UPM.FI

Johtajuus ja kehittyminen

Haluamme tukea johtamistaitojen sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä. Aiming Higher -kulttuuri tarkoittaa meille oppimista, kasvamista ja jokaisen työntekijän menestymisen mahdollistamista. Pyrimme tähän inspiroivan ja vastuullisen johtamisen, motivoinnin ja tuen kautta.

 

Paremman suorituksen mahdollistaminen

 

Kunnianhimoinen työnteko edellyttää vastuullista johtamista sekä parempia suorituksia tukevaa työympäristöä. UPM kehittää jatkuvasti johtajien osaamista, johtoryhmiä sekä työympäristöä. Saavutuksia mitataan vuosittaisessa henkilöstökyselyssä. Tarjolla on myös erilaisia johtamisen kehitysohjelmia, jotka tukevat UPM:n kolmea johtajuusperiaatetta: itsensä johtaminen, henkilöstön johtaminen ja liiketoiminnan johtaminen. Kaikki tärkeimmät johtoryhmät arvioivat oman toimintansa ja toteuttavat sen perusteella havaittuja kehitystoimia.

Viimeisinä vuosina kehityksen painopistealueita ovat olleet työn monimutkaisuuden käsitteleminen, valmennustaidot sekä inspiroiva johtajuus. Johtamisen kehitystarpeet arvioidaan vuosittain, ja UPM pyrkii jatkuvasti edistämään tuloksellista työntekoa jahenkilöstön motivaatiota sekä lisäämään palautteen antamista ja pyytämistä.

 

Toimintaympäristön muutoksen vastaaminen ja uudistumisen mahdollistaminen

 

Globaalit megatrendit tuovat mukanaan monia mahdollisuuksia ja haasteita UPM:lle vuoteen 2030 mentäessä ja sen jälkeen. Ne myös ohjaavat vastuullisten ja turvallisten ratkaisujen, uusien teknologioiden ja eettisen liiketoiminnan kysyntää. Näiden muutosten tunnistaminen ja niihin vastaaminen on meille erittäin tärkeää, sillä olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisena työnantajana tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

Muuttuvassa ja entistä monimutkaisemmassa liiketoimintaympäristössä työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen on tärkeää sekä yrityksen menestymisen että kestävien työsuhteiden kannalta. UPM rohkaisee työtekijöitään laajentamaan osaamistaan ja tarjoaa monenlaisia koulutusmahdollisuuksia. UPM:n ammattikoulutusohjelmat Suomessa ja Saksassa osoittavat esimerkillisesti, kuinka voimme varmistaa tulevaisuuden työvoimamme ammattitaidon. Nämä ohjelmat kohdistuvat yleensä työntekijätasolle tuotannossa tai huollossa, ja ne toteutetaan yhteistyössä alueellisten ammattioppilaitosten kanssa.

 
2 300
uutta työntekijää vuonna 2019
12
koulutustunnit / työntekijä vuonna 2019
 

Jatkuva oppiminen ja kehitys

Kannustamme työntekijöitämme kehittämään ammatillista osaamistaan ja tuemme heidän oppimistaan. Hyvien liiketoimintatulosten saavuttaminen ja työntekijöiden jatkuva ammatillinen kehitys ovat UPM:n pitkän aikavälin tavoitteita ja tärkeitä sosiaalisen vastuun painopistealueita. Meille on tärkeää tukea henkilöstöämme saavuttamaan kaikki muuttuvan toimintaympäristön edellyttämät taidot. UPM:n 2030-tavoite on, että 80% henkilöstöstä pitää oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia hyvinä. Tavoitetteen kehitystä mitataan säännöllisesti.  

UPM:n tavoite on, että jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen kehityssuunnitelma.  Vuonna 2019 kehityssuunnitelma oli 65 %:lla työntekijöistä. UPM soveltaa oppimiseen ja kehittymiseen 70–20–10-mallia, jonka mukaan 70 % oppimisesta tapahtuu työssä, 20 % muiden esimerkkiä seuraamalla ja 10 % työn ulkopuolisissa koulutuksissa. UPM on investoinut uuteen koulutusalustaan, joka tukee käytännön työn sekä muiden esimerkkien kautta oppimista. UPM:n työntekijät voivat alustan kautta luoda digitaalista oppimissisältöä ja jakaa ja käyttää sitä joustavasti.

Oppimisen vaikutusta arvioidaan sillä, kuinka osallistujat hyödyntävät oppimaansa työssään (Kirkpatrickin malli, taso 3). Tasainen kehitys näkyy UPM:n tuottavuudessa, henkilöstön sitoutumisessa sekä turvallisen työympäristön varmistamisessa. 

 
Tapaturmataajuus
-84%
10 vuoden aikana
Henkilöstön sitoutuminen
+40%
10 vuoden aikana
Liikevaihto/UPMläinen
+5% vuodessa
10 vuoden aikana
 

Henkilöstön sitouttaminen työympäristön kehittämiseen

UPM:n henkilöstökyselyssä kaikki yhtiön työntekijät arvioivat vuosittain työympäristönsä eri osa-alueita. Uudessa kyselyssä mitataan sekä sitoutumisen että suorituksen mahdollistamisen kehittymistä.

Henkilöstökysely on tehokas tapa mitata menestystämme työntekijän kehittämisessä ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvissä tavoitteissa, kuten työturvallisuudessa, tiimityössä, monimuotoisuudessa ja sallivuudessa. Kyselytuloksia vertaamalla voimme seurata pitkän aikavälin trendejä sekä kehitystoimien vuosittaisia tuloksia. Edistymistä seurataan ja arvioidaan organisaation eri osissa ja tiimeissä jatkuvan kehittymisen takaamiseksi

Edistämme henkilöstön aktiivista osallistumista ja kuulemista, joka on järjestetty kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Vastuullisella johtamisella UPM pyrkii sitouttamaan ja osallistamaan työntekijöitä kaikilla organisaation tasoilla. Työntekijöiden ja johdon väliseen keskusteluun on käytössä monia eri väyliä. Päämäärämme on kehittyä yhdessä.

Tavoitteiden asettaminen

Määritämme esimiesten ja työntekijöiden välisissä systemaattisissa kehityskeskusteluissa selkeät tavoitteet jokaiselle työntekijälle. Vuonna 2017 UPM uudisti suorituksen johtamista ja loi uusia tapoja paremman suorituksen mahdollistamiseen. Kannustamme rakentamaan aktiivisia suhteita esimiesten ja työntekijöiden välille sekä tuemme eteenpäin suuntautuvia keskusteluita, joustavasti asetettuja tavoitteita sekä säännöllistä palautetta.

 
71%
henkilöstön sitoutuminen
88%
työntekijöistä käynyt vuosittaisen tavoitekeskustelun