Hiilijalanjälki on työkalu ilmastovaikutuksen kuvaamiseen

 

Laskemme hiilijalanjälkemme kolmella tasolla: konserni-, tuotantolaitos- ja tuotetasolla. Konsernitason hiilijalanjälki kuvaa toimintamme kokonaisvaikutusta ottaen huomioon kaikki tuotantolaitokset.

 

Tuotetason hiilijalanjälki kertoo tuotteiden ilmastovaikutuksista ja auttaa asiakkaitamme valitsemaan ilmastovaikutuksen huomioivia tuotteita.

On ratkaisevan tärkeää kiinnittää huomiota jokaisen ilmastovaikutusväitteen taustoihin: mitkä standardit ovat käytössä, mikä on keskustelun mittakaava ja millaiset perusolettamat ovat käytössä? Yritysten tai tuotteiden hiilijalanjäljen vertaaminen keskenään saattaa joskus olla vaikeaa, kun taustalla toimivat erilaiset mittaamisen keinot ja perusolettamat.

 
 

Hiilijalanjäljen laskenta konsernitasolla

Olemme laskeneet konsernitason hiilijalanjäljen vuodesta 2007 käyttämällä Greenhouse Gas (GHG) Protocol -menetelmää, mikä on yksi yleisimmistä laskentatyökaluista. Vuonna 2012 kehitimme kasvihuonekaasupäästöjen inventaariotamme siten, että tuotantoketjun epäsuorien päästöjen raportointi perustuu GHG Protocol Scope 3 -standardiin (Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard).

Vuonna 2020, aloitimme laajan työn hankintaketjun hiilidioksidipäästöihin liittyen saavuttaakseemme 2030 -tavoitteemme, joka on -30% vuoden 2018 tasosta. Keskitymme logistiikan ja olennaisimpien raaka-aineiden kuten sellun, pigmenttien, kemikaalien ja paperin päästöjen vähentämiseen. Pyrimme myös tekemään enemmän yhteistyötä muiden teollisten toimijoiden kanssa tuotteiden, raaka-aineiden ja kuljetusten päästöjen raportoinnin yhdenmukaistamiseksi. Vuonna 2020 hankintaketjun ensisijaisen päästötiedon osuus kasvoi ja kattavuus parani.  

Sisällytämme laskentaan seuraavien komponenttien hiilidioksidi- (CO2), metaani- (CH4) ja dityppioksidipäästöt (N2O).

 

​Hiilijalanjälki

 

 

Taso 1

  • Tuotannon suorat päästöt

Taso 2

  • Ostosähkö

Taso 3

  • Ostetut tavarat ja palvelut
  • Polttoaineiden tuotanto
  • Raaka-aineiden kuljetus ja tuotteiden jakelu
  • Tuotannossa syntyvä jäte
  • Liikematkat
  • Myytyjen tuotteiden jatkojalostus
  • Myytyjen tuotteiden jatkojalostus

Tarkempaa tietoa konsernitason hiilijalanjälkilaskelmasta englanniksi tässä PDF-documentissa.

Hiilijalanjäljen laskenta tuotetasolla

Tuotetasolla sellu- ja paperituotteidemme hiilijalanjäljen laskenta perustuu eurooppalaisen paperiteollisuuden kattojärjestön CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) paperin ja kartongintuottajille kehittämään hiilijalanjäljen laskentamalliin ja sen kymmeneen elementtiin. Muut tuotteet kuten biopolttoaineet, tarrat, vaneri ja sahatuotteet käyttävät omia menetelmiään. Tuotekohtaisia hiilijalanjälkiselosteita on saatavissa tuotteiden ympäristöselosteiden liitteenä.