Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n osavuosikatsaus Q1 2020:
Vahva Q1 tulos, UPM varautunut tämän hetken epävarmuuteen ja valmis tulevaan elpymiseen

Q1 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 15 % ja oli 2 287 (Q1 2019: 2 693) miljoonaa euroa, lasku johtui alemmista sellun ja paperin hinnoista sekä graafisten paperien toimitusten vähenemisestä 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 26 % ja oli 279 (374) miljoonaa euroa 
 • UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätyksellinen 
 • Teollisuudenalan lakko Suomessa vaikutti UPM:n sellu- ja paperiliiketoimintoihin kahden viikon ajan ja saha- ja vaneriliiketoimintoihin neljän viikon ajan 
 • COVID-19 -pandemia ei vaikuttanut merkittävästi UPM:n toimintaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
 • UPM toteutti mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan turvata työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä varmistaa liiketoimintojen jatkuvuus ja strategisten hankkeiden edistyminen pandemian aikana 
 • UPM on varautunut työvuorojärjestelyihin, tilapäisiin lomautuksiin ja työaikojen lyhentämiseen, jotta toiminta voidaan sopeuttaa kulloisenkin tilanteen mukaan 
 • UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun mukaisesti 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 137 (320) miljoonaa euroa käyttöpääoman lisäännyttyä kausiluontoisesti 
 • Nettovelka laski -405 (-5) miljoonaan euroon 
 • Käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,2 miljardia euroa maaliskuun lopussa 
 • Yhtiökokous pidettiin erityisjärjestelyin aikataulussaan 31.3. ja osinko 1,30 euroa osakkeelta maksettiin 16.4.

 

Tunnuslukuja

  Q1/2020 Q1/2019 Q4/2019 Q1–Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa 2 287   2 693   2 447   10 238  
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 398   488   442   1 851  
% liikevaihdosta 17,4   18,1   18,1   18,1  
Liikevoitto, milj. euroa 243   373   336   1 344  
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 279   374   343   1 404  
% liikevaihdosta 12,2   13,9   14,0   13,7  
Voitto ennen veroja, milj. euroa 240   364   324   1 307  
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 276   366   331   1 367  
Kauden voitto, milj. euroa 192   304   263   1 073  
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 231   305   261   1 119  
Tulos per osake (EPS), euroa 0,36   0,57   0,50   1,99  
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,43   0,57   0,49   2,07  
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,7   12,3   10,5   10,7  
Vertailukelpoinen ROE, % 9,3   12,3   10,4   11,2  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 8,9   13,6   11,9   12,3  
Vertailukelpoinen ROCE, % 10,2   13,7   12,2   12,8  
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 137   320   592   1 847  
Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa 0,26   0,60   1,11   3,46  
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,90   18,84   18,87   18,87  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 009   11 318   11 474   11 474  
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa -405   -5   -453   -453  
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) -0,23   0,00   -0,24   -0,24  
Henkilöstö kauden lopussa 18 573   19 008   18 742   18 742  

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1 2020 tulosta:

“Uudistumisstrategiamme toteuttaminen nojautuu erittäin vahvaan taseeseen sekä ketterään ja tehokkaaseen toimintatapaan. Näin ollen olemme hyvin valmistautuneita nykyiseen epävarmuuteen ja pystymme jatkamaan strategiamme ja kasvuhankkeidemme toteuttamista. 

Maailman sosioekonomiset näkymät ovat muuttuneet dramaattisesti vuoden alusta, kun Kiinassa puhjennut COVID-19 -epidemia kehittyi nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Olemme tehneet mittavia varotoimenpiteitä huolehtiaksemme työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden ja strategisten hankkeiden edistymisen. UPM:läisten ennakoivan ja huolellisen toiminnan ansiosta olemme voineet toimia häiriöttä. 

Pandemia ei vaikuttanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi liiketoimintoihimme, ei edes Kiinassa, ja tuloksemme oli vahva. Liikevaihto oli 2 287 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 279 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli kausiluonteisesti alhainen käytyään ennätystasolla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Taloudellinen asemamme on poikkeuksellisen vahva. UPM:n tase on nettokassan puolella (nettovelka -405 miljoonaa euroa), ja käteisvaramme olivat 2,2 miljardia euroa maaliskuun lopussa. 

Yhtiökokous pidettiin erityisjärjestelyin, joilla taattiin osakkeenomistajien turvallisuus ja oikeudet. Käytännön järjestelyistä vastanneen tiimin ja UPM:n osakkeenomistajien yhteistyön ansiosta kokous pystyttiin pitämään ajallaan ja tekemään päätöksiä, kuten päätös 1,30 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta aikataulun mukaisesti. Yhtiökokouksessa vahvistettiin myös yhtiön tilinpäätös ja valittiin uusi hallitus. 

Liiketoiminta-alueistamme UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers tekivät kaikkien aikojen parhaat osavuositulokset. Erinomainen kannattavuus on yhdistelmä pitkäaikaista työtä katteiden parantamiseksi ja hyvänä jatkunutta asiakaskysyntää. 

Koko alaa koskeneet lakot Suomessa vaikuttivat UPM:n sellu- ja paperiliiketoimintoihin kahden viikon ajan ja saha- ja vaneriliiketoimintoihin neljän viikon ajan. UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella sellun kysyntä oli vakaata ja hinnat edelleen alhaisella tasolla. UPM Timberiin vaikutti heikentynyt kysyntä. UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella tuotteiden toimitukset vähenivät Suomen lakkoilusta johtuen ja hinnat laskivat jonkin verran. 

UPM Plywoodin tulos oli vakaa siitä huolimatta, että Suomen tehtaat kävivät vain kaksi kuukautta. UPM Energy menestyi hyvin erittäin poikkeuksellisissa sääolosuhteissa ja voimakkaasti vaihtelevilla energiamarkkinoilla. 

Vuosineljänneksen lopussa UPM perui arvionsa kuluvan vuoden näkymistä, emmekä toistaiseksi anna uutta arviota. Erilaiset pandemian aiheuttamat sulkutoimenpiteet koskettavat jopa kolmannesta maailman väestöstä, mikä aiheuttaa ennennäkemätöntä epävarmuutta maailmantaloudessa. 

UPM tekee paljon toimenpiteitä suojatakseen työntekijöitään ja varmistaakseen liiketoiminnan jatkuvuuden, mutta väliaikaiset häiriöt tuotannossa, toimitusketjuissa ja asiakaskysynnässä ovat silti mahdollisia. Olemme varautuneet työvuorojärjestelyihin, tilapäisiin lomautuksiin ja lyhennettyihin työaikoihin sopeuttaaksemme toimintamme kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla. 

Monet tuotteistamme tyydyttävät välttämättömiä jokapäiväisiä tarpeita, ja erityisesti sellun, erikoispaperien ja tarramateriaalien kysyntä saattaa olla pandemian aikana suhteellisen vakaata. Toisaalta graafisten paperien, vanerin ja sahatavaran kysyntä todennäköisesti kärsii sulkutoimista ja niistä aiheutuvasta globaalista taantumasta. 

Tiukkojen terveys- ja turvallisuustoimenpiteiden ansiosta kasvuhankkeemme Uruguayssa etenee suunnitelmien mukaisesti. Esimerkiksi Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyömaalle tulevat uudet työntekijät testataan koronaviruksen varalta. Tammikuussa ilmoitettu investointi biokemikaalitehtaaseen Saksassa merkitsee seuraavaa askelta yhtiön strategisessa uudistumisessa. Tehtaan suunnittelu on hyvässä vauhdissa, ja valmistuttuaan tehdas avaa UPM:lle täysin uusia markkinoita. 

UPM:n toimintamalli näyttää jälleen voimansa näissä poikkeuksellisissa oloissa, ja taloudellinen asemamme sekä globaalit resurssimme varmistavat strategisten hankkeiden etenemisen. Olen ylpeä UPM:läisten peräänantamattomuudesta ja ratkaisukeskeisyydestä. Fokusoituneet, kilpailukykyiset ja ketterät liiketoimintomme pystyvät tekemään tulosta ja tuottamaan rahavirtaa myös muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuutemme perustuvat edelleen kasvun keihäänkärkiimme. Olemme sitoutuneet kestäviin liiketoimintoihin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.”

2020 ja COVID-19-pandemia

UPM ei toistaiseksi anna lähiajan näkymiä. COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa aiheuttavat merkittävää epävarmuutta loppuvuoteen. 

Maailmantalous

Ekonomistit odottavat nyt ankaraa maailmanlaajuista taantumaa vuodelle 2020. Taantuman ensimmäisessä vaiheessa pandemian rajoittamiseen tähtäävät toimet ja sulkutoimenpiteet ympäri maailmaa rajoittavat raskaasti tai pysäyttävät väliaikaisesti merkittäviä osia taloudesta. Kun rajoituksia voidaan lieventää, on epävarmaa kuinka voimakas talouden elpyminen tulee olemaan ja kuinka kauan maailmantaloudelta kestää saavuttaa pandemiaa edeltänyt toimeliaisuuden taso. 

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus 

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta, sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuuden ja strategisten hankkeidensa edistymisen pandemian aikana. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa.

UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen vakaata kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Rajoitustoimet ja talouden taantuma tulevat todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti graafisten paperien, vanerin ja sahatavaran kysyntään. Kriisin ensimmäisen vaiheen sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyöntekoa. Tällä on todennäköisesti väliaikainen negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimenpiteillä tulee todennäköisesti olemaan väliaikainen vaikutus myös sähkön kysyntään.

Sopeutuminen eri skenaarioihin

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian ja taantuman eri vaiheissa. UPM suunnittelee turvautuvansa vuorojärjestelyihin, määräaikaisiin lomautuksiin tai työaikojen lyhentämiseen tarpeen mukaan sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan. 

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita suurten investointihankkeiden ja kunnossapitoseisokkien toteutukseen. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Näistä varotoimenpiteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana. Tällä hetkellä hankkeet edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun mukaisesti. 

Huhtikuussa TVO ilmoitti, että COVID-19-pandemiasta johtuen polttoainetta ei asenneta OL3:n reaktoriin laitostoimittajan aiemmin ilmoittaman aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2020 ja on mahdollista, että myös säännöllisen sähköntuotannon aloittaminen siirtyy vastaavasti. 

UPM on siirtänyt kahden sellutehtaansa kunnossapitoseisokit vuoden 2020 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle. TVO:n OL1-ydinvoimalaitosyksikön kunnossapitoseisokin suunnitellaan olevan tavanomaista lyhyempi vuoden toisella neljänneksellä. 

 

Merkittävien kunnossapitoseisokkien ajoitukset vuonna 2020

kunnosspitoseisokit2.PNG

 

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n tase on nettokassan puolella (nettovelka -405 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa). Käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 2,2 miljardia euroa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Luku sisältää ensimmäisen neljänneksen aikana allekirjoitetun viisivuotisen kestävän kehityksen mittareihin sidotun 750 miljoonan euron luottolimiitin. Luottolimiittiin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 30.04.2020