UPM.FI

Metsät antavat meille muutakin kuin puuta

Kestävästi hoidetut metsät ovat tulevaisuutemme – koskien muutakin kuin vain puuta, maailman monipuolisinta raaka-ainetta. Metsät ovat arvokkaita myös siksi, että ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, sitovat hiiltä ja ovat osa veden luonnollista kiertokulkua. Metsät tarjoavat hyötyjä paikallisyhteisöille ja tuottavat lisäksi monia ei-puuaineisia hyödykkeitä. Olemme merkittävä metsänomistaja kolmella eri mantereella. Tämä luo meille pohjan kehittää metsäbiotalouden rajattomia mahdollisuuksia. Yhtiön omilla metsillä on tärkeä tehtävä tutkimus- ja kehitystyössämme kohti parempia metsänhoidon käytäntöjä.

 

 
Meillä on
870 000 hehtaaria
omaa metsää
Istutamme
50 miljoonaa
puuta vuosittain
Metsämme ovat
100 %
sertifioitu
 

Edistämme nykyaikaista metsätaloutta

Metsämme Suomessa ja Yhdysvalloissa ovat avoimia paikallisille yhteisöille. Ne tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia uusille biotalouden innovaatioille sekä puuta tehtaillemme.

Yhtiömme metsät ovat strategisesti tärkeitä useilla eri tavoin. Ne ovat tärkeä puun lähde tehtaillemme, mutta niiden tehtävä on paljon laajempi. Metsillämme ja taimitarhoillamme – yksi Suomessa, kaksi Uruguayssa – on tärkeä tehtävä modernin kestävän metsänhoidon kehittämisessä. Pääaihealueitamme ovat monimuotoisuus, metsänhoidon käytännöt, metsänuudistaminen, puunjalostus, ekosysteemipalvelut ja metsäteollisuuteen liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset. Lisäksi yhtiömme metsät tarjoavat käytännön koulutusalustan työntekijöillemme ja urakoitsijoillemme. Ne toimivat myös tutkimus- ja kehityshankkeiden laboratorioina.

Omistamme yhteensä noin 870 000 hehtaaria metsää Suomessa, Uruguayssa ja Yhdysvaltojen Minnesotassa. Suurin osa metsistä sijaitsee Suomessa, yhteensä noin 515 000 hehtaaria, Uruguayssa noin 280 000 hehtaaria ja Yhdysvalloissa 76 000 hehtaaria. Lisäksi vuokraamme Uruguayssa noin 152 000 hehtaaria puuviljelmiä ja hoidossamme on noin 1,2 miljoonaa hehtaaria yksityismetsiä.

Valtaosa metsistämme on sekametsiä, joissa kasvaa luontaisia puulajeja. Omat metsämme Suomessa ovat boreaalisen vyöhykkeen ja Yhdysvalloissa pohjoisen lauhkean vyöhykkeen talousmetsiä. Uruguayn metsämme ovat puuviljelmiä, jotka on perustettu entisille ruohomaille. Niille on istutettu vierasperäisiä eukalyptuspuulajeja.

 

Vaalimme parhaita käytäntöjä

Kaikki omat metsämme on sertifioitu. Suomessa metsämme kuuluvat PEFC™-sertifioinnin ja valtaosa myös FSC®-sertifioinnin piiriin. Yhdysvaltojen Minnesotassa järjestelmä on PEFC-sertifiointi. Uruguayn eukalyptusviljelmämme on sertifioitu molemmilla järjestelmillä.

Nykyinen metsänhoidon strategiamme toteutuu käytännön ohjeilla, jotka koskevat esimerkiksi metsänhoitoa vesiekosysteemien ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen lähellä.

Suunnittelu- ja hallintatyökalumme käyttävät paikkatietojärjestelmää, eli tietokantaa metsäalueiden ominaisuuksista suhteessa niiden sijaintiin. Järjestelmään tallennetaan kaikki metsäalueita koskeva olennainen tieto, kuten puuvarat, maaperätiedot, lakisääteiset suojelualueet, monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt ja muut herkät alueet. Paikkatietojärjestelmää päivitetään jatkuvasti metsätaloustoimenpiteiden jälkeen sekä silloin, kun saamme uutta tietoa esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista.

 

 

Asiantuntijat hoitavat metsiämme

Työntekijämme, urakoitsijamme ja toimittajamme ovat hyvin koulutettuja ja päteviä. Heillä on tutkinto metsätaloudessa tai vastaavalta alalta. Metsissämme työskentelevät ihmiset ovat lisäksi esimerkiksi ekologian, vesiensuojelun ja riistanhoidon asiantuntijoita. Tarjoamme säännöllisesti jatkokoulutusta, jotta työntekijöidemme osaaminen on ajan tasalla. 

Kaikkien puunhankinnassa ja metsätaloudessa työskentelevien on tunnettava UPM:n Toimintaohje ja sertifiointijärjestelmät. Tämä koskee myös urakoitsijoitamme ja heidän työntekijöitään. Meillä on oma verkkokoulutusalusta, jossa työntekijät voivat suorittaa vaaditut kurssit.

Teemme yhteistyötä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa eri kehityshankkeissa. Tutkimuskumppaneihimme Suomessa kuuluvat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot. Yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tukee tavoitettamme olla metsäbiotalouden edelläkävijä.

Uuden sukupolven puuviljelmät Uruguayssa

Uruguayn puuviljelmämme on perustettu laidunkäytöstä poistetuille ruohomaille. Emme muuta luonnonmetsiä puuviljelmiksi, eikä toimintamme aiheuta metsäkatoa.

UPM:n eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut Forestal Oriental -yhtiö Uruguayssa on puuviljelmiemme erikoisosaamisyksikkö. Meillä on kaksi modernia ja teknologisesti edistyksellistä taimitarhaa Uruguayssa, jotka ovat erikoistuneet Eucalyptus dunnii -lajiin. Niiden yhteinen vuosituotantokapasiteetti on yli 20 miljoonaa tainta.

Forestal Oriental omistaa noin 262 000 hehtaaria maata, josta noin 60 % on istutettua eukalyptusmetsää. Loppualue on karjan laidunmaata, suojelualueita tai metsänhoitoon liittyviä tie-, varasto- ja muita huoltoalueita.

Näiltä alueilta saatava vuosituotanto kattaa 60 % Fray Bentosin sellutehtaan tarvitsemasta puuraaka-aineesta. Loput hankitaan pitkäaikaisilta ulkopuolisilta toimittajilta.

Olemme Uuden sukupolven puuviljelmät -foorumin (New Generation Plantations, NGP) aktiivinen kumppani ja perustajajäsen. WWF perusti NGP:n vuonna 2007. NGP-foorumilla on mahdollista oppia parempia viljelymenetelmiä kokemusten kautta ja näyttää muille hyvää esimerkkiä. NGP tuo yhteen johtava puuviljelmäyhtiöt ja puuviljelmiä säätelevät viranomaistahot. NGP:n periaatteena on, että hyvin hoidetut puuviljelmät oikeissa paikoissa edistävät monimuotoisuuden säilyttämistä ja täyttävät ihmisten tarpeita samalla kun ne tukevat kestävää talouskasvua ja paikallisia elinkeinoja. NGP:n mukaan puuviljelmien pitää

·         ylläpitää ekosysteemin eheyttä

·         suojata ja edistää korkeita suojeluarvoja

·         kehittyä tehokkaan sidosryhmäyhteistyön kautta

·         tukea taloudellista kasvua ja työllisyyttä.

 
 

Pitkäjänteistä sitoutumista eukalyptuksen viljelyyn Uruguayssa

 

Lue lisää aiheesta