Yhteenveto viimeisimmästä taloudellisesta tuloksesta

 

UPM:n puolivuosikatsaus 2019:
Katteiden hallinta tuotti tuloskasvua

Q2 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 2 605 miljoonaa euroa (Q2 2018: 2 589 miljoonaa)
  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 3 % ja oli 345 miljoonaa euroa (334 miljoonaa)
  • Kustannuskehitys alkoi tasaantua, kunnossapitotoiminnan vähäisyys laski kiinteitä kustannuksia
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 436 miljoonaan euroon (328 miljoonaa) 
  • Nettovelka laski 366 miljoonaan euroon (401 miljoonaa)

H1 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 5 298 miljoonaa euroa (H1 2018: 5 102 miljoonaa)
  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 4 % ja oli 719 miljoonaa (689 miljoonaa)
  • Myyntihinnat nousivat, millä oli suurempi tulosvaikutus kuin muuttuvien kustannusten nousulla
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 756 miljoonaan euroon (542 miljoonaa) 
  • UPM päätti sulkea paperikone 10:n UPM Plattlingin tehtaalla Saksassa
Tunnuslukuja Q2/2019 Q2/2018 Q1/2019 Q1-
Q2/2019
Q1-
Q2/2018
Q1-
Q4/2018
Liikevaihto, milj. euroa 2 605 2 589 2 693 5 298 5 102 10 483
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 1) 466 442 488 954 898 1 868
  % liikevaihdosta 17,9 17,1 18,1 18,0 17,6 17,8
Liikevoitto, milj. euroa 319 349 373 692 734 1 895
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 345 334 374 719 689 1 513
  % liikevaihdosta 13,2 12,9 13,9 13,6 13,5 14,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa 300 337 364 664 708 1 839
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 325 322 366 691 663 1 457
Kauden voitto, milj. euroa 245 269 304 549 577 1 496
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 271 258 305 576 545 1 194
Tulos per osake (EPS), euroa 0,46 0,50 0,57 1,03 1,08 2,80
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,51 0,48 0,57 1,08 1,02 2,24
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,0 12,1 12,3 11,4 13,3 16,2
  Vertailukelpoinen ROE, % 11,1 11,6 12,3 11,9 12,5 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 11,2 14,2 13,6 12,8 14,9 18,4
  Vertailukelpoinen ROCE, % 12,2 13,6 13,7 13,3 14,0 14,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1) 436 328 320 756 542 1 330
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 1) 0,82 0,61 0,60 1,42 1,02 2,49
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,91 16,37 18,84 17,91 16,37 18,36
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 820 9 691 11 318 10 820 9 691 10 575
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 366 401 -5 366 401 -311
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,19 0,22 0,00 0,19 0,22 -0,17
Henkilöstö kauden lopussa 19 760 19 836 19 008 19 760 19 836 18 978
 

1) 2018 luvut on oikaistu johtuen metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatteiden muutoksesta.
   

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

“Toinen vuosineljännes oli 25. peräkkäinen tuloskasvun neljännes UPM:lle. Tämä on mahtava saavutus etenkin, kun talouskasvu jatkuu vaatimattomana erityisesti Euroopassa. UPM:llä on keinot tehdä tulosta muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Toimintamallimme ansiosta marginaalit pysyivät hyvällä tasolla, millä oli suotuisa vaikutus tulokseen. Vuosineljänneksen aikana myös kustannuskehitys alkoi tasaantua.

Liikevaihto kasvoi 1 %, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 3 % 345 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 436 miljoonaa euroa. Taseemme on todellakin toimialan parhaimmistoa. Maksoimme toisella neljänneksellä 693 miljoonan euron osingot, ja nettovelkamme neljänneksen päättyessä oli 366 miljoonaa euroa.

UPM Biorefiningin toisen neljänneksen tulos vahvistui sellun hinnan laskusta huolimatta. Sellun asiakaskysyntä oli edelleen hyvää tasoa, ja toimituksemme kasvoivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Biofuels nautti vahvasta kysynnästä ja teki erittäin hyvän tuloksen. Kunnossapitotoimia neljännekseen osui selvästi vähemmän kuin viime vuonna.

UPM Communication Papersin tulos oli vankka. Hinnat olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta varastojen alasajo jarrutti tulosta toisella neljänneksellä. Paperin kysynnän kehitys Euroopassa oli jonkin verran viime vuotista heikompaa. UPM Communication Papers jatkaa tiukkaa kustannuskuria ja konelinjojen optimointia varmistaakseen kilpailukykynsä. Saksassa paperikone 10:n sulkeminen UPM Plattlingin tehtaalla vietiin päätökseen heinäkuussa, ja UPM Nordlandin paperikone 2:n muutos erikoispapereihin etenee.

UPM Raflatac teki vakaan tuloksen. Liikevaihdon kasvu jatkui, vaikka vaisuhko taloudellinen ympäristö vaikuttaa tarrojen kysyntään erityisesti Euroopassa. Raflatac jatkaa aiemmin tänä vuonna aloitettua kiinteiden kulujen vähentämisohjelmaa.

UPM Specialty Papers paransi tulostaan edullisemman sellun, vakaan asiakaskysynnän ja Aasiassa hieman nousseiden hienopaperin myyntihintojen ansiosta. Specialty Papers jatkaa kulujen hallinnassa ja tuotekehityksessä käynnistettyjä hankkeita tavoitteenaan varmistaa hyvä kehitys. UPM Nordlandissa ja UPM Changshussa aloitetut investoinnit edistyvät hyvin ja tukevat kasvua erittäin kilpailukykyisellä tavalla ensi vuodesta alkaen.

UPM Energyn erinomainen neljännes oli tulosta vesivoiman ja ydinvoiman lisääntyneestä tuotannosta, sähkön nousseista myyntihinnoista ja alentuneista kustannuksista

UPM Plywood säilytti kannattavuutensa. Tuotanto Venäjällä UPM Chudovon vaneritehtaan laajennusosassa käynnistyy kolmannella neljänneksellä, mikä parantaa liiketoiminta-alueen kilpailukykyä entisestään.

UPM on erinomaisessa kunnossa, kilpailukykyinen ja taloudellisesti vahva. Kasvun strategiset keihäänkärjet ja uudistushankkeet tarjoavat meille mahdollisuuksia merkittävään pitkän aikavälin arvonluontiin ja tuloskasvuun.

Valmistelut uuden maailmanluokan sellutehtaan rakentamiseksi Uruguayhin etenevät kohti mahdollista investointipäätöstä. Työt uuden rautatieyhteyden rakentamiseksi ovat alkaneet, ja rautatietä rakentavan konsortion rahoitus etenee, mutta on vielä lopullista sinettiä vailla. Kasvuhankkeiden valmistelu UPM Biochemicalsissa ja UPM Biofuelsissa jatkuu.

UPM on erinomaisessa kunnossa ja valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uskomme vakaasti liiketoimintaan, joka on kestävää ja tarjoaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa, jossa maailma ei ole enää riippuvainen fossiilisista raaka-aineista."

Näkymät vuodelle 2019

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, kuten Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelut, Kiinan talouskasvu, Brexitiin liittyvä epävarmuus sekä useiden valtioiden poliittiset epävarmuustekijät. Näillä tekijöillä saattaa olla vaikutuksia maailman talouskasvuun ja UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin vuoden 2019 aikana.

UPM teki ennätystuloksen vuonna 2018. Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2019, vaikkakin maltillisena. Kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminnassa.

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla sellun hintojen odotetaan globaalisti olevan alemmat kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Paperien hintojen odotetaan laskevan hieman Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös tuotantokustannusten odotetaan laskevan vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi.

Metsävarojen käyvän arvon nousun ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2019.
 
 
 
 

Sijoittajasuhteet: 0204 15 0033, ir@upm.com