Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n osavuosikatsaus Q3 2023: 
UPM paransi tulostaan edellisestä neljänneksestä ja jatkaa pitkän aikavälin kasvun rakentamista

Q3 2023 lyhyesti 

 • Liikevaihto laski 24 % ja oli 2 584 (Q3 2022: 3 420) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 72 % ja oli 220 (779) miljoonaa euroa eli 8,5 % (22,8 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 641 (-201) miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat käyttöpääomasta ja energiasuojauksista
 • Nettovelka laski 2 363 (3 133) miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,27 (1,39)
 • Sellun ja sähkön myyntihinnat merkittävästi viime vuotta alemmat, mikä vaikutti UPM Fibres- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueisiin. Katteiden hallinnassa onnistuttiin muilla liiketoiminta-alueilla
 • UPM:n monien tuotteiden kysyntä alkoi vähitellen elpyä
 • UPM Paso de los Torosin sellutehdas ja OL3-ydinvoimalaitosyksikkö vaikuttivat merkittävästi toimitusmääriin
 • UPM Communication Papers sulkee pysyvästi Plattlingin tehtaan Saksassa
 • Kansainvälisten yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle platinum-tasolle
 • UPM ilmoitti lähtevänsä mukaan YK:n Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen

Q1-Q3 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 7 % ja oli 7 929 (Q1–Q3 2022: 8 489) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 52 % ja oli 689 (1 443) miljoonaa euroa, mikä oli 8,7 % (17,0 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 814 (-1 068) miljoonaa euroa, ja sitä tukivat rahavirrat energiasuojauksista
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 6,5 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • UPM Paso de los Torosin sellutehdas aloitti tuotannon Uruguayssa toisella vuosineljänneksellä ja sen ylösajovaihe etenee suunnitellusti
 • OL3-ydinvoimalaitosyksikkö aloitti säännöllisen kaupallisen sähköntuotannon toisella vuosineljänneksellä
 • UPM Leunan biokemikaalijalostamohanke edistyy hyvin päivitetyn aikataulun mukaan
 • UPM Schongaun tehtaan paperikone 6 Saksassa ja UPM Steyrermühlin paperikone 4 Itävallassa suljettiin pysyvästi
 • UPM maksaa osingon 1,50 euroa osaketta kohti vuodelta 2022 kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,75 euroa osaketta kohti maksettiin 21.4.2023, ja toinen erä 0,75 euroa osaketta kohti maksetaan 2.11.2023

Tunnuslukuja

  Q3/2023 Q3/2022 Q2/2023 Q1–Q3/2023 Q1–Q3/2022 Q1–Q4/2022
Liikevaihto, milj. euroa         2 584         3 420         2 558         7 929         8 489         11 720
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa         376         894         255         1 108         1 777         2 536
% liikevaihdosta         14,6         26,1         10,0         14,0         20,9         21,6
Liikevoitto (-tappio), milj. euroa         -29         781         108         398         1 299         1 974
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa         220         779         114         689         1 443         2 096
% liikevaihdosta         8,5         22,8         4,5         8,7         17,0         17,9
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa         -52         766         96         284         1 306         1 944
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa         196         764         101         641         1 449         2 066
Kauden voitto (tappio), milj. euroa         -28         622         77         233         1 053         1 556
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa         149         629         77         507         1 190         1 679
Tulos per osake (EPS), euroa         -0,05         1,15         0,15         0,43         1,93         2,86
Vertailukelpoinen EPS, euroa         0,28         1,16         0,15         0,94         2,18         3,09
Oman pääoman tuotto (ROE), %         -0,9         21,1         2,5         2,5         12,0         13,0
Vertailukelpoinen ROE, %         5,1         21,3         2,5         5,5         13,6         14,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %         -0,5         18,7         3,0         2,9         11,4         12,8
Vertailukelpoinen ROCE, %         6,0         18,6         3,1         5,7         12,6         13,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa         641         -201         459         1 814         -1 068         508
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa         1,20         -0,38         0,86         3,40         -2,00         0,95
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa         21,42         22,35         21,24         21,42         22,35         23,44
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa         15 171         18 052         15 322         15 171         18 052         17 913
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa         2 363         3 133         2 557         2 363         3 133         2 374
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)         1,27         1,39         1,07         1,27         1,39         0,94
Henkilöstö kauden lopussa         16 831         17 289         17 571         16 831         17 289         17 236

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

“Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme lähes kaksinkertaistui edelliseen neljännekseen verrattuna, ja monien tuotteidemme kysyntä alkoi vähitellen piristyä. Onnistuimme jälleen katteiden hallinnassa, kun muuttuvat kustannukset laskivat. Samaan aikaan strategisten kasvuinvestointiemme vaikutus toimitusmääriin oli merkittävä.

Liiketoimintaympäristö on ollut tänä vuonna poikkeuksellinen, ja toimialalla on koettu selvästi tavallista syvempi laskusuhdanne, erityisesti Euroopassa. Geopoliittinen epävarmuus, vaisu taloudellinen toimeliaisuus ja sitkeä inflaatio ovat vaikuttaneet kulutustavaroiden peruskysyntään. Tuotteidemme toimituksia on rajoittanut myös ennennäkemätön varastojen purkaminen useimmissa tuotearvoketjuissa. Vaikka uskomme varastojen purun olevan vähitellen päättymässä, epävarma toimintaympäristö vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen.

Näissä poikkeuksellisissa oloissa olemme keskittyneet katteiden hallintaan sekä tehneet useita oikea-aikaisia toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi ja kapasiteetin vähentämiseksi.

Tavoitteemme on ollut säilyttää tuloskunto hyvänä. Samaan aikaan strategiset kasvuhankkeemme ovat olleet ylösajovaiheessa, ja olemme jatkaneet perustan rakentamista uudelle kasvulle. Nämä hankkeet alkoivat tuottaa tulosta kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme hyvissä asemissa, kun markkinat alkavat elpyä.

Kasvuhankkeidemme ansiosta pääsemme hyötymään myös pitkän aikavälin kysyntää tukevista tekijöistä.

Viime vuoteen verrattuna kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 24 % ja oli 2 584 miljoonaa euroa (Q3 2022: 3 420 miljoonaa). Vertailukelpoinen liikevoitto laski 72 % ja oli 220 (779) miljoonaa euroa eli 8,5 % (22,8 %) liikevaihdosta. Viime vuoden vastaava neljännes oli selvästi UPM:n historian vahvin, kun lähes kaikki liiketoiminnot ylsivät ennätyksellisiin vertailukelpoisiin liikevoittoihin, ja etenkin energian ja sellun hinnat nousivat ennätystasolle.

Liiketoiminnan rahavirta, 641 miljoonaa euroa, oli kolmannella vuosineljänneksellä hyvin vahva, ja sitä tukivat rahavirrat käyttöpääomasta ja energiasuojauksista. Nettovelka laski vertailuajanjaksoista ja oli vuosineljänneksen lopussa 2 363 miljoonaa euroa. Taloudellinen asemamme on vahva.

UPM Fibresin Paso de los Torosin sellutehtaan käynnistys Uruguayssa sujui suunnitelmien mukaisesti, ja maailmanluokan tehtaan käyttökate oli vuosineljänneksellä voitollinen. Kaikkiaan sellun toimitusmäärät kasvoivat 54 % viime vuoteen verrattuna. Sellun kysyntä oli katsauskaudella hyvä, ja markkinahinnat alkoivat toipua pohjatasoilta. UPM Fibresin tulos ei ollut kuitenkaan edelleenkään tyydyttävä: sellun hinnat olivat pohjatasoa, sahatavaramarkkinat heikot ja puun hinta Suomessa korkea.

UPM Communication Papersin tulos oli jälleen vahva, vaikka kysyntä jatkui heikkona. Katteista huolehdittiin kustannuksia hillitsevillä toimilla ja sopeuttamalla kapasiteettia kysyntään.

Neljänneksen aikana ilmoitimme suunnittelevamme UPM Plattlingin tehtaan pysyvää sulkemista Saksassa. Tämä vähentää päällystämättömien ja päällystettyjen painopaperien kapasiteettia Euroopassa 595 000 tonnia. Muutosneuvottelut päättyivät viime viikolla, ja tuotantolinjat pysähtyvät marraskuun loppuun mennessä.

UPM Raflatacin tarramateriaalien sekä UPM Specialty Papersin tarra-, irroke- ja pakkauspaperien toimitusmäärät kasvoivat vähitellen edellisen neljänneksen tasoista. Aasian markkinoilla tunnelma kehittyi myönteisesti, mikä näkyi myös hienopaperien toimitusmäärissä. Kummassakin liiketoiminnassa alemmat tuotantokustannukset ja onnistunut katteiden hallinta kumosivat alempien myyntihintojen vaikutuksen.

UPM Energyn OL3-ydinvoimalaitosyksikkö on nyt säännöllisessä kaupallisessa sähköntuotannossa, mikä lisää hiilidioksidivapaata sähköntuotantoamme merkittävästi. Euroopan heikon teollisen toimeliaisuuden seurauksena sähkönkulutus oli poikkeuksellisen vähäistä. Lisäksi vuosineljännes oli Pohjoismaissa sateinen, mikä alensi sähkönhintoja Suomessa. UPM Energyn tulos parani hieman edellisestä neljänneksestä mutta oli selvästi huonompi kuin energiakriisin aikana viime vuonna.

UPM Plywoodin kuusivanerin ja -viilun kysyntä oli heikkoa, kun rakentaminen väheni. Koivuvanerin kysyntä oli hyvää.

Muissa toiminnoissa UPM Biofuelsin tulos oli hyvä edellisellä vuosineljänneksellä toteutetun Lappeenrannan biojalostamon mittavan huoltoseisokin jälkeen. Hollannin Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen perussuunnittelu jatkuu.

UPM Biochemicalsin biojalostamon rakentaminen Leunassa, Saksassa edistyy hyvin ja aiemmin päivitetyn aikataulun mukaisesti. Kaikki suuret rakenteet on nyt pystytetty, ja jalostamon asteittainen käyttöönotto alkaa myöhemmin tänä vuonna. UPM Biochemicals osti saksalaisen SunCoal Industries -yhtiön ja sen ainutlaatuisen teknologiaportfolion kolmannella vuosineljänneksellä. Kaupallinen kiinnostus biopohjaista MEGiä ja uusiutuvia toiminnallisia täyteaineita kohtaan jatkui vahvana, ja julkaisimme ensimmäiset suuren mittakaavan myyntisopimukset Dongsungin ja Brenntagin kanssa.

Sitoutumisemme vastuullisuuteen sai tunnustusta, kun yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis nimesi UPM:n korkeimmalle mahdolliselle platinum-tasolle. Ilmoitimme myös lähtevämme mukaan YK:n Global Compactin Forward Faster -aloitteeseen, jonka tavoitteena on vauhdittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. UPM:n Faster Forward -sitoumus koskee sukupuolten välistä tasa-arvoa, elämiseen riittävää palkkaa ja kunnianhimoista nettonolla-päästötavoitetta.

Vuosi on ollut kaiken kaikkiaan haastava maailman sopeutuessa uusiin taloudellisiin ja geopoliittisiin realiteetteihin. Olen ylpeä, että näissäkin olosuhteissa UPM:n toimintamalli tuottaa tulosta ja vahvaa rahavirtaa. Myös pitkän aikavälin näkymämme ovat lupaavat. Puuviljelmiin perustuva liiketoiminta-alustamme Uruguayssa on poikkeuksellinen ja tarjoaa kasvumahdollisuuksia eri biomateriaaleissa. Toinen hieno, hyvän kasvupotentiaalin alusta rakentuu parhaillaan biokemikaali- ja biopolttoaineliike- toiminnoissamme.

On hienoa, että olemme menneet eteenpäin sekä tuloksenteossa että uudistumisessa ja kasvussa. Jatkamme yhdessä fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden rakentamista."

Näkymät vuodelle 2023

Koko vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2022. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2023 jälkipuoliskolla odotetaan olevan samaa tasoa tai parempi kuin vuoden 2023 alkupuoliskolla.

UPM:n toimitusmäärien odotetaan nousevan vuoden 2023 jälkipuoliskolla vuoden alkupuoliskoon verrattuna. Toimitukset olivat epätavallisen matalat vuoden 2023 alkupuoliskolla, mihin vaikutti merkittävä varastojen purkaminen eri tuotearvoketjuissa. Varastojen purkamisen vaikutuksen odotetaan vähenevän asteittain vuoden toisella puoliskolla, jolloin UPM:n toimitukset voivat elpyä kohti arvioitua loppukäyttökysyntää. Tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Torosin sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä kasvattavat UPM:n toimituksia vuoden 2023 loppupuoliskolla.

Sellun ja sähkön markkinahinnat olivat historiallisen korkealla tasolla vuoden 2022 loppupuoliskolla ja laskivat nopeasti syklin arvioiduille pohjatasoille vuoden 2023 alkupuoliskolla. Vuoden jälkipuolisko alkoi alhaisilla sellun ja sähkön hinnoilla, mikä vaikuttaa näiden hyödykkeiden hinnoista riippuvien liiketoimintojen tuloksiin. Muissa liiketoiminnoissa UPM jatkaa marginaalien hallintaa.

Muuttuvien kustannusten odotetaan laskevan vuoden 2023 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden alkupuoliskoon. Lisäksi UPM toteuttaa toimenpiteitä laskeakseen kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 24.10.2023