UPM.FI

Lisäarvoa vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa

 

Jotta voimme tuoda lisäarvoa sidosryhmillemme, pyrimme varmistamaan hyvän yhteistyön, säännöllisen vuoropuhelun ja aidon vuorovaikutuksen heidän kanssaan kaikilla tasoilla.

 

Sidosryhmäyhteistyö perustuu luottamukseen ja yhteisymmärrykseen

 

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, sijoittajat ja rahoittajat, henkilöstö,  viranomaiset ja päättäjät, media, kansalaisjärjestöt ja paikalliset yhteisöt. Lähestymistapamme vaihtelee liiketoiminnon, alueen ja kyseessä olevan sidosryhmän mukaisesti.

Hyvin toimiva sidosryhmien sitouttaminen on menestyksellemme välttämätöntä. Työskentelemme säännöllisesti eri sidosryhmien kanssa, jotta voimme paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään ja tarpeitaan. Vastaavasti on tärkeää kertoa yhtiömme tavoitteista, toimintaperiaatteista, arvoista ja liiketoimintaympäristöstä sidosryhmille. Siten voimme luoda liiketoimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä koskevaa yhteisymmärrystä ja luottamusta.

Meidät nähdään ensisijaisesti taloudellisena toimijana, joten taloudellinen menestys, vakaus, tulevaisuuden näkymät ja kasvu ovat tärkeitä seikkoja useimmille sidosryhmille. Lisäksi ympäristösuorituskykymme ja sosiaalinen vastuumme ovat erittäin tärkeitä toimintakyvyllemme, ja ne vaikuttavat liiketoimintojemme pitkäaikaiseen menestykseen.

Jotta voimme vastata näihin tarpeisiin ja ottaa huomioon eri sidosryhmien eri seikoille antaman painoarvon, pyrimme tarjoamaan tasapainoisen kuvan liiketoimintamme talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ulottuvuuksista.

 

Sidosryhmäyhteistyö on osa strategista prosessiamme

Säännöllinen sidosryhmäkartoitus kaikissa liiketoiminnoissa on olennainen osa sidosryhmäsuhteita. Lisäksi keräämme palautetta ja näkemyksiä eri lähteistä. Tällä tavoin pyrimme varmistamaan, että sidosryhmien tarpeet otetaan riittävästi huomioon strategian kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Meidän ja sidosryhmiemme välinen vuoropuhelu perustuu Biofore-strategiaamme. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, sijoittajat ja rahoittajat, henkilöstö, toimittajat, viranomaiset ja päättäjät, media, kansalaisjärjestöt ja paikallisyhteisöt. Lähestymistapamme vaihtelee liiketoiminnon, alueen ja kyseessä olevan sidosryhmän mukaisesti. 

 

Sidosryhmäyhteistyötä mitataan jatkuvasti

Sidosryhmäyhteistyötä seurataan ja mitataan useiden avaintunnuslukujen kautta. Sidosryhmiltä saatu palaute luo meille todellista arvoa, sillä se parantaa riskienhallintaa ja -minimointia, lisää kilpailuetua ja tukee toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi sen avulla kolmannet osapuolet ymmärtävät paremmin yhtiön toimintaympäristön keskeiset haasteet ja mahdollisuudet.

Vastuullisen toiminnan korkeat standardit

UPM:n toimintaohje määrittää sidosryhmäsuhteiden vastuullisen toiminnan standardin, jota jokaisen työntekijämme on noudatettava maailmanlaajuisesti. Standardit käsittelevät lakien noudattamista ja tietojen julkistamista, eturistiriitoja, lahjoja ja lahjuksia, henkilöstöön liittyviä toimintatapoja, ihmisoikeuskysymyksiä ja ympäristöasioita. 

Jos sidosryhmillä on kysymyksiä tai he epäilevät väärinkäytöstä, heitä kannustetaan ottamaan yhteyttä Sidosryhmäsuhteisiin tai käyttämään UPM:n Raportoi väärinkäytöksestä (Report Misconduct) -kanavaa , joka on saatavana yhtiön internetsivustossa. Ilmoituksen voi tehdä luottamuksellisesti ja nimettömästi. Olemme määrittäneet sisäiset toimenpiteet, joiden avulla mahdollista väärinkäytöstä käsitellään. 

Otamme mielellämme vastaan kysymyksiä ja palautetta.

Olennaisuusarviointi

UPM:n olennaisuusarviointi (kts. UPM vuosikertomus 2018 s. 51) painottaa yhtiön ja sen sidosryhmien kannalta tärkeimpiä seikkoja. Analyysin pohjana käytetään eri sidosryhmille tehtyjen kyselyjen vastauksia ja yhtiön riskikartoitusta, jonka perusteella eri seikkojen ja toimintojen merkitystä ja potentiaalisia vaikutuksia toimintoihimme arvioidaan.

 
 

Jatkokoulutusta opettajille Uruguayssa

 

Lue lisää aiheesta