UPM.FI

Mukana jokaisessa päätöksessä

Etsimme jatkuvasti parempia ratkaisuja, joilla voimme vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia valitessamme raaka-aineita, energianlähteitä ja tuotantomenetelmiä sekä kehittäessämme uusia tuotteita ja prosesseja.

 

Ympäristövaikutusten tunteminen

Kaikki toimintamme vaikuttaa ympäristöön, sekä suoraan että välillisesti. Metsänhoito vaikuttaa maisemaan, metsien rakenteeseen ja niiden monimuotoisuuteen. Tuotantoprosesseista syntyy päästöjä vesistöön ja ilmaan. Kiinteää jätettä syntyy tuotantolaitoksissa, ja myös melu- ja hajuhaittoja on hallittava. Välillisiä vaikutuksia aiheutuu pääasiassa kuljetuksista sekä raaka-aineiden, kemikaalien, polttoaineiden ja sähkön hankinnasta.

Kevyempi ympäristöjalanjälki

Tavoitteemme on pienentää toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajalta – aina raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja käytöstä kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön asti. Tehtaamme kiinnittävät erityistä huomiota ilmaan, veteen, energiaan ja jätteeseen sekä melu- ja hajuhaittoihin.

 

Seuraavassa taulukossa näet yhteenvedon merkittävimmistä ympäristövaikutuksistamme ja siitä, mitä teemme hillitäksemme niitä:

​Merkittävä ympäristönäkökohta Tärkein ympäristövaikutus Toimenpiteet
Puuraaka-aineet Metsäekosysteemien käyttö (biodiversiteetti, metsäekosysteemien tuotteet ja palvelut, maankäyttökysymykset);
selluntoimittajien aiheuttamat välilliset ympäristövaikutukset.
​Sertifioidusta, kestävästä metsänhoidosta saatavan puun
käyttö (alkuperän todentaminen), selluntoimittajien arviointi.
​Kemikaalit Toimittajien välilliset ympäristövaikutukset;
virheellisestä käsittelystä ja varastoinnista johtuva saastuminen.
Toimittaja-auditoinnit, sertifioitujen ympäristöjärjestelmien edellyttäminen, ympäristön kannalta kestävien tuotteiden valitseminen.
​Fossiiliset polttoaineet Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö, ilmastonmuutos. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto, uusiutuvien polttoaineiden
käytön maksimointi, tehokas energiankäyttö.
Voimalaitosten päästöt ilmaan ​Maaperän happamoituminen (NOX, SO2), ilman saastuminen (hiukkaset), ilmastonmuutos (fossiilisista polttoaineista peräisin oleva CO2). Päästörajojen noudattaminen*, jatkuva parantaminen, uusiutuvien polttoaineiden ja maakaasun käyttö,
päästökauppa.
Päästöt veteen Rehevöityminen (typpi, fosfori), hapen kulutus (COD, BOD), sellutehtaiden halogenoidut orgaaniset yhdisteet (AOX). ​Päästörajojen noudattaminen*, jatkuva parantaminen, nykyaikainen alkuaineklooriton kemiallisen massan valmistus.
Kiinteä kaatopaikkajäte Kaatopaikkojen ja kunnallisten jätteenpolttolaitosten käyttö. Talteenottoasteen parantaminen tai hyvän talteenottoasteen säilyttäminen.​
Melu Haittavaikutukset lähiympäristöön. Päästörajojen noudattaminen*, jatkuva parantaminen.
Hajuhaitta ​Haittavaikutukset lähiympäristöön. Tuotantolaitosten ja jäteveden puhdistamoiden toiminnan
optimoiminen.
​Kuljetus ​Välilliset ympäristövaikutukset
(energiankulutus, päästöt ilmaan, melu).
Asianmukaisten kuljetusmenetelmien käyttö, kahdensuuntaiset kuljetukset, sähkötrukkien käyttö.​
Tuotteet Ympäristön kannalta kestävä hävittäminen käytön jälkeen. Kierrätys (keräyspaperin käsittely).
Maaperä Ilmaan ja veteen joutuvien päästöjen aiheuttama maaperän happamoituminen; kaatopaikkojen tai kemikaalien ja öljyä sisältävien laitteiden aiheuttama saastumisriski Suositellut menettelytavat kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä, kaatopaikkalupien ja -säädösten noudattaminen (kaatopaikkojen eristäminen, kaasujen kerääminen ja käsittely, suotovesien käsittely).

​* Toimintaluvissa määritettyjen jätevesikuormituksen, ilmaan joutuvien päästöjen ja melun päästörajojen noudattaminen estää merkittävien ympäristövaikutusten syntymisen.


 

Integroidut hallintajärjestelmät vievät tuloksiin

Tehtaamme käyttävät integroituja, sertifioituja hallintajärjestelmiä ympäristöasioiden käytännön hallintaan. Hallintajärjestelmät kattavat laadunhallinnan, ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden sekä terveys- ja työturvallisuuskysymykset. Järjestelmät tukevat jatkuvaa parantamista systemaattisella tavoitteenasettelulla ja tulosten seuraamisella.
 

Tehtaiden integroituihin hallintajärjestelmiin kuuluu myös puun alkuperän seurantajärjestelmä eli Chain of Custody.

Ympäristöasiat kuuluvat kaikille

Tehtaiden on varmistettava, että ulkopuolelta tulevia velvoitteita noudatetaan ja että sisäisesti asetetut tavoitteet saavutetaan. Tehtaiden ympäristöpäälliköt tai johdon nimeämät vastuuhenkilöt toimivat meillä asiantuntijoina ja huolehtivat käytännön seikoista sekä ympäristöasioiden kehittämisestä, koordinoinnista ja raportoinnista. Ympäristö- ja vastuullisuusjohtajamme vastaa koko konsernin ympäristöasioista.

Ympäristöasiat ovat osa jokaisen työntekijän arkea ja siksi ympäristöasioihin liittyvä osaaminen on osa ammattitaitoa. Järjestämme ympäristökoulutusta esimerkiksi säännöllisen kemikaalien käsittely-turvallisuus- ja riskienhallintakoulutuksen muodossa sekä osana uusien työntekijöiden perehdytystä.

Kunnianhimoiset tavoitteet kirittävät eteenpäin

Ympäristöasioiden hallinta perustuu meillä ympäristövaikutustemme perusteelliseen tuntemiseen. Parannamme suorituskykyämme vuosittain asetettavien tavoitteiden ja yksityiskohtaisten toimenpiteiden avulla. Määrittelemme toimenpiteet, aikataulut ja vastuut, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen.

Tehtailla on omia ympäristötavoitteita ja näiden lisäksi konserni asettaa yhteisiä pitkän aikavälin tavoitteita, jotka koskevat kaikkia yksiköitä. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi sertifioidun puun osuuden lisääminen, vedenkulutuksen vähentäminen ja jätteiden uudelleenkäytön tehostaminen.

Clean Run vahvistaa ympäristösuorituskykyämme

Clean Run on kokonaisvaltainen konsepti päivittäisten ympäristöasioiden hallintaan kaikkialla UPM:ssä. Se täydentää ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmää, johon kaikki  ympäristötoimintamme perustuu. UPM:n vastuullisuustiimi omistaa konseptin ja koordinoi yhtiötason toimintoja yhdessä liiketoimintojen kanssa.

Clean Run määrittelee prosessit, roolit ja vastuut jokaiselle UPM:n työntekijälle sekä ohjeet ympäristötavoitteiden, auditointien, ilmoitusten ja poikkeamien hallintaan. Sen avulla hallitaan myös ympäristöriskejä ja kehitetään jatkuvasti hallintatoimenpiteitä riskien pienentämiseksi. Parhaiden käytäntöjen jakaminen tehtaiden välillä on olennainen osa Clean Run -konseptia.

Kunnianhimoisten pitkän aikavälin ympäristötavoitteiden edistäminen liiketoimintojen kanssa on keskeinen osa Clean Run -prosessia. Clean Run tarjoaa tehtaille puitteet ympäristö-suorituskyvyn systemaattiseen parantamiseen.

Clean Run luokittelee ympäristöilmoitukset asteikolla 0-5 ympäristövaikutusten vakavuuden perusteella:
Ympäristökävelyt ja keskustelut, ympäristöhavainnot (kategoria 0), läheltä piti -tilanteet (kat. 1-2) ja poikkeamat (kat. 3-5).

Ympäristöriskien hallinta

Kaikilla tehtailla ennalta ehkäistään ympäristövaaroja monin eri tavoin. Mahdolliset riskit on arvioitu ympäristöriskikartoituksilla. Paperi- ja sellutehtaiden merkittävimmät riskit liittyvät prosessihäiriöihin sekä kemikaalien kuljetukseen, varastointiin ja käsittelyyn tehtailla.

Riskinarvioinnit säilytetään tehtailla. Tiedot päivitetään prosessimuutosten yhteydessä.

Tehtailla on määritetty varotoimenpiteet onnettomuus- ja hätätilanteiden varalta. Niillä estetään tai vähennetään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. Useimmilla tehdaspaikkakunnilla on oma palokunta tai palohenkilöstö, joka on koulutettu myös kemikaalivahinkojen torjuntaan. 

 

Diplomityöntekijä rientää apuun kierrätysravinteiden valtakunnallisessa käyttöönotossa

 

UPM Fray Bentosin sellutehtaalla ei ole vaikutusta Uruguay-jokeen

 

Lue lisää aiheesta