Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n osavuosikatsaus Q1 2022:
Tiukat markkinat tukivat vahvaa tulosta

Q1 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 2 507 (Q1 2021: 2 234) miljoonaa euroa
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla ja oli 277 (279) miljoonaa euroa eli 11,0 % (12,5 %) liikevaihdosta
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 12 (217) miljoonaa euroa
  • Nettovelka nousi 837 (83) miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,46 (0,06)
  • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen
  • Lakko Suomessa vaikutti tuotanto- ja toimitusmääriin erityisesti sellu-, paperi- ja biopolttoaineliiketoiminnoissa
  • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,9 miljardia euroa katsauskauden lopussa
  • Merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa etenevät hyvin, Leunan biojalostamon kustannusarviota päivitetty
  • UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan toistaiseksi
  • Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäistä kertaa liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ja lakko Suomen tehtailla päättyi

Tunnuslukuja

  Q1/2022 Q1/2021 Q4/2021 Q1–Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa         2 507         2 234         2 673         9 814
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa         377         389         470         1 821
% liikevaihdosta         15,0         17,4         17,6         18,6
Liikevoitto, milj. euroa         183         279         415         1 562
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa         277         279         461         1 471
% liikevaihdosta         11,0         12,5         17,2         15,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa         179         272         420         1 548
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa         273         272         466         1 457
Kauden voitto, milj. euroa         139         227         340         1 307
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa         232         228         373         1 204
Tulos per osake (EPS), euroa         0,25         0,42         0,63         2,41
Vertailukelpoinen EPS, euroa         0,42         0,42         0,69         2,22
Oman pääoman tuotto (ROE), %         5,0         9,7         12,6         12,7
Vertailukelpoinen ROE, %         8,4         9,7         13,8         11,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %         5,8         9,5         12,7         12,4
Vertailukelpoinen ROCE, %         8,5         9,5         14,1         11,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa         12         217         406         1 250
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa         0,02         0,41         0,76         2,34
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa         20,11         17,06         20,34         20,34
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa         13 840         11 933         13 759         13 759
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa         837         83         647         647
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)         0,46         0,06         0,35         0,35
Henkilöstö kauden lopussa         16 843         17 670         16 966         16 966

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1:n tulosta:

“Markkinakysyntä oli vahvaa, ja UPM:n liiketoiminnot menestyivät mainiosti. Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme on hyvä ja samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Hinnat nousivat merkittävästi kaikissa liiketoiminnoissa, ja hintojen nousun vaikutus oli suurempi kuin muuttuvien kustannusten nousun. Tulos on hieno saavutus, kun ottaa huomioon lakon useimmilla Suomen tehtailla sekä sodan Ukrainassa.

Vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 2 507 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla ja oli 277 miljoonaa euroa, 11 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan rahavirta oli 12 miljoonaa euroa. Luvussa näkyy inflaatio sekä energiaan liittyvien erien vaikutus käyttöpääomassa. Nettovelka maaliskuun lopussa oli 837 miljoonaa euroa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,9 miljardia euroa. Vahva maksuvalmius ja tase ovat tärkeä voimavara nyt, kun toteutamme merkittäviä kasvuhankkeita ja toimintaympäristön ennustettavuus on huono.

Hinnat nousivat kaikissa UPM:n liiketoiminnoissa, ja markkinahintojen nousu jatkui edelleen myös UPM Fibres -liiketoiminta-alueella. Uruguayn sellutehdas ja UPM Timber menestyivät erinomaisesti. Nykyiseen markkinatilanteeseen nähden liiketoiminta-alueen tulos jäi kuitenkin vaatimattomaksi, kun kaksi kolmasosaa sellutuotannosta seisoi lakon johdosta.

UPM Communication Papers palasi plussalle tiukkojen markkinoiden sekä oikea-aikaisten ja onnistuneiden kaupallisten toimenpiteiden ansiosta. Liiketoiminnan tuotantopanosten, erityisesti energian, kustannukset nousivat jyrkästi, mutta onnistuimme vastaavasti nostamaan myyntihintoja. Kolmannes graafisten paperien tuotannosta seisoi Suomessa lakon takia, mutta pystyimme toimittamaan tilauksia varastoista ja Suomen ulkopuolisilta tehtailta.

UPM Specialty Papersin irroke- ja pakkauspaperien markkinat olivat edelleen hyvät, ja hinnat nousivat. Toimitusmäärät kuitenkin laskivat lakon johdosta. Hienopaperien hinnat nousivat Aasiassa. Korkeisiin tuotantokustannuksiin vastattiin monin toimenpitein.

UPM Raflatacin kysyntä ja marginaalit olivat edelleen terveellä pohjalla, vaikka raaka-aineiden, energian ja logistiikan kustannukset nousivat selvästi. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon sisältyy 13 miljoonan euron varaus Venäjän saataviin ennakoitujen luottotappioiden osalta. Toimitusmäärät laskivat, kun lakko Suomessa aiheutti raaka-ainepulaa ja rajoitti tuotantoa.

UPM Plywood teki jälleen ennätystuloksen vahvan kysynnän ja korkeiden myyntihintojen ansiosta. Joulukuussa allekirjoitettu uusi liiketoimintakohtainen työehtosopimus lisäsi joustavuutta Suomen tehtaiden tuotannossa. Sillä on erityisen suuri merkitys nykyisillä vahvoilla markkinoilla ja venäläisen tuotannon laskiessa.

UPM Energy teki hyvän tuloksen Suomen korkeiden aluehintojen ansiosta. Hinnat ja liiketoiminta-alueen tulos laskivat kuitenkin viime vuoden viimeisen neljänneksen ennätystasolta. OL3-ydinvoimalaitosyksikkö kytkettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon maaliskuussa, ja tuotanto kasvaa tasaisesti. Laitos aloittaa säännöllisen kaupallisen tuotannon vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä lisää UPM:n hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa merkittävästi. OL3 myös lisää Suomen sähköntuotannon omavaraisuutta.

Muussa toiminnassa UPM Biofuelsilla ei ollut tuotantoa eikä toimituksia lakon takia. Kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden markkinat olivat edelleen vahvat.

Euroopan geopoliittinen ympäristö on muuttunut dramaattisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja Euroopan ja maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi. Suurin huolemme kohdistuu sodasta kärsiviin ihmisiin, ja olemmekin alkaneet toimittaa Ukrainaan humanitaarista apua ja materiaalitukea. UPM keskeytti toimitukset Venäjälle sekä puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä. Päätimme myös keskeyttää Chudovon vaneritehtaan tuotannon.

Paperiliiton pitkä lakko UPM Pulpin, UPM Communication Papersin, UPM Specialty Papersin, UPM Raflatacin ja UPM Biofuelsin tehtailla Suomessa vaikutti merkittävästi ensimmäisen neljänneksen tuotantomääriin. Liiketoimintakohtaiset sopimukset syntyivät 22. huhtikuuta, ja käynnistämme parhaillaan tuotantoa lakon piirissä olleilla tehtailla. Vaneritehtaamme ja sahat ovat toimineet normaalisti koko alkuvuoden ajan.

Lähdimme tämän kierroksen työehtosopimusneuvotteluihin pitkän aikavälin tavoittein varmistamaan liiketoimintojen tulevaisuuden kilpailukykyä. Saavutimme tavoitteemme, seitsemän liiketoimintakohtaista sopimusta, joilla parannetaan yksiköiden tuottavuutta sekä tarjotaan työntekijöille kilpailukykyiset työehdot. Meillä on Suomessa yli 6 000 työntekijää ja lähes 10 miljardin euron omaisuus. Vastuullamme on mahdollistaa menestyksen edellytykset liiketoiminnoillemme ja henkilöstöllemme Suomessa. Liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset ovat siinä avainasemassa. Uudet sopimukset lisäävät joustavuutta tehtailla ja avaavat investointimahdollisuuksia. Paremmasta kilpailukyvystä hyötyvät viime kädessä myös asiakkaamme.

Samaan aikaan suuret kasvuhankkeemme ovat rakennusvaiheessa Uruguayssa ja Saksassa sekä suunnitteilla Hollannissa. Hankkeet ovat tärkeä osa strategiaamme, tulevaisuuden arvonluontia ja tuloskasvua.

Paso de los Torosin sellutehdashanke etenee hyvin kohti käynnistymistään vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Kassakustannustasoltaan, 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohti, erittäin kilpailukykyinen tehdas tuo merkittävää tuloskasvua tuotannon päästyä vauhtiin.

Myös Leunan biojalostamohanke edistyy nyt hyvin. Olemme täsmentäneet investoinnin kokonaiskustannusarviota 750 miljoonaan euroon. Luvussa on otettu huomioon jalostamon käynnistyminen vuoden 2023 loppuun mennessä sekä nykyinen korkea kustannustaso. Voimakkaan asiakaskysynnän ansiosta investointi on houkutteleva, ja biokemikaaliliiketoiminnan pitkän aikavälin kasvustrategia näyttää yhä kiinnostavammalta. Tiimimme onkin jo suunnittelemassa seuraavia kasvuvaiheita Leunan ensimmäisen jalostamon jälkeen.

Biopolttoaineissa mahdollisen uuden biojalostamon perussuunnittelu etenee täyttä vauhtia, nyt Rotterdamissa. Ilmastoratkaisujen kysyntä kasvaa selvästi. Dramaattisesti muuttunut geopoliittinen tilanne vain korostaa tarvetta löytää nopeasti vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Uskon, että UPM:llä voi olla merkittävä rooli yhteiskunnan pyrkiessä vähähiilisyyteen ja luotaessa fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Tuoreimpana osoituksena UPM:n sitoutumisesta vastuullisuuteen julkistimme maaliskuussa uuden, vuoteen 2030 asti ulottuvan Forest Action -metsävastuullisuusohjelman. Se ohjaa yhtiön puunhankintaa globaalisti ja koskee UPM:n omia metsiä Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä puuviljelmiä Uruguayssa. Ohjelma ylittää nykyiset standardivaatimukset, ja sen toimenpiteet vaikuttavat myönteisesti kaikkiin kestävän metsätalouden osa-alueisiin: ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään, vesistöihin ja toiminnan yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Konkreettisilla toimilla voimme tehdä 2020-luvusta kestävän kasvun vuosikymmenen."

Näkymät vuodelle 2022

UPM:n tulos nousi takaisin pandemiaa edeltäneelle vahvalle tasolle vuonna 2021, ja myös vuodesta 2022 odotetaan tulevan yhtiölle hyvä vuosi.

Vuoden 2022 näkymiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka liittyvät sotaan Ukrainassa, pandemiaan, talouskasvuun Euroopassa ja globaalisti poikkeukselliseen energiamarkkina-tilanteeseen ja tiukkoihin raaka-aine- ja logistiikkamarkkinoihin.

Useimpien UPM:n tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä vuonna 2022. Vuoden alkupuoliskolla tuotantoon ja tulokseen vaikuttaa lakko suomalaisissa yksiköissä UPM Pulp-, UPM Biofuels-, UPM Raflatac-, UPM Specialty Papers- ja UPM Communication Papers -liiketoiminnoissa, sekä toiselle vuosineljännekselle suunnitellut kaksi sellutehdaskunnossapito-seisokkia Suomessa.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten odotetaan nousevan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2022 alkupuoliskolla odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa vastaavalla tasolla. Koko vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuotta 2021 vastaavalla tasolla tai korkeampi.

COVID-19-pandemian vaikutukset

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa sekä maailmantalouden nopeat muutokset aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta.

Maailmantalous

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet johtivat maailmanlaajuiseen taantumaan vuonna 2020. Vuonna 2021 talous on alkoi elpyä, mutta on epävarmaa, kuinka pitkäkestoista talouden elpyminen on. Epidemian seuraavat aallot eri puolilla maailmaa ovat mahdollisia rokotusten edistymisestä huolimatta.

Maailmantalouden elpyminen vuoden 2020 syvästä taantumasta yhdessä jatkuvan pandemian kanssa ovat luoneet tiukkuutta ja häiriöitä maailmalla monissa toimitusketjuissa, mukaan lukien logistiikassa ja energiassa. Häiriöt aiheuttavat kustannusten nousua ja epävarmuutta monien raaka-aineiden ja energian hinnoissa ja saatavuudessa.

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuus ja strategisten kasvuhankkeidensa edistyminen pandemian aikana. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian, siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden tai talouden elpymisen aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa. Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin.

UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen joustavaa kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Talouden tilanne vaikuttaa kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään.

Rajoitustoimet ja talouden syklit ovat vaikuttaneet enemmän graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyötä. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten paperien kysyntään pandemian aikana. 

Sulkutoimenpiteet ja taloudellisen toiminnan taso voivat todennäköisesti vaikuttaa myös sähkön, vanerin ja sahatavaran kysyntään.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 18 % vuonna 2020 edellisvuodesta, kun sulkutoimenpiteet Euroopassa vaikuttivat erityisesti mainontalähtöisen paperin kulutukseen ja toimistopapereiden kysyntään. Vuonna 2021 Euroopan talouksien vähitellen avautuessa graafisten paperien kysyntä kasvoi 4 % edellisvuoteen verrattuna.

Sellun kysyntä on säilynyt melko hyvällä tasolla, ja sitä on tukenut pehmo- ja hygieniapaperien kuten myös joidenkin pakkaus- ja erikoispaperituotteiden hyvä kysyntä. Sellun kulutus graafisten paperien tuotannossa laski vuonna 2020, mutta parani vuonna 2021.

Tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä on kasvanut pandemian aikana, kun kulutus on siirtynyt osittain kodin ulkopuolisesta kulutuksesta pakattuihin päivittäiskulutustavaroihin. Verkkokaupan kasvu on jatkunut, mikä on tukenut joidenkin tarra- ja erikoispaperituotteiden kysynnän kasvua.

Sopeutuminen eri skenaarioihin 

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian eri vaiheissa ja aalloissa sekä riippuen sulkutoimenpiteistä, kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, taantumasta ja elpymisestä. UPM on käyttänyt vuorojärjestelyjä, määräaikaisia lomautuksia tai työaikojen lyhentämistä sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita toteuttaa suuria investointihankkeita ja kunnossapitoseisokkeja. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Varotoimenpiteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin ja kustannuksiin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana tai maailmanlaajuisten logistiikkaverkoston ja toimitusketjujen tiukkuudesta johtuen.

Pandemiasta johtuen UPM siirsi Kymin sellutehtaan kunnossapitoseisokin vuoden 2021 toiselta neljännekseltä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle.

Merkittävien kunnossapitoseisokkien ajoitukset vuonna 2022

shutdowns-2022-fi.jpg

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n nettovelka oli 837 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 2,9 miljardia euroa kauden lopussa. Luku sisältää kestävän kehityksen mittareihin sidotun, vuonna 2027 erääntyvän 750 miljoonan euron luottolimiitin, vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä allekirjoitetut, kestävän kehityksen mittareihin sidotut 500 miljoonan euron bilateraaliset luottolimiitit, joista 300 miljoonaa euroa erääntyy vuonna 2025 ja 200 miljoonaa euroa vuonna 2027, sekä 159 miljoonan euron komittoidun tililimiitin. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä UPM laski onnistuneesti liikkeeseen 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTNohjelman (Euro Medium Term Note) alla. Toinen 500 miljoonan euron vihreä joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Luottolimiitteihin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

Venäjän Ukrainan sodan vaikutukset

Vastareaktiona Venäjän Ukrainaa kohtaan tekemään hyökkäykseen Euroopan unioni, Yhdysvallat, Iso-Britannia sekä joukko muita valtioita ovat asettaneet laajoja pakotteita Venäjää, Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoja sekä ValkoVenäjää vastaan.  21.2.2022 alkaen nämä toimet ovat sisältäneet esimerkiksi henkilöiden ja yhtiöiden varojen jäädytyksiä ja matkustusrajoituksia sekä Venäjän ja ValkoVenäjän talouden eri sektoreihin kohdistuvia pakotteita ja diplomaattisia pakotteita.

Maailmantalous

Vaikka pakotteet kohdistuvat ensisijaisesti Venäjän kykyyn rahoittaa sotilaallisia toimia Ukrainassa ja vaikka ne aiheuttavat taloudellisia ja poliittisia kustannuksia niistä vastuussa oleville henkilöille, taloudellinen epävarmuus ja kustannusinflaatio voivat kasvaa erityisesti maissa, joilla on merkittävää taloudellista yhteistyötä Venäjän kanssa. Laajat tuontikiellot tulevat rajoittamaan raaka-aineiden saatavuutta ja nostavat kustannuksia useissa toimitusketjuissa, jotka ovat jo olleet kasvavan paineen alla COVID-19-pandemian aikana. Vientikiellot vaikuttavat erityisesti toimialoihin, jotka ovat riippuvaisia Venäjän markkinasta, ja tulevat ohjaamaan toimituksia ja palveluja muille markkinoille. Geopoliittinen epävarmuus vaikuttaa polttoaineen hintoihin, ja Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen sekä Venäjän polttoaineita koskevien pakotteiden takia energian hinnan volatiliteetti voi kasvaa, erityisesti jos pakotteet laajentuvat koskemaan venäläistä kaasua ja öljyä.

Vaikutus UPM:n liiketoimintoihin

EU on asettanut tuonti- ja vientikieltoja puutuotteille, EU:iin saapumiseen liittyviä kieltoja venäläisille liikennetoimijoille sekä pakotteita useita venäläisiä pankkeja vastaan. Kansainvälisen kaupankäynnin, ostojen ja maksuliikenteen häiriöt venäläisten vastapuolten kanssa ovat väistämättömiä. Keskeiset metsäsertifiointiorganisaatiot, kuten FSCTM ja PEFC, ovat myös sulkeneet venäläisen ja valkovenäläisen puun sertifiointijärjestelmiensä ulkopuolelle. UPM:n liiketoiminnat ovat keskeyttäneet toimitukset Venäjälle sekä puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä toistaiseksi. UPM Chudovon vaneritehtaan toiminta myös päätetty keskeyttää, tarkasti venäläistä lainsäädäntöä noudattaen ja paikalliset työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät huomioon ottaen. Johtuen huomattavista epävarmuuksista liittyen toimintaan Venäjällä ja Ukrainassa, UPM on vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä alaskirjannut kaikki sellaiset omaisuuserät ja saamiset, jotka sijaitsevat tai liittyvät toimintoihin näissä maissa. UPM on kirjannut vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä 95 miljoonan euron arvonalentumisen liittyen käyttöomaisuuteen, varastoihin ja muihin saamisiin. Lisäksi konserni on nostanut myyntisaamisten luottotappioihin liittyvää yleisvarausta 17 miljoonalla eurolla, joka vaikuttaa vertailukelpoiseen liikevoittoon (EBIT). Vuonna 2021 Venäjän ja Ukrainan yhteenlaskettu osuus UPM:n liikevaihdosta oli noin 2 %. Yhtiön varoista oli Venäjällä alle prosentti, ja alle 10 % yhtiön puunhankinnasta Suomeen tapahtui Venäjältä. 

Sopeutuminen eri skenaarioihin

Nykyisten, mahdollisten uusien pakotteiden sekä vastapakotteiden täysi vaikutus tulee olemaan tiedossa vasta tilanteen kehittyessä. UPM on ryhtynyt toimenpiteisiin rajatakseen ja vähentääkseen negatiivisia seuraamuksia sellaisille työntekijöille, asiakkaille, toimittajille ja muille sidosryhmille sekä toiminnoille, joihin pakotteet vaikuttavat. Mahdolliset lisävaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain riippuen pakotteiden kehittymisestä, laajuudesta ja kestosta, markkinahintojen reaktioista, toimitusketjujen kehittymisestä ja Ukrainan sodan kestosta. UPM seuraa tilannetta tarkasti ja valmistelee suunnitelmia sopeuttaakseen toimintojaan erilaisissa skenaarioissa.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 26.04.2022