Pidämme vesistöt puhtaana

 
 

Vesi on välttämätöntä maapallon elämälle. Metsillä on tärkeä tehtävä, koska ne suojaavat vettä osana monimutkaista veden kiertokulkua. Puut kuluttavat vettä kasvaessaan, mutta suuri osa siitä haihtuu takaisin ilmakehään. Puut ja muu kasvillisuus absorboivat ja puhdistavat veden ennen kuin se haihtuu takaisin ilmakehään. Metsät myös tasapainottavat pohjavesitasoja ja maaperän kosteutta. Ne ehkäisevät tulvia ja eroosiota absorboimalla ja hidastamalla pintavalumavesiä. Metsien vesielinympäristöillä on tärkeä tehtävä veden ja metsän ekosysteemien integroinnissa. Kestävän metsänhoidon tehtävänä on tämän vuoksi suojata vettä niin laadullisesti kuin määrällisestikin.

 
 

Vesisitoumuksemme

Siirrymme jatkuvapeitteiseen kasvatukseen rehevillä korpikohteilla

Käytämme lannoitteita vastuullisesti

Suojelemme pohjavesien laatua

FSC™ & PEFC*

Otamme käyttöön uusien FSC & PEFC FM -standardien mukaiset leveämmät suojavyöhykkeet
*FSC N003385, PEFC/02-44-41

 
 

Luonnon vesistöt ovat ihmisille
ja ympäristölle arvokkaita

Puhdas vesi on elämän perusedellytys ja siten yksi kestävän metsänhoidon ja Forest Action -vastuullisuusohjelmamme peruspilareista. Luonnolliset vesistöt ovat monin eri tavoin arvokkaita sekä ihmisille että ympäristölle, ja siksi meidän täytyy pitää niistä huolta. Metsien vesielinympäristöt ovat biodiversiteetin kannalta tärkeitä avainbiotooppeja. Puhtaat pintavedet tukevat vesielinympäristöjen monimuotoisuutta ja puhtaat pohjavesivarat ovat puolestaan tärkeä juomaveden lähde.

Metsät ovat oleellinen osa veden luontaista kiertokulkua. Puut käyttävät kasvaessaan suuria määriä maaperästä ottamaansa vettä, jonka ne haihduttavat puhdistuneena takaisin ilmakehään. Tenniskentän kokoisella alueella kasvava suomalainen puusto puhdistaa elinkaarensa aikana keskimäärin yli 8 miljoonaa litraa vettä. Metsät säätelevät pintavalumia hidastaen veden virtauksia, torjuen eroosiota ja pidättäen ravinne- ja kiintoaineshuuhtoumia. Metsillä on siten tärkeä rooli vesistöjen laadun turvaajana.

Metsänhoito huomioi vesistövaikutukset

Metsänhoitotoimilla voi olla vesistövaikutuksia. Kestävä metsänhoito ehkäisee negatiivisia vaikutuksia ja säilyttää metsien vettä säätelevät ekosysteemipalvelut. 

Vesiensuojelun merkitys on kasvanut metsänhoidossa vuosikymmenten kuluessa, ja tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa. Perusvaatimukset on määritetty lainsäädännössä, metsäsertifiointien standardeissa sekä viranomaisten ja metsänhoito-organisaatioiden suosituksissa ja ohjeissa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan vesiensuojelutoimiamme tutkimuksen ja parhaiden käytäntöjen seurannan pohjalta. 

Pyrimme hallitsemaan metsänhoidon vaikutuksia vesistöihin useilla erilaisilla ratkaisuilla. Jätämme koskemattomia puskurivyöhykkeitä vesistöjen ja vesielinympäristöjen äärelle. Kaivuukatkot ja suodattumisalueet ovat maanmuokkauksessa ja vedenpoistossa käytössä olevia rakenteellisia ratkaisuja. Niiden tärkeimpänä tavoitteena on estää valuminen korjuualueelta sekä puhdistaa kiinteät partikkelit ja ravinteet ennen kuin valumat päätyvät vesistöihin. Minimoimme valumia hyödyntämällä kasvillisuuden vedensuodatuskykyä ja lisäämme puskureita tarvittaessa. Pohjavesialueilla noudatamme niitä varten laadittuja ohjeita, jotka rajoittavat esimerkiksi lannoitusta ja ojitusta. 

Uruguayssa puuviljelmät on perustettu alueille, missä vettä on saatavilla riittävästi. Valvomme jatkuvasti toimintojemme vaikutuksia vesistöihin valituissa mittauspisteissä.

 

Vesistöjen ennallistaminen

 

UPM ja WEPA edistävät yhdessä luonnon monimuotoisuutta

 
 
 

Lue lisää aiheesta

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | Elina Warsta | 03/21/2024 09:02:54 | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon
Blogi | Miika Laihonen | 11/28/2023 09:35:41 | 4 min

Luonnonhoito puree lahopuusta riippuvaiseen lajistoon

Lue lisää
2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle
Artikkeli | Elina Warsta | 11/08/2023 07:16:48 | 3 min

2023 Nature Benchmark -kestävyysarviointi nostaa UPM:n ykkössijalle

Lue lisää
UPM:n virtavesiohjelma mahdollistaa Arvajan koskireitin vaelluskala­tutkimuksen jatkumisen
Artikkeli | 10/19/2023 06:54:53 | 4 min

UPM:n virtavesiohjelma mahdollistaa Arvajan koskireitin vaelluskala­tutkimuksen jatkumisen

Lue lisää