UPM tilinpäätöstiedote 2020: Poikkeuksellinen vuosi päättyi positiivisesti – merkittävät kasvuhankkeet budjetissa ja aikataulussa

Pörssitiedote 28.1.2021 9.50 EET

UPM-Kymmene Oyj                               Tilinpäätöstiedote 2020                          28.1.2021 klo 09.50 EET

UPM tilinpäätöstiedote 2020:
Poikkeuksellinen vuosi päättyi positiivisesti – merkittävät kasvuhankkeet budjetissa ja aikataulussa

Q4 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 11 % ja oli 2 188 (Q4 2019: 2 447) miljoonaa euroa alentuneiden sellun hintojen sekä graafisten paperien vähentyneiden toimitusten ja alentuneiden hintojen seurauksena
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 252 (343) miljoonaa euroa, 11,5 % (14,0%) liikevaihdosta, vuositasolla laskua oli 27 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 347 (592) miljoonaa euroa
 • Onnistuneiden varotoimien ansiosta liiketoiminta jatkui keskeytyksettä pandemiasta huolimatta ja kasvuhankkeet etenivät suunnitellusti
 • Vuosi päättyi myönteisissä merkeissä UPM:n tuotteiden hyvään kysyntään
 • UPM laski liikkeeseen 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelman alla
 • UPM listattiin toimialansa parhaaksi yhtiöksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja sai CDP:n AAA-luokituksen erinomaisesta ympäristösuorituskyvystä
 • UPM etenee biopolttoaineliiketoimintansa kasvattamisessa seuraavaan vaiheeseen ja aloittaa uuden sukupolven biojalostamon perussuunnittelun

2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 16 % ja oli 8 580 (2019: 10 238) miljoonaa euroa graafisten paperien toimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 948 (1 404) miljoonaa euroa eli 11,1 % (13,7 %) liikevaihdosta, vuositasolla laskua oli 32 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 005 (1 847) miljoonaa euroa
 • Nettovelka oli 56 (-453) miljoonaa euroa
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 3,2 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa
 • Hallitus ehdottaa 1,30 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti
 • COVID-19-pandemian rajoitustoimenpiteet laskivat selvästi graafisten paperien kysyntää, kun taas UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers tekivät ennätystulokset
 • UPM:n merkittävä sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa edistyvät suunnitellussa aikataulussa
 • UPM Kaipolan ja UPM Chapellen paperitehtaat sekä UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin, tehostamistoimia useissa liike- ja tukitoiminnoissa

Tunnuslukuja

 Q4/2020Q4/2019Q3/2020Q1–Q4/2020Q1–Q4/2019 
Liikevaihto, milj. euroa2 188  2 447  2 028  8 580  10 238   
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa392  442  331  1 442  1 851   
% liikevaihdosta17,9  18,1  16,3  16,8  18,1   
Liikevoitto, milj. euroa253  336  117  761  1 344   
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa252  343  215  948  1 404   
% liikevaihdosta11,5  14,0  10,6  11,1  13,7   
Voitto ennen veroja, milj. euroa250  324  109  737  1 307   
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa248  331  207  924  1 367   
Kauden voitto, milj. euroa190  263  83  568  1 073   
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa191  261  158  737  1 119   
Tulos per osake (EPS), euroa0,35  0,50  0,15  1,05  1,99   
Vertailukelpoinen EPS, euroa0,35  0,49  0,29  1,37  2,07   
Oman pääoman tuotto (ROE), %8,0  10,5  3,5  5,8  10,7   
Vertailukelpoinen ROE, %8,0  10,4  6,7  7,5  11,2   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %9,1  11,9  4,3  6,7  12,3   
Vertailukelpoinen ROCE, %9,1  12,2  7,9  8,3  12,8   
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa347  592  365  1 005  1 847   
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa0,65  1,11  0,69  1,89  3,46   
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa17,53  18,87  17,54  17,53  18,87   
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa11 555  11 474  10 721  11 555  11 474   
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa56  -453  89  56  -453   
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)0,04  -0,24  0,06  0,04  -0,24   
Henkilöstö kauden lopussa18 014  18 742  18 349  18 014  18 742   

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2020 tulosta:

“Vuonna 2020 globaali pandemia ja siitä johtuneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen ja ankaran taloudellisen shokin, joka koetteli kaikkia yhteiskuntia ja yrityksiä. Päättäväisillä toimenpiteillä varmistimme UPM:n työntekijöiden turvallisuuden ja yhtiön tyydyttävän tuloksen. Kasvuhankkeemme etenivät suunnitellusti.

Vuosi päättyi myönteisissä merkeissä. Neljännellä vuosineljänneksellä tuotteidemme kysyntä oli hyvä. Liikevaihto 2 188 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 252 miljoonaa euroa olivat suuremmat kuin kahdella edellisellä neljänneksellä, vaikka molemmat laskivat selvästi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon.

Neljänneksen ja koko vuoden tähtiä olivat UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers. Niiden markkinat olivat suotuisat, ja ne hyötyivät kuluttajakäyttäytymisen sekä verkko- ja vähittäiskaupan muutoksista. Molemmat liiketoiminta-alueet olivat jo aiemmin tehostaneet toimintaansa ja tehneet kaupallisia muutoksia, joiden ansiosta katteet olivat kohentuneet jo alkuvuonna.

UPM Biorefiningissa sellun, uusiutuvien polttoaineiden ja sahatavaran kysyntä oli hyvä. Sellun kysyntä kasvoi etenkin Kiinassa. Sellun markkinahinnat ovat olleet alhaiset jo jonkin aikaa, ja valuuttakurssien muutokset kumosivat viime neljänneksellä nähtyjen ensimmäisten hinnankorotusten vaikutuksen. Kahden laajan huoltoseisokin vuoksi osavuositulos painui nollaan.

UPM Communication Papers suoriutui vuoden viimeisestä neljänneksestä kahta edellistä neljännestä paremmin kausiluonteisesti alhaisten energiakustannusten ja loppuvuonna tyypillisesti kasvavan kysynnän ansiosta. Graafisten paperien markkinakysyntä laski kuitenkin 14 % viime vuodesta. UPM Kaipolan paperitehdas suljettiin vuoden 2021 alussa, ja UPM Shottonin paperitehtaan myyntiprosessi Walesissa jatkuu. Toimenpiteet olivat oikea-aikaisia ja välttämättömiä liiketoiminnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta.

Erinomaiset olosuhteet vesivoimalle jatkuivat, ja UPM Energy teki jälleen vahvan tuloksen. Sähkön hinnat laskivat sekä viimeisellä neljänneksellä että vuositasolla. Kysyntä UPM Plywoodin rakentamisen sovelluksiin tarkoitetuille tuotteille jatkui hyvänä, mutta teollisiin loppukäyttökohteisiin menevien tuotteiden kysyntä oli heikko. Kilpailu markkinoilla oli edelleen erittäin kovaa.
COVID-sulkutoimista johtunut graafisten paperien kysynnän poikkeuksellinen lasku ja epätavallisen alhainen sellun hinta vaikuttivat selvästi vuoden 2020 tulokseemme. Samaan aikaan olen erittäin ylpeä UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin eli erikoispakkausmateriaaleihin keskittyvän liiketoiminnan erinomaisista tuloksista.

Vuonna 2020 liikevaihtomme laski 16 % ja vertailukelpoinen liikevoittomme 32 % edellisvuodesta. Liiketoiminnan rahavirta laski 1 005 miljoonaan euroon edellisvuoden ennätystasosta. Taloudellinen asemamme on edelleen erittäin vahva. Nettovelkamme on lähes nolla, ja käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 3,2 miljardia euroa.

Suuren epävarmuuden keskellä keskityimme varmistamaan kaikkien liiketoimintojemme tuloksentekokyvyn ja strategisten kasvuhankkeidemme menestyksellisen toteutuksen. Pyrimme alentamaan kiinteitä kustannuksia monin toimenpitein, joista odotamme noin 130 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Suuret kasvuhankkeemme Uruguayssa ja Saksassa etenevät aikataulun ja budjetin mukaisesti.

Vuosi 2021 on tärkeä rakentamisen ja valmistelujen vuosi Paso de los Torosissa Uruguayssa ja Leunassa Saksassa. Uruguayn rakennustyömailla on nyt 3 000 työntekijää, ja lukumäärä kaksinkertaistuu tänä vuonna.
Biokemikaalijalostamon rakennustyöt Saksassa alkoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Samanaikaisesti valmistelemme biokemikaaliliiketoiminnan markkinoille tuomista. Näiden hankkeiden kiihkeimpänä vuonna UPM:n kokonaisinvestointien odotetaan olevan 2 miljardia euroa.

Uudistumisemme jatkuu edelleen. Tänään kerroimme biopolttoaineliiketoimintamme kasvun seuraavasta vaiheesta. Aloitamme uuden sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaiheen. Biojalostamo tuottaisi korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita 500 000 tonnia vuodessa. Biojalostamo nostaisi UPM:n menestyksekkään biopolttoaineliiketoiminnan uudelle tasolle sekä parantaisi UPM Biofuelsin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vastuullisuutta. Biojalostamo käyttäisi useita raaka-aineita, joiden ansiosta biopolttoaineiden hiilijalanjälki olisi selvästi markkinoilla jo olevia tuotteita pienempi.

UPM:n Biofore-strategia vastaa globaaleihin megatrendeihin ja uusiutuvien tuotteiden kasvavaan kysyntään. Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään entistä kestävämpiä valintoja. Tavoitteemme on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Vastuullisuus on strategiamme ydintä. Vuonna 2020 sitouduimme YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteeseen perustuviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meidät nimettiin YK:n Global Compact LEAD-yhtiöksi ja listattiin toimialan parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin kestävän kehityksen (DJSI) indekseissä. CDP listasi UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena erinomaisesta ympäristötyöstä. Laadimme vihreän rahoituksen viitekehyksen ja laskimme liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainamme. Myös valmiusluottomme on sidottu monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

Seuraavien vuosineljännesten aikana teemme kaikkemme varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuloksentekokyvyn sekä merkittävien kasvuhankkeidemme turvallisen ja onnistuneen etenemisen. Vaikka joitain enteitä elpymisestä on, pandemia ei ole vielä ohi.

Taloudelliseen asemaamme ja tulevaan rahavirtaamme luottava UPM:n hallitus on tänään ehdottanut 1,30 (1,30) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2020."

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia. Pandemian ja sulkutoimien uudet aallot ovat kuitenkin mahdollisia.

Sellun hintojen odotetaan nousevan vuoden 2021 alussa edellisvuoden viimeisen neljänneksen tasolta. Paperin hintojen odotetaan laskevan kohtuullisesti verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla alempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla paperin hintojen laskun ja lisääntyneiden kunnossapitotöiden vuoksi. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan toipuvan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Kutsu UPM:n vuoden 2020 tilinpäätöksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja talousjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voivat seurata kaikki UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymyksiä voivat esittää vain puhelinkonferenssiin osallistuvat. Ilmoittautuminen konferenssiin tapahtuu soittamalla alla olevaan numeroon:

Puhelinkonferenssin nimi: Financial Statement Release for the Year 2020
Puhelinnumero: +358 (0)9 817 103 10
PIN-koodi: 62514656#

Toivomme osallistujien soittavan numeroon 5–10 minuuttia ennen lähetyksen alkua, jotta lähetys voi alkaa aikataulussa. Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.30 toimitusjohtaja Pesonen esittelee tulosta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Koronapandemian vuoksi paikan päälle UPM:n pääkonttoriin otetaan rajoitetusti vain median edustajia. Muita pyydämme seuraamaan tilaisuutta verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen sekä paikan päälle että verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2019 vuosikertomuksen sivuilla 160–161. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 28–29 ja 129-131 sekä riskienhallinta sivuilla 189–194.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils