Itämeri Säätiö, BSAG) kanssa Itämeren ja Suomen vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseksi.  

Lue lehdistötiedote

 

Kekkilän kompostissa valmistuu herkkuateria UPM Kaukaan vedenpuhdistamon mikro-organismeille

UPM Kaukaan integraatin biologisen vedenpuhdistamon käyttämistä ravinteista noin kolmannes on vuoden 2019 alusta pystytty korvaamaan Kekkilä Recyclingin Joutsenon kompostointilaitoksen sivuvirralla: typpipitoisella rejektivedellä.

Lue artikkeli

 

Ainutlaatuinen materiaalikierrätyslaitoksemme UPM Shottonin tehdasalueella Isossa-Britanniassa käsittelee kotitalouksilta kerättyä jätettä kierrätykseen

Lue lisää

 

Tavoitteena kaatopaikkajätteen nollataso

Tavoittelemme globaalisti kaatopaikkajätteen nollatasoa vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa, että emme vie tuotantojätettä lainkaan kaatopaikalle emmekä polta sitä ilman tehokasta energian talteenottoa.  

Suurin osa tuottamastamme kiinteästä jätteestä on bioenergian tuotannossa syntyvää tuhkaa. Vuonna 2020, 92 % tuhkasta käytettiin uudelleen. Käytämme puupohjaiset jätteet, kuten kuoret, kuitujäämät ja kuitulietteet tehtaidemme voimalaitosten polttoaineena. Kuitujäämät, joita ei polteta, voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi kompostoinnissa tai maanrakennustöissä.

Emme vie jätettä kaatopaikalle, jos vaihtoehtona on jokin muu kestävä jätteenkäsittelytapa. Kaatopaikoille sijoitettavan kiinteän jätteen määrä on viime vuosina vähentynyt huomattavasti, koska tuotantoprosessit ovat tehostuneet ja jätteiden hyötykäyttömahdollisuuksia on enemmän. Kehitämme myös jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää jätteitä. Kierrätämme tai uudelleen käytämme 89 % kaikesta tuotantojätteestämme.

Jos uudelleenkäyttömahdollisuutta ei ole, hävitämme kiinteän jätteen tehtaiden omille kaatopaikoille tai käytämme ulkoisten, luotettujen palveluntarjoajien kaatopaikkoja. Kaikkien kaatopaikkojemme ympäristövaikutuksia tarkkaillaan säädösten ja viranomaisten myöntämien lupien edellyttämällä tavalla. Vaaralliset jätteet, kuten öljy ja öljyn saastuttamat välineet, toimitetaan valtuutettuun vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen, ja lakisääteisten vaatimusten noudattaminen dokumentoidaan.

 

Tehtaillamme syntyvät merkittävimmät jätejakeet

 
Jätejae Lähde Käyttö tai hävitys
Tuhka Voimalaitokset Valtaosa tuhkasta käytetään maanrakennuksessa, lannoitteena tai sementtiteollisuudessa.
Vain pieni osa tuhkasta päätyy kaatopaikalle.
Orgaaninen prosessijäte, kuten kuori ja kuitujäämät sekä kuituliete Puun ja keräyspaperin käsittely, jätevesien puhdistaminen Käytetään pääasiassa tehtaiden voimalaitosten polttoaineena

Kuitujäämät, joita ei polteta, käytetään uudelleen esimerkiksi kompostoinnissa, tiiliteollisuudessa, maanparannuksessa ja maanrakennustöissä.
Muut prosessijätteet, kuten
päällystyspastajäte ja viherlipeäsakka
Paperin päällystäminen, sellun valmistus Suuri osa käytetään uudelleen esimerkiksi rakennusteollisuudessa
ja maanparannuksessa
Loput sijoitetaan pääasiassa kaatopaikalle.
Muu kiinteä jäte Keräyspaperin käsittely, tarratuotanto, saapuvien
materiaalien pakkausmateriaalit
(pääasiassa metalli-, pahvi- tai muovijätettä)
Lajitellaan ja käytetään uudelleen, jos mahdollista, esim. UPM ProFi.
Uusiokäyttöön soveltumattomat jätteet viedään kaatopaikalle tai kunnalliseen jätteenpolttolaitokseen.

Vaaralliset jätteet Huoltotyöt (pääasiassa öljy tai öljyn saastuttamat välineet) Toimitetaan valtuutettuun vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen.
Lakisääteisten vaatimusten noudattaminen dokumentoidaan.