UPM.FI

Työolosuhteet ja työsuhde-asiat

Ensisijainen tavoitteemme on varmistaa kunnolliset työolosuhteet ja reilut työolot kaikille työntekijöille. Se on myös olennainen osa yhtiömme arvoja ja työtämme sosiaalisen vastuun kehittämiseksi. Olemme sitoutuneet edistämään ihmisarvoisia ja reiluja työolosuhteita sekä omissa toiminnoissamme että koko arvoketjussa.

 

Asianmukaiset työolot 

Toimintaohjeemme luo perustan, ihmisarvoisten ja reilujen työolosuhteita kunnioittamiselle ja edistämiselle. Henkilöstösäännöissämme määritetään kattavammin tarkemmat periaatteet  työolosuhteille, työehdoille ja ihmisarvoiselle työlle kuten Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on ne määrittänyt.  Näissä säännöissä kuvataan myös, millä tavalla UPM on näihin periaatteisiin sitoutunut ja mitä jokaiselta työntekijältä odotetaan. Noudatamme kaikilla toimipaikoillamme kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia lakeja ja säädöksiä sekä kunnioitamme kansainvälisiä ihmis- ja työoikeuksia koskevia sopimuksia ja järjestäytymisvapautta.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus saada tietoa työsuhteestaan kirjallisesti ja ymmärrettävässä muodossa. UPM noudattaa työlainsäädännön sekä sovellettavien työehtosopimusten säädöksiä esimerkiksi työaikaa koskien. Ylityö on työntekijöille vapaaehtoista, ja se korvataan lainsäädännön ja työehtosopimusten määrittämällä tavalla.  Suhtaudumme työn ja vapaa-ajan tasapainoon vakavasti. Pyrimme varmistamaan, että työkäytäntömme antavat mahdollisuuden huomioida yksittäisten työntekijöiden tarpeet työn ja perhe-elämän yhdistämiseen.

UPM Henkilöstösäännöt


Aktiivista vuoropuhelua ammattiliittojen kanssa

Käymme sekä muodollisia että vapaamuotoisempia keskusteluja ammattiliittojen kanssa ja edistämme aktiivisesti työntekijöiden osallistumista ja aktiivisutta. Keskustelut käydään kansallisten ja kansainvälisten lakien ja säädösten mukaisesti, ja UPM kannustaa avoimeen, kansainväliseen keskusteluun yhtiön johdon ja työntekijöiden edustajien kesken. Tätä varten on erillinen UPM:n European Forum -yhteistyöelin, joka käsittelee pääasiassa yhtiön sisäisiin muutoksiin liittyviin asioita sekä liiketoimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä. European Forum kokoaa säännöllisesti yhteen liiketoimintayksiköiden henkilöstön  edustajia Euroopassa. UPM:llä on eri maissa yhteistyöelimiä, joiden tarkoitus on edistää työntekijöiden osallistumista sekä UPM:n liiketoiminta-alueen ja maajohdon ja työntekijöiden ja heidän edustajiensa välistä konsultointia ja keskustelua kansallisella tasolla. Nämä elimet toimivat maakohtaisten sääntöjen ja säädösten sekä UPM:n käytäntöjen mukaisesti.

Ammattiliittojen yhteydessä järjestäytymisvapaus tarkoittaa, että työntekijöillä on vapaus muodostaa ammattiliitto tai liittyä liittoon ja sopia työehdoista kollektiivisesti. Emme kerää tai raportoi työntekijöidensä ammattiliittojäsenyyksiä koskevaa tietoa globaalilla tasolla eri toimintamaiden lainsäädännön eroavaisuuksien vuoksi. Vuonna 2018 työehtosopimuksen piirissä oli 61 % työntekijöistä.

 

Oikeudenmukainen korvaus

Olemme sitoutuneet antamaan työntekijöillemme oikeudenmukaisen korvauksen ja palkan, joka riittää ihmisarvoiseen elämään.  UPM noudattaa lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa määritettyjä minimipalkkoja. Sitoutumisemme oikeudenmukaiseen korvaukseen määritetään toimintaohjeessamme ja vielä tarkemmin palkkioita ja etuja koskevissa käytännöissä ja säännöissä.

UPM palkitsee ja antaa  tunnustusta  hyvistä suorituksesta. UPM käyttää kokonaispalkitsemisen mallia, joka koostuu peruspalkasta, luontaiseduista ja kannustepalkkioista. Nämä määräytyvät UPM:n globaalien sääntöjen, paikallisen lainsäädännön, työehtosopimusten, paikallisten markkinakäytäntöjen sekä työntekijän aseman ja suoriutumisen mukaan. Sukupuolella, iällä, etnisellä taustalla ja kansallisuudella ei ole vaikutusta  palkkaan tai palkkioihin.

Tarkastamme säännöllisesti miesten ja naisten palkkaerot. Toimihenkilöiden keskimääräiset palkat miesten ja naisten välillä eivät eroa paljon, kun verrataan UPM:n henkilöstöä suurimmissa toimintamaissa. Aineeton palkitseminen on osa UPM:n mallia, johon sisältyy kilpailukykyisen rahallisen palkitsemisen lisäksi esimerkiksi turvallinen työympäristö, kiinnostavat ja mielekkäät työtehtävät, hyvä johtaminen ja hyvät uramahdollisuudet.

 

Saavutusten huomioiminen

Haluamme antaa kaikille työntekijöillemme tunnustusta heidän saavutuksistaan. Koko UPM:n henkilöstö kuuluu yhtenäisen, vuosittain arvioitavan lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmän piiriin. Järjestelmä koostuu yrityksen ja liiketoiminnon tavoitteista sekä yksilö- ja/tai tiimitavoitteista. Vuonna 2019 henkilöstölle maksettiin vuoden 2018 lyhyen aikavälin  kannustepalkkio-ohjelmasta palkkioita yhteensä 61 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisen hyvistä henkilökohtaisista tai tiimisaavutuksista voidaan palkita myös erillisellä kertapalkkiolla.

UPM:llä on kaksi pitkän aikavälin kannusteohjelmaa:  tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ylimmälle johdolle viivästetty osakepohjainen kannustepalkkiojärjestelmä muille avainhenkilöille.  Vuosittain alkavat ohjelmat kattavat noin 400 henkilöä.

 

Työturvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi

Työturvallisuus on olennainen osa UPM:n toimintoja ja organisaatiokulttuuria sekä toimipaikkojemme johtamisjärjestelmiä. Turvallisen ja terveellisen työ-ympäristön varmistaminen on tärkein prioriteettimme. Tavoitteenamme on  varmistaa jokaisen työpäivän turvallisuus. Turvallinen työympäristö on jokaisen UPM:n toimipaikoilla työskentelevän oikeus Turvallisuusstandardimme ja -vaatimuksemme kattavat sekä omat työntekijämme että urakoitsijat ja vierailijat toimipaikoillamme.

UPM:n työturvallisuussäännöt


 
Painopiste oppimisessa

Meille työturvallisuus tarkoittaa  enemmän kuin sääntöjen ja ohjeiden noudattamista. Työturvallisuustyössä on kyse kehittymisestä, oppimisesta ja osaamisen rakentamisesta. Tästä syystä haluamme varmistaa, että kaikki omat työntekijämme sekä UPM:n toimipisteissä työskentelevät kumppanimme noudattavat työturvallisuusvaatimuksiamme ja myös kehittävät proaktiivisesti parhaita käytäntöjä ja parantavat työturvallisuuskulttuuriamme. Kannustamme esimerkiksi jokaista ilmoittamaan havaituista poikkeamista, positiivisista havainnoista ja läheltä piti -tilanteista. Niistä kaikista voimme oppia tulevaisuutta ajatellen.

Hahmottamalla ensin mahdollisuudet ja riskit voimme keskittyä työturvallisuuden parantamiseen. Tiedot riskeistä ja mahdollisuuksista jaetaan avoimesti koko yhtiön laajuisesti  uusien tapaturmien välttämiseksi. Analysoimme turvallisuustuloksiamme ja selvitämme, mitä voimme oppia tapaturmista, läheltä piti -tilanteista sekä auditointien  havainnoista. Pyrimme tunnistamaan kaikkityöturvallisuuden kannalta ongelmallisten tilanteiden takana piilevät syyt ja määritämme korjaavat toimenpiteet ja hallintatoimet, jotta vastaavilta tapauksilta vältyttäisiin jatkossa.

Toimintojemme työturvallisuuden parantaminen on meille tärkeää, ja pyrimme siihen kaikissa liiketoiminnoissamme. Säännölliset johdon katselmukset, esimerkillä johtaminen ja palautteen anto kehittävät ajattelutapaamme. Valvomme  suorituskykyämme asettamalla kunnianhimoiset vuosittaiset työturvallisuustavoitteet ja seuraamalla tuloksiamme kattavien työturvallisuusmittarien avulla.  Käytämme esimerkiksi monia ennalta ehkäisyyn keskittyviä työturvallisuuden KPI-mittareita, jotka painottavat osallistumista ja jatkuvaa parantamista.

 

Työturvallisuus osana jokaista päivää

Työturvallisuus on osa jokaista työpäivää ja mukana kaikessa toiminnassamme Turvallinen työympäristö alkaa henkilöstöstä, ja siitä, kuinka työntekijät käyttävät laitteita, noudattavat sovittuja  käytäntöjä ja toimivat keskenään. Työturvallisuustyömme on johdonmukaista, ja pyrimme jatkuvasti parempiin tuloksiin. Hyödynnämme esimerkiksi työturvallisuushavaintoja, -kävelyjä ja -keskusteluja. Edistämme turvallisia toimintatapoja säännöllisillä koulutuksilla ja globaaleilla työturvallisuusstandardeilla. Ohjeistuksen toteutusta  valvotaan auditointien kautta. Työturvallisuusstandardit kattavat esimerkiksi riskiarvioinnin, työluvan, turvallisen urakoinnin ja turvallisuusraportoinnin. Kaikki tapaturmat, läheltä piti -tilanteet ja muut ongelmatilanteet dokumentoidaan ja arvioidaan globaalissa turvallisuustyökalussamme. Huomioimme myös urakoitsijoiden kohdalla sattuneet  tapaturmat.

 

Life Saving Standards -periaatteet

Esittelimme kuusi Life Saving Standards -periaatettamme vuonna 2017. Valitut kuusi standardia liittyvät erityisesti vakavien tapaturmien ehkäisyyn. Ne koskevat useimmiten vakavia turvallisuusriskejä, ja sitoudumme noudattamaan niitä huolella ja tarkkaan. UPM Life Saving Standards -periaatteet auttavat sekä omia työntekijöitämme että urakoitsijoitamme noudattamaan yhtiön laajuisia standardeja korkean riskin toimenpiteiden osalta. Pyrimme tuomaan nämä standardit luonnolliseksi osaksi jokaisen työtä. Ne liittyvät yhtä lailla ajatusprosessiin, henkilökohtaisiin arvoihin kuin elämäntapaankin. Haluamme edistää työturvallisuutta kaikilla tasoilla.

 

Työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Työntekijöiden hyvinvointi rakentuu mielestämme turvallisesta ja kannustavasta  työympäristöstä Siihen vaikuttavat myös terveet elintavat sekä työn ja vapaa-ajan suhde. Hyvinvointi vaikuttaa suoraan työntekijöiden sitoutumiseen ja liiketoimintamme tuloksiin. Teemme läheistä yhteistyötä työntekijöidemme sekä ulkoisten työterveysorganisaatioiden kanssa. Yhteinen tavoitteemme on henkilöstömme hyvinvoinnin tukeminen. 81 %:lla henkilöstöstämme on edustajinaan tasapainoiset ja viralliset johdon edustajista ja työntekijöistä koostuvat terveys- ja turvallisuuskomiteat. Näiden paikallisten komiteoiden tarkoitus on valvoa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä ongelmia ja ohjelmia sekä antaa tarpeen mukaan ohjeita.

Emme keskity yksinomaan toimipaikkojemme terveysriskien vähentämiseen vaan luomme myös ennalta ehkäiseviä toimia, jotka tukevat yksittäisten henkilöiden terveyttä ja hyvinvointia. Toimipaikoillamme järjestetään vuosittain useita paikallisia terveyttä edistäviä kampanjoita ja ehkäistään ongelmia tunnistettujen toimien kautta. Turvallisuuden tavoin myös työterveys ja -hyvinvointi syntyvät jatkuvasta parantamisesta, kehittymisestä ja henkilöstön sitoutumisesta.

UPM:n eri toimipaikoilla on käynnissä useita terveyden ja hyvinvoinnin hankkeita, joilla haluamme tukea työntekijöiden terveyden, elämän laadun ja työkyvyn jatkuvaa parantamista. UPM:n työntekijöillä ei ole työhön liittyvää korkeaa tapaturman tai taudin vaaraa. UPM analysoi mahdolliset vaarat ja ryhtyy toimiin terveellistä työympäristöä uhkaavissa tilanteissa. UPM:llä on terveysvaarojen minimointia varten standardisoidut prosessit, jotka liittyvät esimerkiksi riskiarviointiin, henkilökohtaisiin suojaimiin, kemiallisten aineiden hallintaan sekä työterveyskyselyihin. Suurin osa UPM:n työntekijöistä on alueilla, joilla HIV:n/AIDSin, malarian ja tuberkuloosin riski on korkeintaan vähäinen. Kriittisille alueille matkustaville työntekijöille on tarjolla tukea ja ohjeita.

 
3,3
tapaturmataajuus ml. urakoitsijat
100%
toimipaikoilla OHS-johtamisjärjestelmä
51 000
läheltä piti -tilannetta ja turvallisuushavaintoa
34 000
turvallisuuskävelyä ja -keskustelua