UPM tilinpäätöstiedote 2022: UPM:llä käänteentekevä vuosi – yhtiö teki ennätystuloksen ja on valmis merkittävään kasvuun

Pörssitiedote 2.2.2023 9.55 EET

UPM-Kymmene Oyj                        Tilinpäätöstiedote 2022                        2.2.2023 klo 9.55

UPM tilinpäätöstiedote 2022:
UPM:llä käänteentekevä vuosi – yhtiö teki ennätystuloksen ja on valmis merkittävään kasvuun

Q4 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 3 231 (Q4 2021: 2 673) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 42 % ja oli 653 (461) miljoonaa euroa eli 20,2 % (17,2 %) liikevaihdosta
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla ja ylittivät korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen
 • Varastojen purku vaikutti toimitusmääriin monien tuotteiden arvoketjuissa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 576 (406) miljoonaa euroa, jota tuki energiasuojausten positiivinen rahavirta
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 6,4 miljardia euroa katsauskauden lopussa
 • Joulukuussa UPM listattiin Dow Jonesin eurooppalaiseen ja globaaliin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI) vuosiksi 2022–2023 ainoana paperi- ja metsäteollisuuden edustajana
 • Joulukuussa CDP listasi UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena yhtiön toimista ja raportoinnista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi
 • Uruguayn kasvuhanke valmistautuu käynnistykseen ja uusi selluterminaali Montevideon satamassa on ollut toiminnassa lokakuusta lähtien

2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 11 720 (2021: 9 814) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 42 % ja oli 2 096 (1 471) miljoonaa euroa, mikä oli 17,9 % (15,0 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 508 (1 250) miljoonaa euroa, mihin vaikutti energiasuojausten rahavirta hyvin poikkeuksellisessa energiamarkkinassa
 • Nettovelka nousi 2 374 (647) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,94 (0,35). Merkittävä osa nettovelan lisäyksestä on väliaikaista johtuen energiasuojausten ja tulevaisuuden energiantuotannon rahavirtavaikutuksista
 • UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta ja ehdottaa 1,50 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti
 • UPM päätti keskeyttää toimitukset Venäjälle, puun ostamisen Venäjällä sekä UPM Chudovon vaneritehtaan toiminnan
 • Huhtikuussa UPM ja Paperiliitto solmivat ensimmäiset liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset
 • Kesäkuussa UPM ilmoitti Steyrermühlin tehdasalueen myynnistä Itävallassa kilpailukykynsä turvaamiseksi ja sanomalehtipaperituotannon sopeuttamiseksi pitkän aikavälin markkinakehitykseen
 • Elokuussa EcoVadis nimesi vastuullisuusarvioinnissaan UPM:n korkeimmalle mahdolliselle Platinum-tasolle
 • Syyskuussa UPM Raflatac sai AMC AG:n oston päätökseen

Tunnuslukuja

 Q4/2022Q4/2021Q3/2022Q1–Q4/2022Q1–Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa        3 231        2 673        3 420        11 720        9 814
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa        759        470        894        2 536        1 821
% liikevaihdosta        23,5        17,6        26,1        21,6        18,6
Liikevoitto, milj. euroa        675        415        781        1 974        1 562
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa        653        461        779        2 096        1 471
% liikevaihdosta        20,2        17,2        22,8        17,9        15,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa        638        420        766        1 944        1 548
Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa        616        466        764        2 066        1 457
Kauden voitto, milj. euroa        503        340        622        1 556        1 307
Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa        489        373        629        1 679        1 204
Tulos per osake (EPS), euroa        0,93        0,63        1,15        2,86        2,41
Vertailukelpoinen EPS, euroa        0,91        0,69        1,16        3,09        2,22
Oman pääoman tuotto (ROE), %        16,0        12,6        21,1        13,0        12,7
Vertailukelpoinen ROE, %        15,5        13,8        21,3        14,0        11,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %        15,0        12,7        18,7        12,8        12,4
Vertailukelpoinen ROCE, %        14,5        14,1        18,6        13,6        11,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa        1 576        406        -201        508        1 250
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa        2,95        0,76        -0,38        0,95        2,34
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa        23,44        20,34        22,35        23,44        20,34
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa        17 913        13 759        18 052        17 913        13 759
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa        2 374        647        3 133        2 374        647
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk)        0,94        0,35        1,39        0,94        0,35
Henkilöstö kauden lopussa        17 236        16 966        17 289        17 236        16 966

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

“Vuosi 2022 oli UPM:lle käänteentekevä. Yhtiön liikevaihto ja tulos olivat ennätykselliset kaikkien liiketoimintojemme erinomaisen menestyksen siivittäminä. Samaan aikaan merkittävät kasvuhankkeemme edistyivät suunnitellusti ja ovat valmiina tuomaan kasvua jo tänä vuonna. Tämä erinomainen saavutus osoitti kykyämme toimia poikkeuksellisessa ympäristössä, jota leimasi korkea inflaatio, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Euroopan energiakriisi. Vastasimme haasteisiin kaupallisella ja toiminnallisella ketteryydellä. Olen erittäin ylpeä yhtiöstä ja kaikista UPM:läisistä.

Myös neljännen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen. Neljännes oli yhtiön historian toiseksi paras ja kalpenee ainoastaan verrattaessa edelliseen neljännekseen. Liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 3 231 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 42 % ja oli 653 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 1 576 miljoonaa euroa, missä tällä kerralla näkyy energiasuojauksista saatu positiivinen rahavirta.

Nettovelka vuoden lopussa oli 2 374 miljoonaa euroa. Nettovelan suhde EBITDAan oli 0,94 eli hyvällä tasolla. Käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 6,4 miljardia euroa. Taloudellinen asemamme on näin ollen erittäin vahva.

Useimmissa liiketoiminnoissa marginaalit paranivat edelleen ennätysvahvasta kolmannesta vuosineljänneksestä. Hinnat ja marginaalit olivatkin ennätystasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden loppua kohden monien tuotteiden arvoketjuissa, varsinkin Euroopassa, purettiin varastoja merkittävästi, mikä rajoitti UPM Communication Papersin, UPM Raflatacin ja UPM Speciality Papersin toimitusmääriä. UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella tuotantokustannusten, etenkin energian, halpenemisen vaikutus oli kuitenkin suurempi kuin varastojen purkamisen vaikutus, ja liiketoiminta teki erinomaisen osavuosituloksen.

UPM Energy raportoi erinomaisen tuloksen, vaikka tulos laski kolmannesta vuosineljänneksestä sekä edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Euroopan energiakriisi helpotti hieman vuosineljänneksen aikana. Sähkömarkkinat toimivat hyvin, minkä seurauksena Suomen ja Ruotsin vuotuiset keskihinnat olivat Euroopan alimmat. OL3-ydinvoimalaitosyksikön testikäyttö jatkui, ja sen vaikutus tuotantomääriimme oli hyvin rajallinen. Yksikön kaupallisen sähköntuotannon odotetaan alkavan maaliskuussa, mikä kasvattaa UPM Energyn hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa lähes 50 %.

UPM Fibresin osavuosituloksessa näkyy sellun korkea hinta mutta myös tuotantokustannusten nousu sekä UPM Fray Bentosin sellutehtaan kunnossapitoseisokki Uruguayssa. Sahatavaran myyntihinnat rakentamisen loppukäytöissä laskivat suhdanteen heikentyessä.

UPM Plywoodin ennätysvuosi päättyi vakaaseen neljännekseen. Vanerin teollisten käyttökohteiden markkinat olivat edelleen vahvat, mutta kysyntä hidastui rakentamisen loppukäytöissä.

Muissa liiketoiminnoissa UPM Biofuels teki erinomaisen osavuosituloksen. Liiketoiminnon koko vuoden tulos oli ennätyksellinen, vaikka Lappeenrannan biojalostamo oli tuotannossa vain seitsemän kuukautta.

Uruguayssa suuren investointihankkeemme maali lähestyy. Montevideon selluterminaali vihittiin käyttöön lokakuussa, ja Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyöt saatiin päätökseen vuoden vaihteessa. Tehtaan käyttöönotto etenee järjestelmällisesti, ja tuotanto käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Tehtaan kassakustannustaso toimitettua sellutonnia kohden on noin 280 dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman kilpailukykyisimmistä sellutehtaista. Sellun tuotantokapasiteettimme kasvaa yli 50 % noin 5,8 miljoonaan tonniin vuodessa.

UPM Biorefiningin biokemikaalijalostamohanke Leunassa, Saksassa, edistyy hyvää vauhtia. Kiinnostus uuden biojalostamon tuotteita kohtaan on ollut erittäin suurta, mikä vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksiamme ja kasvustrategiaamme, jossa fossiilipohjaisia materiaaleja korvataan uusiutuvilla monissa loppukäytöissä. Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtainen kaupallinen ja tekninen suunnittelu jatkuu intensiivisesti.

Sidosryhmiemme kiinnostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen kasvaa vuosi vuodelta. UPM:llä on kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat tavoitteet sekä vankat näytöt konkreettisista toimista. Viimeisellä vuosineljänneksellä globaali, voittoa tavoittelematon CDP listasi meidät AAA-luokkaan tunnustuksena toimista ja raportoinnista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kestävän metsänhoidon ja vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi. Meidät listattiin myös Dow Jonesin eurooppalaiseen ja globaaliin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) vuosiksi 2022–2023 ainoana toimialamme edustajana. Vastuullisuus on keskeinen osa Biofore-strategiaamme ja tukee tulevaa menestystämme.

UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta, joka on linjassa transformatiivisen kasvustrategiamme kanssa. Taloudelliseen asemaamme ja tuloksentekokykyymme luottaen hallitus on tänään ehdottanut, että yhtiökokous jakaa tilikaudelta 2022 osinkoa 1,50 (1,30) euroa osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2023

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2022. Myös vuoden 2023 tuloksen odotetaan olevan vahva. UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta.

Vuonna 2023 UPM:n toimitusmääriä kasvattaa tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Toros -sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä, eivätkä lakot vaikuta toimituksiin viime vuoden tapaan. Vuoden alussa varastojen purkamisen eri tuotearvoketjuissa odotetaan kuitenkin vaikuttavan UPM:n tuotteiden kysyntää heikentävästi. Kiinan koronarajoitusten poistaminen sekä muiden keskeisten talouksien inflaation maltillistuminen luovat kysynnän kasvupotentiaalia vuoden edetessä.

Vuoden 2023 alussa monien tuotannontekijöiden kustannustaso on korkea, kun taas matalampi kysyntä luo painetta tuotehintoihin. Monien tuotannontekijöiden kustannukset ovat kuitenkin ohittaneet huippunsa. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Näkymissä vuodelle 2023 on merkittäviä epävarmuuksia, sekä positiivisia että negatiivisia, jotka liittyvät Euroopan, Kiinan ja globaaliin talouteen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, energian hintoihin ja energiasääntelyyn Euroopassa ja OL3-voimalaitosyksikön käyttöönottoon.

Kutsu UPM:n vuoden 2022 tilinpäätöksen webcastiin ja lehdistötilaisuuteen

Analyytikoille ja sijoittajille tarkoitettu englanninkielinen webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 13.15. UPM:n tulosta esittelevät toimitusjohtaja Jussi Pesonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen. Webcastia voi seurata UPM:n verkkosivuilla, mutta kysymysten esittäminen edellyttää puhelinkonferenssiin rekisteröitymistä.

Rekisteröityminen tapahtuu stä linkistä. Rekisteröitynyt saa puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, joilla hän pääsee osallistumaan konferenssiin. Kysymyksien esittäminen tapahtuu näppäilemällä puhelimeen *5, jolloin kysyjä liittyy operaattorin jonoon.

Tallenne webcastista on katsottavissa 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Heti sijoittajapuhelun jälkeen klo 14.45 toimitusjohtaja Pesonen esittelee tulosta medialle suomenkielisessä mediatilaisuudessa ja verkkolähetyksessä. Ilmoittautuminen yhtiön pääkonttorissa, Alvar Aallon katu 1, Helsinki, pidettävään tilaisuuteen sekä verkkolähetykseen tapahtuu tästä linkistä. Vain ilmoittautuneille lähetetään linkki itse verkkotilaisuuteen.

*

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2021 vuosikertomuksen sivuilla 165–166. Riskit ja mahdollisuudet esitellään sivuilla 34–35 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 131–135.

*

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils