Ajattelumme

 

Ihmisoikeudet osana käytäntöjämme

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojelemaan ihmisoikeuksia sellaisina kuin ne on Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritelty. Näitä ovat esimerkiksi mielipiteen- ja sananvapaus, uskonnonvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. Nämä periaatteet  sisältävät myös sen, ettei ketään syrjitä perustuen sukupuoleen, ikään, etnisyyteen, kansallisuuteen, perhetaustaan, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, ammatilliseen järjestäytymiseen, invaliditeettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muihin vastaaviin tekijöihin.

Tiedostamme vastuumme ihmisoikeuksien kunnioittamisessa myös hankintaketjussamme. Olemme sitoutuneet  tunnistamaan ja ehkäisemään ihmisille toiminnastamme aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia , suorittamaan huolellisuusvelvoitteen mukaista ihmisoikeuksiin liittyvää jatkuvaa riskikartoitusta sekä toteuttamaan  korjaavia toimenpiteitä, jos kielteisiä vaikutuksia ilmenee. YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat  periaatteet luovat kehyksen ihmisoikeuksia koskevalle toiminnallemme, ja , ja sitä ohjaavat oma Toimintaohjeemme sekä sitä täydentävät  käytännöt, säännöt ja määräykset. Odotamme samanlaista sitoumusta myös toimittajiltamme ja kolmansilta osapuolilta, kuten UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille on määritelty.

Ihmisoikeuksien kunnioittamista ja edistämistä johdetaan ylhäältä

Ihmisoikeustyömme keskiössä on mahdollisten kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistaminen ja hallinta.  Vaatimustenmukaisuusjärjestelmämme pääpainona ovat ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotka perustuvat vuosittaiseen riskiarviointiin kaikissa yksiköissämme ja toiminnoissamme. Ihmisoikeusriskit raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Henkilöstö- ja hankintaorganisaatioiden  vastuulla on varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikissa toiminnoissamme ja hankintaketjussamme. Valvontatiimi vastaa vaatimustenmukaisuusjärjestelmästä  sekä Toimintaohjeemme ja siihen liittyvien sääntöjen noudattamisesta globaalisti. Se on läheisessä yhteistyössä yritysvastuutiimin ja sisäisen tarkastuksen kanssa. Valvontatiimi tekee yhteistyötä myös strategisesta kehityksestä, laadunhallinnasta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta vastaavien yksiköiden kanssa.

On keskeisen tärkeää, että ihmisoikeuksien toteutumiseen  liittyvät odotukset on määritelty selkeästi sekä omaa toimintaamme että yrityskumppaneitamme koskevissa vaatimuksissa. Nämä vaatimukset  sekä sisäiset ja ulkopuoliset auditoinnit muodostavat perustan riskien tunnistamiselle ja hallinnalle mukaan lukien  väärinkäytösten raportointikanava ja muut asiaan liittyvä osaamistason lisääminen. Mikäli sidosryhmiimme kuuluva henkilö havaitsee ihmisoikeuksia loukattavan tai rikottavan , häntä pyydetään ilmoittamaan asiasta UPM:n Sidosryhmäsuhteet-tiimille tai käyttämään UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä -kanavaa. Kanavan käyttö on luottamuksellista ja anonyymia.

Osaamisen kehittäminen ja yhteistyö

Olennainen osa ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa ja mahdollisten riskien ehkäisemisessä on osaamisen lisääminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Keskitymme lisäämään  tietoisuutta ihmisoikeuksista, tukemaan niihin sitoutumista ja varmistamaan niihin liittyvien käytäntöjen käyttöönottoa kaikessa liiketoiminnassamme. Vaatimustenmukaisuusjärjestelmämme varmistaa, että ihmisoikeusasiat ovat osa jokapäiväistä työtämme ja että parhaita käytäntöjä jaetaan

Koska ihmisoikeuksiin liittyvät haasteet ovat usein rakenteellisia , toimimme aktiivisesti myös useissa yhteistyöfoorumeissa. Niitä ovat esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact ja sen useat toimintamuodot, Together for Sustainability (TfS) -aloite sekä yhteistyö Shiftin kanssa, joka on johtava asiantuntijataho YK:n yrityselämää ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa. Tällaisen toiminnan avulla pystymme edistämään ihmisoikeuksien toteutumista ja tunnistamaan ja hallinnoimaan niihin liittyviä mahdollisia haitallisia vaikutuksia. 

 

Kuinka ihmisoikeuksia valvotaan suurissa hankintaketjuissa?