UPM.FI

Yhtiön johto

UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. UPM-konsernin liiketoimintojen päivittäisessä johtamisessa toimitusjohtajaa avustavat konsernin johtajisto, johon kuuluvat liiketoiminta-alueiden ja globaalien funktioiden johtajat, sekä liiketoiminta-alueiden johtajistot ja strategiaryhmä. Toimitusjohtaja on konsernin johtajiston puheenjohtaja.​

 

​Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa yhtiön hallitus, joka hyväksyy toimitusjohtajan kirjallisen johtajasopimuksen mukaan lukien taloudelliset etuudet. Hallitus nimittää myös konsernin johtajiston jäsenet ja hyväksyy heidän johtajasopimustensa pääasialliset ehdot ja taloudelliset etuudet. Johtajiston jäsenten erottamisesta päättää toimitusjohtaja kuultuaan ensin hallituksen puheenjohtajaa.

Toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu yhtiön liiketoimintojen johtaminen ja valvominen. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä ja huolehtii hallituksen päätösten täytäntöönpanosta. Hän vastaa yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista, joihin toimitusjohtaja on ryhtynyt.

Johtajiston tehtävät ja vastuut

Konsernin johtajiston toimivalta ei perustu osakeyhtiölakiin tai yhtiön yhtiöjärjestykseen vaan sen asemaan yhtiön johtamisjärjestelmässä. Johtajiston jäsenet raportoivat suoraan toimitusjohtajalle. Johtajiston tehtäviin kuuluu konsernitason toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen hyväksyminen ja toimeenpano.

Yhtiön liiketoiminnot ja globaalit funktiot on jaettu kuuteen liiketoiminta-alueeseen ja kuuteen pääfunktioon, joita kutakin johtaa johtajiston jäsen. Kunkin johtajan vastuualue käy ilmi alla olevasta kuvasta. 

Johtajiston jäsenten vastuualueet

UPM-Johtajiston-vastuualueet.jpg