UPM.FI

Johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtajiston muiden jäsenten palkitseminen koostuu peruspalkasta ja luontoisetuuksista, suoritusperusteisista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista ja eläke-etuuksista. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten palkitsemisesta vuosittain palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella. Hallitus hyväksyy myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmien ehdot, jotka palkitsemisvaliokunta valmistelee. Kannustejärjestelmien ja vuosittain alkavien ohjelmien valmistelussa valiokunta käyttää apuna riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

Yhtiön johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen koostuu kiinteistä ja muuttuvista osatekijöistä, joista muuttuvat osatekijät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Muuttuville palkitsemisen osatekijöille on myös asetettu enimmäisrajat.

Johdon palkitsemisen osatekijät

​Osatekijä ​Maksutapa ​Peruste ​Maksuajankohta
Peruspalkka Raha ​Toimi- / johtajasopimus ​Kuukausittain
Luontoisetuudet Esim. auto- ja puhelinetu ​Toimi- / johtajasopimus ​Kuukausittain
​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot ​Raha ​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmä ​Vuosittain
​Pitkän aikavälin kannustepalkkiot ​Osake ​Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä Vuosittain kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen

Peruspalkka ja luontoisedut

Peruspalkka maksetaan kuukausittain rahana. Peruspalkkaan sisältyvät luontoisetuudet eli esimerkiksi auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtaja Jussi Pesosen peruspalkka vuonna 2022 on 1 177 470 euroa.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkiot

Toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten lyhyen aikavälin kannustepalkkio
Hallitus asettaa vuosittain toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten lyhyen aikavälin kannustepalkkioihin liittyvät suoritusmittarit sekä niihin liittyvät tavoitteet ja painoarvot yhden vuoden ansaintajaksolle. Mittarit voivat vaihdella vuosittain, jotta ne ovat linjassa yhtiön strategisten tavoitteiden kanssa. Yleensä mittarit koostuvat tarkoituksenmukaisesta yhdistelmästä taloudellisia, strategisia, operatiivisia, henkilökohtaisia tai vastuullisuutta ja turvallisuutta koskevia tai muita mittareita edellyttäen, että joka vuosi enemmistö mittareista perustuu kuitenkin taloudellisiin kriteereihin.

Toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten pitkän aikavälin kannustepalkkio

Pitkän aikavälin kannustepalkkiot perustuvat yhtiön tulosperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP), joka koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä, hallituksen hyväksymistä ohjelmista, joiden ansaintajakso on vähintään kolme vuotta. Hallitus asettaa vuosittain suoritusmittarit sekä niihin liittyvät tavoitteet ja painoarvot alkavalle ohjelmalle. Suoritusmittarit voivat vaihdella ohjelmasta toiseen, ja ne on laadittu edistämään yhtiön pitkän aikavälin arvonluontia ja taloudellista kasvua rohkaisematta liialliseen riskinottoon. Suoritusmittareihin voi kuulua muun muassa taloudellisia ja osakekurssiliitännäisiä mittareita, kuten osakkeen kokonaistuotto. Taulukossa esitetyt osakepalkkioiden enimmäis- ja toteutuneet arvot on ilmaistu osakkeiden bruttoarvona, josta vähennetään asianomaiset verot ennen kuin osakkeet luovutetaan toimitusjohtajalle tai johtajiston jäsenelle.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Palkitsemispolitiikassa on kuvattu toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys. 

 

​Toimitusjohtajan palkitseminen 2021

Palkat ja etuudet (EUR 1 000)​ 2021* ​2020*
​Palkka 1 093 1 093
​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 708 888
​Osakepalkkiot 1 902 2 734
​Etuudet 31 31
​Yhteensä 3 734 ​4 747
*maksettu tilikauden aikana
Tilikauden 2021 aikana ansaittu palkitseminen on saatavilla Palkitsemisraportilla 2021.


 

Muiden johtajiston jäsenten palkitseminen 2021

Palkat ja etuudet (EUR 1 000)​ 2021* ​2020*
​Palkat 3 958 4 132
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 2 054 1 530
​Osakepalkkiot 5 979 8 231
​Etuudet 142 ​134
​Yhteensä 12 132 14 026
*maksettu tilikauden aikana
Tilikauden 2020 aikana ansaittu palkitseminen on saatavilla vuosikertomuksen hallinnointiosiossa.

Tiedot johdon palkitsemisesta ennen vuotta 2019 löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

Eläke-etuudet

Toimitusjohtaja olisi ollut oikeutettu jäämään eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta marraskuussa 2020, mutta yhtiön hallituksen pyynnöstä hän jatkaa tehtävässään. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen on kuitenkin ilmoittanut käyttävänsä mahdollisuuttaan siirtyä yhtiöstä eläkkeelle vuoden 2024 aikana (pörssitiedote 18.10.2022).

Toimitusjohtajalla on lakisääteisen työeläkkeen lisäksi vapaaehtoinen lisäeläke. Toimitusjohtajan vapaaehtoinen lisäeläke oli järjestetty etuusperusteisena lisäeläkkeenä marraskuun 2020 loppuun asti. Viimeinen maksu etuusperusteiseen eläkejärjestelmään tehtiin vuonna 2020. 

Joulukuusta 2020 alkaen vapaaehtoinen lisäeläke on järjestetty maksuperusteisena. Ensimmäinen maksu maksuperusteiseen järjestelmään tehtiin vuonna 2021.

Vuonna 2021 Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus toimitusjohtajan osalta oli 329 000 euroa (2020: 349 000 euroa). Maksut vapaaehtoiseen (etuusperusteiseen) eläkejärjestelyyn olivat 1 200 000 euroa (2020: 1 421 000 euroa).

Muut johtajiston jäsenet ovat asuinmaansa lainsäädännön mukaisen eläkejärjestelmän piirissä. Lakisääteisiä eläkkeitä täydennetään maksuperusteisilla vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä. Eläkeikä on 63 vuotta. Johtajilla, jotka ovat kuuluneet johtajistoon ennen 1.1.2010, on täysi vapaakirjaoikeus kertyneeseen rahastoon. Johtajilla, jotka ovat tulleet johtajiston jäseniksi 1.1.2010 jälkeen, on täysi vapaakirjaoikeus heidän kuuluttuaan johtajistoon viiden vuoden ajan.

Vuonna 2021 Suomen ja Saksan lakisääteisten eläkejärjestelmien kustannukset johtajiston jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) osalta oli 860 000 euroa (2020: 785 000 euroa). Maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn 1 035 000 euroa (2020: 964 000 euroa).

Irtisanomisajan palkka ja muut korvaukset

Toimitusjohtajalle ja muille johtajiston jäsenille toimisuhteen päättymisen johdosta maksettavista korvauksista on sovittu kunkin johtajan kirjallisessa johtajasopimuksessa. Eri tilanteissa maksettavat korvaukset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Määräysvallan muutostilanteessa toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden ja muut johtajiston jäsenet kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

 

Johtajasopimuksen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset

Korvausperuste Toimitusjohtaja Johtajiston jäsen
Irtisanomisajan palkka 12 kk:n peruspalkka ​6 kk:n peruspalkka
Irtisanomiskorvaus yhtiön irtisanoessa ​ – ​12 kk:n peruspalkka *
Irtisanomiskorvaus johtajan irtisanoutuessa  – ​–
​​​Irtisanomiskorvaus johtajan irtisanoutuessa määräysvallan muutoksen johdosta ​24 kk:n peruspalkka 24 kk:n peruspalkka

* Jos johtajiston jäsen irtisanotaan yksinomaan hänestä johtuvista syistä, hänelle maksetaan vain irtisanomisajan palkka.

 

 

Määräysvallan muutostilanteessa toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden ja muut johtajiston jäsenet kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

Toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten oikeus lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioihin toimi- tai työsuhteen päättyessä irtisanomiseen määräytyy kannustejärjestelmien ehtojen ja toimi- tai työsuhteen irtisanomispäivän perusteella. Pääsääntönä voidaan todeta, että oikeus kannustepalkkioihin edellyttää voimassa olevaa toimi- tai työsuhdetta.