UPM.FI

Monimuotoisuus ja sallivuus

Arvostamme henkilöstön monimuotoisuutta ja pyrimme sallivaan kulttuuriin ja työympäristöön. Kunnioitamme työntekijöidemme yksityisyyttä ja tarjoamme kaikille tasapuolisesti ja puolueettomasti mahdollisuuksia työtehtäviin ja uralla kehittymiseen. Kaikkia UPM:n työntekijöitä kohdellaan yksilöinä sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä tai kansallisuudesta riippumatta, ja globaaliin tiimimme ovat tervetulleita erilaista osaamista tai taustaa edustavat henkilöt. Monimuotoisuuden edistäminen työpaikalla ei ole meille vain oikea tapa toimia, vaan liiketoimintamme menestymisen edellytys.

Avoimen ja monimuotoisen työpaikan kehittäminen

 

Meistä on tärkeää palkata ihmisiä, joilla on erilainen tausta, osaaminen ja kokemus ja jotka edustavat eri sukupuolia, ikäluokkia ja kansallisuuksia. Erilaiset näkemykset tukevat päätöksentekoa ja liiketoiminnan menestymistä. UPM tarkastelee säännöllisesti liiketoimintojen ja funktioiden monimuotoisuutta ja niiden itselleen määrittämiä  tavoitteita. Osallistaminen ja monimuotoisuus sisältyvät johtoryhmissä säännöllisesti tehtäviin itsearviointeihin.. Sallivuus on otettu osaksi UPM:n tärkeimpiä johtamistaitojen kehitysohjelmia, ja sitä painotetaan myös UPM:n toimintaohjekoulutuksessa.  UPM on lisäksi sitoutunut edistämään työympäristönsä monimuotoisuutta ja sallivuutta allekirjoittamalla Suomen Diversity Charterin.

UPM käynnisti vuonna 2019 vuoropuhelun johtoryhmissä osallistavan johtamisen ja kulttuurin edelleen kehittämiseksi, ja tätä työtä jatketaan vuonna 2020. Noin 600 henkilöä osallistui vuoropuheluun syksyllä 2019. Työpajoissa on käynyt ilmi, että usein monimuotoisuus yksinkertaistetaan koskemaan sukupuolta, kansallisuutta tai ikää, mutta jokaisella on myös muita monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi työhistoria, henkilökohtaiset kokemukset ja puhuttu kieli. Stereotypiat, ennakkoluulot ja henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat päätöksiimme ja käytökseemme, vaikka niitä voi olla vaikea tunnistaa.

Työpaikalla syrjintä voi näkyä monella tavalla. Pyrimme kehittämään työympäristöämme ja paikallisia olosuhteita tukemaan sallivaa ja monimuotoista työympäristöä   sitoutumalla toimintaohjeemme ja muiden sääntöjemme mukaiseen työhön, laatimalla sosiaalisen vastuun tavoitteita, painottamalla osallistavaa johtamistapaa ja rekrytoinnin avoimuutta sekä tukemalla ja edistämällä naisten asemaa työssä.

Lisätietoa UPM:n henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista on analyysityökalussamme

Tunnustusta Bloombergilta

Tammikuussa 2020 meidät valittiin yhtenä harvoista suomalaisista yrityksistä Bloombergin sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävään GEI-indeksiin (Gender Equality Index). Indeksi listaa yhtiöt, jotka ovat sitoutuneet raportoimaan avoimesti sukupuolikysymyksistä ja edistämään naisten tasa-arvoa. Kaiken kaikkiaan indeksiin valittiin 325 pörssiyritystä. Monimuotoisuuden edistäminen on entistä tärkeämpää monille sidosryhmillemme. Olemme sitoutuneet kehittämään raportointiamme ja kertomaan edistysaskelistamme avoimesti.

 

70%
monimuotoisuus- ja osallistuvuusindeksi positiivinen vuonna 2019
21%
naisten osuus henkilöstöstä
60%
työntekijätehtävissä