Suojelemme vesistöjä

Vesi on välttämätöntä elämälle maapallolla. Puhdas vesi on tärkeää kaikille. Metsillä on merkittävä rooli vesien monimutkaisessa kiertokulussa. Puut käyttävät suuria määriä vettä kasvaessaan, mutta suuri osa siitä vain virtaa puiden läpi ja haihtuu puhdistuneena takaisin ilmakehään. Metsät säätelevät pohjavesitasoja ja maaperän kosteutta. Ne ehkäisevät tulvia ja eroosiota pidättämällä ja hidastamalla pintavalumia. Metsien vesielinympäristöt ovat erityisiä kohteita, joissa vesi- ja metsäekosysteemit kohtaavat. Kestävän metsänhoidon tulee turvata niin veden määrä kuin laatukin.

 

Puhdas vesi on elämän ehto

Kaikki elämä maapallolla tarvitsee vettä. Puhdas vesi on elämän perusedellytys ja siten yksi kestävän metsänhoidon strategiamme peruspilareista. Luontaiset vesistöt ovat arvokkaita monilla eri tavoilla niin ihmiselle kuin ympäristölle ja niistä on pidettävä hyvää huolta. Metsien vesielinympäristöt ovat arvokkaita luontokohteita, joiden hyvän tilan säilyminen on tärkeää biodiversiteetin kannalta. Puhtaat pintavedet tukevat sekä vesielinympäristöjen monimuotoisuutta että ihmisyhteisöjen hyvinvointia. Pohjavesivarat ovat tärkeä juomaveden lähde.

Metsät ovat oleellinen osa veden luontaista kiertokulkua. Puut käyttävät kasvaessaan suuria määriä maaperästä ottamaansa vettä, jonka ne haihduttavat puhdistuneena takaisin ilmakehään. Tenniskentän kokoisella alueella kasvava suomalainen puusto puhdistaa elinkaarensa aikana keskimäärin yli 8 miljoonaa litraa vettä. Metsät säätelevät pintavalumia hidastaen veden virtauksia, torjuen eroosiota ja pidättäen ravinne- ja kiintoaineshuuhtoumia. Metsillä on siten tärkeä rooli vesistöjen laadun turvaajana.

Vesiystävällinen metsänhoito

Metsätaloustoimilla voi olla vesistövaikutuksia. Kestävän metsänhoitomme tavoitteena on ehkäistä negatiivisia vaikutuksia ja säilyttää metsien vettä säätelevät ekosysteemipalvelut.

Vesiensuojelun merkitys on kasvanut metsänhoidossa vuosikymmenten kuluessa. Tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa. Perusvaatimukset on määritetty lainsäädännössä, metsäsertifiointistandardeissa sekä viranomaisten ja metsänhoito-organisaatioiden suosituksissa ja ohjeissa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan vesiensuojelutoimiamme tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuen.

Pyrimme hallitsemaan metsänhoidon vaikutuksia vesistöihin usein eri keinoin. Puunkorjuussamme pääasiallinen menetelmä on jättää koskemattomia suojavyöhykkeitä vesistöjen ja vesielinympäristöjen äärelle. Kaivukatkot ja suodattumisalueet kuuluvat rakenteellisiin ratkaisuihin, joita käytämme maanmuokkauksessa ja vesitalouden järjestelyssä. Vesiensuojelun tarkoituksena on estää huuhtomat toimenpidealueelta puhdistamalla kiintoaines ja ravinteet valumavesistä ennen vesistöjä. Minimoimme valumia hyödyntämällä kasvillisuuden kykyä pidättää vettä ja tarvittaessa lisäämme suojarakenteita. Pohjavesialueilla noudatamme erityisohjeita, jotka rajoittavat esimerkiksi lannoitusta ja ojitusta.

Uruguayn puuviljelmämme on perustettu alueille, jossa vettä on riittävästi saatavilla. Seuraamme jatkuvasti toimintojemme vesistövaikutuksia eri alueilla.

 

Puhdas vesi on elämää ylläpitävä johtorata