Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n osavuosikatsaus Q3 2019:
UPM:llä hyvä tulos ja vahva taloudellinen asema - investointi Uruguayhin tuo tulevaisuudessa merkittävää tuloskasvua

Q3 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 6 % ja oli 2 493 miljoonaa euroa (Q3 2018: 2 650 miljoonaa)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 19 % ja oli 342 miljoonaa euroa (420 miljoonaa)
 • Sellun myyntihintojen laskun tulosvaikutus oli suurempi kuin kaikilla liiketoiminta-alueilla alentuneiden muuttuvien kustannusten
 • UPM ilmoitti merkittävää tuloskasvua tuovasta investoinnista Uruguayhin ja toimenpiteistä UPM Communication Papersin kilpailukyvyn varmistamiseksi
 • Liiketoiminnan rahavirta nousi 500 miljoonaan euroon (405 miljoonaa)
 • Nettovelka laski -2 miljoonaan euroon (4 miljoonaa) 

Q1-Q3 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 7 791 miljoonaa euroa (Q1–Q3 2018: 7 752 miljoonaa)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 4 % ja oli 1 061 miljoonaa (1 109 miljoonaa)
 • Liiketoiminnan rahavirta nousi 1 256 miljoonaan euroon (947 miljoonaa)
 • UPM ilmoitti heinäkuussa 2,7 miljardin dollarin (USD) investoinnista 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaaseen Uruguayn Paso de los Torosissa
 • UPM sulki paperikone 10:n UPM Plattlingin tehtaalla Saksassa 
 • UPM ilmoitti syyskuussa suunnitelmista sulkea UPM Rauman tehtaan paperikone 2, myydä UPM Chapellen sanomalehtipaperitehdas Grand-Couronnessa, Ranskassa sekä perustaa uusi liiketoimintojen palvelukeskus Wroclawiin Puolaan

 

Tunnuslukuja Q3/2019 Q3/2018 Q2/2019 Q1–Q3/2019 Q1–Q3/2018 Q1–Q4/2018
Liikevaihto, milj. euroa 2 493 2 650 2 605 7 791 7 752 10 483
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 1) 455 497 466 1 409 1 395 1 868
% liikevaihdosta 1) 18,2 18,7 17,9 18,1 18,0 17,8
Liikevoitto, milj. euroa 316 417 319 1 009 1 151 1 895
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 342 420 345 1 061 1 109 1 513
% liikevaihdosta 13,7 15,9 13,2 13,6 14,3 14,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa 319 401 300 983 1 108 1 839
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 345 404 325 1 036 1 067 1 457
Kauden voitto, milj. euroa 260 328 245 810 905 1 496
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 281 330 271 857 875 1 194
Tulos per osake (EPS), euroa 0,46 0,61 0,46 1,49 1,69 2,80
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,50 0,61 0,51 1,58 1,64 2,24
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,7 14,5 10,0 11,0 13,5 16,2
Vertailukelpoinen ROE, % 11,6 14,6 11,1 11,6 13,0 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 12,0 16,7 11,2 12,4 15,3 18,4
Vertailukelpoinen ROCE, % 12,9 16,8 12,2 13,1 14,8 14,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1) 500 405 436 1 256 947 1 330
Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa 1) 0,94 0,76 0,82 2,35 1,78 2,49
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 18,28 17,21 17,91 18,28 17,21 18,36
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 172 9 942 10 820 11 172 9 942 10 575
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa -2 4 366 -2 4 -311
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 1) 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 -0,17
Henkilöstö kauden lopussa 19 020 19 076 19 760 19 020 19 076 18 978

1)  Vuoden 2018 vertailuluvut on oikaistu johtuen muutoksesta metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatteissa.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3n tulosta:

“Vuosineljännes oli erittäin merkittävä merkkipaalu yhtiön strategisessa uudistumisessa. Suurin uutinen oli päätös investoida Uruguayssa uuteen, erittäin kilpailukykyiseen sellutehtaaseen, joka tulevaisuudessa nostaa selluliiketoiminnan ja UPM:n tuloksen uudelle tasolle. Meillä on ainutlaatuinen tilanne edetä merkittävien kasvuhankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa. Samaan aikaan jatkamme toimia kilpailukykymme varmistamiseksi.

UPM:n liiketoimintojen hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Talouskasvun hidastuminen, erityisesti Euroopassa, vaikuttaa tuotteidemme markkinoihin, ja myyntihinnat laskivat odotustemme mukaisesti. Onnistuimme pitämään marginaalit alkuvuoden tasolla.

Sellun hinta oli ennätyksellisen korkea viime vuoden vastaavalla vuosineljänneksellä, ja siihen verrattuna liikevaihto laski 6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto 19 % 342 miljoonaan euroon. Tämän vuoden toiseen neljännekseen verrattuna liikevoitto pysyi ennallaan. Liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva, yhteensä 500 miljoonaa euroa. Johdonmukaisen vahva rahavirta ja velaton tase muodostavat vankan perustan kasvuinvestointiemme toteuttamiselle.

UPM Biorefiningin liikevoittoon vaikutti odotetusti sellun hinnan lasku. Operatiivisesti vuosineljännes oli kuitenkin vahva. Sekä UPM Pulp että UPM Biofuels tekivät tuotantoennätykset, ja UPM Biofuelsin vuosineljänneksen tulos oli kaikkien aikojen paras.

UPM Communication Papersin tulos oli jälleen vankka. Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten hallinnalla onnistuimme vastaamaan kysynnän ja hintojen markkinapaineeseen. Varmistaakseen kilpailukykynsä UPM sulki heinäkuussa UPM Plattlingin tehtaan paperikoneen 10 Saksassa, ja syyskuussa ilmoitimme suunnitelmasta sulkea UPM Rauman paperikone 2 ja myydä UPM Chapellen sanomalehtipaperitehdas Ranskassa.

UPM Specialty Papers onnistui kääntämään kannattavuuskehityksensä. Liiketoiminta-alue hyötyi edullisesta sellusta ja hyvästä asiakaskysynnästä, erityisesti Aasiassa. Näkyviä tuloksia saatiin aikaan myös omilla kustannustenhallintaohjelmilla.

UPM Raflatacin marginaalit toipuvat vähitellen määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta. Myönteisen kehityksen turvaamiseksi monet marginaaleihin, tuotevalikoimaan ja kustannuksiin kohdentuvat hankkeet jatkuvat.

UPM Energy teki jälleen erinomaisen tuloksen. Siitä on kiittäminen paitsi kohonneita markkinahintoja myös vesivoiman tuotannon taitavaa optimointia Suomen erittäin kuivissa vesiolosuhteissa.

Vastatuuli UPM Plywoodin markkinoilla voimistui. Sopeutuminen hidastuvaan kysyntään johti Suomessa yt-neuvotteluihin ja väliaikaisiin lomautuksiin. Tuotannon käynnistyminen UPM Chudovon tehtaan laajennusosassa Venäjällä oli kilpailukykyä osaltaan parantava myönteinen uutinen.

Huolellisen valmistelun jälkeen päätimme uuden maailmanluokan sellutehtaan rakentamisesta keskiseen Uruguayhin. Nyt siirrymme ripeästi valmistelusta suunnitteluun ja toteutukseen. Rakentamisen luvitus ja valmistelu on alkanut tehdastontilla ja Montevideon satamassa. Uruguyan valtio on aloittanut rautatien rakentamisen, ja toimittajat rekrytoivat työvoimaa. 2,7 miljardin dollarin (USD) investointi erittäin kilpailukykyiseen, 2,1 miljoonan tonnin sellutehtaaseen lisää UPM:n sellukapasiteettia yli 50 % ja vaikuttaa merkittävästi UPM:n tuloksentekokykyyn.

Muutkin merkittävät uudistushankkeemme edistyvät. UPM Nordlandin ja UPM Changshun tehtaiden investoinnit tarrojen taustapapereihin valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Biokemikaaleihin ja biopolttoaineisiin liittyvät tekniset ja kaupalliset selvitykset jatkuvat Saksassa ja Suomessa. Nämä liiketoiminnot vauhdittavat muutosta kohti tulevaisuutta, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista. UPM:lle ne edustavat innostavia liiketoimintamahdollisuuksia valtavilla uusilla markkinoilla.

UPM uskoo vahvasti kestävän kehityksen liiketoimintoihin, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Yhtiö sai vuosineljänneksen aikana tunnustusta tästä sitoutumisesta ja listattiin kärkipaikoille Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja MSCI:n ESG Ratings -listaan sekä nimettiin YK:n Global Compact Lead -vastuullisuusfoorumin jäseneksi. Olen hyvin ylpeä näiltä arvostetuilta tahoilta tulleista tunnustuksista."

Näkymät vuodelle 2019

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, kuten globaalit kauppakiistat. Kasvu on hidastunut Euroopassa, erityisesti Saksassa. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa maailman talouskasvuun sekä UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin.

UPM teki ennätystuloksen vuonna 2018. Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.

Vuonna 2019 kysynnän kasvu on jatkunut useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa, vaikkakin maltillisena. Kysynnän lasku on jatkunut UPM Communication Papers -liiketoiminnassa.

Metsävarojen käyvän arvon nousun ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2019.

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä UPM:n liiketoimintoihin vaikuttavien sellun keskihintojen odotetaan olevan alemmat kuin kolmannella neljänneksellä. UPM Biorefiningiin vaikuttaa UPM Fray Bentosin sellutehtaan aikataulun mukainen huoltoseisokki. UPM Communication Papersiin vaikuttaa positiivisesti vuotuiset energiaan liittyvät maksuhyvitykset. 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com