Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n tilinpäätöstiedote 2020:
Poikkeuksellinen vuosi päättyi positiivisesti – merkittävät kasvuhankkeet budjetissa ja aikataulussa    

Q4 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 11 % ja oli 2 188 (Q4 2019: 2 447) miljoonaa euroa alentuneiden sellun hintojen sekä graafisten paperien vähentyneiden toimitusten ja alentuneiden hintojen
  seurauksena
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 252 (343) miljoonaa euroa, 11,5 % (14,0%) liikevaihdosta, vuositasolla laskua oli 27 % 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 347 (592) miljoonaa euroa 
 • Onnistuneiden varotoimien ansiosta liiketoiminta jatkui keskeytyksettä pandemiasta huolimatta ja kasvuhankkeet etenivät suunnitellusti
 • Vuosi päättyi myönteisissä merkeissä UPM:n tuotteiden hyvään kysyntään
 • UPM laski liikkeeseen 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelman alla
 • UPM listattiin toimialansa parhaaksi yhtiöksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja sai CDP:n AAA-luokituksen erinomaisesta ympäristösuorituskyvystä 
 • UPM etenee biopolttoaineliiketoimintansa kasvattamisessa seuraavaan vaiheeseen ja aloittaa uuden sukupolven biojalostamon perussuunnittelun

2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 16 % ja oli 8 580 (2019: 10 238) miljoonaa euroa graafisten paperien toimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 948 (1 404) miljoonaa euroa eli 11,1 % (13,7 %) liikevaihdosta, vuositasolla laskua oli 32 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 005 (1 847) miljoonaa euroa 
 • Nettovelka oli 56 (-453) miljoonaa euroa 
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 3,2 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa
 • Hallitus ehdottaa 1,30 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti
 • COVID-19-pandemian rajoitustoimenpiteet laskivat selvästi graafisten paperien kysyntää, kun taas UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers tekivät ennätystulokset
 • UPM:n merkittävä sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa edistyvät suunnitellussa aikataulussa
 • UPM Kaipolan ja UPM Chapellen paperitehtaat sekä UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin, tehostamistoimia useissa liike- ja tukitoiminnoissa

 

Tunnuslukuja

  Q4/2020 Q4/2019 Q3/2020 Q1–Q4/2020 Q1–Q4/2019  
Liikevaihto, milj. euroa 2 188    2 447    2 028    8 580    10 238     
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 392    442    331    1 442    1 851     
% liikevaihdosta 17,9    18,1    16,3    16,8    18,1     
Liikevoitto, milj. euroa 253    336    117    761    1 344     
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 252    343    215    948    1 404     
% liikevaihdosta 11,5    14,0    10,6    11,1    13,7     
Voitto ennen veroja, milj. euroa 250    324    109    737    1 307     
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 248    331    207    924    1 367     
Kauden voitto, milj. euroa 190    263    83    568    1 073     
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 191    261    158    737    1 119     
Tulos per osake (EPS), euroa 0,35    0,50    0,15    1,05    1,99     
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,35    0,49    0,29    1,37    2,07     
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,0    10,5    3,5    5,8    10,7     
Vertailukelpoinen ROE, % 8,0    10,4    6,7    7,5    11,2     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 9,1    11,9    4,3    6,7    12,3     
Vertailukelpoinen ROCE, % 9,1    12,2    7,9    8,3    12,8     
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 347    592    365    1 005    1 847     
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,65    1,11    0,69    1,89    3,46     
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,53    18,87    17,54    17,53    18,87     
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 555    11 474    10 721    11 555    11 474     
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 56    -453    89    56    -453     
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,04    -0,24    0,06    0,04    -0,24     
Henkilöstö kauden lopussa 18 014    18 742    18 349    18 014    18 742     

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2020 tulosta:


“Vuonna 2020 globaali pandemia ja siitä johtuneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen ja ankaran taloudellisen shokin, joka koetteli kaikkia yhteiskuntia ja yrityksiä. Päättäväisillä
toimenpiteillä varmistimme UPM:n työntekijöiden turvallisuuden ja yhtiön tyydyttävän tuloksen. Kasvuhankkeemme etenivät suunnitellusti.

Vuosi päättyi myönteisissä merkeissä. Neljännellä vuosineljänneksellä tuotteidemme kysyntä oli hyvä. Liikevaihto 2 188 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 252 miljoonaa euroa olivat suuremmat kuin kahdella edellisellä neljänneksellä, vaikka molemmat laskivat selvästi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon.

Neljänneksen ja koko vuoden tähtiä olivat UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers. Niiden markkinat olivat suotuisat, ja ne hyötyivät kuluttajakäyttäytymisen sekä verkko- ja
vähittäiskaupan muutoksista. Molemmat liiketoiminta-alueet olivat jo aiemmin tehostaneet toimintaansa ja tehneet kaupallisia muutoksia, joiden ansiosta katteet olivat kohentuneet jo alkuvuonna.

UPM Biorefiningissa sellun, uusiutuvien polttoaineiden ja sahatavaran kysyntä oli hyvä. Sellun kysyntä kasvoi etenkin Kiinassa. Sellun markkinahinnat ovat olleet alhaiset jo jonkin
aikaa, ja valuuttakurssien muutokset kumosivat viime neljänneksellä nähtyjen ensimmäisten hinnankorotusten vaikutuksen. Kahden laajan huoltoseisokin vuoksi osavuositulos painui nollaan.

UPM Communication Papers suoriutui vuoden viimeisestä neljänneksestä kahta edellistä neljännestä paremmin kausiluonteisesti alhaisten energiakustannusten ja loppuvuonna
tyypillisesti kasvavan kysynnän ansiosta. Graafisten paperien markkinakysyntä laski kuitenkin 14 % viime vuodesta. UPM Kaipolan paperitehdas suljettiin vuoden 2021 alussa, ja UPM Shottonin paperitehtaan myyntiprosessi Walesissa jatkuu. Toimenpiteet olivat oikea-aikaisia ja välttämättömiä liiketoiminnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta. 

Erinomaiset olosuhteet vesivoimalle jatkuivat, ja UPM Energy teki jälleen vahvan tuloksen. Sähkön hinnat laskivat sekä viimeisellä neljänneksellä että vuositasolla. Kysyntä UPM
Plywoodin rakentamisen sovelluksiin tarkoitetuille tuotteille jatkui hyvänä, mutta teollisiin loppukäyttökohteisiin menevien tuotteiden kysyntä oli heikko. Kilpailu markkinoilla oli edelleen erittäin kovaa.

COVID-sulkutoimista johtunut graafisten paperien kysynnän poikkeuksellinen lasku ja epätavallisen alhainen sellun hinta vaikuttivat selvästi vuoden 2020 tulokseemme. Samaan aikaan olen erittäin ylpeä UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin eli erikoispakkausmateriaaleihin keskittyvän liiketoiminnan erinomaisista tuloksista. 

Vuonna 2020 liikevaihtomme laski 16 % ja vertailukelpoinen liikevoittomme 32 % edellisvuodesta. Liiketoiminnan rahavirta laski 1 005 miljoonaan euroon edellisvuoden ennätystasosta. Taloudellinen asemamme on edelleen erittäin vahva. Nettovelkamme on lähes nolla, ja käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 3,2 miljardia euroa.

Suuren epävarmuuden keskellä keskityimme varmistamaan kaikkien liiketoimintojemme tuloksentekokyvyn ja strategisten kasvuhankkeidemme menestyksellisen toteutuksen. Pyrimme alentamaan kiinteitä kustannuksia monin toimenpitein, joista odotamme noin 130 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Suuret kasvuhankkeemme Uruguayssa ja Saksassa etenevät aikataulun ja budjetin mukaisesti.

Vuosi 2021 on tärkeä rakentamisen ja valmistelujen vuosi Paso de los Torosissa Uruguayssa ja Leunassa Saksassa. Uruguayn rakennustyömailla on nyt 3 000 työntekijää, ja lukumäärä kaksinkertaistuu tänä vuonna.

Biokemikaalijalostamon rakennustyöt Saksassa alkoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Samanaikaisesti valmistelemme biokemikaaliliiketoiminnan markkinoille tuomista. Näiden hankkeiden kiihkeimpänä vuonna UPM:n kokonaisinvestointien odotetaan olevan 2 miljardia euroa. 

Uudistumisemme jatkuu edelleen. Tänään kerroimme biopolttoaineliiketoimintamme kasvun seuraavasta vaiheesta. Aloitamme uuden sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaiheen. Biojalostamo tuottaisi korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita 500 000 tonnia vuodessa.  Biojalostamo nostaisi UPM:n menestyksekkään biopolttoaineliiketoiminnan uudelle tasolle sekä parantaisi UPM Biofuelsin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vastuullisuutta. Biojalostamo käyttäisi useita raaka-aineita, joiden ansiosta biopolttoaineiden hiilijalanjälki olisi selvästi markkinoilla jo olevia tuotteita pienempi.

UPM:n Biofore-strategia vastaa globaaleihin megatrendeihin ja uusiutuvien tuotteiden kasvavaan kysyntään. Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään entistä
kestävämpiä valintoja. Tavoitteemme on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Vastuullisuus on strategiamme ydintä. Vuonna 2020 sitouduimme YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteeseen perustuviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meidät nimettiin YK:n Global Compact LEAD-yhtiöksi ja listattiin toimialan parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin kestävän kehityksen (DJSI) indekseissä. CDP listasi UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena erinomaisesta ympäristötyöstä. Laadimme vihreän rahoituksen viitekehyksen ja laskimme liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainamme. Myös valmiusluottomme on sidottu monimuotoisuus- ja
ilmastotavoitteisiin.

Seuraavien vuosineljännesten aikana teemme kaikkemme varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuloksentekokyvyn sekä merkittävien kasvuhankkeidemme turvallisen ja onnistuneen etenemisen. Vaikka joitain enteitä elpymisestä on, pandemia ei ole vielä ohi.

Taloudelliseen asemaamme ja tulevaan rahavirtaamme luottava UPM:n hallitus on tänään ehdottanut 1,30 (1,30) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2020."

Näkymät 2021

Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen
toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia. Pandemian ja sulkutoimien
uudet aallot ovat kuitenkin mahdollisia.

Sellun hintojen odotetaan nousevan vuoden 2021 alussa edellisvuoden viimeisen neljänneksen tasolta. Paperin hintojen odotetaan laskevan kohtuullisesti verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen. 

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi. 

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla alempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla paperin hintojen laskun ja lisääntyneiden kunnossapitotöiden vuoksi. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan toipuvan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

COVID-19-pandemian vaikutukset

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta vuoteen 2021.

Maailmantalous

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet johtivat maailmanlaajuiseen taantumaan vuonna 2020. Taantuman ensimmäisessä vaiheessa pandemian rajoittamiseen tähtäävät toimet ja sulkutoimenpiteet ympäri maailmaa rajoittivat raskaasti tai pysäyttivät väliaikaisesti merkittäviä osia taloudesta. On epävarmaa, kuinka voimakas talouden elpyminen tulee olemaan ja kuinka kauan maailmantaloudelta kestää saavuttaa pandemiaa edeltänyt toimeliaisuuden taso. Epidemian seuraavat aallot eri puolilla maailmaa ovat mahdollisia rokotusten aloituksesta huolimatta.

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuus ja strategisten kasvuhankkeidensa edistyminen pandemian aikana. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa.

Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan henkilöstöään ja liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin.

UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen joustavaa kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Talouden tilanne vaikuttaa kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään.

Rajoitustoimet ja talouden taantuma tulevat todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti graafisten paperien, vanerin ja sahatavaran kysyntään. Kriisin ensimmäisen vaiheen
sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyöntekoa. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten
paperien kysyntään pandemian aikana. 

Sulkutoimenpiteet ja taloudellisen toiminnan taso voi todennäköisesti vaikuttaa myös sähkön kysyntään.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 % vuoden 2020 toisella neljänneksellä edellisvuodesta, kun sulkutoimenpiteet Euroopassa vaikuttivat erityisesti mainontalähtöisen paperin kulutukseen ja toimistopapereiden kysyntään. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä kysyntä elpyi hieman, mutta graafisten paperien kysyntä pysyi silti 18 % edellisvuotta alempana. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä COVID-19:n toinen aalto levisi Euroopassa ja useissa maissa otettiin vaiheittain käyttöön uusia sulkutoimenpiteitä. Graafisten paperien kysyntä oli 14 % edellisvuotta alempana.

Sellun kysyntä säilyi melko hyvällä tasolla ja sitä tuki pehmo- ja hygieniapapereiden kuten myös joidenkin pakkaus- ja erikoispaperituotteiden hyvä kysyntä. Sellun kulutus graafisten
paperien tuotannossa laski.

Tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä kasvoi sulkutoimenpiteiden aikana, kun kulutus siirtyi osittain kodin ulkopuolisesta kulutuksesta pakattuihin päivittäisiin kulutustavaroihin. Verkkokaupan kasvu jatkui ja se tuki joidenkin tarra- ja erikoispaperituotteiden kysynnän kasvua. Toisella neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi 10 % edellisvuodesta. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa oli 3 % edellisvuotta alempana asiakasvarastojen laskun seurauksena. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä jatkoi kasvuaan ja oli 7 % edellisvuotta korkeampi. Tähän vaikutti osittain uudelleen käyttöön otetut sulkutoimenpiteet. 

Sopeutuminen eri skenaarioihin 

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian eri vaiheissa ja riippuen sulkutoimenpiteistä, kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, taantumasta ja elpymisestä. UPM käyttää vuorojärjestelyjä, määräaikaisia lomautuksia tai työaikojen lyhentämistä sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yhtiö ilmoitti myös suunnitelmista sulkea pysyvästi graafisten paperien tuotantokapasiteettia sekä muista suunnitelmista eri liiketoimintojen ja funktioiden kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita toteuttaa suuria investointihankkeita ja kunnossapitoseisokkeja. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Näistä varotoimenpiteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana. Tällä hetkellä hankkeet edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun mukaisesti.

Huhtikuussa TVO ilmoitti, että polttoainetta ei asenneta OL3:n reaktoriin laitostoimittajan aiemmin ilmoittaman aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2020. TVO ilmoitti päivitetyn aikataulun elokuussa 2020. 

Pandemiasta johtuen UPM siirsi kahden sellutehtaansa kunnossapitoseisokit vuoden 2020 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle. Kaksi kunnossapitoseisokkia
saatiin päätökseen neljännen neljänneksen aikana tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen.

Merkittävien kunnossapitoseisokkien ajoitukset vuonna 2020 ja 2021

Seisokit2021.PNG

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n nettovelka oli 56 miljoonaa euroa vuoden 2020 neljännen neljänneksen lopussa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat
yhteensä 3,2 miljardia euroa vuoden 2020 neljännen neljänneksen lopussa. Luku sisältää ensimmäisen neljänneksen aikana allekirjoitetun viisivuotisen kestävän kehityksen mittareihin sidotun 750 miljoonan euron luottolimiitin sekä vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana allekirjoitetut 550 miljoonan euron bilateraaliset luottolimiitit ja 158 miljoonan euron komittoidun tililimiitin. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä UPM laski liikkeelle 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note) alla. Luottolimiitteihin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 28.01.2021