UPM.FI

Monitahoista yhteistyötä

 

Koska olemme globaali yhtiö, joka vaikuttaa ihmisiin, luontoon ja talouteen – sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti – meillä on etuoikeus olla aktiivisesti mukana eri järjestöissä ja hankkeissa paikallisesti ja globaalisti.

 

Vuoropuhelua jäsenyyksien kautta

Pyrimme aktiivisesti ylläpitämään ja kehittämään hyviä suhteita eri sidosryhmiin. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, sijoittajat, toimittajat, paikallisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, media, viranomaiset ja lainsäätäjät.

Aktiivinen yhteistyö  teollisuus- ja liiketoimintajärjestöjen toiminnassa ja muissa verkostoissa ja hankkeissa on tärkeä tapa käydä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa kansallisella, EU:n  ja  globaalilla tasolla.

Teollisuusjärjestöt

Olemme jäsenenä lukuisissa kansallisissa teollisuusyhdistyksissä, jotka ovat vuorovaikutuksessa poliittisten päättäjien kanssa ilmastonmuutosta, energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa sekä bio- ja kiertotaloutta koskevissa kysymyksissä. Vuonna 2019 jäsenmaksumme eri teollisuus- ja  kauppajärjestöille olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.

Metsäteollisuus ry – MT ry

UPM on Metsäteollisuus ry:n jäsen. MT ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä Suomessa ja kansainvälisesti. Metsäteollisuus ry:n toiminta keskittyy metsäasioiden ja Suomen kilpailukyvyn edistämisen lisäksi työmarkkinapoliittisiin sekä energiaan ja ympäristölainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin. UPM jäsenmaksu MT ry:lle 2019 oli 2,1 miljoonaa euroa.

Confederation of European Paper Industries - CEPI

UPM kuuluu Confederation of European Paper Industries -järjestöön (CEPI), joka on Brysselistä käsin toimiva Euroopan unionin alueen sellu- ja paperiteollisuuden etujärjestö. Järjestön toiminta kattaa metsiin liittyvät kysymykset, energia- ja ympäristölainsäädännön sekä kilpailukykyyn liittyvät yleiset asiat. Vuonna 2019 UPM maksoi CEPI:lle 300.000 euron suuruisen jäsenmaksun.

Teollisuusjärjestöt Saksassa

Eurooppalaisittain katsottuna Saksaan on keskittynyt eniten paperiteollisuutta. UPM on vahvasti läsnä Saksassa vahvistamassa paperiliiketoiminnan tulevaisuutta. UPM toimii useissa elimissä German Paper Association -  VDP:ssä, Bavarian Paper Mills Association - VBP:ssä sekä Northern German Paper Association – VNP:ssä. Nämä teollisuusjärjestöt edustavat yli 160:n jäsenyrityksen etuja. Maksamme vuosittain noin 1,1 miljoonaa euroa näille teollisuusjärjestöille. UPM Communication Papers -liiketoiminnasta vastaava johtaja Winfried Schaur valittiin VDP:n puheenjohtajaksi vuonna 2016.

Muut kansalliset teollisuusjärjestöt

Yllä mainittujen lisäksi UPM kuuluu myös seuraaviin kansallisiin metsäteollisuusjärjestöihin: COPACEL Ranskassa, UK Paper Federation (CPI), Austropapier, Euro-Graph ja American Forest & Paper Association (AF&PA). UPM on myös kiinalaisen China Paper Association (CPA) -järjestön sekä Uruguaylaisen SPF:n jäsen. Jäsenmaksut näissä teollisuusjärjestöissä ovat yleensä alle 100.000 euroa.

Kaupallinen sponsorointi

Vuonna 2019 UPM käytti 400 000 euroa kaupalliseen sponsorointiin. Tähän lukeutuu liiketoimintojemme jäsenyydet ja toiminta asiakasyhdistyksissä, yhteistyö asiakasyhdistysten kanssa erilaisissa projekteissa, sekä asiakaspalkintojen ja tapahtumien sponsoroiminen.

Kestävän kehityksen järjestöt

 

Yhteistyömme on globaalisti aktiivista eri kestävän kehityksen- ja ympäristöjärjestöjen ja -aloitteiden kautta.  Yhteistyöllä pyrimme ylläpitämään jatkuvaa toimintojen tasaista laatua, tuotteiden ympäristö- ja vastuu kysymyksissä  ja sitä kautta turvaaminen edellytykset kestävälle toiminnalle.

Baltic Sea Action Group - BSAG

Globaalina vastuullisena yhtiönä UPM kuuluu Baltic Sea Action Groupiin. Baltic Sea Action Group (BSAG, virallisesti The Foundation for Living Baltic Sea) on Suomessa toimiva riippumaton voittoa tavoittelematon säätiö, joka on perustettu vuonna 2008. BSAG:n tekee työtä Itämeren ekologisen tilan elvyttämiseksi.

Maaliskuussa 2016 teimme jo kolmannen Itämeri-sitoumuksen BSAG:lle ja maaliskuussa 2019 vahvistimme, että hyvä yhteistyö jatkuu. Lue lisää tiedotteestamme 22.3.2019.

Yksi vastuullisuustavoitteistamme vuodelle 2030 on, että sitoudumme käyttämään ainoastaan kierrätysravinteita kaikissa jätevesien käsittelylaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on päästä tilanteeseen jossa kierrätysravinteita saataisiin paikallisista lähteistä, jolloin myös paikallinen ympäristökuormitus pienenee.

Lisää tietoa UPM-Kymmenen sitoumuksesta löytyy BSAG:n sitoumuspankista.

Lue myös:
Elintärkeä vesi – huolehditaan siitä yhdessä
Kierrätettävillä ravinteilla kohti puhtaampaa Itämerta

 

UPM tukee Baltic Sea Action Groupin toimintaa rehevöitymisen ehkäisemiseksi

 

UPM Biopolttoaineet - Below50 Coalition

Marraskuussa 2016 UPM Biopolttoaineet liittyi below50-yhteisöön, jossa globaalit yritykset edistävät kestäviä polttoaineita ja lisäävät niiden kehitystä ja käyttöä. Vähäpäästöisten kestävien polttoaineiden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästövähenemiä.

Below50-yhteisöön voivat liittyä kaikki yritykset, jotka tuottavat, käyttävät tai investoivat polttoaineisiin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähintään 50 prosenttia alhaisemmat kuin perinteisillä fossiilisilla polttoaineilla. Yritysten tulee julkisesti sitoutua kampanjaan, osoittaa väitteensä toteen ja kertoa edistyksestään tavoitteen saavuttamisessa.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 15.11.2016.

Biodiversity in Good Company

Liiketoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta koskeva Biodiversity in Good Company  -hanke syntyi vuonna 2008 Saksan isännöimän YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikonferenssin 9. istunnon (CBD) yhteydessä. UPM on yksi Biodiversity in Good Companyn perustajajäsenistä. Hankkeen tavoitteena on lisätä elinkeinoelämän sitoutumista luonnon monimuotoisuuden suojeluun. 

BirdLife

UPM toimii yhteistyössä BirdLifen kanssa osana maailmanlaajuista monimuotoisuusohjelmaansa. UPM toimii paikallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. BirdLife n on maailmanlaajuinen organisaatio, joka kokoaa yhteen laajan ympäristöjärjestöjen ja –asiantuntijoiden verkoston. UPM:llä on kymmeniä paikallisia hankkeita BirdLifen kanssa erityisesti alueilla, joilla UPM toimii maanomistajana tai joilta se hankkii puuta.

CEO Water Mandate

UPM on kuulunut CEO Water Mandate -ohjelmaan vuodesta 2009 lähtien. CEO Water Mandate pyrkii rakentamaan sitoutuneista yhtiöistä kansainvälisen liikkeen, jossa on mukana niin johtajia kuin tulokkaitakin, jotka haluavat ratkaista maailman vesikriisin. Hanke on avoin teollisuusaloille ja yhtiöille, jotka kuuluvat UN Global Compact -hankkeeseen.  

Cleantech Finland

UPM kuuluu Cleantech Finlandiin , jonka verkostoon kuuluu lähes 100 ympäristöliiketoimintaan panostavaa suomalaista yritystä. Cleantech Finland yhdistää johtavat cleantech-asiantuntijat ja kanavoi suomalaisen osaamisen vastaamaan globaalia kysyntää.

FIBS

UPM kuuluu Corporate Responsibility Network FIBS -verkostoon, joka on johtava voittoa tavoittelematon yritysten vastuullisuusverkosto Suomessa. Se on perustettu vuonna 2000.
FIBS pyrkii edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää liiketoimintaa Suomessa tukemalla jäsentensä yritysvastuustrategiaa ja hankkeita. FIBS on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: CSR Europe, CSR 360 Global Partner Network ja Global Reporting Initiative GRI. Lisäksi FIBS toimii GRI:n Data Partnerina Suomessa.

Together for Sustainability

Heinäkuussa 2018 liityimme kemianteollisuuden Together for Sustainability –hankkeeseen (TfS), joka edistää ja kehittää kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan. TfS on standardoinut tavan arvioida ja kehittää toimittajien kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Arviointi kattaa kriittisiä alueita, kuten toiminnan ympäristövaikutukset, työterveyden ja -turvallisuuden, työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet yleisesti, sekä yrityksen johtamisen ja hallinnoinnin. 

Hankkeen jäsenenä saamme ja jaamme kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja, kuten itsenäisten asiantuntijoiden tekemiä audiointiraportteja ja kestävän kehityksen arviointeja.

Lue lisää lehdistötiedotteestamme 5.7.2018.

YK:n julkilausuma liike-elämän ja monimuotoisuuden yhdistämisestä

UPM allekirjoitti YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikonferenssin 9. istunnon (COP 9) yhteydessä vuonna 2008 julkistetun julkilausuman, jonka tavoitteena on yhdistää liike-elämä ja monimuotoisuus. Osapuolikonferenssi on YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) johtoelin.

YK:n Global Compact -aloite

UPM on vuodesta 2003 lähtien kuulunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen allekirjoittajiin. Global Compact on yritysten ja muiden sidosryhmien kansainvälinen yhteenliittymä, joka on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisia liiketoimintatapoja. Global Compact -aloitteen ydinarvot on kiteytetty kymmeneen periaatteeseen, jotka kattavat ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet, ympäristökysymykset ja korruption estämisen ja ehkäisemisen.

YK:n Global Compact ja DNV GL julkaisivat huhtikuusssa 2017 yhteisen digitaalisen alustan, Global Opportunity Explorer, joka esittelee valikoidun joukon innovatiivisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa Global Compactin asettamat kestävän kehityksen tavoitteet ja luoda arvoa meitä ympäröiville yhteisöille ja ympäristölle.  

UPM:n uusiutuva diesel UPM BioVerno ja 3D solukasvatuksessa ja muissa biolääketieteen sovelluksissa hyödynnettävä puupohjainen selluloosananofibrilleihin perustuva hydrogeeli UPM GrowDex valittiin ensimmäisten esimerkkien joukkoon tälle alustalle. Katso, miten meidän ratkaisumme on arvotettu edistämään kestävän kehityksen tavoitteita.  

UN Global Compact LEAD

UPM kutsuttiin YK:n Global Compact LEAD -foorumin jäseneksi 1.1.2016 alkaen. UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen.

LEAD on YK:n Global Compact -aloitteen alaisuudessa toimiva foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen integroimista yritysten liiketoimintastrategioihin. LEADin jäseneksi on kutsuttu 50 vastuullisinta yritystä eri maista ja teollisuudenaloilta. Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8 000 yritysjäsentä.

Lue lisää. 

YK:n Global Compact Suomi

Olemme mukana YK:n Global Compact Suomi-verkostossa, joka perustettiin syyskuussas 2018. Verkoston hallituksen puheenjohtajana toimii UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

Vida Silvestre

Vida Silvestre on sopinut UPM: n puunviljelyyn erikoistuneen yhtiön Forestal Orientalin kanssa kolmivuotisesta ympäristönsuojeluyhteistyöstä. Yhteistyön tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä pitkällä aikavälillä. UPM ja Vida Silvestre haluavat parantaa luonnon monimuotoisuutta edelleen myös etsimällä uusia julkisia ja yksityisiä sidosryhmäkumppaneita.

 

 

UPM mukaan Together for Sustainability -hankkeeseen – tavoitteena vahvistaa hankintaketjujen vastuullisuutta

 

WWF

UPM ja WWF tekevät monipuolista yhteistyötä.  UPM on mukana useissa WWF hankkeissa ja yhteistyöprojekteissa, mm. Check Your Paper -työkalu, Uuden sukupolven puuviljelmät -hanke  (New Generation Plantations Platform), sekä Rivers for Life -projekti, jossa WWF ja UPM Raflatac suojelevat Oderin jokilaaksoa Puolassa. Lue lisää WWF Suomen kanssa tekemästämme yhteistyöstä täältä

The China Sustainable Paper Alliance (CSPA)

Maailman luonnonsäätiö WWF ja Kiinan metsäteollisuusyhdistys (China National Forestry Industry Federation) perustivat syyskuussa 2015 China Sustainable Paper -allianssin. (CSPA). UPM on ensimmäisten kymmenen mukaan kutsutun yritysjäsenen joukossa. Mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet hankkimaan raaka-aineita ja valmistamaan paperia ja sellua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja käyttämään toiminnassaan vain kestävästi tuotettuja raaka-aineita.
Lue lisää. 

Standardointijärjestöt

Forest Stewardship Council® - FSC® 

Toukokuussa 2017 UPM ja Forest Stewardship Council® (FSC) solmivat kansainvälisen strategisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää FSC:n markkina-asemaa metsänomistajia palvelevin keinoin sekä lisätä FSC-sertifioidun puun tarjontaa. UPM on tehnyt aktiivista yhteistyötä FSC:n kanssa useiden vuosien ajan sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 17.5.2017.

Programme for the Endorsement of Forest Certification - PEFC ™

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 245 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista. 

Suomen standardoimisliitto - SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS huolehtii siitä, että Suomeen luodaan standardikokoelma, joka vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit.

Suomen ISO/TC 207 Environmental Management -työryhmä

UPM kuuluu Suomen ISO-työryhmään ja osallistuu aktiivisesti ISO:n tuotekohtaisten jalanjälkimallien standardisoimistyöhön ja varsinkin siihen liittyviin hiilidioksidi- ja vesikysymyksiin. ISO on esimerkiksi käyttänyt UPM:n vesijalanjälkitutkimuksen tuloksia omassa työssään.

European Committee for Standardization - CEN

CEN, Eurooppalainen standardointikomitea, on yhdistys, joka kokoaa yhteen kansallisten standardointielinten 33 Euroopan maissa. CEN on yksi kolmesta Euroopan standardointijärjestöjen (yhdessä CENELEC ja ETSI), jotka on virallisesti tunnustettu Euroopan unionin ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) olevan vastuussa kehittää ja määritellään vapaaehtoisia eurooppalaisia standardeja.

Kemesta ry

Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Väriteollisuusyhdistys ry perustivat vuonna 2013 yhteisen standardisointiorganisaation Kemesta ry:n. Sen työkenttään kuuluu toimialojen tuotteisiin ja teknologioihin liittyvä standardisointi. Mukana ovat uudet toimialoja yhdistävät alueet, kuten biopohjaisten tuotteiden, biopolttoaineiden sekä biomassojen kestävyyteen liittyvä standardisointi.

Roundtable on Sustainable Biomaterials

Joulukuussa 2016 UPM liittyi jäseneksi kestäviä biomateriaaleja edistävään RSB-yhteisöön (Roundtable on Sustainable Biomaterials). RSB on kansainvälinen standardointi- ja sertifiointijärjestelmä biomateriaaleille ja biopolttoaineille. Se on myös itsenäinen, monia eri sidosryhmiä yhdistävä yhteisö, joka tekee töitä biomateriaalien kestävyyden edistämiseksi.

RSB:tä pidetään yhtenä vahvimmista kestävyysjärjestelmistä, joka todentaa biomateriaalien eettisyyden, kestävyyden ja niiden hankintatoimien luotettavuuden. Se on myös yksi Euroopan Unionin hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla biopolttoaineet voivat osoittaa noudattavansa EU:n uusiutuvan energian direktiivin niille asettamia kestävyysvaatimuksia.

Lue lisää UPM:n lehdistötiedotteesta 7.12.2016.

Sitoumukset

YK:n Global Compact Business Ambition for 1.5°C

Tammikuussa 2020 allekirjoitimme YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön CO2 -päästöjä 65 prosentilla. Sitoumus vastaa kasvavaan huoleen ilmaston lämpenemisestä ja sen aiheuttamista vakavista seuraamuksista, mikäli lämpenemistä ei saada pysähtymään. 

Kaikki sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset lupaavat tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. Vuoden 2019 aikana tekemämme metsiin ja päästöihin liittyvän skenaariotyön perusteella olimme valmiit allekirjoittamaan tämän sitoumuksen. Samanaikaisesti haimme uudelle 65 prosentin päästövähennystavoitteellemme Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksyntää), jonka saimme marraskuussa 2020.  Uusi tavoitteemme vastaa näin ollen Pariisin ilmastosopimuksen asettamia tavoitteita rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5°C asteeseen.

Lue myös: 
UPM sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Linjassa Pariisin sopimuksen 1,5 °C ilmastotavoitteen kanssa

Vesivastuusitoumus

Maaliskuussa 2018 julkaisimme Suomessa sitoumuksensa vastuulliseen veden käyttöön.
Vesivastuusitoumus haastaa yritykset tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan, huolehtimaan toimipaikkojensa ja alihankkijoiden veden käytön kestävyydestä ja kehittämään kestävää veden hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sitoumuksen perustajat Aalto-yliopisto, Luke, MMM, VTT, WWF Suomi ja YM edistävät toiminnassaan vesivastuullisuutta ja kannustavat yrityksiä niiden vesivastuutyössä.

Lue lisää vesivastuusitoumuksesta: linkki

WBCSD WASH

UPM allekirjoitti WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) WASH-sitoumuksen joulukuussa 2014. Allekirjoituksella sitoudumme varmistamaan, että UPM on turvallinen ja terveellinen työpaikka, jossa vesi-, saniteetti- ja hygienia-asiat ovat kunnossa niiden tilojen osalta, joita yhtiö itse hallinnoi. Haluamme myös lisätä koko henkilöstön tietoisuutta ja ymmärrystä puhtaan veden ja hygienian merkityksestä.

Kolmivuotinen ohjelma saatiin päätökseen joulukuussa 2017. Ohjelman aikana arvioimme WASH-asioita kaikilla tuotantolaitoksillamme, myyntiverkostossamme, terminaaleissamme sekä UPM Puunhankinta ja metsätalous -organisaatiossa. Tulokset osoittivat, että veteen, saniteettitiloihin ja hygieniaan liittyvät olosuhteet ovat hyvässä kunnossa kaikkialla UPM:ssä. Parannuskohteitakin löytyi ja niitä on hoidettu kuntoon ohjelman aikana. Lähinnä ne liittyivät hygieniakoulutuksiin sekä yleiseen tietoisuuden lisäämiseen aiheen ympärillä.

Lisäksi olemme päivittäneet tietyiltä osin globaaleja turvallisuusstandardeja ja ohjeistuksia. Jatkossa WASH-asioita seurataan ja kehitetään osana työterveys ja -turvallisuusorganisaation tekemiä sisäisiä auditointeja.

WBCSD julkaisi heinäkuussa 2018 WASH Pledge -vaikuttavuusselvityksen "Maximizing business contribution towards water, sanitation and hygiene". Olemme raportoineet säännöllisesti ohjelman etenemisestä ja tuloksista sekä ohjeistuksen noudattamisesta henkilöstölle ja sidosryhmillemme. WASH Pledge sopii hyvin yhteen 2030-vastuullisuustavoitteidemme kanssa ja edistää työntekijöidemme terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta kaikissa toimipaikoissa. Englanninkieliseen raportiin voit tutustua täällä.

Lue lisää.

Lue lisää sitoumuksesta WBCSD:n sivuilta: linkki

 

 

Lue lisää aiheesta