Lähipiiriliiketoimet

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa.

 

Yhtiö on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat tahot ja tekee joidenkin näiden tahojen kanssa säännöllisesti liiketoimia. Nämä liiketoimet liittyvät yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan ja ovat yhtiön toiminnan tarkoituksen mukaisia ja toteutetaan tavanomaisin tai kyseisellä toimialalla yleisesti noudatettavien ja hyväksyttyjen markkinaehtojen tai -käytäntöjen mukaisesti (esimerkiksi Mankala-yhtiöt energiatoimialalla).

Yhtiön hallitus on määritellyt ja hyväksynyt yhtiön lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Nämä periaatteet on kirjattu yhtiön hyväksymispolitiikkaan. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Tarkastusvaliokunta myös arvioi mahdollisia eturistiriitakysymyksiä yhtiön lähipiirin kuuluvien tahojen kanssa suunnitelluissa liiketoimissa ja tekee hallitukselle suosituksia asianmukaisista toimenpiteistä suunniteltuja liiketoimia koskien. Mikäli suunniteltu liiketoimi poikkeaisi yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai sitä ei toteutettaisi markkina- tai markkinakäytäntöjä vastaavien ehtojen mukaisesti, liiketoimi perutaan tai esitetään hallituksen hyväksyttäväksi.

Yhtiön talous- ja valvonta- sekä vaatimustenmukaisuusfunktiot seuraavat lähipiiritoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontakäytäntöjä. 

Yhtiön ja sen lähipiirin välisistä olennaisista liiketoimista raportoidaan yhtiön konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa vuosikertomuksen 2019 sivulla 199.​ Sovellettavien lakien ja sääntöjen niin vaatiessa olennaiset lähipiiritoimet julkaistaan ​​myös pörssitiedotteena.