UPM.FI

Johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtajiston muiden jäsenten palkitseminen koostuu peruspalkasta ja luontoisetuuksista, suoritusperusteisista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista ja eläke-etuuksista. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten palkitsemisesta vuosittain palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella. Hallitus hyväksyy myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmien ehdot, jotka palkitsemisvaliokunta valmistelee. Kannustejärjestelmien ja vuosittain alkavien ohjelmien valmistelussa valiokunta käyttää apuna riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

Yhtiön johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen koostuu kiinteistä ja muuttuvista osatekijöistä, joista muuttuvat osatekijät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Muuttuville palkitsemisen osatekijöille on myös asetettu enimmäisrajat.

Johdon palkitsemisen osatekijät

​Osatekijä ​Maksutapa ​Peruste ​Maksuajankohta
Peruspalkka Raha ​Toimi- / johtajasopimus ​Kuukausittain
Luontoisetuudet Esim. auto- ja puhelinetu ​Toimi- / johtajasopimus ​Kuukausittain
​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot ​Raha ​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmä ​Vuosittain
​Pitkän aikavälin kannustepalkkiot ​Osake ​Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä Vuosittain kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen

Peruspalkka ja luontoisedut

Peruspalkka maksetaan kuukausittain rahana. Peruspalkkaan sisältyvät luontoisetuudet eli esimerkiksi auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtaja Jussi Pesosen peruspalkka vuonna 2020 on 1 121 400 euroa.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkiot

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot perustuvat yhtiön lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, ja ne maksetaan vuosittain rahana. Palkkion määrä perustuu johtajan asemaan ja vuosittain asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin kannustepalkkiot perustuvat johtajistolle ja muille keskeisissä tehtävissä toimiville johtajille suunnattuun tulosperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden mittaisista ohjelmista. Palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen. Annettavien osakkeiden määrä riippuu johtajan asemasta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Pitkän aikavälin kannustepalkkioita maksetaan myös konsernin muille avainhenkilöille viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän perusteella.

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmiä on kuvattu tarkemmin palkka- ja palkkioselvityksessä.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Palkitsemispolitiikassa on kuvattu toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys. 

 

​Toimitusjohtajan palkitseminen 2019

Palkat ja etuudet (EUR 1 000)​ 2019 ​2018
​Palkka 1 096 1 094​
​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 1 426 1 416​
​Osakepalkkiot 3 025 2 966​
​Etuudet 29 31​
​Yhteensä 5 576 ​5 507
 

Johtajiston palkitseminen 2019

Palkat ja etuudet (EUR 1 000)​ 2019 ​2018
​Palkat 4 242 3 971​
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 1 779 2 387​
​Osakepalkkiot 9 421 ​9 014
​Etuudet 123 ​131
​Yhteensä 15 565 ​15 502

Tiedot johdon palkitsemisesta ennen vuotta 2018 löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

Eläke-etuudet

Toimitusjohtajalla on lakisääteisen työeläkkeen lisäksi vapaaehtoinen lisäeläke. Toimitusjohtajan vapaaehtoinen lisäeläke on järjestetty etuusperusteisena lisäeläkkeenä. Etuusperusteisen lisäeläkkeen mukainen tavoite-eläke on 60 % työsuhteen kymmenen viimeisen täyden kalenterivuoden keskimääräisestä indeksoidusta TyEL-ansiosta.

Vuonna 2019 Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus toimitusjohtajan osalta oli 465 000 euroa (2018: 471 000 euroa). Maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn olivat 1 459 000 euroa (2018: 923 000 euroa).

Muut johtajiston jäsenet ovat asuinmaansa lainsäädännön mukaisen eläkejärjestelmän piirissä. Lakisääteisiä eläkkeitä täydennetään maksuperusteisilla vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä. Eläkeikä on 63 vuotta. Johtajilla, jotka ovat kuuluneet johtajistoon ennen 1.1.2010, on täysi vapaakirjaoikeus kertyneeseen rahastoon. Johtajilla, jotka ovat tulleet johtajiston jäseniksi 1.1.2010 jälkeen, on täysi vapaakirjaoikeus heidän kuuluttuaan johtajistoon viiden vuoden ajan.

Vuonna 2019 Suomen ja Saksan lakisääteisten eläkejärjestelmien kustannus johtajiston jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) osalta oli 924 000 euroa (2018: 988 000 euroa). Maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn 947 000 euroa (2018: 880 000 euroa).

Irtisanomisajan palkka ja muut korvaukset

Toimitusjohtajalle ja muille johtajiston jäsenille toimisuhteen päättymisen johdosta maksettavista korvauksista on sovittu kunkin johtajan kirjallisessa johtajasopimuksessa. Eri tilanteissa maksettavat korvaukset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Määräysvallan muutostilanteessa toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden ja muut johtajiston jäsenet kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

 

Johtajasopimuksen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset

Korvausperuste Toimitusjohtaja Johtajiston jäsen
Irtisanomisajan palkka 12 kk:n peruspalkka ​6 kk:n peruspalkka
Irtisanomiskorvaus yhtiön irtisanoessa ​ – ​12 kk:n peruspalkka *
Irtisanomiskorvaus johtajan irtisanoutuessa  – ​–
​​​Irtisanomiskorvaus johtajan irtisanoutuessa määräysvallan muutoksen johdosta ​24 kk:n peruspalkka 24 kk:n peruspalkka

* Jos johtajiston jäsen irtisanotaan yksinomaan hänestä johtuvista syistä, hänelle maksetaan vain irtisanomisajan palkka.

 

 

Määräysvallan muutostilanteessa toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden ja muut johtajiston jäsenet kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

Toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten oikeus lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioihin toimi- tai työsuhteen päättyessä irtisanomiseen määräytyy kannustejärjestelmien ehtojen ja toimi- tai työsuhteen irtisanomispäivän perusteella. Pääsääntönä voidaan todeta, että oikeus kannustepalkkioihin edellyttää voimassa olevaa toimi- tai työsuhdetta.