UPM.FI

Johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtajiston muiden jäsenten palkitseminen koostuu peruspalkasta ja luontoisetuuksista, suoritusperusteisista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista ja eläke-etuuksista. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten palkitsemisesta vuosittain palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella. Hallitus hyväksyy myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmien ehdot, jotka palkitsemisvaliokunta valmistelee. Pitkän aikavälin kannustejärjestelmien valmistelussa valiokunta käyttää apuna riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

Yhtiön johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen koostuu kiinteistä ja muuttuvista osatekijöistä, joista muuttuvat osatekijät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Muuttuville palkitsemisen osatekijöille on myös asetettu enimmäisrajat.

Johdon palkitsemisen osatekijät

​Osatekijä ​Maksutapa ​Peruste ​Maksuajankohta
Peruspalkka Raha ​Johtajasopimus ​Kuukausittain
Luontoisetuudet Esim. auto- ja puhelinetu ​Johtajasopimus ​Kuukausittain
​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot ​Raha ​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmä ​Vuosittain
​Pitkän aikavälin kannustepalkkiot ​Osake ​Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä Vuosittain kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen

Peruspalkka ja luontoisedut

Peruspalkka maksetaan kuukausittain rahana. Peruspalkkaan sisältyvät luontoisetuudet eli esimerkiksi auto- ja puhelinetu.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkiot

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot perustuvat yhtiön lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, ja ne maksetaan vuosittain rahana. Palkkion määrä perustuu johtajan asemaan ja vuosittain asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin kannustepalkkiot perustuvat johtajistolle ja muille keskeisissä tehtävissä toimiville johtajille suunnattuun tulosperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden mittaisista ohjelmista. Palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen. Annettavien osakkeiden määrä riippuu johtajan asemasta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Pitkän aikavälin kannustepalkkioita maksetaan myös konsernin muille avainhenkilöille viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän perusteella.

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmiä on kuvattu tarkemmin palkka- ja palkkioselvityksessä.

​Toimitusjohtajan palkitseminen 2018

Palkat ja etuudet (EUR 1 000)​ ​2018 2017​
​Palkka 1 094​ 1 049
​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 1 416​ ​1 119
​Osakepalkkiot 2 966​ 2 656
​Etuudet 31​ ​31
​Yhteensä ​5 507 ​4 854
 

Johtajiston palkitseminen 2018

Palkat ja etuudet (EUR 1 000)​ ​2018 2017​
​Palkat 3 971​ ​3 934
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 2 387​ ​2 088
​Osakepalkkiot ​9 014 8 174
​Etuudet ​131 ​251
​Yhteensä ​15 502 14 446

Tiedot johdon palkitsemisesta ennen vuotta 2017 löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

Eläke-etuudet

Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 60 % työsuhteen kymmenen viimeisen täyden kalenterivuoden keskimääräisestä indeksoidusta TyEL-ansiosta. Eläkeiän alentamisesta 60 vuoteen aiheutuvat kulut katetaan lakisääteistä työeläkettä täydentävällä, vapaaehtoisella etuusperusteisella lisäeläkkeellä. Mikäli toimitusjohtaja lopettaa yhtiön palveluksessa ennen 60 vuoden ikää, hänellä on täysi vapaakirjaoikeus vapaaehtoisen eläkevakuutuksen mukaiseen ansaittuun eläkkeeseen.

Vuonna 2018 Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus toimitusjohtajan osalta oli 471 000 euroa (413 000 euroa vuonna 2017) ja maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn 923 000 euroa (1 170 000 euroa vuonna 2017).

Muut johtajiston jäsenet ovat asuinmaansa lainsäädännön mukaisen eläkejärjestelmän piirissä. Lakisääteisiä eläkkeitä täydennetään maksuperusteisilla vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä. Eläkeikä on 63 vuotta. Johtajilla, jotka ovat kuuluneet johtajistoon ennen 1.1.2010, on täysi vapaakirjaoikeus kertyneeseen rahastoon. Johtajilla, jotka ovat tulleet johtajiston jäseniksi 1.1.2010 jälkeen, on täysi vapaakirjaoikeus heidän kuuluttuaan johtajistoon viiden vuoden ajan.

Vuonna 2018 Suomen ja Saksan lakisääteisten eläkejärjestelmien kustannus johtajiston jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) osalta oli 988 000 euroa (899 000 euroa vuonna 2017) ja maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn 880 000 euroa (850 000 euroa vuonna 2017).

Irtisanomisajan palkka ja muut korvaukset

Toimitusjohtajalle ja muille johtajiston jäsenille toimisuhteen päättymisen johdosta maksettavista korvauksista on sovittu kunkin johtajan kirjallisessa johtajasopimuksessa. Eri tilanteissa maksettavat korvaukset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Määräysvallan muutostilanteessa toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden ja muut johtajiston jäsenet kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

 

Johtajasopimuksen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset

Korvausperuste Toimitusjohtaja* Johtajiston jäsen
Irtisanomisajan palkka 12 kk:n peruspalkka ​6 kk:n peruspalkka
Irtisanomiskorvaus yhtiön irtisanoessa ​ – ​12 kk:n peruspalkka **
Irtisanomiskorvaus johtajan irtisanoutuessa  – ​–
​​​Irtisanomiskorvaus johtajan irtisanoutuessa määräysvallan muutoksen johdosta ​24 kk:n peruspalkka 24 kk:n peruspalkka

* Päivitetty 24.10.2019.

** Jos johtajiston jäsen irtisanotaan yksinomaan hänestä johtuvista syistä, hänelle maksetaan vain irtisanomisajan palkka.

 

 

Määräysvallan muutostilanteessa toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden ja muut johtajiston jäsenet kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

Toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten oikeus lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioihin toimi- tai työsuhteen päättyessä irtisanomiseen määräytyy kannustejärjestelmien ehtojen ja toimi- tai työsuhteen irtisanomispäivän perusteella. Pääsääntönä voidaan todeta, että oikeus kannustepalkkioihin edellyttää voimassa olevaa toimi- tai työsuhdetta.