Ilmastohyötyjä kestävästä metsätaloudesta

Metsiä kutsutaan usein maapallon keuhkoiksi – hyvästä syystä. Metsät tuottavat happea ja sitovat hiilidioksidia. Kasvavat metsät käyttävät ilmakehän hiiltä ja sitoen sitä puubiomassaan. Kun puuta korjataan, hiili siirtyy puusta valmistettuihin tuotteisin. Tuotteen elinkaaren lopulla hiili vapautuu takaisin ilmakehään, seuraavien puusukupolvien käytettäväksi. Jotta kierto voi jatkua, uuden metsän kasvusta tulee huolehtia. Kestävästi hoidetut metsät toimivat hiilinieluina tuottaen samalla puuta, jolla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Kestävästi hoidetut metsät toimivat hiilinieluina

Istutamme 50 miljoonaa puuntainta vuodessa eli keskimäärin 100 puuta joka minuutti. Metsän uudistaminen korjuun jälkeen on kestävän metsänhoidon strategiamme peruspilari. Toiminnastamme ei aiheudu metsäkatoa.

Suunnittelemme korjuumäärämme huolellisesti varmistaaksemme, että metsätaloutemme on kestävällä pohjalla. Toisin sanoen, huolehdimme siitä, että metsä kasvaa enemmän kuin puuta korjataan.

Hoidamme metsiämme hiilinieluina. Teemme jatkuvasti tutkimusta asiantuntijakumppaneiden kanssa ymmärtääksemme paremmin metsiemme ilmastovaikutuksia. Nykyaikainen tutkimusstrategiamme perustuu hiilitaselaskelmiin. Tieteellisesti pätevä tieto auttaa meitä määrittämään tavoitteemme tulevaisuuteen. Se auttaa meitä myös kertomaan kestävän metsänhoidon hyödyistä.

 
Maa Hiilinielu, Mt CO2 eq Laskennan kohde
Suomi 1,1 Puusto ja maaperä
Uruguay 4,9 Puusto
USA 0,1 Puusto

Suomi: Hiilinielu = puuston kasvu – poistuma (hakkuut ja luonnonpoistuma) + maaperänielu (käytetty Yasso07 mallia). Uruguay:  Puuston hiilinielu = hiilivaraston muutos, maaperän laskenta Uruguayta koskien vuonna 2021. USA: Puuston hiilinielu = hiilivaraston muutos.

 

Hyvin kasvavat metsämme hillitsevät ilmastonmuutosta

 

Fossiilisten materiaalien korvaaminen puupohjaisilla tuotteilla

Puu tarjoaa valtavat mahdollisuudet uusiutuvana, kierrätettävänä ja hiilineutraalina raaka-aineena. Innovatiivisilla puupohjaisilla tuotteilla on mielestämme loistava tulevaisuus fossiilisten raaka-aineiden korvaajana.

Kestävien puupohjaisten tuotteiden perusta on metsänhoidon käytännöissä.  Kestävien hakkuumäärien ja metsänuudistamisen ansiosta metsämme toimivat hiilinieluina. Metsien kokonaishiilensidonta-kapasiteetti sisältää myös maaperässä olevan hiilen. Esimerkiksi Suomen turvemaat sisältävät valtavasti hiiltä. Luonnontilaisten turvemaiden suojelu on tämän vuoksi tärkeää sekä ilmaston että luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Muusta maankäytöstä poistuneiden alueiden metsitys ja istutus ovat tehokas tapa kasvattaa metsien hiilinielua. Uruguayn puuviljelmämme sitovat hiiltä huomattavasti enemmän kuin ne luonnontilaltaan heikentyneet ruohomaat, jollaisille puuviljelmät perustettiin.

Puumateriaalin tehokas käyttö vaikuttaa merkittävästi puupohjaisten tuotteiden hiilijalanjälkeen. Maksimoimme korjatun puun käyttöasteen hyödyntämällä puunjalostuksessa syntyvät sivutuotteet. Loistava esimerkki tästä on uusiutuva dieselimme, jota valmistetaan selluntuotannossa syntyvästä raakamäntyöljystä.

 

Puhtaampi tieliikenne uusiutuvilla polttoaineilla

 

Tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

Metsät vaikuttavat paikallisilmastoon

Metsillä on merkittävä vaikutus globaaliin ilmastoon, mutta niillä on myös paljon paikallisia vaikutuksia. Puut puhdistavat ilmaa, tarjoavat suojaa ja ehkäisevät eroosiota ja metsäkatoa. Metsät hillitsevät myös sään äärivaihteluja.

Metsät ovat tärkeitä sekä luonnon että rakennetun ympäristön kannalta. Ne luovat mikroilmastoja, jotka soveltuvat monille eliölajeille. Kaupungeissa puistojen puut ja muut viheralueet ovat tärkeitä virkistysalueita. Lisäksi ne sitovat ilman pienhiukkasia.