Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n puolivuosikatsaus 2021:
Tulos parani nopeasti, UPM on vahvassa iskussa tulevaisuuden kasvuun

Q2 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 15 % ja oli 2 384 (Q2 2020: 2 077) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 51 % ja oli 307 (203) miljoonaa euroa eli 12,9 % (9,8 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta nousi 308 (156) miljoonaan euroon
 • UPM:n tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja kokonaisuutena myyntihintojen korotukset ylittivät raaka-ainehintojen nousun vaikutuksen
 • Vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen oikea-aikaisten toimenpiteiden ansiosta kustannukset olivat kilpailukykyiset ja tuotantolaitosten tehokkuus hyvä
 • UPM sopi Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynnistä Isossa-Britanniassa

H1 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 6 % ja oli 4 618 (H1 2020: 4 364) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 22 % ja oli 586 (482) miljoonaa euroa, mikä oli 12,7 % (11,0 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 526 (293) miljoonaa euroa
 • Strategiset kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti budjetissa ja aikataulussa
 • Nettovelka nousi 750 (301) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,49 (0,19)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa kesäkuun lopussa
 • UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa
 • Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Tunnuslukuja

  Q2/2021 Q2/2020 Q1/2021 Q1–Q2/2021 Q1–Q2/2020 Q1–Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 2 384    2 077    2 234    4 618    4 364    8 580   
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 426    320    389    816    719    1 442   
% liikevaihdosta 17,9    15,4    17,4    17,7    16,5    16,8   
Liikevoitto, milj. euroa 304    148    279    583    391    761   
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 307    203    279    586    482    948   
% liikevaihdosta 12,9    9,8    12,5    12,7    11,0    11,1   
Voitto ennen veroja, milj. euroa 298    138    272    570    378    737   
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 301    193    272    573    469    924   
Kauden voitto, milj. euroa 243    103    227    470    295    568   
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 246    157    228    473    388    737   
Tulos per osake (EPS), euroa 0,45    0,19    0,42    0,87    0,55    1,05   
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,45    0,29    0,42    0,87    0,72    1,37   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,3    4,3    9,7    9,8    6,0    5,8   
Vertailukelpoinen ROE, % 10,4    6,6    9,7    9,9    7,9    7,5   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,1    5,4    9,5    9,8    7,2    6,7   
Vertailukelpoinen ROCE, % 10,2    7,5    9,5    9,9    8,8    8,3   
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 308    156    217    526    293    1 005   
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,58    0,29    0,41    0,99    0,55    1,89   
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,62    17,50    17,06    17,62    17,50    17,53   
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 12 226    10 767    11 933    12 226    10 767    11 555   
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 750    301    83    750    301    56   
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,49    0,19    0,06    0,49    0,19    0,04   
Henkilöstö kauden lopussa 17 874    19 029    17 670    17 874    19 029    18 014   

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

“UPM:n toinen vuosineljännes oli erittäin hyvä, ja tuloksen nopea elpyminen jatkui. Tuotteidemme kysyntä oli vahva poikkeuksellisessa markkinaympäristössä, ja pääsääntöisesti myyntihinnat nousivat enemmän kuin tuotantokustannukset. Kun samaan aikaan kasvuhankkeemme etenivät aikataulussa ja budjetissa, lähtökohtamme tulevaisuuteen on erinomainen.

Toisen neljänneksen liikevaihto nousi 15 % ja oli 2 384 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 51 % viime vuoden sulkutoimien sävyttämästä vertailuneljänneksestä ja oli 307 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta nousi 308 miljoonaan euroon. Nettovelka oli kesäkuun lopussa 750 miljoonaa euroa. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva, sillä rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa katsauskauden lopussa.

Eniten tulostaan paransi UPM Biorefining sellun ja sahatavaran hintojen jyrkän nousun ansiosta. Liiketoiminta-alueen tulos oli kaikkien aikojen paras toisella neljänneksellä. Tuloksentekoa jarruttivat suunniteltu kunnossapitoseisokki Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa sekä tulipalosta aiheutunut seisokki Lappeenrannan biojalostamolla.

UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin markkinat olivat edelleen vahvat. Liiketoimintojen hyvää kannattavuutta tukivat kuluttajakäyttäytymisessä, verkkokaupassa ja päivittäistavarakaupassa jatkuneet trendit. Tarramateriaalit ja erikoispaperit tuovat lähes kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. UPM Raflatacin osavuositulos oli jälleen erinomainen tuotantokustannuksiin kohdistuvista kovista paineista huolimatta. Mainio tulos ei ole vain vahvan markkinakysynnän seurausta vaan myös marginaalien ja tuotevalikoiman joustavan hallinnan sekä jatkuvien tehokkuustoimien ansiota.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa kasvoi 28 % sulkutoimenpiteitä sisältäneestä viime vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Hyvän kysynnän ja viime vuonna toteutettujen oikea-aikaisten tehostamistoimien ansiosta paperikoneiden käyttöaste oli hyvä. UPM Communication Papersin neljännes oli kannattavuudeltaan hyvin haastava, koska tuotantopanosten hinnat nousivat nopeasti, ja sanoma- ja aikakauslehtipaperien markkinahinnat perustuivat tammikuussa tehtyihin sopimuksiin. UPM Shottonin paperitehtaan myynnistä ilmoitettiin toukokuussa, ja kauppa saadaan päätökseen kolmannella vuosineljänneksellä.

UPM Energyn markkina jatkui hyvänä, ja kannattavuus parani sähkön hintojen noustua. Vesivoiman tuotantomäärät olivat hyvällä tasolla, mutta Olkiluodon ydinvoimalan huoltoseisokki vähensi ydinvoiman tuotantoa. Olkiluoto 3 -projekti on loppusuoralla, ja reaktori kytketään valtakunnan verkkoon koekäyttöä varten vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olkiluoto 3 lisää merkittävästi CO2-vapaan sähkön tarjontaa Suomen markkinoilla.

UPM Plywoodin kannattavuus koheni pääasiassa korkeampien toimitusmäärien ja hyvän toiminnallisen tehokkuuden ansiosta. Vanerin kysyntä jatkui vahvana rakentamisen loppukäytöissä ja parani teollisissa sovelluksissa.

UPM:n kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti. Uruguayn rakennustyömailla on nyt 5 000 työntekijää. Paso de los Torosissa rakentaminen edistyy hyvin kaikissa keskeisissä kohteissa, ja Montevideon satamaterminaali alkaa valmistua. Leunassa Saksassa investointi biokemikaaleihin etenee hyvin sekä rakennustyömaalla että liiketoiminnan valmisteluissa.

UPM on sitoutunut tarjoamaan ratkaisuja globaaliin ilmastohaasteeseen. Tehokkain keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on fossiilisen energian ja raaka-aineiden käytön vähentäminen. Vaikutamme osaltamme kestävällä metsänhoidolla ja kehittämällä ilmastopositiivisia tuotteita, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman kulutuksen. Olemme myös sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 65 % vuoteen 2030 mennessä eli EU:n tavoitteita nopeammin. Teollisen mittakaavan biokemikaali- ja biopolttoainehankkeemme ovat konkreettisia esimerkkejä pyrkimyksestä luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Kaiken kaikkiaan liiketoimintomme onnistuivat toisella vuosineljänneksellä erinomaisesti nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla hinnat ja kysyntä nousivat. Olen vakuuttunut, että Biofore-strategiamme luo pitkän aikavälin arvoa maailmassa, jossa niin kuluttajat, yritykset kuin valtiotkin etsivät aktiivisesti kestäviä ratkaisuja."


Näkymät 2021

Maailmantalous on alkanut toipua vuoden 2020 aikana koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on ollut Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Monien UPM:n tuotteiden myyntihintojen, mukaan lukien graafisten paperien hinnat Euroopassa, arvioidaan nousevan vuoden 2021 toisella puoliskolla verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Sellun myyntihinnat nousivat nopeasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja toisella vuosipuoliskolla niiden arvioidaan olevan keskimäärin korkeammalla kuin ensimmäisellä puoliskolla.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden toisella puoliskolla verrattuna vuoden 2021 alkupuoliskoon sekä nousevan selvästi koko vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

 

COVID-19-pandemian vaikutukset

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta vuoteen 2021.

Maailmantalous

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet johtivat maailmanlaajuiseen taantumaan vuonna 2020. Taantuman ensimmäisessä vaiheessa pandemian rajoittamiseen tähtäävät toimet ja sulkutoimenpiteet ympäri maailmaa rajoittivat raskaasti tai pysäyttivät väliaikaisesti merkittäviä osia taloudesta. On epävarmaa, kuinka voimakas ja pitkäkestoinen talouden elpyminen tulee olemaan. Epidemian seuraavat aallot eri puolilla maailmaa ovat mahdollisia rokotusten edistymisestä huolimatta.

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuus ja strategisten kasvu-hankkeidensa edistyminen pandemian aikana. Varotoimen-piteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian, siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden tai talouden elpymisen aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa.

Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan henkilöstöään ja liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin.

UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen joustavaa kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Talouden tilanne vaikuttaa kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään.

Rajoitustoimet ja talouden taantuma on vaikuttanut negatiivisesti graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyöntekoa. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten paperien kysyntään pandemian aikana.

Sulkutoimenpiteet ja taloudellisen toiminnan taso voi todennäköisesti vaikuttaa myös sähkön, vanerin ja sahatavaran kysyntään.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 % vuoden 2020 toisella neljänneksellä edellisvuodesta, kun sulkutoimenpiteet Euroopassa vaikuttivat erityisesti mainontalähtöisen paperin kulutukseen ja toimistopapereiden kysyntään. Nämä vaikutukset tasoittuivat jonkin verran vuoden edetessä ja vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä graafisten paperien kysyntä oli 18 % edellisvuotta alempana ja vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä 14 % edellisvuotta alempana. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikuttivat edelleen liiketoimintaympäristöön, ja graafisten paperien kysyntä laski 14 % viime vuodesta. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä, Euroopan talouksien vähitellen avautuessa graafisten paperien kysyntä kasvoi 28 % viime vuoden alhaisesta vertailutasosta.

Sellun kysyntä säilyi melko hyvällä tasolla ja sitä tuki pehmo- ja hygieniapaperien kuten myös joidenkin pakkaus- ja erikoispaperituotteiden hyvä kysyntä. Sellun kulutus graafisten paperien tuotannossa laski.

Tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä on kasvanut pandemian aikana, kun kulutus siirtyi osittain kodin ulkopuolisesta kulutuksesta pakattuihin  päivittäiskulutustavaroihin. Verkkokaupan kasvu on jatkunut ja se on tukenut joidenkin tarra- ja erikoispaperituotteiden kysynnän kasvua. Tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi 7 % vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja 9 % toisella neljänneksellä edellisvuodesta. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa laski 4 % asiakasvarastojen laskun seurauksena. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä jatkoi kasvuaan ja oli 6 % edellisvuotta korkeampi. Tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä1 % ja toisella neljänneksellä kysynnän kasvun arvioidaan jatkuneen viime vuoden hyvältä tasolta.

Sopeutuminen eri skenaarioihin 

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian eri vaiheissa ja riippuen sulkutoimenpiteistä, kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, taantumasta ja elpymisestä. UPM käyttää vuorojärjestelyjä, määräaikaisia lomautuksia tai työaikojen lyhentämistä sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yhtiö ilmoitti myös suunnitelmista sulkea pysyvästi graafisten paperien tuotantokapasiteettia sekä muista suunnitelmista eri liiketoimintojen ja funktioiden kustannustehokkuuden parantamiseksi. UPM Kaipolan paperitehdas suljettiin tammikuussa 2021.

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita toteuttaa suuria investointihankkeita ja kunnossapitoseisokkeja. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Varotoimenpiteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin ja kustannuksiin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana. Tällä hetkellä hankkeet edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun ja budjetin mukaisesti.

Huhtikuussa 2020 TVO ilmoitti, ettei polttoainetta asenneta OL3:n reaktoriin laitostoimittajan aiemmin ilmoittaman aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2020. TVO ilmoitti päivitetyn aikataulun elokuussa 2020, ja polttoaineen lataus saatiin päätökseen huhtikuussa 2021.

Pandemiasta johtuen UPM siirsi kahden sellutehtaansa kunnossapitoseisokit vuoden 2020 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle. Molemmat kunnossapito-seisokit toteutettiin neljännen neljänneksen aikana tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Vuonna 2021 UPM on siirtänyt Kymin sellutehtaan kunnossapitoseisokin vuoden 2021 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle.

Merkittävät kunnossapitoseisokit 2021

UPMseisokit2021.jpg

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n nettovelka oli 750 miljoonaa euroa vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 2,5 miljardia euroa. Luku sisältää kestävän kehityksen mittareihin sidotun 750 miljoonan euron luottolimiitin, josta 50 miljoonaa euroa erääntyy vuonna 2025 ja 700 miljoona euroa vuonna 2026 sekä 158 miljoonan euron komittoidun tililimiitin. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä UPM laski onnistuneesti liikkeeseen 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note) alla. Toinen 500 miljoonan euron vihreä joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Luottolimiitteihin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 22.07.2021