Ei biodiversiteettiä, ei tulevaisuutta 

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa maapallolla esiintyvää lajistoa ja ekosysteemejä. YK:n mukaan luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin koskaan: ihmisten toimien vuoksi neljäsosa kaikista maailman kasvi- ja eläinlajeista on häviämässä. Kulutuskäyttäytymisemme on muututtava. Fossiilisista raaka-aineista ja materiaaleista tulee siirtyä kestäviin, puupohjaisiin vaihtoehtoihin. Näitä tulevaisuuden ratkaisuja ei voida tuottaa ilman monimuotoisia metsäekosysteemejä ja niiden vastuullista käyttöä. Yksinkertaistettuna: ilman biodiversiteettiä ei ole tulevaisuutta.

 
 
 

Pitkäjänteistä työtä monimuotoisuuden eteen

Monimuotoinen metsä voi ja kasvaa hyvin ja mahdollistaa näin liiketoimintamme jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsätalouteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kaikessa toiminnassamme.

Turvaamme luonnon monimuotoisuutta monimuotoisuusohjelmalla, joka on perustettu vuonna 1998. Ohjelma koostuu metsätalouden jokapäiväisistä toimenpiteistä, arvokkaiden luontokohteiden suojelusta sekä yhteistyöhankkeista eri sidosryhmien kanssa.

Lue lisää ohjelman eri projekteista täällä.


Vuonna 2018 julkaisimme uuden sitoumuksen, jolla parannamme luonnon monimuotoisuutta Suomen metsissämme. Olemme myös kytkeneet valmiusluottomme hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

Lue lisää täällä.

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen on suurin puunhankinnassa. Olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon, jolla varmistetaan korkealaatuisen puuraaka-aineen saatavuus, ylläpidetään ja parannetaan luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua sekä varmistetaan metsien virkistyskäyttö. 

Uruguayn puuviljelmillämme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet ja luontaiset lajit on suojeltu. Emme muuta luonnonmetsiä puuviljelmiksi vaan viljelemme puuta vanhoilla laidunmaille, jotka toimivat aiemmin karjankasvatuksessa.

Lue lisää toiminnastamme Uruguayssa.

 
Monimuotoisuusohjelmamme on perustettu vuonna
1998
Asetimme uuden tavoitteen luonnon monimuotoisuuden jatkuvasta parantamisesta vuonna
2018
 
 

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa toimintamme

 

2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle

 

Biodiversiteetti-indikaattorit mittaavat vaikuttavuutta

Monimuotoisuustyömme jakautuu kolmeen osa-alueeseen: metsätalouden toimenpiteisiin, arvokkaiden luontokohteiden suojeluun sekä yhteistyö- ja kehitysprojekteihin. Seuraamme työmme etenemistä tarkkaan valituilla indikaattoreilla, jotka mittaavat, miten muutokset metsien rakenteissa vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen. Uusia indikaattoreita kehitetään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.

 
Metsätalouden toimenpiteet 2022 2019 (lähtötaso)
Lehtipuiden osuus puuston kokonaismäärästä yhtiön omissa metsissä Suomessa 11.07% 10.73%
Lahopuun määrä yhtiön talousmetsissä Suomessa1) 5,5 m³/ha 5,5 m³/ha
Metsien ikärakenne yhtiön omissa metsissä Suomessa  + +
Metsien rakenteellinen vaihtelu, vaihtoehtoisten uudistusmenetelmien osuus yhtiön omissa metsissä Suomessa  + +
 
Suojelu 2022 2019 (lähtötaso)
Suojeltujen tai käytönrajoitettujen alueiden osuus yhtiön omissa metsissä Suomessa 16.43% 15.50%
Suojeltujen arvokkaiden elinympäristöjen määrä yhtiön omissa metsissä Suomessa2) 43 538
 
 
Yhteistyö- ja kehitysprojektit 2022 2019 (lähtötaso)
Ennallistamis- ja biodiversiteettihankkeiden lukumäärä Suomessa, 1997–2022 45 31
Biodiversiteetti-indeksin ja indikaattoreiden kehittäminen yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa + +
Metsätalouden toimenpiteet 2021 2019 (lähtötaso)
Lehtipuiden osuus puuston kokonaismäärästä yhtiön omissa metsissä Suomessa 10,94 % 10,73 %
Lahopuun määrä yhtiön talousmetsissä Suomessa1)   5,5 m³/ha
Metsien ikärakenne yhtiön omissa metsissä Suomessa  + +
Metsien rakenteellinen vaihtelu, vaihtoehtoisten uudistusmenetelmien osuus yhtiön omissa metsissä Suomessa  + +
 
Suojelu 2021 2019 (lähtötaso)
Suojeltujen tai käytönrajoitettujen alueiden osuus yhtiön omissa metsissä Suomessa 15,96 % 15,50 %
Suojeltujen arvokkaiden elinympäristöjen määrä yhtiön omissa metsissä Suomessa2) 38 805  
 
Yhteistyö- ja kehitysprojektit 2021 2019 (lähtötaso)
Ennallistamis- ja biodiversiteettihankkeiden lukumäärä Suomessa, 1997-2021 34 31
Metsätalouden toimenpiteet 2020 2019 (lähtötaso)
Lehtipuiden osuus puuston kokonaismäärästä yhtiön omissa metsissä Suomessa 10,86 % 10,73 %
Lahopuun määrä yhtiön talousmetsissä Suomessa1)   5,5 m³/ha
Metsien ikärakenne yhtiön omissa metsissä Suomessa  + +
Metsien rakenteellinen vaihtelu, vaihtoehtoisten uudistusmenetelmien osuus yhtiön omissa metsissä Suomessa  + +
 
Suojelu 2020 2019 (lähtötaso)
Suojeltujen tai käytönrajoitettujen alueiden osuus yhtiön omissa metsissä Suomessa 16,11 % 15,50 %
Suojeltujen arvokkaiden elinympäristöjen määrä yhtiön omissa metsissä Suomessa2)    
 
Yhteistyö- ja kehitysprojektit 2020 2019 (lähtötaso)
Ennallistamis- ja biodiversiteettihankkeiden lukumäärä Suomessa, 1997-2020 31 31
Metsätalouden toimenpiteet 2019
Lehtipuiden osuus puuston kokonaismäärästä yhtiön omissa metsissä Suomessa 10,73 %
Lahopuun määrä yhtiön talousmetsissä Suomessa1) 5,5 m³/ha
Metsien ikärakenne yhtiön omissa metsissä Suomessa +
Metsien rakenteellinen vaihtelu, vaihtoehtoisten uudistusmenetelmien osuus yhtiön omissa metsissä Suomessa +
 
Suojelu 2019
Suojeltujen tai käytönrajoitettujen alueiden osuus yhtiön omissa metsissä Suomessa 15,50 %
Suojeltujen arvokkaiden elinympäristöjen määrä yhtiön omissa metsissä Suomessa2)  
 
Yhteistyö- ja kehitysprojektit 2019
Ennallistamis- ja biodiversiteettihankkeiden lukumäärä Suomessa, 1997-2020 31

1) Uuden indikaattorin, lahopuun määrän, lähtötaso asetettiin vuonna 2022. Tiedot perustuvat UPM:n omistamilla mailla sijaitsevilta näytealoilta kerättyihin ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laskemiin Valtakunnan Metsien Inventoinnin tietoihin. Päivitetyn tiedon saatavuus riippuu VMI-kierrosta (~5 vuotta). Uusimmat tiedot ovat VMI 12:sta (2014–2018).

2) Uudistetun laskentatavan vuoksi, tulokset vuodesta 2021 eteenpäin, eivät ole vertailukelpoisia vuosiin 2019 ja 2020.


 
Luonnonvarakeskuksen tutkimus osoittaa uhanalaisen lajiston runsastuneen UPM:n avohakkuualoilla
Uutiset | 11/28/2023 06:00:00 | 4 min

Luonnonvarakeskuksen tutkimus osoittaa uhanalaisen lajiston runsastuneen UPM:n avohakkuualoilla

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | 11/28/2023 09:35:41 | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
 
 

Uruguayn puuviljelmillä seuraamme kolmea biodiversiteetti-indikaattoria:

 
1.
Luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen
2.
Endeemisten ja uhanalaisten lajien populaatioiden ylläpitäminen ja parantaminen suojelualueilla
3.
Eksoottisten puulajien populaatioiden torjunta ja vähentäminen suojelualueilla.
 

Pitkän aikavälin monimuotoisuustavoitteidemme saavuttamiseksi aiomme lisätä suojelualueita sovituissa suojeluluokissa ja jatkaa pitkän aikavälin seurantaohjelmaamme. Teemme yhteistyötä paikallisten ympäristöjärjestöjen, kuten Vida Silvestren ja Aves Uruguayn kanssa.

Lue lisää monimuotoisuustyöstämme Uruguayssa (EN)

 
 
 
 

Aiheeseen liittyvää

 
WISA-erikoisvanereita saa nyt pienerinä Puumerkistä
Artikkeli | 02/23/2024 08:58:38 | 4 min

WISA-erikoisvanereita saa nyt pienerinä Puumerkistä

Lue lisää
Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä
Artikkeli | 02/14/2024 13:08:45 | 3 min

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä

Lue lisää
Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista
Artikkeli | 02/08/2024 07:38:06 | 5 min

Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista

Lue lisää
Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen
Artikkeli | 02/05/2024 12:48:46 | 8 min

Näin EU-säädökset vaikuttavat puurakentamiseen

Lue lisää