Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n puolivuosikatsaus 2022:
UPM teki Q2-ennätystuloksen: katteiden hallinta onnistui poikkeuksellisissa olosuhteissa

Q2 2022 lyhyesti 

 • Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 2 562 (Q2 2021: 2 384) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 26 % ja oli 387 (307) miljoonaa euroa eli 15,1 % (12,9 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -879 (308) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta. Muilta osin liiketoiminnan rahavirta oli pääasiassa odotusten mukainen
 • Energiafutuurihintojen nousu oli ennätyksellinen, kuten oli myös siihen liittyvä energiasuojausten lyhyen aikavälin rahavirtavaikutus. Vastaavasti se luo UPM Energylle vahvaa tuloksentekopotentiaalia.
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 1,5 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • Merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa etenevät hyvin
 • Toukokuussa UPM ilmoitti ostavansa AMC AG:n. Yrityskauppa vauhdittaa UPM Raflatacin kasvua ja laajentaa yhtiön tuotevalikoimaa.
 • Kesäkuussa UPM ilmoitti Steyrermühlin tehdasalueen myynnistä Itävallassa kilpailukykynsä turvaamiseksi ja sanomalehtipaperituotannon sopeuttamiseksi pitkän tähtäimen markkinakehitykseen

H1 2022 lyhyesti 

 • Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 5 069 (H1 2021: 4 618) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 13 % ja oli 664 (586) miljoonaa euroa, mikä oli 13,1 % (12,7 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -867 (526) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta hyvin poikkeuksellisessa energiamarkkinassa
 • Nettovelka nousi 2 688 (750) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,42 (0,49). Merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista johtuen energiasuojausten ja tulevaisuuden energiantuotannon rahavirtavaikutuksista
 • UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan
 • Lakko Suomessa vaikutti tuotanto- ja toimitusmääriin erityisesti sellu-, paperi- ja biopolttoaineliiketoiminnoissa, vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen koko vuoden tulokseen
 • Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ja lakko Suomen tehtailla päättyi

Tunnuslukuja

  Q2/2022 Q2/2021 Q1/2022 Q1–Q2/2022 Q1–Q2/2021 Q1–Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa 2 562 2 384 2 507 5 069 4 618 9 814
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 506 426 377 883 816 1 821
% liikevaihdosta 19,7 17,9 15,0 17,4 17,7 18,6
Liikevoitto, milj. euroa 335 304 183 518 583 1 562
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 387 307 277 664 586 1 471
% liikevaihdosta 15,1 12,9 11,0 13,1 12,7 15,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa 361 298 179 540 570 1 548
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 413 301 273 686 573 1 457
Kauden voitto, milj. euroa 292 243 139 431 470 1 307
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 329 246 232 561 473 1 204
Tulos per osake (EPS), euroa 0,53 0,45 0,25 0,78 0,87 2,41
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,60 0,45 0,42 1,02 0,87 2,22
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,5 10,3 5,0 7,7 9,8 12,7
Vertailukelpoinen ROE, % 11,8 10,4 8,4 10,0 9,9 11,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,0 10,1 5,8 7,8 9,8 12,4
Vertailukelpoinen ROCE, % 11,5 10,2 8,5 9,7 9,9 11,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -879 308 12 -867 526 1 250
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa -1,65 0,58 0,02 -1,63 0,99 2,34
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 20,57 17,62 20,11 20,57 17,62 20,34
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 15 637 12 226 13 840 15 637 12 226 13 759
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 2 688 750 837 2 688 750 647
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 1,42 0,49 0,46 1,42 0,49 0,35
Henkilöstö kauden lopussa 17 601 17 874 16 843 17 601 17 874 16 966

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

“UPM takoi Q2-ennätystuloksen. Onnistuimme katteiden hallinnassa poikkeuksellisen tiukoilla markkinoilla. Kaikki liiketoiminnot tekivät vahvaa tulosta nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jossa tuotantokustannukset nousivat ripeästi ja toimitus- ja logistiikkaketjut olivat haastavat. Asiakastoimitukset Suomen tehtailta käynnistyivät sujuvasti lakon päätyttyä huhtikuun lopussa. Niinpä vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7 % 2 562 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 26 % 387 miljoonaan euroon. Tämä oli erinomainen saavutus ottaen huomioon, että tuotanto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla täydessä käynnissä vain yhden kuukauden. Koko vuodelle odotamme uutta ennätystulosta.

Liiketoiminnan rahavirta oli -879 miljoonaa euroa ja nettovelka 2 688 miljoonaa euroa vuosineljänneksen lopussa. Rahavirtaan vaikutti merkittävästi energiasuojausten rahavirran ajoitus poikkeuksellisilla energiamarkkinoilla, joilla energiafutuurit kallistuivat ennennäkemättömästi. Suojaustoimintamme luonteesta johtuen näiden rahavirtojen odotetaan kääntyvän tulevaisuudessa, joten merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 1,5 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Heinäkuussa likviditeettimme parani entisestään, kun solmimme kaksi uutta, yhteensä 500 miljoonan euron luottolimiittiä. Näin ollen meillä on tukeva perusta toteuttaa käynnissä olevat merkittävät kasvuhankkeet ja kohdata toimintaympäristöön liittyvät epävarmuudet.

UPM Fibresin markkinat olivat vahvat sekä sellussa että sahatavarassa. Tuotanto Suomen sellutehtailla käynnistyi hyvin sen jälkeen, kun liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset allekirjoitettiin huhtikuussa ja kaksi laajaa kunnossapitoseisokkia oli saatu päätökseensä.

UPM Communication Papersin neljännes oli vahva. Graafisten paperien kysyntä oli hyvä ja hinnat nousivat enemmän kuin tuotantokustannukset. Erityisesti energiakustannusten nousu aiheutti haasteita. Kerroimme myös UPM Steyrermühlin myynnistä Itävallassa. Näin turvaamme edelleen liiketoiminnan kilpailukykyä ja sopeutamme sanomalehtipaperituotantoa markkinoiden pitkän aikavälin kehitykseen. Tehtaan sanomalehtipaperin tuotanto päättyy ensi vuoden lopussa.

UPM Specialty Papersin tulos nousi ensimmäisestä neljänneksestä. Irroke- ja pakkauspaperien kysyntä ja hintakehitys jatkuivat hyvinä, kun taas Aasian hienopaperimarkkinat pehmenivät Kiinan sulkutoimien johdosta. Myyntihinnat nousivat, mutta myös tuotantokustannusten nousu jatkui, ja valuuttakurssit kehittyivät meille epäsuotuisasti.

UPM Raflatacin osavuositulos oli jälleen ennätystasolla, vaikka raaka-aineiden saatavuus rajoitti myyntiä ja keskeytimme Venäjän toimitukset. Kysyntä oli tervettä, ja katteita hallittiin onnistuneesti voimakkaan kustannusinflaation vallitessa. UPM Raflatac ilmoitti ostavansa saksalaisen AMC AG:n tavoitteenaan vauhdittaa kasvua ja laajentaa tuotetarjontaa. Yrityskaupan edellyttämiä viranomaislupia odotetaan Q3:n aikana.

UPM Energyn neljännesvuositulos oli vahva. Vaihtelu energiamarkkinoilla oli voimakasta ja hintataso korkea, mikä tarjosi arvonluontimahdollisuuksia vesivoimantuotannollemme. Energiafutuurien hinnat nousivat kesäkuussa ennen näkemättömällä tavalla, minkä seurauksena energiasuojauksiin meni vuosineljänneksellä poikkeuksellisen suuri rahavirta, yhteensä -1 032 miljoonaa euroa. Koska UPM:n energiasuojaukset suojaavat ainoastaan olemassa olevaa sähkön tuotantoportfoliotamme, ulos mennyt rahavirta korvautuu myöhemmin samansuuruisella sisään tulevalla rahavirralla suojauksista tai tuotannosta.

Kaiken kaikkiaan energiamarkkinat ovat erittäin tiukat ja poikkeuksellisen epävarmat, mikä luo UPM Energylle vahvaa tuloksentekopotentiaalia. Myös OL3-ydinvoimalaitosyksikkö lisää UPM Energyn päästötöntä sähköntuotantoa lähes 50 % varsin oivalliseen aikaan.

UPM Plywoodin tulos säilyi lähes ennätystasolla. Markkinat olivat tiukat vanerin kaikissa loppukäyttökohteissa. UPM toi markkinoille ensimmäisenä maailmassa ligniinipohjaisen liimausteknologian koko tuotevalikoimaansa. WISA® BioBond auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Muissa liiketoiminnoissa markkinat UPM Biofuelsin kehittyneille, uusiutuville polttoaineille ovat suotuisat. Voimme odottaa vahvaa tulosta, kun liiketoiminta pääsee jälleen raportoimaan täyden tuotannon vuosineljänneksen.

Sellutehdashankkeemme Paso de los Torosissa Uruguayssa on edennyt hyvin, ja käynnistymistä edeltävä käyttöönottovaihe on alkanut. Ympäristöviranomaiset hyväksyivät käyttöönottosuunnitelman kesäkuun lopulla. Tuotantolaitteiston testaus ja säätäminen on alkanut, ja muita käyttöönottotoimia tehdään, kunnes tehdas käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Biojalostamon rakentaminen Leunassa Saksassa on edistynyt hyvin, samoin lukuisiin tuotteisiin ja sovellusalueisiin liittyvät kaupalliset toimet. Biojalostamon ja yhtiön biokemikaalien tuotevalikoiman ympäristöhyödyt ovat saaneet useita julkisia tunnustuksia. Rotterdamiin Hollantiin mahdollisesti rakennettavan seuraavan sukupolven biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu.

Maailmassa ja maailmantaloudessa on ollut harvoin niin paljon epävarmuutta kuin nyt. Olemme hyvin valmistautuneet toimimaan myös epävarmassa ympäristössä, sillä kilpailukykyiset liiketoimintomme tekevät hyvää tulosta ja taloudellinen asemamme on vahva. Odotamme koko vuoden tuloksemme nousevan uudelle ennätystasolle. Keskipitkän aikavälin epävarmuutta lieventää se, että kasvuhankkeemme tuovat merkittävää tulosta käynnistymisten myötä jo ensi vuodesta alkaen. Pidemmällä aikavälillä luotan Biofore-strategiaamme, joka tarjoaa maailmalle juuri sitä, mitä tarvitaan: kilpailukykyistä, päästötöntä sähköä sekä vastuullisesti tuotettuja uusiutuvia materiaaleja, joilla on lukemattomia loppukäyttömahdollisuuksia."

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan sekä koko vuonna 2022 vuodesta 2021 että vuoden 2022 jälkipuoliskolla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuoden 2022 näkymissä on edelleen merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti, energian hintoihin ja saatavuuteen Euroopassa, OL3-voimalaitosyksikön käynnistymiseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon vaikutti merkittävästi lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa. Tämä ei enää rajoita tuotantoa ja siten UPM:n toimitusmäärien odotetaan kasvavan vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Koko vuoden 2022 tulokseen lakon vaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan olevan korkeammat useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

COVID-19-pandemian vaikutukset

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa sekä maailmantalouden nopeat muutokset aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta.

Maailmantalous

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet johtivat maailmanlaajuiseen taantumaan vuonna 2020. Vuonna 2021 talous alkoi elpyä, mutta on epävarmaa, kuinka pitkäkestoista talouden elpyminen on. Epidemian seuraavat aallot eri puolilla maailmaa ovat mahdollisia rokotusten edistymisestä huolimatta.

Maailmantalouden elpyminen vuoden 2020 syvästä taantumasta yhdessä jatkuvan pandemian kanssa ovat luoneet tiukkuutta ja häiriöitä maailmalla monissa toimitusketjuissa, mukaan lukien logistiikassa ja energiassa. Häiriöt aiheuttavat kustannusten nousua ja epävarmuutta monien raaka-aineiden ja energian hinnoissa ja saatavuudessa.

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuus ja strategisten kasvu-hankkeidensa edistyminen pandemian aikana. Varotoimen-piteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian, siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden tai talouden elpymisen aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa. Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin.

UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen joustavaa kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Talouden tilanne vaikuttaa kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään.

Rajoitustoimet ja talouden syklit ovat vaikuttaneet enemmän graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyötä. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten paperien kysyntään pandemian aikana.

Sulkutoimenpiteet ja taloudellisen toiminnan taso voivat todennäköisesti vaikuttaa myös sähkön, vanerin ja sahatavaran kysyntään.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 18 % vuonna 2020 edellisvuodesta, kun sulkutoimenpiteet Euroopassa vaikuttivat erityisesti mainontalähtöisen paperin kulutukseen ja toimistopapereiden kysyntään. Vuonna 2021 Euroopan talouksien vähitellen avautuessa graafisten paperien kysyntä kasvoi 4 % edellisvuoteen verrattuna.

Sellun kysyntä on säilynyt melko hyvällä tasolla, ja sitä on tukenut pehmo- ja hygieniapaperien kuten myös joidenkin pakkaus- ja erikoispaperituotteiden hyvä kysyntä. Sellun kulutus graafisten paperien tuotannossa laski vuonna 2020, mutta parani vuonna 2021.

Tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä on kasvanut pandemian aikana, kun kulutus on siirtynyt osittain kodin ulkopuolisesta kulutuksesta pakattuihin päivittäiskulutus-tavaroihin. Verkkokaupan kasvu on jatkunut, mikä on tukenut joidenkin tarra- ja erikoispaperituotteiden kysynnän kasvua. 

Sopeutuminen eri skenaarioihin 

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian eri vaiheissa ja aalloissa sekä riippuen sulkutoimenpiteistä, kuluttaja-käyttäytymisen muutoksista, taantumasta ja elpymisestä. UPM on käyttänyt vuorojärjestelyjä, määräaikaisia lomautuksia tai työaikojen lyhentämistä sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita toteuttaa suuria investointihankkeita ja kunnossapitoseisokkeja. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Varotoimen-piteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin ja kustannuksiin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana tai maailmanlaajuisten logistiikkaverkoston ja toimitusketjujen tiukkuudesta johtuen.

Pandemiasta johtuen UPM siirsi Kymin sellutehtaan kunnossapitoseisokin vuoden 2021 toiselta neljännekseltä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle.

Merkittävien kunnossapitoseisokkien ajoitukset vuonna 2022

shutdowns-2022-fi.jpg

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n nettovelka oli 2 688 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa. Nettovelkaan ovat erityisesti vaikuttaneet sähkön futuurihintojen nousun sekä sähkömarkkinoiden volatiliteetin lisääntymisen myötä kasvaneet sähköjohdannaisiin liittyvät markkina-arvomaksut. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 1,5 miljardia euroa kauden lopussa. Luku sisältää 400 miljoonaa euroa kestävän kehityksen mittareihin sidotun, vuonna 2027 erääntyvän 750 miljoonan euron luottolimiitin osalta, sekä 160 miljoonan euron komittoidun tililimiitin. Vuoden 2022 toisella neljänneksellä UPM laski onnistuneesti liikkeeseen kolmannen, 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note) alla. Lisäksi UPM on allekirjoittanut heinäkuussa kaksi uutta, vuonna 2024 erääntyvää bilateraalista luottolimiittiä yhteissummaltaan 500 miljoonaa euroa. Luottolimiitteihin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

Venäjän Ukrainan sodan vaikutukset

Vastareaktiona Venäjän Ukrainaa kohtaan tekemään hyökkäykseen Euroopan unioni, Yhdysvallat, Iso-Britannia sekä joukko muita valtioita ovat asettaneet laajoja pakotteita Venäjää, Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoja sekä Valko-Venäjää vastaan. 21.2.2022 alkaen nämä toimet ovat sisältäneet esimerkiksi henkilöiden ja yhtiöiden varojen jäädytyksiä ja matkustusrajoituksia sekä Venäjän ja Valko-Venäjän talouden eri sektoreihin kohdistuvia pakotteita ja diplomaattisia pakotteita. Venäjä on myös toteuttanut useita vastatoimia, jotka vaikuttavat etenkin ulkomaalaisten yhtiöiden toimintaan Venäjällä ja venäläisten osapuolien kanssa.

Maailmantalous

Vaikka pakotteet kohdistuvat ensisijaisesti Venäjän kykyyn rahoittaa sotilaallisia toimia Ukrainassa ja vaikka ne aiheuttavat taloudellisia ja poliittisia kustannuksia niistä vastuussa oleville henkilöille, taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus ja inflaatio voivat kasvaa eri puolilla maailmaa. Laajat tuontikiellot tulevat rajoittamaan raaka-aineiden saatavuutta ja nostavat kustannuksia useissa toimitusketjuissa, jotka ovat jo olleet kasvavan paineen alla COVID-19-pandemian aikana. Vientikiellot vaikuttavat erityisesti toimialoihin, jotka ovat riippuvaisia Venäjän markkinasta, ja tulevat ohjaamaan toimituksia ja palveluja muille markkinoille. Geopoliittinen epävarmuus vaikuttaa polttoaineen hintoihin. Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen sekä Venäjän energiasektoria koskevien pakotteiden ja Venäjän kaasun ja sähkötoimitusten vastatoimien takia energian hintatasot ja volatiliteetti voi kasvaa, erityisesti Euroopassa, jos EU:n pakotteet laajentuvat koskemaan fossiilisia polttoaineita kuten maakaasua.

Vaikutus UPM:n liiketoimintoihin

EU on asettanut tuonti- ja vientikieltoja puutuotteille, EU:iin saapumiseen liittyviä kieltoja venäläisille liikennetoimijoille sekä pakotteita useita venäläisiä pankkeja vastaan. Kansainvälisen kaupankäynnin, ostojen ja maksuliikenteen häiriöt venäläisten vastapuolten kanssa ovat väistämättömiä. EU on määrännyt myös rajoitteita Venäjän mereltä pumppaamaan raakaöljyn, tiettyjen öljyjalosteiden ja öljyn kuljetuspalveluiden osalta. Lisäksi Venäjä on rajoittanut tai keskeyttänyt maakaasun tai sähkön toimituksia Venäjältä. Rajoitukset ovat vaikuttaneet useisiin Euroopan maihin, joissa UPM:llä on tuotantoa, ja nostaneet sähkön ja kaasun hintaa. Ennennäkemätön nousu energiafutuurien hinnoissa on vaikuttanut energiasuojausten rahavirtoihin ja sitoo väliaikaisesti likviditeettiä. Keskeiset metsäsertifiointiorganisaatiot, kuten FSCTM ja PEFC, ovat myös sulkeneet venäläisen ja valkovenäläisen puun sertifiointijärjestelmiensä ulkopuolelle. UPM:n liiketoiminnat ovat keskeyttäneet toimitukset Venäjälle sekä puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä. UPM Chudovon vaneritehtaan toiminta myös päätetty keskeyttää. Johtuen huomattavista epävarmuuksista liittyen toimintaan Venäjällä ja Ukrainassa, UPM on vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä alaskirjannut kaikki sellaiset omaisuuserät ja saamiset, jotka sijaitsevat tai liittyvät toimintoihin näissä maissa. UPM on kirjannut vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä 95 miljoonan euron arvonalentumisen liittyen käyttöomaisuuteen, varastoihin ja muihin saamisiin. Lisäksi konserni nosti vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä myyntisaamisten luottotappioihin liittyvää yleisvarausta 17 miljoonalla eurolla, joka vaikuttaa vertailukelpoiseen liikevoittoon (EBIT). Vuoden 2022 toisen neljänneksen lopussa yleisvaraus oli 14 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 Venäjän ja Ukrainan yhteenlaskettu osuus UPM:n liikevaihdosta oli noin 2 %. Yhtiön varoista oli Venäjällä alle prosentti, ja alle 10 % yhtiön puunhankinnasta Suomeen tapahtui Venäjältä.

Sopeutuminen eri skenaarioihin

Nykyisten, mahdollisten uusien pakotteiden sekä vastapakotteiden täysi vaikutus tulee olemaan tiedossa vasta tilanteen kehittyessä. UPM on ryhtynyt toimenpiteisiin rajatakseen ja vähentääkseen negatiivisia seuraamuksia sellaisille työntekijöille, asiakkaille, toimittajille ja muille sidosryhmille sekä toiminnoille, joihin pakotteet vaikuttavat. Mahdolliset lisävaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain riippuen pakotteiden kehittymisestä, laajuudesta ja kestosta, markkinahintojen reaktioista, toimitusketjujen kehittymisestä ja sodan kestosta. UPM seuraa tilannetta tarkasti ja valmistelee suunnitelmia sopeuttaakseen toimintojaan erilaisissa skenaarioissa.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 21.07.2022