Moderneja ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Uskomme, että kestävä metsätalous tuo ratkaisuja moniin maapallon ympäristöhaasteisiin. Metsät tuottavat moninaisia ekosysteemipalveluita: ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, sitovat hiiltä ilmakehästä, ylläpitävät veden kiertokulkuja ja tuottavat puutavaraa ja muita metsätuotteita ihmisen ja luonnon tarpeisiin. Metsissä on ainutlaatuista se, että näitä erilaisia hyötyjä voidaan tuottaa yhdessä toistensa kanssa. Kestävä metsätalous vaalii maapallon ja ihmisten hyvinvointia mahdollistamalla eri hyötyjen yhteistuotannon.

 

Käytämme maata vastuullisesti

Maankäyttö on usein haasteellista, koska se edellyttää lukuisten eri tarpeiden yhteensovittamista. Globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, monimuotoisuuden heikkeneminen ja väestönkasvu, tuovat maankäytön suunnittelulle paineita, joihin on vastattava nopeasti. Mitä on vastuullinen maankäyttö? Tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, johon meidän on löydettävä vastauksia etsiessämme hyviä ratkaisuja kestävään kehitykseen. UPM katsoo, että vastuullinen maankäyttö tarkoittaa ekosysteemipalvelujen turvaamista. Moderni metsätalous on erinomainen esimerkki tästä. Kestävä lähestymistapamme varmistaa vakaan puunhankinnan ja tukee samalla monimuotoisuutta, hiilen sidontaa ja vesiensuojelua – sekä edistää paikallisten yhteisöjen hyvinvointia ja vaurastumista.

Korjaamme puuta boreaalisista talousmetsistä ja lauhkean vyöhykkeen ruohomaille perustetuista puuviljelmistä. Noudatamme samaa vastuullista lähestymistapaa kaikissa kohteissamme, vaikka alueiden välillä on eroja.

 
 

Strategiset perusperiaatteet

Metsät ovat tärkeitä ekosysteemipalveluiden tuottajia. Näillä tarkoitetaan niitä lukuisia hyötyjä, joita saamme terveistä ekosysteemeistä. Strateginen näkemyksemme metsistä ekosysteemipalveluiden tuottajina tähtää positiivisten vaikutusten maksimointiin ja negatiivisten vaikutusten minimointiin maapallon, ihmisten ja liiketoiminnan yhteiseksi hyväksi. Metsätalousstrategiamme perustuu siis metsän tarjoamien moninaisten hyötyjen vaalimiseen ja hyödyntämiseen.

Olemme tunnistaneet viisi keskeistä vastuualuetta. Globaalina yhtiönä meidän on kohdattava globaalien  megatrendien luomat haasteet. Metsät muodostavat strategiamme ja liiketoimintamme ytimen, koska ne vastaavat tehokkaasti nykyisten megatrendien haasteisiin.

UPM:n metsätalouden strategiset perusperiaatteet:

   
Puu – vastuullinen puunhankinta
 • Tiedämme aina puun alkuperän.
 • Käytämme edistyksellisiä metsänhoidon menetelmiä.
 • Emme korjaa puuta trooppisista sademetsistä emmekä hyväksy niistä peräisin olevaa puuta.
 • Emme muuta luonnonmetsiä puuviljelmiksi.
Ilmasto – hiilinielujen ylläpito
 • Uudistamme kaikki hakkuualueet.
 • Hoidamme metsiä hiilinieluina.
Vesi – vesiensuojelu
 • Suojaamme vesistöjä kaikissa toiminnoissamme.
 • Meillä ei ole puuviljelmiä alueilla, joilla on niukasti makeaa vettä.
Monimuotoisuus – monimuotoisuuden tukeminen
 • Edistämme luonnon monimuotoisuutta metsänhoitokäytännöillämme.
 • Suojelemme monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet
Ihmiset – Sidosryhmiemme kunnioittaminen ja sitouttaminen
 • Noudatamme tiukkoja työskentely- ja turvallisuusstandardeja.
 • Vuoropuhelumme sidosryhmiemme kanssa on läpinäkyvää.
 • Kunnioitamme paikallisten yhteisöjen oikeuksia.

 

Moderni metsänhoito lisää tuotteidemme arvoa

Kuluttajat ovat nykyään erittäin tietoisia päivittäisten valintojensa vaikutuksista. He haluavat olla osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa. Keskiluokan laajeneminen ja kulutuksen kasvu ovat maailmanlaajuinen ilmiö, joka lisää kestävien kulutustuotteiden kysyntää.  Visionamme on vastata tähän kasvavaan kysyntään kestävistä resursseista valmistetuilla tuotteilla. Tarjoamalla uusiutuvia ja kierrätettävä tuotteita, jotka ovat peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä, voimme rakentaa tulevaisuutta ilman fossiilisia raaka-aineita.

 
 

Lue lisää aiheesta

Forest Action: Hiilinielulaskelmat UPM:n metsissä Suomessa
Artikkeli | 03/23/2023 07:16:44 | 2 min

Forest Action: Hiilinielulaskelmat UPM:n metsissä Suomessa

Lue lisää
UPM:n virtavesiohjelma etenee – Sapsokosken ja Arvajankosken kunnostuksilla paremmat elinolosuhteet kaloille
Artikkeli | Viivi Viitanen | 03/16/2023 09:18:02 | 6 min

UPM:n virtavesiohjelma etenee – Sapsokosken ja Arvajankosken kunnostuksilla paremmat elinolosuhteet kaloille

Lue lisää
Passion for forests: kestävä metsänhoito perustuu tutkittuun tietoon
Artikkeli | 03/09/2023 14:30:14 | 2 min

Passion for forests: kestävä metsänhoito perustuu tutkittuun tietoon

Lue lisää
Forest Action: Älykkäällä metsänhoidolla ilmastonmuutosta vastaan
Artikkeli | 02/23/2023 09:02:57 | 3 min

Forest Action: Älykkäällä metsänhoidolla ilmastonmuutosta vastaan

Lue lisää