UPM.FI

Biofore-strategia ohjaa toimintaa

 
 

Portfoliossamme on kuusi kilpailukykyistä liiketoiminta-aluetta, joiden markkina-asemat ovat vahvat ja joiden markkinoilletulokynnys on korkea. Neljä kulmakiveämme ovat edelleenkin hyvä tuloksentekokyky, kasvu, innovaatiot ja vastuullisuus. Biofore-strategia on ohjannut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituskykymme jatkuvaa parantamista, ja olemme hyvissä asemissa tulevaisuutta ajatellen. Omistaja-arvon luominen on edelleen strategiamme ytimessä ja uskomme sen hyödyttävän pitkällä aikavälillä myös muita sidosryhmiä ja yhteiskuntaa.

 
 

UPM:n strategiset painopisteet

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin ja keskittymällä seuraavaan viiteen strategiseen painopistealueeseen:

 

1.    Huipputulokset

UPM on sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen. Yhtiö tavoittelee huipputuloksia kunkin liiketoiminta-alueensa markkinoilla kilpailijoihinsa verrattuna.

 

2.    Kasvumahdollisuudet

UPM investoi liiketoimintoihin, joilla on vahvat pitkän aikavälin kasvunäkymät ja joissa on vahvat pitkän aikavälin tuottotavoitteet. Yhtiö on asettanut selkeät pitkän aikavälin tuottotavoitteet liiketoiminnoilleen. Tuloskasvua pidetään liikevaihdon kasvua tärkeämpänä.

 

3.    Innovaatiot

UPM:n asiantuntemus uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa ovat avainasemassa, kun yhtiö kehittää uutta ja kestävää, korkeaa lisäarvoa ja ainutlaatuisia kilpailuetuja tuovaa liiketoimintaa.

 

4.   Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa

UPM:n vastuullinen toiminta ja arvoketju sekä pyrkimys löytää uusia kestäviä ratkaisuja vähentävät riskejä, luovat kilpailuetua, avaavat uusia kasvumahdollisuuksia ja auttavat vastaamaan globaaleihin haasteisiin.

 

5.   Portfolion kehittäminen

Kestävien kasvuliiketoimintojen osuuden kasvattaminen tukee UPM:n kannattavuutta pitkällä aikavälillä ja nostaa osakkeiden arvoa.

 

 
 

Kasvun keihäänkärjet

UPM:llä on kolme painopistealuetta, joilta se hakee merkittävää kasvua tulevina vuosina. Näitä painopisteitä yhdistävät tärkeimmät tekijät ovat merkittävä kasvupotentiaali ja UPM:n kilpailuetu, joka perustuu laajaan asiantuntemukseen ja korkeaan markkinoilletulokynnykseen.

 

Korkean arvon kuitutuotteet

Markkinasellun kysynnän kasvua tukevat globaalit kuluttajamegatrendit ja tarve löytää kestävämpiä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille. UPM selvittää uuden maailmanluokan sellutehtaan rakentamista Uruguayhin.

Lue lisää 

 

Molekulaariset biotuotteet

UPM on kehittänyt jo vuosien ajan teknologioita, joiden avulla voidaan valmistaa kestävän kehityksen mukaisia drop-in-vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille ja fossiilipohjaisille kemikaaleille. Pyrkimykset vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja tarjota kuluttajille kestävämpiä tuotteita voivat avata uusia merkittäviä arvonluontimahdollisuuksia. UPM Biofuels tutkii liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia selvittämällä mahdollisen nykyistä suuremman biojalostamon rakentamista Suomeen, ja UPM Biochemicalsilla on meneillään tekninen esisuunnitteluvaihe mahdollisen biojalostamon rakentamiseksi Saksaan.

Lue lisää

 

Erikoispakkausmateriaalit

UPM kasvaa houkuttelevissa erikoispaperi- ja tarramateriaalisegmenteissä laajentamalla nykyisiä tuotantolaitoksiaan ja asiakaspiiriään sekä kehittämällä jatkuvasti kestävää kehitystä tukevien ja turvallisten tarra- ja pakkausratkaisujen tuoteportfoliotaan.

 

UPM_Spearheads-for-Growth_COLOUR_1920x1080_FIN.jpg