Edistetään ilmastomyönteisiä ratkaisuja

Päästöjen vähentämiseen on kolme konstia: Lisätään energia- ja materiaalitehokkuutta sekä kierrätystä. Vähennetään fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Korvataan fossiilisia tuotteita uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla.

 

Metsäteollisuudella on käytössään kaikki keinot. UPM:n sähkönkulutus paperitonnia kohti on laskenut 13 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana. Kaikilla sellutehtailla ja lähes kaikilla paperitehtailla on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset (CHP), ja käyttämistämme polttoaineista 70 prosenttia on uusiutuvia biomassoja. Tehtaiden päästöt ovat murto-osa siitä, mitä ne olivat vielä pari vuosikymmentä sitten.

 

Suomen-massa-ja-paperiteollisuus.jpg

Lähde: Metsäteollisuus ry

Massa-ja-paperiteollisuuden-paastot.jpg

Lähde: Metsäteollisuus ry

 

Tehtaat tuottavat itse noin puolet tarvitsemastaan sähköstä, ja Suomen uusiutuvasta energiasta kaksi kolmasosaa on sidoksissa metsäteollisuuteen. Metsäteollisuuden prosesseissa tuotettu bioenergia (mm. kuoret ja mustalipeä) on Suomen uusiutuvan energian perusta ja luonteva lähtökohta puun energiakäyttöä edistettäessä. UPM:n globaalisti käyttämistä tehdaspolttoaineista 69 prosenttia (2017) on biopohjaisia. Sähkönkulutus paperitonnia kohti on laskenut 13 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana.

UPM on maailman suurin paperinkierrättäjä. Kolmasosa käyttämästämme kuidusta on keräyskuitua. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista saadaan talteen 77 prosenttia, ja Euroopankin kierrätysaste on 72 prosenttia teollisuuden itselleen asettamien tavoitteiden ansiosta. Keski-Euroopan tuotanto perustuu kierrätyskuituun, josta tehdään puolet Euroopan paperista. Koska kuitua ei voi kierrättää loputtomasti, ilman suomalaista ensikuitua Euroopan paperitehtaiden tuotanto kuitenkin loppuisi muutamassa kuukaudessa.

 

Fossiilisten korvaajat muuttavat kokonaisia teollisuudenaloja

Uusiutuvasta luonnonvarasta valmistetut tuotteet löytävät koko ajan uusia käyttökohteita.

 

Puutuotteet ovat ilmastoystävällinen vaihtoehto betonille, jonka keskeisen ainesosan sementin valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat lähes kaksinkertaiset lentoliikenteeseen nähden. Betonin korvaaminen puulla on näin tehokas keino vähentää kasvihuonekaasuja ja sitoa hiiltä pitkäksi aikaa.

Nykyaikainen sellutehdas on monipuolinen biojalostamo ja energialaitos, joka sellun, sähkön ja lämmön lisäksi tuottaa erilaisia sivuvirtoja ja tähteitä, joista voidaan jalostaa uusia tuotteita. Sellusta voidaan paperin, kartongin, kääreiden ja tarrojen lisäksi valmistaa korvikkeita fossiilisille muoveille ja kuiduille. Raakamäntyöljyn, tärpätin ja ligniinin tapaisista selluprosessin sivuvirroista ja tähteistä valmistetut polttoaineet ja kemikaalit ovat tärkeä osa UPM:n tulevaisuutta.

 

Puun arvoketjuun tulee yhä uusia lenkkejä

puun-arvoketjuun.jpg

 

Biopolttoaineet

Euroopan päästöistä 25% tulee liikenteestä, ja liikenteen on ennustettu vain lisääntyvän. Jotta päästöt eivät lisääntyisi vaan pikemmin laskisivat, niitä on leikattava kaikin mahdollisin keinoin. Moottorien koko ajan parantuvan energiatehokkuuden on laskettu leikkaavan liikenteen kasvusta aiheutuvat lisäpäästöt. Sähköautojen varaan lasketaan paljon, mutta niissä riittää kysymysmerkkejä: valmistuksen suuret päästöt, latausverkoston rakentumisen aikataulu, käytetyn sähkön lähde sekä akkumineraalien riittävyys ja hinta.

 

Kasvavien liikennepäästöjen vähentämiseksi tarvitaan kaikkia energioita ja teknologioita

biopolttoainekuva.png

Lähde: UPM:n analyysi BNEF:n ja WoodMackenzien pohjalta

 

Kehittyneet biopolttoaineet ovat nopea ratkaisu vähähiiliseen liikenteeseen EU:n alueella. UPM Lappeenrannan biojalostamo tuottaa ensimmäisenä maailmassa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa kaupallisessa mittakaavassa. BioVerno-diesel on saavuttanut vahvan jalansijan markkinoilla, mikä on edistänyt kaikkien kehittyneiden biopolttoaineiden asemaa. Parhaillaan UPM selvittää mahdollisuuksia rakentaa Kotkaa jalostamo, joka olisi viisi kertaa suurempi kuin Lappeenrannan laitos ja käyttäisi useita eri bioraaka-aineita.

BioVerno toimii kaikissa dieselmoottoreissa tavallisen dieselin tapaan, ja sillä saavutetaan vähintään sama tai parempi hyötysuhde kuin fossiilidieselillä. Korkean energiasisällön ansiosta polttoaineenkulutus ei nouse tai on jopa perinteistä dieseliä pienempi. Pienhiukkas, hiilivety-, hiilidioksidi-, typenoksidi- ja häkäpäästöt ovat parhaimmillaan 80 prosenttia fossiilidieseliä pienemmät. Toisin kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla, BioVernolla ei ole sekoitusrajaa. Polttoaineiden jakelijat voivat käyttää sitä jopa 100-prosenttisena.

 

upm-bioverno-lower-greenhouse-gas-emissions.jpg

Aiheuttaa jopa 80% vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin fossiilinen diesel

upm-bioverno-cleaner-combustion.jpg

Palaa fossiilista dieseliä puhtaammin 

upm-bioverno-lower-tailpipe-emissions.jpg

Vähentää autoilun pakokaasupäästöjä

 

Biodieseleillä on suuri potentiaali paljon polttoainetta käyttävissä laivoissa. BioVernoa onkin testattu Wärtsilän Vaasan moottorilaboratoriossa, missä se on toiminut erinomaisesti fossiilisten korvaajana ja pienentänyt selvästi rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.

Biokemikaalit ovat kasvuala

Biopohjaiset kemialliset rakenneaineet ovat öljypohjaisia tuotteita korvaavia kemikaaleja ja monomeerejä, joita voidaan käyttää esimerkiksi biopohjaisten muovien valmistuksessa. UPM Biochemicalsilla on neljä tuoteryhmää: kemialliset rakenneaineet, ligniinituotteet, biofibrillit ja biolääketieteen tuotteet.

 

Ligniini on puun kuituja yhteen sitova biopolymeeri, josta UPM kehittää tuotteita useisiin käyttöihin. Täysin biopohjaisella ja kustannuskilpailukykyisellä UPM BioPivalla voidaan korvata jopa 70 prosenttia sideaineina käytettyjen hartsien öljypohjaisista raaka-aineista. Selluloosananofibrilleihin perustuva Growdex-hydrogeeli soveltuu biolääketieteessä esimerkiksi 3D-solukasvatukseen.

UPM ProFi ja UPM Formi -biokomposiitit yhdistävät luonnonkuitujen ja muovin parhaat ominaisuudet. UPMProfi on terassilankkua, ja UPM Formi voi korvata muovin moninaisissa tuotteissa, esimerkiksi kalusteissa ja kuluttajaelektroniikassa. Biokomposiittien pääraaka-aineet ovat selluloosakuidut ja polymeerit, joko kierrätetyt tai neitseelliset. Biokomposiitissa noin puolet muovista on korvattu sellukuidulla.

 
UPM:n komposiittimateriaalit ovat
100% kierrätettäviä
1m2 UPM ProFi Deck -terassilankkua
sisältää 10 kg tarrajätettä
UPM Formi -komposiitin hiilijalanjälki, verrattuna öljypohjaisiin tuotteisiin
-50%
 

Biopolttoaineet ja -kemikaalit ovat yksi UPM:n kolmesta kasvun keihäänkärjestä. Fossiilisia korvaavilla puuinnovaatioilla on erinomaiset kasvunäkymät – ellei suorastaan kasvupakko – maailma kiiruhtaessa vähentämään kasvihuonepäästöjä. Puusta tehdyissä uusissa tuotteissa piilee valtavia arvonlisiä, kunhan lainsäädäntö on pitkäjänteistä sekä kannustaa innovoimaan ja investoimaan.

 

Kasvun keihäänkärjet

 

Edistetään ilmastomyönteisiä ratkaisuja

  • Edistetään ilmastoystävällisten puutuotteiden käyttöä rakentamisessa.
  • Korvataan fossiilisia pakkausmateriaaleja ja synteettisiä kuituja sellusta ja paperista kehitetyillä tuotteilla.
  • Tähteistä valmistetut biopolttoaineet korvaavat fossiilisia polttoaineita ja vähentävät heti merkittävästi CO2-päästöjä.
  • Uusien tuotteiden ja arvonlisän luonnin edellytys on pitkäjänteinen, innovaatioihin ja investointeihin kannustava lainsäädäntö.