Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n osavuosikatsaus Q1 2019:
UPM:n liikevaihdon ja tuloksen kasvu jatkui

Q1 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 7% ja oli 2 693 miljoonaa euroa (Q1 2018: 2 512 miljoonaa)
  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 5 % ja oli 374 miljoonaa euroa (355 miljoonaa)
  • Myyntihinnat nousivat, nousu ylitti muuttuvien kustannusten nousun
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 320 miljoonaan euroon (214 miljoonaa)
  • Nettovelka laski –5 miljoonaan euroon (41 miljoonaa)
  • UPM ilmoitti suunnitelmasta sulkea UPM Plattlingin tehtaan paperikone 10 Saksassa
Tunnuslukuja Q1/2019 Q1/2018 Q4/2018 Q1-Q4/2018
Liikevaihto, milj. euroa 2 693 2 512 2 731 10 483
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 1) 488 456 473 1 868
  % liikevaihdosta 18,1 18,2 17,3 17,8
Liikevoitto, milj. euroa 373 385 744 1 895
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 374 355 404 1 513
  % liikevaihdosta 13,9 14,1 14,8 14,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa 364 371 731 1 839
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 366 341 390 1 457
Kauden voitto, milj. euroa 304 309 591 1 496
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 305 288 319 1 194
Tulos per osake (EPS), euroa 0,57 0,58 1,11 2,80
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,57 0,54 0,60 2,24
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,3 14,0 24,9 16,2
  Vertailukelpoinen ROE, % 12,3 13,0 13,4 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 13,6 15,6 28,8 18,4
  Vertailukelpoinen ROCE, % 13,7 14,3 15,5 14,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1) 320 214 384 1 330
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 1) 0,60 0,40 0,72 2,49
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 18,84 16,83 18,36 18,36
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 318 9 733 10 575 10 575
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa -5 41 -311 -311
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,00 0,02 -0,17 -0,17
Henkilöstö kauden lopussa 19 008 19 027 18 978 18 978
         
1) Vuoden 2018 luvut on oikaistu johtuen metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatteiden muutoksesta.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1 2019 tulosta:

“Vuoden ensimmäinen neljännes vastasi odotuksiamme, ja pääsemme näin raportoimaan kasvaneesta neljännestuloksesta 24:nnen kerran peräkkäin. Kuudesta liiketoiminta-alueestamme viidessä hinnat nousivat selvästi enemmän kuin kustannukset, ja marginaalit pysyivät näin hyvällä tasolla.

Liikevaihto kasvoi 7 %, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 5 % ollen 374 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, ja taseemme pysyi nettovelattomana, vaikka kaikki  vuokrasopimukset (495 miljoonaa euroa) aktivoitiin taseeseen uuden IFRS 16 kirjanpitosäännön
mukaisesti.

UPM Biorefining raportoi jälleen erinomaisen vuosineljänneksen. Sellun hinnat olivat odotetusti hieman alemmat kuin viime vuoden loppupuoliskon historiallisen korkeat hinnat. Pulp, Biofuels ja Timber nauttivat kaikki hyvästä kysynnästä, ja näin ollen toimitukset kehittyivät myönteisesti tuotannollisestikin onnistuneella neljänneksellä.

UPM Communication Papersin neljännes oli vahva, ja tulosta kohensivat vuodenvaihteessa tehdyt hinnankorotukset. Varmistaaksemme pitkän aikavälin menestyksen laskevilla markkinoilla jatkamme kustannuskilpailukykyä parantavia toimenpiteitä ja kapasiteetin sopeuttamista vastaamaan kannattavaa asiakaskysyntää. Saksassa UPM Nordlandin tehtaan PK 2:n muutos irrokepaperiin etenee hyvin, ja huhtikuussa ilmoitimme suunnitelmasta sulkea UPM Plattlingin tehtaan PK 10.

Tarra- ja irrokepaperien hyvä kysyntä jatkui UPM Specialty Papersissa. Varastojen purku Aasian hienopaperimarkkinoilla näyttää päättyneen, ja käänne näkyy marginaaleissa. Pyrimme palauttamaan liiketoiminnan kannattavuuden erilaisilla kustannus-, kasvu- ja tuotekehityshankkeilla. 

UPM Raflatacin liikevaihto ja kannattavuus lähtivät taas kasvuun viime vuonna koetun raaka-aineiden nopean kallistumisen jälkeen. Tampereelle valmistui tammikuussa erikoistarralaminaatin uusi tuotantolinja, ja maaliskuussa aloitimme kiinteiden kustannusten vähennysohjelman parantaaksemme edelleen kannattavuutta.

UPM Plywoodin kannattavuus oli hyvä ja markkinakysyntä Euroopassa vakaata. Koetoimitukset UPM Chudovon vaneritehtaan laajennusosasta ovat alkaneet.

UPM Energyn tuloskunto palautui sähkön hintojen noustua. Vesivarantojen niukkuus rajoittaa edelleen vesivoiman tuotantoa.

Viemme eteenpäin merkittäviä uudistushankkeitamme, jotka tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia pitkän aikavälin tuloskasvuun. Uruguayssa valmistelut mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan rakentamiseksi etenevät. Edistyminen on ollut monin osin rohkaisevaa, mutta useita UPM:n ja Uruguayn valtion välisen investointisopimuksen tärkeitä ehtoja on edelleen avoinna. Yksi tällainen ehto on rautatiesopimuksen ja siihen liittyvän Public-Private-Partnership (PPP) -projektin toimeenpano. Projektityöskentelyn ohjeistus, työsopimuskiistojen sovittelusäännöt sekä investointisopimuksessa sovittavaksi määritellyt keskeiset kysymykset ovat kaikki olennaisen tärkeitä UPM:lle. Jos meneillään oleva toinen valmisteluvaihe saadaan menestyksekkäästi päätökseen, UPM aloittaa normaalin investointipäätöksiin liittyvän analyysin ja valmistelun.

Valmistelut jatkuvat myös kiinnostavissa biomolekyyliliiketoiminnoissamme. UPM Biochemicals on saanut valmiiksi mahdollisen biojalostamon teknisen suunnittelun. Vertailemme parhaillaan kahta
vaihtoehtoista teollisuusaluetta Saksan Frankfurtissa ja Leunassa löytääksemme optimaaliset olosuhteet tehtaalle. Myös kaupallisten selvitysten on valmistuttava ennen kuin UPM:n normaali investointipäätöksiin liittyvä analyysi ja valmistelu voi alkaa.

UPM Biofuels selvittää kasvumahdollisuuksia Kotkassa ja tutkii uusia raaka-aineita liiketoiminnan skaalaamiseksi. Teknologian kehittäminen jatkuu näillä näkymin ensi vuoteen, sillä tavoitteena on luoda seuraavan sukupolven jalostamo, joka on tuotannoltaan, tuotteiltaan ja raaka-aineiltaan kilpailukykyinen.

UPM on erinomaisessa kunnossa ja valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin arvonluonnin ja kasvun mahdollisuuksiin. Uskomme vakaasti, että kasvavat ja kestävät liiketoiminnat voivat tarjota ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen niukkuuteen. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa, jossa maailma ei ole enää riippuvainen fossiilisista raaka-aineista.”

Näkymät vuodelle 2019

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, kuten Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelut, Kiinan talouskasvu, Brexitiin liittyvä epävarmuus sekä useiden valtioiden poliittiset epävarmuustekijät. Näillä tekijöillä saattaa olla vaikutuksia maailman talouskasvuun ja UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin vuonna 2019.

UPM teki ennätystuloksen vuonna 2018. Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019. 

Suotuisan kysynnän odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2019. Kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminnassa.

Vuoden 2019 alkupuolella sellun hintojen odotetaan olevan alemmat ja graafisten papereiden hintojen Euroopassa korkeammat kuin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.

Tuotantopanosten kustannusten odotetaan tasaantuvan vuonna 2018 nähdyn merkittävän nousun
jälkeen. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi.

Metsävarojen käyvän arvon nousun ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2019.


 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com