Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n tilinpäätöstiedote 2022:
UPM:llä käänteentekevä vuosi – yhtiö teki ennätystuloksen ja on valmis merkittävään kasvuun

Q4 2022 lyhyesti 

 • Liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 3 231 (Q4 2021: 2 673) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 42 % ja oli 653 (461) miljoonaa euroa eli 20,2 % (17,2 %) liikevaihdosta
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen
 • Varastojen purku vaikutti toimitusmääriin monien tuotteiden arvoketjuissa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 576 (406) miljoonaa euroa, jota tuki energiasuojausten positiivinen rahavirta
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 6,4 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • Joulukuussa UPM listattiin Dow Jonesin eurooppalaiseen ja globaaliin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI) vuosiksi 2022–2023 ainoana paperi- ja metsäteollisuuden edustajana
 • Joulukuussa CDP listasi UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena yhtiön toimista ja raportoinnista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi
 • Uruguayn kasvuhanke valmistautuu käynnistykseen ja uusi selluterminaali Montevideon satamassa on ollut toiminnassa lokakuusta lähtien

2022 lyhyesti 

 • Liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 11 720 (2021: 9 814) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 42 % ja oli 2 096 (1 471) miljoonaa euroa, mikä oli 17,9 % (15,0 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 508 (1 250) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta hyvin poikkeuksellisessa energiamarkkinassa
 • Nettovelka nousi 2 374 (647) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,94 (0,35). Merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista johtuen energiasuojausten ja tulevaisuuden energiantuotannon rahavirtavaikutuksista
 • UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta ja ehdottaa 1,50 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti
 • UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan
 • Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäiset liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset
 • Kesäkuussa UPM ilmoitti Steyrermühlin tehdasalueen myynnistä Itävallassa kilpailukykynsä turvaamiseksi ja sanomalehtipaperituotannon sopeuttamiseksi pitkän aikavälin markkinakehitykseen
 • Elokuussa EcoVadis nimesi vastuullisuusarvioinnissaan UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle
 • Syyskuussa UPM Raflatac sai AMC AG:n oston päätökseen

Tunnuslukuja

  Q4/2022 Q4/2021 Q3/2022 Q1–Q4/2022 Q1–Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa         3 231         2 673         3 420         11 720         9 814
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa         759         470         894         2 536         1 821
% liikevaihdosta         23,5         17,6         26,1         21,6         18,6
Liikevoitto, milj. euroa         675         415         781         1 974         1 562
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa         653         461         779         2 096         1 471
% liikevaihdosta         20,2         17,2         22,8         17,9         15,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa         638         420         766         1 944         1 548
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa         616         466         764         2 066         1 457
Kauden voitto, milj. euroa         503         340         622         1 556         1 307
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa         489         373         629         1 679         1 204
Tulos per osake (EPS), euroa         0,93         0,63         1,15         2,86         2,41
Vertailukelpoinen EPS, euroa         0,91         0,69         1,16         3,09         2,22
Oman pääoman tuotto (ROE), %         16,0         12,6         21,1         13,0         12,7
Vertailukelpoinen ROE, %         15,5         13,8         21,3         14,0         11,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %         15,0         12,7         18,7         12,8         12,4
Vertailukelpoinen ROCE, %         14,5         14,1         18,6         13,6         11,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa         1 576         406         -201         508         1 250
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa         2,95         0,76         -0,38         0,95         2,34
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa         23,44         20,34         22,35         23,44         20,34
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa         17 913         13 759         18 052         17 913         13 759
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa         2 374         647         3 133         2 374         647
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)         0,94         0,35         1,39         0,94         0,35
Henkilöstö kauden lopussa         17 236         16 966         17 289         17 236         16 966

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta

“Vuosi 2022 oli UPM:lle käänteentekevä. Yhtiön liikevaihto ja tulos olivat ennätykselliset kaikkien liiketoimintojemme erinomaisen menestyksen siivittäminä. Samaan aikaan merkittävät kasvuhankkeemme edistyivät suunnitellusti ja ovat valmiina tuomaan kasvua jo tänä vuonna. Tämä erinomainen saavutus osoitti kykyämme toimia poikkeuksellisessa ympäristössä, jota leimasi korkea inflaatio, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Euroopan energiakriisi. Vastasimme haasteisiin kaupallisella ja toiminnallisella ketteryydellä. Olen erittäin ylpeä yhtiöstä ja kaikista UPM:läisistä.

Myös neljännen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen. Neljännes oli yhtiön historian toiseksi paras ja kalpenee ainoastaan verrattaessa edelliseen neljännekseen. Liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 3 231 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 42 % ja oli 653 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 1 576 miljoonaa euroa, missä tällä kerralla näkyy energiasuojauksista saatu positiivinen rahavirta. Nettovelka vuoden lopussa oli 2 374 miljoonaa euroa. Nettovelan suhde EBITDAan oli 0,94 eli hyvällä tasolla. Käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 6,4 miljardia euroa. Taloudellinen asemamme on näin ollen erittäin vahva.

Useimmissa liiketoiminnoissa marginaalit paranivat edelleen ennätysvahvasta kolmannesta vuosineljänneksestä. Hinnat ja marginaalit olivatkin ennätystasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden loppua kohden monien tuotteiden arvoketjuissa, varsinkin Euroopassa, purettiin varastoja merkittävästi, mikä rajoitti UPM Communication Papersin, UPM Raflatacin ja UPM Speciality Papersin toimitusmääriä. UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella tuotantokustannusten, etenkin energian, halpenemisen vaikutus oli kuitenkin suurempi kuin varastojen purkamisen vaikutus, ja liiketoiminta teki erinomaisen osavuosituloksen.

UPM Energy raportoi erinomaisen tuloksen, vaikka tulos laski kolmannesta vuosineljänneksestä sekä edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Euroopan energiakriisi helpotti hieman vuosineljänneksen aikana. Sähkömarkkinat toimivat hyvin, minkä seurauksena Suomen ja Ruotsin vuotuiset keskihinnat olivat Euroopan alimmat. OL3ydinvoimalaitosyksikön testikäyttö jatkui, ja sen vaikutus tuotantomääriimme oli hyvin rajallinen. Yksikön kaupallisen sähköntuotannon odotetaan alkavan maaliskuussa, mikä kasvattaa UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 %.

UPM Fibresin osavuosituloksessa näkyy sellun korkea hinta mutta myös tuotantokustannusten nousu sekä UPM Fray Bentosin sellutehtaan kunnossapitoseisokki Uruguayssa. Sahatavaran myyntihinnat rakentamisen loppukäytöissä laskivat suhdanteen heikentyessä.

UPM Plywoodin ennätysvuosi päättyi vakaaseen neljännekseen. Vanerin teollisten käyttökohteiden markkinat olivat edelleen vahvat, mutta kysyntä hidastui rakentamisen loppukäytöissä.

Muissa liiketoiminnoissa UPM Biofuels teki erinomaisen osavuosituloksen. Liiketoiminnon koko vuoden tulos oli ennätyksellinen, vaikka Lappeenrannan biojalostamo oli tuotannossa vain seitsemän kuukautta.

Uruguayssa suuren investointihankkeemme maali lähestyy. Montevideon selluterminaali vihittiin käyttöön lokakuussa, ja Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyöt saatiin päätökseen vuoden vaihteessa. Tehtaan käyttöönotto etenee järjestelmällisesti, ja tuotanto käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Tehtaan kassakustannustaso toimitettua sellutonnia kohden on noin 280 dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman kilpailukykyisimmistä sellutehtaista. Sellun tuotantokapasiteettimme kasvaa yli 50 % noin 5,8 miljoonaan tonniin vuodessa.

UPM Biorefiningin biokemikaalijalostamohanke Leunassa, Saksassa, edistyy hyvää vauhtia. Kiinnostus uuden biojalostamon tuotteita kohtaan on ollut erittäin suurta, mikä vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksiamme ja kasvustrategiaamme, jossa fossiilipohjaisia materiaaleja korvataan uusiutuvilla monissa loppukäytöissä. Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu intensiivisesti.

Sidosryhmiemme kiinnostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen kasvaa vuosi vuodelta. UPM:llä on kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat tavoitteet sekä vankat näytöt konkreettisista toimista. Viimeisellä vuosineljänneksellä globaali, voittoa tavoittelematon CDP listasi meidät AAA-luokkaan tunnustuksena toimista ja raportoinnista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi. Meidät listattiin myös Dow Jonesin eurooppalaiseen ja globaaliin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) vuosiksi 2022–2023 ainoana toimialamme edustajana. Vastuullisuus on keskeinen osa Biofore-strategiaamme ja tukee tulevaa menestystämme.

UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta, joka on linjassa transformatiivisen kasvustrategiamme kanssa. Taloudelliseen asemaamme ja
tuloksentekokykyymme luottaen hallitus on tänään ehdottanut, että yhtiökokous jakaa tilikaudelta 2022 osinkoa 1,50 (1,30) euroa osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2023

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2022. Myös vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan vahva. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta.

Vuonna 2023 UPM:n toimitusmääriä kasvattaa tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Toros -sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä, eivätkä lakot vaikuta toimituksiin viime vuoden tapaan. Vuoden alussa varastojen purkamisen eri tuotearvoketjuissa odotetaan kuitenkin vaikuttavan UPM:n tuotteiden kysyntää heikentävästi. Kiinan koronarajoitusten poistaminen sekä muiden keskeisten talouksien inflaation maltillistuminen luovat kysynnän kasvupotentiaalia vuoden edetessä.

Vuoden 2023 alussa monien tuotannontekijöiden kustannustaso on korkea, kun taas matalampi kysyntä luo painetta tuotehintoihin. Monien tuotannontekijöiden kustannukset ovat kuitenkin ohittaneet huippunsa. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Näkymissä vuodelle 2023 on merkittäviä epävarmuuksia, sekä positiivisia että negatiivisia, jotka liittyvät Euroopan, Kiinan ja globaaliin talouteen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, energian hintoihin ja energiasääntelyyn Euroopassa ja OL3-voimalaitosyksikön käyttöönottoon.

COVID-19-pandemian vaikutukset

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa sekä maailmantalouden nopeat muutokset vaikuttivat toimintaympäristöön myös vuonna 2022 ja aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Maailmantalous

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet johtivat maailmanlaajuiseen taantumaan vuonna 2020. Vuonna 2021 talous alkoi elpyä, mutta on epävarmaa, kuinka pitkäkestoista talouden elpyminen on. Pandemian seuraavat aallot eri puolilla maailmaa ovat mahdollisia rokotusten edistymisestä huolimatta.

Maailmantalouden elpyminen vuoden 2020 syvästä taantumasta yhdessä jatkuvan pandemian kanssa ovat luoneet tiukkuutta ja häiriöitä maailmalla monissa toimitusketjuissa, mukaan lukien logistiikassa ja energiassa. Häiriöt aiheuttavat kustannusten nousua ja epävarmuutta monien raaka-aineiden ja energian hinnoissa ja saatavuudessa. Kiina valitsi koronan tukahdutuslinjan, joka hidasti talouskasvua vuonna 2022. Rajoitukset purettiin joulukuussa. Tämä aiheuttaa epävarmuuksia johtuen maan kasvavista tartuntamääristä, mutta samalla luo mahdollisuuden taloudellisen aktiviteetin lisääntymiselle.

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuus ja strategisten kasvuhankkeidensa edistyminen pandemian aikana. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian, siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden tai talouden elpymisen aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa. Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin.

UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen joustavaa kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Taloudellinen toimeliaisuus ja tuotteiden arvoketjujen mahdolliset varastojen täyttämis- ja purkamissyklit vaikuttavat kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään.

Rajoitustoimet ja talouden syklit ovat vaikuttaneet enemmän graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyötä. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten paperien kysyntään pandemian aikana.

Sulkutoimenpiteet ja taloudellisen toiminnan taso voivat todennäköisesti vaikuttaa myös sähkön, vanerin ja sahatavaran kysyntään.

Sopeutuminen eri skenaarioihin

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään todennäköisesti vaihtelevat liiketoiminnoittain pandemian eri vaiheissa ja aalloissa sekä riippuen sulkutoimenpiteistä, kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, taantumasta ja elpymisestä. UPM on käyttänyt vuorojärjestelyjä, määräaikaisia lomautuksia tai työaikojen lyhentämistä sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita toteuttaa suuria investointihankkeita ja kunnossapitoseisokkeja. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Varotoimenpiteistä huolimatta tämän kaltaisten hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin ja kustannuksiin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana tai maailmanlaajuisten logistiikkaverkoston ja toimitusketjujen tiukkuudesta johtuen.

Merkittävien kunnossapitoseisokkien ajoitukset vuonna 2023

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n nettovelka oli 2 374 miljoonaa euroa vuoden 2022 viimeisen neljänneksen lopussa. Nettovelkaan ovat vaikuttaneet sähkön futuurihintojen nousun sekä sähkömarkkinoiden volatiliteetin lisääntymisen myötä kasvaneet sähköjohdannaisiin liittyvät markkinaarvomaksut. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 6,4 miljardia euroa kauden lopussa. Komittoitujen luottolimiittien kokonaismäärä oli 5,7 miljardia euroa, josta 4,5 miljardia euroa erääntyy vuonna 2024, 300 miljoonaa euroa erääntyy vuonna 2025 ja 950 miljoonaa euroa erääntyy vuonna 2027. Luottolimiitteihin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

Venäjän Ukrainan sodan vaikutukset

Vastareaktiona Venäjän Ukrainaa kohtaan tekemään hyökkäykseen Euroopan unioni, Yhdysvallat, Iso-Britannia sekä joukko muita valtioita ovat asettaneet laajoja pakotteita Venäjää, Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltoja ja myöhemmin Zaporizhzhian ja Hersonin alueita sekä ValkoVenäjää vastaan. 21.2.2022 alkaen nämä toimet ovat sisältäneet esimerkiksi henkilöiden ja yhtiöiden varojen jäädytyksiä ja matkustusrajoituksia sekä Venäjän ja ValkoVenäjän talouden eri sektoreihin kohdistuvia pakotteita ja diplomaattisia pakotteita. Venäjä on myös toteuttanut useita vastatoimia, jotka vaikuttavat etenkin ulkomaalaisten yhtiöiden toimintaan Venäjällä ja venäläisten osapuolien kanssa. Konfliktin eskaloitumiseen on sisältynyt Venäjän laittomiin kansanäänestyksiin perustuva yritys ottaa haltuun neljä osittain miehitettyä aluetta Ukrainassa, Venäjän liikekannallepano, ydinuhkan esille nosto sekä Venäjältä Saksaan kaasua vievän putken räjäyttäminen Itämerellä. Nämä ovat lisänneet geopoliittisia jännitteitä Venäjän ja useiden muiden maiden välillä ja johtaneet lisäpakotepaketteihin Venäjää vastaan.

Maailmantalous

Vaikka pakotteet kohdistuvat ensisijaisesti Venäjän kykyyn rahoittaa sotilaallisia toimia Ukrainassa ja vaikka ne aiheuttavat taloudellisia ja poliittisia kustannuksia niistä vastuussa oleville henkilöille, taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus ja inflaatio voivat kasvaa eri puolilla maailmaa. Eri tuoteryhmiä koskevat tuontikiellot tulevat rajoittamaan raakaaineiden saatavuutta ja nostavat kustannuksia ja läpimenoaikoja useissa toimitusketjuissa, jotka ovat jo olleet kasvavan paineen alla COVID-19-pandemian aikana. Vientikiellot vaikuttavat Venäjän markkinasta riippuvaisiin toimialoihin ja tulevat ohjaamaan toimituksia ja palveluja muille markkinoille. Geopoliittinen epävarmuus vaikuttaa polttoaineen hintoihin. Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen sekä Venäjän energiasektoria koskevien pakotteiden ja Venäjän kaasun ja sähkötoimitusten vastatoimien takia energian hintatasot ja volatiliteetti voivat kasvaa erityisesti Euroopassa, jos EU:n pakotteet laajentuvat koskemaan fossiilisia polttoaineita kuten maakaasua.

Vaikutus UPM:n liiketoimintoihin

EU on asettanut tuonti- ja vientikieltoja useille metsäteollisuuden tuotealueille, EU:iin saapumiseen liittyviä kieltoja venäläisille liikennetoimijoille sekä pakotteita useita venäläisiä pankkeja vastaan. Kansainvälisen kaupankäynnin, ostojen ja maksuliikenteen häiriöt venäläisten vastapuolten kanssa ovat väistämättömiä. EU on määrännyt myös rajoitteita Venäjän mereltä pumppaamalle raakaöljylle sekä tietyille öljyjalosteille ja öljyn kuljetuspalveluille ja asetti joulukuussa 2022 venäläisöljyn hintakatoksi 60 dollaria barrelilta. Venäjä on asettanut myös lain, joka estää ei-venäläisiä yhtiöitä kotiuttamaan osingot ja velan maksut ja on aiheuttanut erimielisyyksiä asiakasmaksujen keräämisessä Venäjältä. Lisäksi Venäjä on rajoittanut tai keskeyttänyt maakaasun tai sähkön toimituksia Venäjältä. Rajoitukset ovat vaikuttaneet useisiin Euroopan maihin, joissa UPM:llä on tuotantoa, ja nostaneet sähkön ja kaasun hintaa. Ennennäkemätön energiafutuurien hintojen nousu on vaikuttanut energiasuojausten rahavirtoihin ja sitoo väliaikaisesti likviditeettiä. EU:n energiaministerit hyväksyivät myös uuden väliaikaisen lain (voimassa 1.12.2022 - 30.6.2023) sähkön käytön alentamisesta, sähköntuottajien tuottojen ylärajasta ja pakollisista solidaarista tuista fossiilisten polttoaineiden liiketoiminnoista. Suomen hallitus julkaisi 29.12.2022 lakiesityksen sähköalan väliaikaisesta voittoverosta, jota on yleisemmin kutsuttu windfallveroksi. Väliaikainen lisävero olisi 30 % suomalaisten yritysten sähköliiketoiminnan nettotuloksesta siltä osin, kun se ylittää sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle lasketun 10 % vuosituoton tuloskaudella 2023. Esityksen mukaan voittoveron veropohjassa ei huomioitaisi konsernin sisäisen sähköliiketoiminnan tuottamaa voittoa. Hallituksen esitys on edelleen Suomen eduskunnan käsittelyssä ja lopullista hyväksyntää odotetaan aikaisintaan helmikuun 2023 loppuun mennessä. Keskeiset metsäsertifiointiorganisaatiot, kuten FSCTM ja PEFC, ovat myös sulkeneet venäläisen ja valkovenäläisen puun sertifiointijärjestelmiensä ulkopuolelle. UPM:n liiketoiminnat ovat keskeyttäneet toimitukset Venäjälle sekä puun ostamisen Venäjällä ja Venäjältä. UPM Chudovon vaneritehtaan toiminta päätettiin myös keskeyttää. UPM Raflatacin Kiovan terminaali on ollut suljettuna toistaiseksi maaliskuusta 2022 alkaen. Johtuen huomattavista epävarmuuksista liittyen toimintaan Venäjällä ja Ukrainassa, UPM on vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä alaskirjannut kaikki sellaiset liiketoiminnan omaisuuserät ja vakuuttamattomat saamiset, jotka sijaitsevat tai liittyvät toimintoihin näissä maissa. UPM on kirjannut vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä 95 miljoonan euron arvonalentumisen liittyen käyttöomaisuuteen, varastoihin ja muihin saamisiin. Lisäksi konserni nosti vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä myyntisaamisten luottotappioihin liittyvää yleisvarausta 17 miljoonalla eurolla, mikä vaikuttaa vertailukelpoiseen liikevoittoon (EBIT). Vuoden 2022 lopussa alaskirjaus oli 80 miljoonaa ja yleisvaraus oli 8 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 Venäjän ja Ukrainan yhteenlaskettu osuus UPM:n liikevaihdosta oli alle 1 % (2,3 %). Konsernin varoista oli Venäjällä alle prosentti, ja 3 % (alle 10 %) yhtiön puunhankinnasta Suomeen tapahtui Venäjältä.

Sopeutuminen eri skenaarioihin

Nykyisten, mahdollisten uusien pakotteiden sekä vastapakotteiden täysi vaikutus tulee olemaan tiedossa vasta tilanteen kehittyessä. UPM on ryhtynyt toimenpiteisiin rajatakseen ja vähentääkseen negatiivisia seuraamuksia työntekijöille, asiakkaille, toimittajille ja muille sidosryhmille sekä toiminnoille, joihin pakotteet ja sota vaikuttavat. Mahdolliset lisävaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain riippuen pakotteiden kehittymisestä, laajuudesta ja kestosta, markkinahintojen reaktioista, toimitusketjujen kehittymisestä ja sodan kestosta sekä mahdollisesta sodan aiheuttamasta maantieteellisestä eskaloitumisesta. UPM seuraa tilannetta tarkasti ja valmistelee suunnitelmia sopeuttaakseen toimintojaan erilaisissa skenaarioissa.

 

 

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 02.02.2023