UPM.FI

Johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan ja johtajiston muiden jäsenten palkitseminen koostuu peruspalkasta ja luontoisetuuksista, suoritusperusteisista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioista ja eläke-etuuksista. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten palkitsemisesta vuosittain palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella. Hallitus hyväksyy myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustejärjestelmien ehdot, jotka palkitsemisvaliokunta valmistelee. Pitkän aikavälin kannustejärjestelmien valmistelussa valiokunta käyttää apuna riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

Yhtiön johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen koostuu kiinteistä ja muuttuvista osatekijöistä, joista muuttuvat osatekijät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Muuttuville palkitsemisen osatekijöille on myös asetettu enimmäisrajat.

Johdon palkitsemisen osatekijät

​Osatekijä ​Maksutapa ​Peruste ​Maksuajankohta
Peruspalkka Raha ​Johtajasopimus ​Kuukausittain
Luontoisetuudet Esim. auto- ja puhelinetu ​Johtajasopimus ​Kuukausittain
​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot ​Raha ​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmä ​Vuosittain
​Pitkän aikavälin kannustepalkkiot ​Osake ​Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä Vuosittain kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen

Peruspalkka ja luontoisedut

Peruspalkka maksetaan kuukausittain rahana. Peruspalkkaan sisältyvät luontoisetuudet eli esimerkiksi auto- ja puhelinetu.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkiot

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot perustuvat yhtiön lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, ja ne maksetaan vuosittain rahana. Palkkion määrä perustuu johtajan asemaan ja vuosittain asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen.

Pitkän aikavälin kannustepalkkiot perustuvat johtajistolle ja muille keskeisissä tehtävissä toimiville johtajille suunnattuun tulosperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden mittaisista ohjelmista. Palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen. Annettavien osakkeiden määrä riippuu johtajan asemasta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Pitkän aikavälin kannustepalkkioita maksetaan myös konsernin muille avainhenkilöille viivästetyn osakepohjaisen kannustepalkkiojärjestelmän perusteella.

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmiä on kuvattu tarkemmin palkka- ja palkkioselvityksessä.

​Toimitusjohtajan palkitseminen 2017

Palkat ja etuudet (EUR 1 000)​ ​2017 2016​
​Palkka 1 049​ 1 049
​Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 1 119​ ​888
​Osakepalkkiot 2 656​ 3 098
​Etuudet 31​ ​30
​Yhteensä ​4 854 ​5 065
 

Johtajiston palkitseminen 2017

Palkat ja etuudet (EUR 1 000)​ ​2017 2016​
​Palkat 3 934​ ​3 564
Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot 2 088​ ​1 779
​Osakepalkkiot ​8 174 6 269
​Etuudet ​251 ​231
​Yhteensä ​14 446 11 843

Tiedot johdon palkitsemisesta ennen vuotta 2016 löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.

Eläke-etuudet

Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Jussi Pesosen eläkeikä on 60 vuotta. Toimitusjohtajan tavoite-eläke on 60 % kymmenen viimeisen työvuoden keskimääräisestä indeksoidusta TyEL-ansiosta. Eläkeiän alentamisesta 60 vuoteen aiheutuvat kulut katetaan lakisääteistä työeläkettä täydentävällä, vapaaehtoisella etuusperusteisella lisäeläkkeellä. Mikäli toimitusjohtaja lopettaa yhtiön palveluksessa ennen 60 vuoden ikää, hänellä on täysi vapaakirjaoikeus vapaaehtoisen eläkevakuutuksen mukaiseen ansaittuun eläkkeeseen.

Vuonna 2017 Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus toimitusjohtajan osalta oli 413 000 euroa (370 000 euroa vuonna 2016) ja maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn 1 170 000 euroa (1 000 000 euroa).

Muut johtajiston jäsenet ovat asuinmaansa lainsäädännön mukaisen eläkejärjestelmän piirissä. Lakisääteisiä eläkkeitä täydennetään maksuperusteisilla vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä. Eläkeikä on 63 vuotta. Johtajilla, jotka ovat kuuluneet johtajistoon ennen 1.1.2010, on täysi vapaakirjaoikeus kertyneeseen rahastoon. Johtajilla, jotka ovat tulleet johtajiston jäseniksi 1.1.2010 jälkeen, on täysi vapaakirjaoikeus heidän kuuluttuaan johtajistoon viiden vuoden ajan.

Vuonna 2017 Suomen ja Saksan lakisääteisten eläkejärjestelmien kustannus johtajiston jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) osalta oli 899 000 euroa (881 000 euroa vuonna 2016) ja maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn 850 000 euroa (818 000 euroa).

Irtisanomisajan palkka ja muut korvaukset

Toimitusjohtajalle ja muille johtajiston jäsenille toimisuhteen päättymisen johdosta maksettavista korvauksista on sovittu kunkin johtajan kirjallisessa johtajasopimuksessa. Eri tilanteissa maksettavat korvaukset käyvät ilmi alla olevasta taulukosta. Määräysvallan muutostilanteessa toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden ja muut johtajiston jäsenet kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

 

Johtajasopimuksen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset

Korvausperuste Toimitusjohtaja Johtajiston jäsen
  6 kk:n peruspalkka ​6 kk:n peruspalkka
Irtisanomiskorvaus yhtiön irtisanoessa ​24 kk:n peruspalkka ​12 kk:n peruspalkka (1
Irtisanomiskorvaus johtajan irtisanoutuessa  – ​–
​​​Irtisanomiskorvaus johtajan irtisanoutuessa määräysvallan muutoksen johdosta ​24 kk:n peruspalkka 24 kk:n peruspalkka

1) Jos johtajiston jäsen irtisanotaan yksinomaan hänestä johtuvista syistä, hänelle maksetaan vain irtisanomisajan palkka.

 

Määräysvallan muutostilanteessa toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden ja muut johtajiston jäsenet kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

Toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten oikeus lyhyen ja pitkän aikavälin kannustepalkkioihin toimi- tai työsuhteen päättyessä irtisanomiseen määräytyy kannustejärjestelmien ehtojen ja toimi- tai työsuhteen irtisanomispäivän perusteella. Pääsääntönä voidaan todeta, että oikeus kannustepalkkioihin edellyttää voimassa olevaa toimi- tai työsuhdetta.