Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n osavuosikatsaus 2021:
Markkinoiden käänne ja tehokkuuden parantaminen vahvistavat UPM:n tulosta – kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti    

Q1 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 2 % ja oli 2 234 (Q1 2020: 2 287) miljoonaa euroa alentuneiden graafisten paperien hintojen ja epäsuotuisten valuuttakurssimuutosten seurauksena
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuoden tasolla 279 (279) miljoonaa euroa eli 12,5 % (12,2%) liikevaihdosta
  • Sellun kysyntä jatkui hyvänä ja sellun hinnat nousivat nopeasti. Vahva markkinatilanne jatkui tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja sähkömarkkinoilla
  • Vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen oikea-aikaisten toimenpiteiden seurauksena kustannukset olivat kilpailukykyiset ja tuotantolaitosten tehokkuus hyvä
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 217 (137) miljoonaan euroon
  • Yhtiön taloudellinen asema jatkuu vahvana. Nettovelka oli 83 (-405) miljoonaa euroa ja rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat yhteensä 3,2 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa
  • Maaliskuussa UPM laski liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-joukkovelka-kirjalainaohjelman alla
  • Kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti budjetissa ja aikataulussa
  • UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa
  • Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

 

Tunnuslukuja

  Q1/2021 Q1/2020 Q4/2020 Q1–Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 2 234    2 287    2 188    8 580   
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 389    398    392    1 442   
% liikevaihdosta 17,4    17,4    17,9    16,8   
Liikevoitto, milj. euroa 279    243    253    761   
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 279    279    252    948   
% liikevaihdosta 12,5    12,2    11,5    11,1   
Voitto ennen veroja, milj. euroa 272    240    250    737   
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 272    276    248    924   
Kauden voitto, milj. euroa 227    192    190    568   
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 228    231    191    737   
Tulos per osake (EPS), euroa 0,42    0,36    0,35    1,05   
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,42    0,43    0,35    1,37   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,7    7,7    8,0    5,8   
Vertailukelpoinen ROE, % 9,7    9,3    8,0    7,5   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 9,5    8,9    9,1    6,7   
Vertailukelpoinen ROCE, % 9,5    10,2    9,1    8,3   
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 217    137    347    1 005   
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,41    0,26    0,65    1,89   
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,06    17,90    17,53    17,53   
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 933    11 009    11 555    11 555   
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 83    -405    56    56   
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,06    -0,23    0,04    0,04   
Henkilöstö kauden lopussa 17 670    18 573    18 014    18 014   

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1:n tulosta:

“UPM lähti vuoteen hyvin valmistautuneena markkinoiden käänteeseen, ja se näkyy selvästi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Viime vuonna tekemämme oikea-aikaiset toimenpiteet ovat auttaneet meidät hyvään vauhtiin maailmantalouden nyt elpyessä.

Lähes kaikkien UPM:n tuotteiden kysyntä oli alkuvuonna hyvää. Sellun hinnat nousivat nopeasti, ja UPM Raflatacin, UPM Specialty Papersin ja UPM Energyn tuloskunto jatkui vahvana. Lisäksi UPM Communications Papers saavutti tyydyttävän tuloksen vaikeassa markkinaympäristössä. Tuloksemme nousi pandemiaa edeltäneelle tasolle, ja yhtiön kasvuhankkeet etenivät aikataulussa ja budjetissa.Kaiken kaikkiaan hyvä alku vuodelle.

Liikevaihto laski 2 % ja oli 2 234 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 279 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vastaavalla neljänneksellä vuosi sitten ja korkeampi kuin kolmella edeltävällä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan rahavirta nousi 217 miljoonaan euroon. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva, sillä vuosineljänneksen lopussa nettovelka oli 83 miljoonaa euroa sekä rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit 3,2 miljardia euroa.

UPM Biorefining paransi tulosta eniten. Sellun, sahatavaran ja biopolttoaineiden kysyntä oli hyvää, ja sellun hinnat nousivat ennakoitua nopeammin. Tarramateriaalien ja erikoispaperien markkinat jatkuivat vahvoina. Kuluttajakysynnän muutokset sekä verkkokaupan ja päivittäiskaupan kasvu, joita pandemia on kiihdyttänyt, siivittivät UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin jälleen erinomaisiin tuloksiin. UPM Raflatacin vuosineljännes oli kaikkien aikojen paras.

Graafisten paperien kysyntä ja hinnat laskivat odotetusti vertailuajanjaksoihin nähden. Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta UPM Communication Papers teki selvästi voitollisen liiketuloksen. Tulokseen vaikuttivat tehokas toiminta, paperikoneiden tyydyttävä käyttöaste ja kaupallinen onnistuminen. Tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman viime vuonna tehtyjä oikea-aikaisia toimenpiteitä.

UPM Energyn kannattavuus jatkui erinomaisena. Sähkön myyntihinnat olivat selvästi korkeammat kuin vertailuneljänneksillä, ja UPM onnistui tuotannon optimoinnissa vaihtelevilla markkinoilla. Vesivoiman tuotantomäärät laskivat mutta jatkuivat hyvällä tasolla.

UPM Plywood tekee tasaista tulosta. Kysyntä oli edelleen hyvää rakentamisen loppukäyttökohteissa. Kysyntä piristyi teollisissa loppukäytöissä kuten jakelukaupassa ja kulkuneuvojen lattioissa.

Maailmantalous elpyy Kiinan vetämänä. Liiketoiminnan vilkastuminen lisää monien tuotteidemme kysyntää mutta nostaa myös hyödykkeiden ja raaka-aineiden hintoja. Tavoitteemme on hyödyntää piristyvien markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaalla marginaalien hallinnalla sekä tuote- ja markkinatarjontamme optimoinnilla. Jatkamme myös kaikissa liiketoiminnoissamme ja funktioissamme toimenpiteitä, joilla vastaamme kustannusten nousupaineisiin ja huolehdimme kustannustehokkuudesta. Uskon UPM:n toimintamallin jälleen auttavan liiketoimintojemme ohjaamisessa nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

UPM:n uudistuminen on hyvin innostavassa ja intensiivisessä vaiheessa. Olen ylpeä molemmista strategisista kasvuhankkeistamme, jotka edistyvät aikataulussa ja budjetissa näinä poikkeuksellisina aikoina. Uruguayssa Paso de los Torosin ja Montevideon rakennustyömailla on nyt 4 000 työntekijää, ja määrä nousee tämän vuoden kuluessa 6 000 työntekijään. UPM:llä on käytössä tiukkoja varotoimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan työntekijöitä pandemialta ja varmistamaan strategisesti tärkeän hankkeen eteneminen. Saksan Leunassa biokemikaali-investointi etenee täyttä vauhtia niin rakentamisen, liiketoimintaan valmistautumisen kuin konkreettisten asiakkuuksienkin suhteen.

Tammikuussa ilmoitimme uuden sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaiheen aloittamisesta. Jalostamo tuottaisi 500 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita vuodessa. Arvioimme pääasiassa kahta sijoituspaikkavaihtoehtoa: Kotka Suomessa ja Rotterdam Hollannissa. Perussuunnitteluvaiheen on arvioitu kestävän vähintään 12 kuukautta ennen kuin tavanomainen investointipäätöksen arviointi- ja valmisteluprosessi voi alkaa.

Tavoitteemme ovat korkealla kehittäessämme liiketoimintamahdollisuuksia, joilla hillitsemme ilmastonmuutosta. Pyrimme innovoimaan ilmastopositiivisia tuotteita, joiden avulla asiakkaamme ja kuluttajat voivat tehdä vastuullisempia valintoja. Kasvusuunnitelmamme biokemikaaleissa ja biopolttoaineissa ovat tästä näkyvä esimerkki, ja ne ovat todellisuutta jo tänään. Meillä on myös kunnianhimoiset pitkän aikavälin ilmastotavoitteet, joihin sisältyy merkittävä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitimme The Climate Pledge -sitoumuksen, jossa pyrkimyksenä on saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet 10 vuotta etuajassa. Olemme myös sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteeseen perustuviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Aiomme jatkossakin osoittaa kaikessa toiminnassamme pyrkimyksemme kestävään kasvuun ja pitkän aikavälin arvonluontiin. Luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta."

Näkymät 2021

Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Sellun kysyntä on jatkunut hyvänä, ja sellun hinnat ovat nousseet nopeasti. Samaan aikaan vahva markkinatilanne on jatkunut tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja energiassa. Graafisten paperien kysyntä ja hinnoittelu on toteutunut odotetusti laskien vertailukausilta.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan sekä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla että koko vuonna 2021 verrattuna vuoden 2020 vastaaviin ajanjaksoihin.

 

COVID-19-pandemian vaikutukset

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta vuoteen 2021.

Maailmantalous

COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet johtivat maailmanlaajuiseen taantumaan vuonna 2020. Taantuman ensimmäisessä vaiheessa pandemian rajoittamiseen tähtäävät toimet ja sulkutoimenpiteet ympäri maailmaa rajoittivat raskaasti tai pysäyttivät väliaikaisesti merkittäviä osia taloudesta. On epävarmaa, kuinka voimakas talouden elpyminen tulee olemaan ja kuinka kauan maailmantaloudelta kestää saavuttaa pandemiaa edeltänyt toimeliaisuuden taso. Epidemian seuraavat aallot eri puolilla maailmaa ovat mahdollisia rokotusten aloituksesta huolimatta.

Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus

UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuus ja strategisten kasvuhankkeidensa edistyminen pandemian aikana. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa.

Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan henkilöstöään ja liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin.


UPM:n tuotteiden kysyntä

Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen joustavaa kriisin aikana. Tällaisia tuotteita ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Talouden tilanne vaikuttaa kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään.

Rajoitustoimet ja talouden taantuma on vaikuttanut negatiivisesti graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyöntekoa. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten paperien kysyntään pandemian aikana.

Sulkutoimenpiteet ja taloudellisen toiminnan taso voi todennäköisesti vaikuttaa myös sähkön, vanerin ja sahatavaran kysyntään.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 % vuoden 2020 toisella neljänneksellä edellisvuodesta, kun sulkutoimenpiteet Euroopassa vaikuttivat erityisesti mainontalähtöisen paperin kulutukseen ja toimistopapereiden kysyntään. Nämä vaikutukset tasoittuivat jonkin verran vuoden edetessä ja vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä graafisten paperien kysyntä oli 18 % edellisvuotta alempana ja vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä 14 % edellisvuotta alempana. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikuttivat edelleen liiketoimintaympäristöön ja graafisten paperien kysyntä laski 14 % viime vuodesta.

Sellun kysyntä säilyi melko hyvällä tasolla ja sitä tuki pehmo- ja hygieniapapereiden kuten myös joidenkin pakkaus- ja erikoispaperituotteiden hyvä kysyntä. Sellun kulutus graafisten paperien tuotannossa laski. 

Tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä kasvoi sulkutoimenpiteiden aikana, kun kulutus siirtyi osittain kodin ulkopuolisesta kulutuksesta pakattuihin päivittäisiin kulutustavaroihin. Verkkokaupan kasvu jatkui ja se tuki joidenkin tarra- ja erikoispaperituotteiden kysynnän kasvua. Tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi 7 % vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja 9 % toisella neljänneksellä. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa laski 4 % asiakasvarastojen laskun seurauksena. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä jatkoi kasvuaan ja oli 6 % edellisvuotta korkeampi. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi 1 % vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen hyvältä tasolta.

Sopeutuminen eri skenaarioihin 

Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian eri vaiheissa ja riippuen sulkutoimenpiteistä, kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, taantumasta ja elpymisestä. UPM käyttää vuorojärjestelyjä, määräaikaisia lomautuksia tai työaikojen lyhentämistä sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yhtiö ilmoitti myös suunnitelmista sulkea pysyvästi graafisten paperien tuotantokapasiteettia sekä muista suunnitelmista eri liiketoimintojen ja funktioiden kustannustehokkuuden parantamiseksi. UPM Kaipolan paperitehdas suljettiin tammikuussa 2021.

Hankkeet ja kunnossapitoseisokit

Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita toteuttaa suuria investointihankkeita ja kunnossapitoseisokkeja. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja  turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Näistä varotoimenpiteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana. Tällä hetkellä hankkeet edistyvät suunnitellun valmistumisaikataulun mukaisesti.

Huhtikuussa 2020 TVO ilmoitti, ettei polttoainetta asenneta OL3:n reaktoriin  laitostoimittajan aiemmin ilmoittaman aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2020. TVO ilmoitti päivitetyn aikataulun elokuussa 2020 ja polttoaineen lataus saatiin päätökseen huhtikuussa 2021.

Pandemiasta johtuen UPM siirsi kahden sellutehtaansa kunnossapitoseisokit vuoden 2020 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle. Molemmat kunnossapitoseisokit saatiin päätökseen neljännen neljänneksen aikana tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Vuonna 2021 UPM on siirtänyt Kymin sellutehtaan kunnossapitoseisokin vuoden 2021 toiselta neljännekseltä vuoden viimeiselle neljännekselle.

Merkittävät kunnossapitoseisokit 2021

UPMseisokit2021.jpg

Rahoitus 

UPM:n rahoitusasema on vahva. UPM:n nettovelka oli 83 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat
yhteensä 3,2 miljardia euroa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Luku sisältää vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana allekirjoitetun viisivuotisen kestävän kehityksen mittareihin sidotun 750 miljoonan euron luottolimiitin sekä 159 miljoonan euron komittoidun tililimiitin. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä UPM laski liikkeeseen 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTNohjelman (Euro Medium Term Note) alla. Toinen 500 miljoonan euron vihreä joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Luottolimiitteihin tai UPM:n velkoihin ei liity kovenantteja.

 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com

Sivua muokattu viimeksi 27.04.2021