Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n osavuosikatsaus Q3 2020:
UPM keskittyi tuloksentekoon ja kasvuhankkeisiin erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa

Q2020 lyhyesti

 • Paino- ja kirjoituspaperitoimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen liikevaihto laski 19 % ja oli 2 028 miljoonaa euroa (Q3 2019: 2 493)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 215 (342) miljoonaa euroa, 10,6 % (13,7%) liikevaihdosta ja 37 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 365 (500) miljoonaa euroa
 • Onnistuneet terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteet mahdollistivat keskeytyksettömän toiminnan ja merkittävien kasvuhankkeiden etenemisen
 • COVID-19-pandemiaan liittyvät kysyntävaikutukset, niin positiiviset kuin negatiiviset, normalisoituivat jonkin verran graafisissa ja erikoispapereissa sekä tarramateriaaleissa
 • UPM Chapellen paperitehdas ja UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin
 • UPM Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta ilmoitettiin, samoin suunnitelmista myydä UPM Shottonin paperitehdas sekä tehostaa toimintaa useissa liiketoiminnoissa ja funktioissa

Q1-Q3 2020 lyhyesti

 • Paino- ja kirjoituspaperitoimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen liikevaihto laski 18 % ja oli 6 392 miljoonaa euroa (Q1–Q3 2019: 7 791) 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 697 (1 061) miljoonaa euroa, 10,9 % (13,6 %)  liikevaihdosta ja 34 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 659 (1 256) miljoonaa euroa
 • Nettovelka oli 89 (-2) miljoonaa euroa
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,3 miljardia euroa syyskuun lopussa
 • COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitustoimet laskivat merkittävästi graafisten paperien kysyntää, kun taas tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä kasvoi sulkutoimenpiteiden aikana
 • Merkittävä sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät hyvin aikataulussa

 

Tunnuslukuja

  Q3/2020 Q3/2019 Q2/2020 Q1–Q3/2020 Q1–Q3/2019 Q1–Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa 2 028    2 493    2 077    6 392    7 791    10 238   
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 331    455    320    1 050    1 409    1 851   
% liikevaihdosta 16,3    18,2    15,4    16,4    18,1    18,1   
Liikevoitto, milj. euroa 117    316    148    508    1 009    1 344   
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 215    342    203    697    1 061    1 404   
% liikevaihdosta 10,6    13,7    9,8    10,9    13,6    13,7   
Voitto ennen veroja, milj. euroa 109    319    138    487    983    1 307   
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 207    345    193    676    1 036    1 367   
Kauden voitto, milj. euroa 83    260    103    378    810    1 073   
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 158    281    157    546    857    1 119   
Tulos per osake (EPS), euroa 0,15    0,46    0,19    0,70    1,49    1,99   
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,29    0,50    0,29    1,01    1,58    2,07   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,5    10,7    4,3    5,1    11,0    10,7   
Vertailukelpoinen ROE, % 6,7    11,6    6,6    7,4    11,6    11,2   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 4,3    12,0    5,4    6,2    12,4    12,3   
Vertailukelpoinen ROCE, % 7,9    12,9    7,5    8,5    13,1    12,8   
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 365    500    156    659    1 256    1 847   
Liiketoiminnan rahavirta per osake, milj. euroa 0,69    0,94    0,29    1,23    2,35    3,46   
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,54    18,28    17,50    17,54    18,28    18,87   
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 721    11 172    10 767    10 721    11 172    11 474   
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 89    -2    301    89    -2    -453   
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,06    0,00    0,19    0,06    0,00    -0,24   
Henkilöstö kauden lopussa 18 349    19 020    19 029    18 349    19 020    18 742   

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi kommentoi Q3:n tulosta:

”Vuoden kolmannella neljänneksellä saavutimme paljon monella rintamalla: teimme tulosta, saimme aikaan kustannussäästöjä, merkittävät kasvuhankkeemme etenivät ja pystyimme huolehtimaan henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta. Olemme ryhtyneet toimiin kilpailukykymme varmistamiseksi, ja liiketoiminnot menestyivät tyydyttävästi COVID-19-pandemian aiheuttamissa erittäin poikkeuksellisissa oloissa. Heikoista paperimarkkinoista ja sellun matalista hinnoista huolimatta yhtiön kannattavuus parani hieman edellisestä neljänneksestä, rahavirta vankistui ja liikevoittomarginaali pysyi yli 10 prosentissa. UPM Raflatac, UPM Specialty Papers ja UPM Energy tekivät edelleen hyvää tulosta. Vahvan rahoitusaseman ansiosta pystymme etenemään määrätietoisesti yhtiön merkittävissä kasvuhankkeissa. 

Viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna myyntihinnat laskivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja graafisten paperien toimitukset laskivat 21 %. Näiden seurauksena
liikevaihto laski 2 028 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 464 miljoonan euron laskua yhdellä ainoalla vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 37 % ja oli 215 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 365 miljoonaa euroa. Neljänneksen lopussa nettovelka oli hyvin alhainen 89 miljoonaa euroa, ja käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,3 miljardia euroa. 

Neljänneksen aikana UPM vei eteenpäin suunnitelmia tehokkuuden parantamiseksi ja toimintojen järjestelemiseksi uudelleen. Suljimme UPM Jyväskylän vaneritehtaan ja UPM
Chapellen paperitehtaan Ranskassa. Päätös sulkea UPM Kaipolan paperitehdas tehtiin lokakuussa, ja myös Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin paperitehtaan myymisestä
ilmoitettiin. Liiketoiminnan tehostaminen alkoi UPM Communications Paperin liiketoimintatiimeissä, Suomen sellutehtailla, UPM Tervasaaren tehtaalla ja UPM Metsän
organisaatiossa. Myös UPM Raflatac ja yhtiön globaalit funktiot ilmoittivat tehostamissuunnitelmistaan lokakuussa. Toimenpiteet tuovat vuositasolla yhteensä noin 130 miljoonan euron kustannussäästöt.

Toteutuneet ja julkistetut toimet ovat valitettavia monille UPM:läisille, mutta ne ovat välttämättömiä lyhyen aikavälin tuloksentekokyvyn ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta. UPM tukee henkilöstöä siirtymisessä uuteen työhön. 

UPM Communications Papersin tuotteiden kysyntä on ankarimmin kärsinyt COVID-19-pandemiaan liittyvistä toimista. Paperien kysyntä toipui odotetusti hieman sulkutoimien
sävyttämästä Q2:sta mutta oli edelleen matalalla tasolla. Markkinahinnat laskivat 5 %. Käynnissä olevien kustannussäästö- ja tehokkuustoimien ansiosta liiketoimintaalueen
liikevoitto palasi takaisin plussalle.

UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers hyötyivät keväällä etenkin kulutustavara- ja verkkokauppaa palvelevien tuotteiden poikkeuksellisen hyvästä kysynnästä. Kolmannella
neljänneksellä markkinat normalisoituivat jossain määrin, mutta liiketoiminta-alueet tekivät edelleen hyvää tulosta. 

UPM Biorefiningin neljännes oli vahva mitä tulee tuotantoon ja toimituksiin. UPM Biofuels teki uuden tuotantoennätyksen. Sellun hinnat olivat kuitenkin edelleen varsin matalalla tasolla, mikä vaikuttaa liiketoiminta-alueen kannattavuuteen.

UPM Plywoodin kuusivanerimarkkinat olivat hyvät niin kysynnältään kuin hinnoiltaan. Koivuvanerin markkinat sen sijaan olivat edelleen erittäin kilpaillut korkean lisäarvon
tuotteissa.

UPM Energy teki jälleen hyvää tulosta. Vesitilanteen normalisoituessa ja markkinahintojen noustessa UPM Energy optimoi menestyksekkäästi tuotantoa voimakkaasti vaihtelevilla
markkinoilla. 

Etenemme hyvin tavoitteessamme luoda pitkän aikavälin tuloskasvua ja uutta, kestävää liiketoimintaa. Merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja Saksassa edistyvät aikataulussa.
Paso del los Toroksen sellutehtaan työmaa etenee hyvin, ja rautatierahdista on tehty pitkäaikainen palvelusopimus. Biokemikaalijalostamon rakentaminen Leunassa on alkanut ja vuokrasopimukset infrastruktuurista kemianpuistoa operoivan InfraLeunan kanssa on allekirjoitettu.

Tiukkojen terveys- ja turvallisuusohjeistusten ansiosta sekä rakennustyöt että tuotanto kaikilla UPM:n tehtailla on jatkunut keskeytyksettä COVID-19-pandemian ajan. Osana yhtiön Biofore Share and Care -ohjelmaa autoimme Suomen viranomaisia hankkimaan 30 miljoonaa suojamaskia. Lisäksi lahjoitimme 500 000 maskia terveydenhoitoon, oppilaitoksiin ja hoivakoteihin yhtiön eri toimintamaissa.

UPM nimettiin YK:n Global Compact LEAD -jäseneksi tunnustuksena vastuullisesta liiketoiminnastaan yhtenä 41 yrityksestä maailmassa. Arvostamme tunnustusta suuresti, koska vastuullisuus on Biofore-strategiamme ytimessä. Olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteen ja sitoutuneet päästöjen vähentämiseen, ilmastopositiiviseen metsänhoitoon sekä kehittämään tuotteita, jotka fossiilisia materiaaleja korvaamalla hillitsevät ilmastonmuutosta.

Arvonluontimme perustuu kestävien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamiseen kuluttajille ja yrityksille sekä siihen, että painotamme tulosten saavuttamista. Biofore-strategiamme on
tuottanut tuloksia kaikissa olosuhteissa, ja se mahdollistaa kasvun kestävissä liiketoiminnoissa, jotka tarjoavat tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisille ratkaisuille.”

Näkymät 2020

COVID-19-pandemia, siihen liittyvät rajoitustoimet ja taloudellinen taantuma aiheuttavat edelleen suurta epävarmuutta vuoden 2020 toiselle puoliskolle. 

COVID-19-sulkutoimet vähensivät merkittävästi graafisten paperien kysyntää. Toisaalta sulkutoimet tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää vuoden alkupuoliskolla. Q3:lla nämä kysyntävaikutukset, sekä positiiviset että negatiiviset, normalisoituivat jossain määrin. Näkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat ja kehitys on
todennäköisesti asteittaista ja siihen vaikuttaa pandemia, siihen liittyvät sulkutoimet ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä.

Useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään vaikuttaa yleinen taloudellinen toimeliaisuus, joten niiden kysyntään vaikuttaa myös talouden toipumisen muoto ja nopeus. 

Q4:lle ajoittuu selvästi enemmän huoltotoimia kuin vuoden edellisillä neljänneksillä, koska kahden sellutehtaan huoltoseisokit siirrettiin Q2:lta Q4:lle.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän 2020 selvästi alhaisemmaksi kuin 2019.

 

COVID-19-pandemian vaikutukset

CCOVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta loppuvuoteen 2020 ja vuoteen 2021.

Maailmantalous

Ekonomistit odottavat ankaraa maailmanlaajuista taantumaa vuodelle 2020. Taantuman ensimmäisessä vaiheessa pandemian rajoittamiseen tähtäävät toimet ja sulkutoimenpiteet
ympäri maailmaa rajoittavat raskaasti tai pysäyttävät väliaikaisesti merkittäviä osia taloudesta. Kun rajoituksia voidaan lieventää, on epävarmaa, kuinka voimakas talouden
elpyminen tulee olemaan ja kuinka kauan maailmantaloudelta kestää saavuttaa pandemiaa edeltänyt toimeliaisuuden taso. Epidemian seuraavat aallot eri puolilla maailmaa ovat
mahdollisia ja lisäävät epävarmuutta.

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuus ja strategisten
kasvuhankkeidensa edistyminen pandemian aikana. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana yhdellä tai
useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa. 

Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan henkilöstöään ja liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin.

UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen vakaata kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Talouden tilanne vaikuttaa kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään.

Rajoitustoimet ja talouden taantuma tulevat todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti graafisten paperien, vanerin ja sahatavaran kysyntään. Kriisin ensimmäisen vaiheen
sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyöntekoa. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten
paperien kysyntään pandemian aikana. 

Sulkutoimenpiteillä ja taloudellisen toiminnan tasolla tulee todennäköisesti olemaan vaikutus myös sähkön kysyntään. 

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 % vuoden 2020 toisella neljänneksellä viime vuodesta, kun sulkutoimenpiteet Euroopassa vaikuttivat erityisesti mainontalähtöisen paperin kulutukseen ja toimistopapereiden kysyntään. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä kysyntä elpyi hieman, mutta graafisten paperien kysyntä pysyi silti 18 % viime vuotta alempana. 

Sellun kysyntä säilyi melko hyvällä tasolla ja sitä tuki pehmoja hygieniapapereiden kuten myös joidenkin pakkaus- ja erikoispaperituotteiden hyvä kysyntä. Sellun kulutus graafisten
paperien tuotannossa laski. 

Tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä kasvoi sulkutoimenpiteiden aikana, kun kulutus siirtyi osittain kodin ulkopuolisesta kulutuksesta pakattuihin päivittäisiin kulutustavaroihin. Verkkokaupan kasvu jatkui ja se tuki joidenkin tarra- ja erikoispaperituotteiden kysynnän kasvua. Toisella neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi 10 % viime vuodesta. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa oli 3 % viime vuotta alempana asiakasvarastojen laskun seurauksena. 

Sopeutuminen eri skenaarioihin 

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian eri vaiheissa ja riippuen sulkutoimenpiteistä, kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, taantumasta ja elpymisestä. UPM käyttää vuorojärjestelyjä, määräaikaisia lomautuksia tai työaikojen lyhentämistä sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yhtiö ilmoitti myös suunnitelmista sulkea pysyvästi graafisten paperien tuotantokapasiteettia sekä muista suunnitelmista eri liiketoimintojen ja funktioiden kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita toteuttaa suuria investointihankkeita ja kunnossapitoseisokkeja. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Näistä varotoimenpiteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana. Tällä hetkellä hankkeet edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun mukaisesti.

Huhtikuussa TVO ilmoitti, että polttoainetta ei asenneta OL3:n reaktoriin laitostoimittajan aiemmin ilmoittaman aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2020. TVO ilmoitti päivitetyn aikataulun elokuussa 2020. 

UPM on siirtänyt kahden sellutehtaansa kunnossapitoseisokit vuoden 2020 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle.

Merkittävien kunnossapitoseisokkien ajoitukset vuonna 2020

kunnosspitoseisokit2.PNG

 

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n nettovelka oli 89 miljoonaa euroa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat
yhteensä 2,3 miljardia euroa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa. Luku sisältää ensimmäisen neljänneksen aikana allekirjoitetun viisivuotisen kestävän kehityksen
mittareihin sidotun 750 miljoonan euron luottolimiitin sekä vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana allekirjoitetut 550 miljoonan euron bilateraaliset luottolimiitit. Luottolimiittiin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 28.10.2020