Artikkeli | 06/04/2019 06:31:36 | 4 min Lukuaika

Uusiutuva muovi on ilmastokestävä ratkaisu kasvavaan muovitarpeeseen

Uusiutuvat, biopohjaiset muovit tarjoavat muovin tutut ominaisuudet mutta pienemmän hiilijalanjäljen.

Muovin käytön arvioidaan kaksin­kertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Kysyntää lisäävät erityi­sesti väestönkasvu sekä elintason nousu Kiinassa, Intiassa ja Afrikassa. Kehittyneillä markkinoilla muovin käyttö ei kasva. Se on vakiintunut noin 80 kiloon vuodessa henkilöä kohti. Nopeasti kehitty­vissä maissa vastaava kokonaisluku on nyt 10–20 kiloa.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhän mukaan tärkeintä globaalin muoviongelman ratkaisussa on muovin kierrätykseen liittyvän infrastruktuurin kuntoon saattaminen. Paljon on tekemistä myös jätehuollossa, asenteissa ja jo olemassa olevan lainsäädännön käytäntöön viemisessä.

Riittämättömistä kierrätysratkaisuista huolimatta muovia tarvitaan: sillä on valtava rooli muun muassa vauhdilla kaupungistuvan väestön ruokatalou­den turvaamisessa ja terveydenhuol­lossa.

Muovin turhan käytön karsimisen sekä kierrätysratkaisujen mittavan kehityksen lisäksi tarvitaan ilmaston kannalta kestävää muovin tuotantoa. Yksi ratkaisu on uusiutuvan, biopoh­jaisen muovin raaka-aineena toimiva, selluteollisuuden tähteestä valmis­tettu UPM BioVerno -nafta.

Vähemmän fossiilipohjaista muovia

Vesa Kärhä pitää biopohjaisia muo­veja hyvänä ratkaisuna. Ne voidaan nivoa saumattomasti jo olemassa oleviin prosesseihin, mikä tekee niiden käyt­töönoton kynnyksestä matalan.

”BioVerno ja muut vastaavat biopohjaiset muovin raaka-aineet vievät hyvällä tavalla eteenpäin vastuullista muovin käyttöä. Näissä ratkaisuissa tehdään niin sanottua normaalia muovia eli biopohjaista polyeteeniä. Tämä tarkoittaa, ettei jalostusketjuun tarvitse viedä uusia asioita: ei uusia pakkausratkaisuja eikä uusia elintarvikesäädöksiä. Samaan raaka-aineeseen ja loppukäyttöön päästään käyttämättä maakaasua ja öljyä. Nostan sen ihan aidosti ykköseksi vastuullisemmissa muovin tuotantotavoissa”, Kärhä sanoo.

Parhaisiin lopputuloksiin päästään usein luomalla ratkaisuja, jotka toimi­vat saumattomasti eri teollisuudenalo­jen rajapinnoissa. UPM Biopolttoaineet julkisti helmikuussa yhteistyön kan­sainvälisen meijeriyhtiö Arlan, pakka­usyhtiö Elopakin sekä kemikaaliyhtiö Dow’n kanssa.

Yhteistyössä UPM toimittaa kemi­kaaliyhtiö Dow’lle puupohjaista UPM BioVerno -naftaa, jonka Dow jalostaa muovigranulaateiksi. Arlan pakkauk­set valmistava norjalaisyhtiö Elopak hyödyntää granulaatit pakkaustuotan­nossaan korvaten fossiilipohjaisia raa­ka-aineita.

”Tämä on vaikuttava projekti, jossa elintarviketeollisuus, pakkausteolli­suus, kemianteollisuus ja metsäteolli­suus ovat löytäneet toisensa. Jokainen tonni puupohjaisesta UPM BioVerno -naftasta valmistettua muovia korvaa tonnin fossiilisista, uusiutumattomista raaka-aineista valmistettavaa muovia”, kuvailee Maiju Helin, joka vastaa kestävyydestä ja markkinakehityksestä UPM Biopolttoaineissa.

Selluteollisuuden tähteenä synty­västä mäntyöljystä valmistettava nafta korvaa ensimmäisessä vaiheessa 40 miljoonan kartonkitölkin muovipääl­lysteen verran fossiilipohjaisia muo­vin raaka-aineita massatasepohjai­sesti. Arlan harjakattopakkausten puupohjainen muovi vähentää fossii­lisen muovin tarvetta noin 180 000 kiloa vuodessa, mikä vastaa noin 700 000 muoviämpäriä. Samalla se pie­nentää pakkauksen hiilijalanjälkeä noin viidenneksen.

”Uudet pakkaukset voi laittaa kar­tonkikeräykseen samalla tavalla kuin aiemminkin. Kun kyseessä on nes­temäinen tuote, kuten maito, kar­tonkipakkauksen sisälle tarvitaan tuoteturvallisuuden ja säilyvyyden vuoksi ohut muovikalvo. Me kaikki haluamme yhteistyössä tuoda mark­kinoille vastuullisemman pakkauk­sen, jolla on paremmat ympäristöar­vot”, Elopakin Suomen toimitusjohtaja Juha Oksanen kuvailee.

UPM BioVernon koko raaka-aine­ketju on sertifioitu ja sen hiilijalanjälki todennettu. Puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä, bioteollisuuden toiminta on sertifioitua ja koko ketjun ilmastohyödyt on todennettu kansainvälisen ISCC-standardin mukaisesti. Pakkauksen hiilijalanjälki pienenee uusiutuvaan muoviin siirryttäessä noin 20 prosenttia.

Maailman ensimmäiset puupohjai­sella uusiutuvalla muovilla päällyste­tyt kartonkitölkit saapuivat Suomessa kauppojen hyllyille heti helmikuun tie­dotustilaisuuden jälkeen.

 

Tämän jutun alkuperäinen, pidempi versio on luettavissa sidosryhmälehdessämme Biofore Magazine.

LUE KOKO ARTIKKELI täältä!

Lue lisää muovin kierrätyksestä

Teksti: Saara Töyssy

Pakkaukset kuumentavat tunteita Brysselissä
Blogi | 11/24/2023 09:14:25 | 4 min

Pakkaukset kuumentavat tunteita Brysselissä

Lue lisää
Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 12/01/2023 08:26:26 | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää
2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle
Artikkeli | 11/08/2023 07:16:48 | 3 min

2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle

Lue lisää