Kunnianhimoisesti kohti fossiilitonta tulevaisuutta

Tavoitteemme ovat korkealla pyrkiessämme vastaamaan globaaleihin ilmastohaasteisiin. Olemme yksi ensimmäisiä metsäteollisuusyrityksiä, joka on allekirjoittanut YK:n Business Ambition for 1,5 °C -sitoumuksen. Sitoudumme sen pohjalta konkreettisiin toimiin ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Osana tätä sitoumusta olemme asettaneet 2030 vastuullisuustavoitteen vähentää omia hiilidioksidipäästöjämme 65 prosentilla ja Science Based Target -initiative on hyväksynyt tämän tavoitteen.

Olemme myös ensimmäinen metsäteollisuusyhtiö, joka on allekirjoittanut The Climate Pledge -sitoumuksen ja liittynyt yhteisöön, joka kokoaa yhteen maailman johtavia yrityksiä torjumaan yhdessä ilmastokriisiä ja edistämään hiilineutraalia taloutta. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen luo myös pitkän aikavälin arvoa UPM:lle.

 

 
 

Sitoumuksemme vuoteen 2030 mennessä

1,5°C
Ilmaston lämpötilan nousun rajoittaminen
-65%
Hiilidioksidipäästövähennykset
-30%
Pienemmät hiilidioksidipäästöt toimitusketjun osalta
+
Ilmastopositiivinen maankäyttö ja tuotevalikoima
 

Ilmastoasioiden johtaminen

Biofore-strategiamme ohjaa vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista vuoteen 2030 mennessä ja edistää YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteiden (SDG) toteutumista. UPM:n vastuullisuustyötä johtaa toimitusjohtajan johtama konsernin johtajisto, joka asettaa suuntaviivat ja ohjaa kehitystyötä. Käytännön vastuullisuustyötä tehdään yhtiön liiketoiminnoissa ja funktioissa. Ilmastonmuutokseen liittyvien seikkojen johtamista vahvistettiin vuonna 2019 hankkeella, jonka osana raportoitiin esim. yhtiön joustavuudesta eri ilmastoskenaarioissa suoraan Strategiaryhmälle.

Vuoden 2022 alusta lähtien vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ja tulokset on sisällytetty UPM:n johdon palkitsemiseen.
Mittareiksi on asetettu fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen energiantuotannon ja ostoenergian osalta, positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen sekä sukupuolten välisen palkkatasa-arvon varmistaminen globaalisti.

Ilmastonmuutoksen osalta olemme olleet mukana Science Based Targets -aloitteessa (SBTi) vuodesta 2017 lähtien. Marraskuussa 2020 SBTi hyväksyi 65 prosentin päästövähennystavoitteemme, mikä vahvistaa, että se on linjassa Pariisin ilmastotavoitteen kanssa, jolla rajoitetaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.

Johdonmukaista työtä kohti nettonollapäästöjä

Teemme johdonmukaisesti työtä kohti nettonollapäästöjä. Olemme sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen sekä The Climate Pledge -aloitteeseen. Osana tätä työtä kehitämme jatkuvasti tapaamme laskea ilmastovaikutuksiamme metsien ja puuviljelmien, tuotannon sekä tuotteiden osalta. Myös GHG-protokollan työstämä maankäyttöä ja hiilinieluja koskeava ohje ohjaa työtämme, ja olemme olleet myös aktiivisesti mukana ohjeen pilotoinnissa. Saimme pilotista arvokasta tietoa biogeenisten hiilipoistojen ja päästöjen roolista nettonollapäästölaskennassa. Kaikki nämä toimet edesauttavat työtämme kohti nettonollapäästöjä.

Nettonollapäästölaskelmamme

 

Vaikutuskeinona metsät

Metsät ja metsäluonnon monimuotoisuus ovat ratkaisevan tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Varmistamme, että metsämme toimivat hiilinieluina, pysyvät vastustuskykyisinä ja monimuotoisina muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa ja kasvavat hyvin tulevia sukupolvia varten. Vuonna 2023 Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien omien metsiemme ja Uruguayssa sijaitsevien omien ja vuokrattujen puuviljelmien viideltä viime vuodelta laskettu hiilinielu on vastannut keskimäärin 4,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilinielujen laskennan menetelmät kehittyvät ja laskelmat tarkentuvat koko ajan. Edellisvuoden luku ei siis ole täysin vertailukelpoinen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tietämystämme hiilestä. Vuonna 2022 käynnistimme yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa hankkeen, joka pyrkii kehittämään Uruguayn maaperän hiilimalleja todellisten maastomittausten avulla. Eukalyptusviljelmien kenttämittaukset aloitettiin vuonna 2023, ja ne jatkuvat vuoden ajan. Vuonna 2024 hiililaskelmissa käytetään paranneltua mallia.

Vaikutuskeinona päästövähennykset

Konsernitasolla laskemme liiketoimintojemme tuottamia välittömiä ja välillisiä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä sekä seuraamme niihin liittyvää kehitystä. Sovellamme laskennassa GHG-protokollan määrittämiä periaatteita, jotka luokittelevat fossiiliset hiilidioksidipäästöt kolmeen tasoon sen mukaan, missä arvoketjun osassa ne ovat syntyneet:

  • Scope 1 -päästöt ovat suoraan omaan toimintaamme liittyviä päästöjä: fossiilisten polttoaineiden, kuten maakaasun poltosta syntyvä energia.
  • Scope 2 -päästöt liittyvät ostoenergiaan ja lämpöön, joita tarvitsemme omassa tuotannossamme, mutta joku ulkopuolinen toimija tuottaa ne meille.
  • Scope 3 -päästöt ovat muita epäsuoria päästöjä, jotka aiheutuvat liiketoiminnastamme, mutta syntyvät muualla. Esimerkkinä päästöt, jotka liittyvät tuotteidemme raaka-aineiden valmistukseen. Scope 3 -päästöihin liittyvän datan tarkkuus sekä mahdollisuuteemme vaikuttaa siihen vaihtelee. Siksi arvioimme Scope 3- päästöjä tapauskohtaisesti. Tavoitteenamme on kuitenkin hallita meille olennaisinta Scope 3 -dataa luotettavalla ja läpinäkyvällä tavalla. -30by30 -ohjelmallamme haluamme varmistaa, että saavutamme materiaaleihin ja logistiikkaan liittyvän 30 %:n päästövähennystavoitteemme vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää ohjelmasta täältä.

Vaikutuskeinona tuotteet

Puupohjaisilla tuotteillamme ja fossiilivapaalla energiallamme voidaan korvata fossiilipohjaisia vaihtoehtoja. Samalla puupohjaiset tuotteet varastoivat hiiltä elinkaarensa aikana.

Laskemme puupohjaisten tuotteidemme tilapäisen hiilivaraston ja substituutiovaikutukset Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Saksan Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelbergin (IFEU) alkuvuodesta 2022 julkaiseman tieteellisen raportin perusteella.  Englanninkielinen raportti "Fossil carbon emission substituutio and carbon storage effects of wood-based products" löytyy täältä: Päästöt| UPM.COM/FI

Lisäksi raportoimme tiedot substituutiovaikutuksista, jotka aiheutuvat fossiilisen energian korvaamisesta fossiilivapaalla energialla. Nämä tiedot on laskettu Suomen fossiilivapaan energian myynnin ja sen alkuperätakuiden perusteella.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointi

Olemme arvioineet ilmastonmuutoksen vaikutuksia monin tavoin. Olemme esimerkiksi tehneet yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa selvityksen ilmastonmuutoksen fyysisistä vaikutuksista kolmella eri päästöskenaariolla. Eri skenaarioiden vaikutuksia analysoitiin sisäisesti ja tulokset raportoitiin TCFD:n suosituksen mukaisesti (lue lisää vuoden 2022 vuosikertomuksesta, sivut 140-141).

Vuoden 2020 lopulla käynnistimme tutkimuksen tuotteidemme ilmasto- ja hiilivarasto-vaikutuksista kahden tutkimuslaitoksen, saksalaisen energia- ja ympäristötutkimusinstituutin IFEU:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), kanssa. Tutkimuksen tulokset julkaistiin huhtikuussa 2022. Lue lisää lehdistötiedotteestamme

 
UPM vihki käyttöön huippumodernin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) Euroopan suurimmalla paperitehtaalla Saksassa
Uutiset | 11/03/2022 14:00:00 | 4 min

UPM vihki käyttöön huippumodernin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) Euroopan suurimmalla paperitehtaalla Saksassa

Lue lisää
UPM Logistics

UPM Logistics

Lue lisää (en)
Forest Action: Älykkäällä metsänhoidolla ilmastonmuutosta vastaan
Artikkeli | 02/23/2023 09:02:57 | 3 min

Forest Action: Älykkäällä metsänhoidolla ilmastonmuutosta vastaan

Lue lisää
 
 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Global Compact auttaa yrityksiä menestymään vastuullisesti
Blogi | 03/09/2020 06:54:55 | 3 min

Global Compact auttaa yrityksiä menestymään vastuullisesti

Lue lisää
Puhutaan vastuullisuudesta. Kerro, mikä sinulle on tärkeää.
Blogi | 10/21/2019 05:16:55 | 2 min

Puhutaan vastuullisuudesta. Kerro, mikä sinulle on tärkeää.

Lue lisää
UPM Forest Life – olennainen välittyy
Blogi | 10/10/2019 09:53:20 | 3 min

UPM Forest Life – olennainen välittyy

Lue lisää
UPM Forest Life – virtuaalinen lähimetsäsi
Blogi | 10/03/2019 11:15:19 | 3 min

UPM Forest Life – virtuaalinen lähimetsäsi

Lue lisää