Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n puolivuosikatsaus 2020:
Sulkutoimet vaikuttivat Q2:lla, strategiset kasvuhankkeet etenevät aikataulussa

Q2 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 20 % ja oli 2 077 (Q2 2019: 2 605) miljoonaa euroa graafisten paperien toimitusten vähentymisen sekä sellun ja paperin hintojen laskun johdosta
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 41 % ja oli 203 (345) miljoonaa euroa, mikä oli 9,8 % (13,2 %) liikevaihdosta
 • COVID-19-sulkutoimet vähensivät merkittävästi graafisten paperien kysyntää
 • Tarrojen ja erikoispaperien kysyntä lisääntyi sulkutoimien aikana
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 156 (436) miljoonaa euroa
 • UPM Chapellen paperitehdas ja UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin

H1 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 18 % ja oli 4 364 (H1 2019: 5 298) miljoonaa euroa graafisten paperien toimitusten vähentymisen sekä sellun ja paperin hintojen laskun johdosta 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 33 % ja oli 482 (719) miljoonaa euroa, mikä oli 11,0 % (13,6 %) liikevaihdosta
 • UPM:n sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät suunnitellussa aikataulussa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 293 (756) miljoonaa euroa
 • Nettovelka laski 301 (366) miljoonaan euroon
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,0 miljardia euroa kesäkuun lopussa

 

Tunnuslukuja

  Q2/2020 Q2/2019 Q1/2020 Q1–Q2/2020 Q1–Q2/2019 Q1–Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa 2 077    2 605    2 287    4 364    5 298    10 238   
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 320    466    398    719    954    1 851   
% liikevaihdosta 15,4    17,9    17,4    16,5    18,0    18,1   
Liikevoitto, milj. euroa 148    319    243    391    692    1 344   
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 203    345    279    482    719    1 404   
% liikevaihdosta 9,8    13,2    12,2    11,0    13,6    13,7   
Voitto ennen veroja, milj. euroa 138    300    240    378    664    1 307   
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 193    325    276    469    691    1 367   
Kauden voitto, milj. euroa 103    245    192    295    549    1 073   
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 157    271    231    388    576    1 119   
Tulos per osake (EPS), euroa 0,19    0,46    0,36    0,55    1,03    1,99   
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,29    0,51    0,43    0,72    1,08    2,07   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,3    10,0    7,7    6,0    11,4    10,7   
Vertailukelpoinen ROE, % 6,6    11,1    9,3    7,9    11,9    11,2   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 5,4    11,2    8,9    7,2    12,8    12,3   
Vertailukelpoinen ROCE, % 7,5    12,2    10,2    8,8    13,3    12,8   
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 156    436    137    293    756    1 847   
Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa 0,29    0,82    0,26    0,55    1,42    3,46   
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,50    17,91    17,90    17,50    17,91    18,87   
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 767    10 820    11 009    10 767    10 820    11 474   
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 301    366    -405    301    366    -453   
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,19    0,19    -0,23    0,19    0,19    -0,24   
Henkilöstö kauden lopussa 19 029    19 760    18 573    19 029    19 760    18 742   

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2 2020 tulosta:

“Vuoden toisella neljänneksellä COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät sulkutoimet vaikuttivat ihmisiin ja yrityksiin kaikkialla maailmassa. Vaikutukset UPM:ään olivat kaksijakoiset. Graafisten paperien kysyntä kärsi huomattavasti sulkutoimista, kun taas tarrojen ja erikoispaperien kysyntä oli vahvaa ja tuloskehitys erinomaista. Yhtiön taloudellinen asema on vahva, ja strategiset kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti. 

Olemme suojautuneet aktiivisesti ja tehneet mittavia toimia, joilla olemme varmistaneet työntekijöiden turvallisuuden ja toimintojen jatkuvuuden. Vain harvat UPM:n työntekijät ovat sairastuneet, ja olemme voineet palvella asiakkaitamme keskeytyksettä. Tämä on ehdottoman hieno saavutus, ja osin tämän ansiosta teimme tyydyttävän tuloksen erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Liikevaihto laski 20 % ja oli 2 077 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 41 % ja oli 203 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 156 miljoonaa euroa. Nettovelka laski viime vuoden vertailuajankohdasta 301 miljoonaan euroon, ja likviditeettimme oli katsauskauden lopussa 2,0 miljardia euroa. 

Yritysten, toimistojen ja koulujen sulkeminen vähensi tuntuvasti printtimainontaa ja kopiopaperien käyttöä. Toisella vuosineljänneksellä graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 % viime vuodesta. Säästimme merkittävästi kiinteissä kustannuksissa, mikä ei kuitenkaan riittänyt kumoamaan markkinoiden huonoa kehitystä. UPM Communication Papersin vuosineljännes oli tappiollinen ensimmäisen kerran viiteen vuoteen. 

Samaan aikaan sulkutoimet vaikuttivat myönteisesti UPM:n joihinkin liiketoimintoihin. UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers hyötyivät päivittäistavaroiden voimakkaasta kysynnästä ja verkkokaupan kasvusta, mikä lisäsi etikettien ja pakkausratkaisujen tarvetta. Euroopassa tarrojen kysyntä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 10 % viime vuodesta. Kummankin liiketoiminta-alueen erinomainen tulos oli seurausta suotuisista markkinoista sekä pitkäaikaisista pyrkimyksistä parantaa marginaaleja. 

UPM Biorefiningissa sellutoimitukset jatkuivat vahvoina toisella vuosineljänneksellä. Pandemian vuoksi huoltoseisokit on lykätty viimeiselle vuosineljännekselle, ja sellukapasiteetti oli täydessä käytössä. Hinnat olivat kuitenkin matalat, joten liiketoimintaalueen tulokseen jäi parantamisen varaa. 

UPM Energyn tulos oli hyvä huolimatta alemmista hinnoista entistä voimakkaammin vaihtelevilla markkinoilla. UPM Plywoodin neljännes oli suhteellisen vakaa, mutta koivuvanerimarkkina on edelleen heikko. 

Tulevilla vuosineljänneksillä keskitymme erityisesti kahteen asiaan. Ensinnäkin varmistamme kaikkien liiketoimintojemme hyvän tulostason näinä poikkeuksellisina aikoina. Toiseksi toteutamme päättäväisesti kasvuhankkeemme Uruguayssa ja Saksassa. 

Nykyisessä epävarmassa tilanteessa olemme sopeuttaneet toimintojamme muun muassa tilapäisten lomautusten ja vuorojärjestelyjen avulla. Lisäksi olemme tehneet ja jatkamme edelleen toimia, joilla kannattavuus ja kilpailukyky varmistetaan niin nykyisessä laskusuhdanteessa kuin pitkällä aikavälillä. Viime viikolla ilmoitimme UPM Chapellen tehtaan sulkemisesta, mikä vähentää sanomalehtipaperikapasiteettiamme 240 000 tonnia. Tällä viikolla päätimme sulkea pysyvästi UPM Jyväskylän vaneritehtaan. 

Ilokseni voin todeta, että kasvuhankkeemme etenevät suunnitellusti. Monista Latinalaisen Amerikan maista poiketen Uruguay soveltaa tiukkoja pandemian vastaisia toimia ja on onnistunut pitämään tartuntojen määrän vähäisenä koko maassa. Viranomaistoimien ja UPM:n omien turvallisuusprosessien ansiosta UPM:n Uruguayn toimipaikoissa ei ole todettu yhtään COVID-19-tartuntaa. Paso de los Torosissa on alettu rakentaa tehtaan perustuksia, ja majoitustilat valmistautuvat ottamaan vastaan kasvavan joukon työntekijöitä syksyllä. Saksan biokemikaalijalostamon suunnittelu on edistynyt hyvin, ja työt tontilla Leunassa ovat alkamassa.


UPM:n arvonluonti tänään ja tulevaisuudessa perustuu kestävien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen kuluttajille ja yrityksille. Luotamme Biofore-strategiaamme, ja olemme sitoutuneet kasvattamaan liiketoimintoja, jotka tarjoavat tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisille ratkaisuille.”

Näkymät vuodelle 2020

COVID-19-pandemia, siihen liittyvät sulkutoimenpiteet ja laskusuhdanne aiheuttavat edelleen suurta epävarmuutta vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla. 

COVID-19-sulkutoimenpiteillä oli erittäin negatiivinen vaikutus graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimet myös tukivat merkittävästi tarramateriaalien ja erikoispaperien kysyntää vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Väliaikaisten kysyntävaikutusten, niin positiivisten kuin negatiivisten, normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä. Kehitys on kuitenkin epävarmaa ja todennäköisesti asteittaista sen mukaan, miten sulkutoimia puretaan ja miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu. 

Yleinen taloudellinen toimeliaisuus samoin kuin taloudellisen toipumisen laajuus ja nopeus vaikuttavat useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään. 

Paperin hintojen odotetaan laskevan hieman vuoden 2020 jälkipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna. Sellun myyntihinnat ovat alhaiset vuoden jälkimmäisen puoliskon alkaessa. 

Toisella vuosipuoliskolla huoltotoimenpiteitä tehdään enemmän kuin vuoden alkupuoliskolla erityisesti siksi, että kahden sellutehtaan huoltoseisokit siirtyvät toiselta vuosineljännekseltä viimeiselle neljännekselle. 

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi. 

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton 2020 odotetaan jäävän selvästi vuoden 2019 liikevoitosta.

COVID-19-pandemian vaikutukset

COVID-19 pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa aiheuttavat merkittävää epävarmuutta loppuvuoteen.

Maailmantalous

Talousasiantuntijat odottavat ankaraa maailmanlaajuista taantumaa vuodelle 2020. Taantuman ensimmäisessä vaiheessa pandemian rajoittamiseen tähtäävät toimet ja sulkutoimenpiteet ympäri maailmaa rajoittavat raskaasti tai pysäyttävät väliaikaisesti merkittäviä osia taloudesta. Kun rajoituksia voidaan lieventää, on epävarmaa, kuinka voimakas talouden elpyminen tulee olemaan ja kuinka kauan maailmantaloudelta kestää saavuttaa pandemiaa edeltänyt toimeliaisuuden taso. Epidemian seuraavat aallot eri puolilla
maailmaa ovat mahdollisia ja merkitsevät epävarmuuden lisääntymistä.

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus 

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuuden ja strategisten kasvuhankkeidensa edistymisen pandemian aikana. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa. 

Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan henkilöstöään ja liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin.

UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen vakaata kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Talouden tilanne vaikuttaa kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään.

Rajoitustoimet ja talouden taantuma tulevat todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti graafisten paperien, vanerin ja sahatavaran kysyntään. Kriisin ensimmäisen vaiheen sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyöntekoa. Tällä on todennäköisesti väliaikainen negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten paperien kysyntään. 

Sulkutoimenpiteillä tulee todennäköisesti olemaan väliaikainen vaikutus myös sähkön kysyntään. 

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 % vuoden 2020 toisella neljänneksellä viime vuodesta, kun sulkutoimenpiteet Euroopassa vaikuttivat erityisesti mainontalähtöisen paperin kulutukseen ja toimistopapereiden kysyntään. 

Sellun kysyntä säilyi hyvällä tasolla ja sitä tuki pehmo- ja hygieniapapereiden kuten myös joidenkin pakkaus- ja erikoispaperituotteiden hyvä kysyntä. Sellun kysyntä graafisten paperien tuotannossa laski.

Tarralaminaattien kysyntä kasvoi sulkutoimenpiteiden aikana, kun kulutus siirtyi osittain kodin ulkopuolisesta kulutuksesta pakattuihin päivittäisiin kulutustavaroihin. Verkkokaupan kasvu jatkui ja se tuki joidenkin tarramateriaalien kysynnän kasvua. Toisella neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi 10 % viime vuodesta. Samat kysynnän ajurit tukivat UPM:n erikoispaperien kysyntää vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Sopeutuminen eri skenaarioihin

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian ja taantuman eri vaiheissa. UPM suunnittelee turvautuvansa vuorojärjestelyihin, määräaikaisiin lomautuksiin tai työaikojen lyhentämiseen tarpeen mukaan sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

 

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita suurten investointihankkeiden ja kunnossapitoseisokkien toteutukseen. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Näistä varotoimenpiteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana. Tällä hetkellä hankkeet edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun mukaisesti. 

Huhtikuussa TVO ilmoitti, että COVID-19-pandemiasta johtuen polttoainetta ei asenneta OL3:n reaktoriin laitostoimittajan aiemmin ilmoittaman aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2020 ja on mahdollista, että myös säännöllisen sähköntuotannon aloittaminen siirtyy vastaavasti. 

UPM on siirtänyt kahden sellutehtaansa kunnossapitoseisokit vuoden 2020 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle.

 

Merkittävien kunnossapitoseisokkien ajoitukset vuonna 2020

kunnosspitoseisokit2.PNG

 

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n nettovelka oli 301 miljoonaa euroa vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa ajanjaksolla maksettujen 693 miljoonan euron osinkojen jälkeen. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 2,0 miljardia euroa vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa. Luku sisältää ensimmäisen neljänneksen aikana allekirjoitetun viisivuotisen kestävän kehityksen mittareihin sidotun 750 miljoonan euron luottolimiitin sekä vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana allekirjoitetut 550 miljoonan euron bilateraaliset luottolimiitit. Luottolimiittiin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 23.07.2020