UPM.FI

UPM aloittaa uhanalaisten lajien siirtoistutukset ainutlaatuisessa monimuotoisuushankkeessa

Lehdistötiedote 5.3.2019 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 5.3.2019 klo 10.00 EET) - UPM käynnistää tänä keväänä uhanalaisten ja harvinaisten lahottajasienten siirtoistutushankkeen yhteistyössä Suomen Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Helsingin yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on edistää lahopuussa elävän lajiston palautumista metsäluontoon istuttamalla uhanalaisia lahottajasieniä yhtiön omien metsien lahopuukeskittymiin. Hankkeella edistetään UPM:n asettamaa tavoitetta parantaa luonnon monimuotoisuuden tilaa yhtiön omissa metsissä Suomessa. Lahopuun lisääminen on yksi keskeinen keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  

Pursukääpä, kuva: Reijo Penttilä

"Kyseessä on kokonaan uusi ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen keino turvata luonnon monimuotoisuutta", kertoo UPM:n kestävän metsätalouden kehittämisestä vastaava Timo Lehesvirta. Lahoava puuaines on keskeisin metsälajistoon vaikuttava ero puuntuotantoon varattujen alueiden ja luonnonmetsien välillä. Lahopuulla elää Suomessa neljännes metsälajistosta, eli noin 5000 lajia, joista pääosa on sieniä ja hyönteisiä. "Uhanalaisten sienten rihmastoja kasvatetaan kasvatusmaljoissa. Rihmastot siirretään puutappeihin, jotka sitten istutetaan kasvukauden aikana sekä luontaisesti syntyneisiin että hanketta varten kaadettuihin maapuihin", Timo Lehesvirta kertoo.

"Tutkijan näkökulmasta hankkeessa yhdistyvät hienosti uusi tieteellinen tutkimustieto uhanalaisista lajeista ja eliöyhteisöistä sekä käytännön luonnonsuojelutyö. On antoisaa toimia yhteistyössä käytännön metsätoimijan kanssa. Odotamme mielenkiinnolla hankkeen edistymistä, sillä esiselvityksissä saadut tulokset ovat lupaavia", sanoo hankevastaava, Luonnonvarakeskuksen tutkija Reijo Penttilä.

Istutuksissa testataan yli 20 Suomesta kerätyn sienilajin palauttamista luontaisille kasvupaikoille. Istutettavia lajeja ovat mm. pursukääpä, kalkkikääpä ja raidantuoksukääpä. Tavoitteena on, että rihmastot alkavat kasvaa lahopuurungoissa ja tuottavat myöhemmin itiöemiä, joista vapautuvat itiöt alkavat itää uusilla lahopuurungoilla. Sienten rihmastojen leviämistä rungossa ja seuralaislajistoa tullaan seuraamaan DNA-analyysien avulla, ja itiöemien esiintymistä maastoinventoinnein.

"Tutkimusprojektissa istutettavat kääpälajit ovat uhanalaistuneet, koska niille sopivia elinympäristöjä - runsaslahopuustoisia metsiä - on jäljellä enää hyvin vähän. WWF:n tavoitteena on metsien uhanalaistumiskehityksen pysäyttäminen ja seuraamme mielenkiinnolla projektin etenemistä tästä näkökulmasta", sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

"On hienoa olla mukana luomassa kokonaan uusia keinoja turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Lahopuu on mittausten mukaan lisääntymässä yhtiön metsissä. Innovaatiot, merkit positiivisista vaikutuksista ja aktiivinen yhteistyö parhaiden osaajien kanssa motivoivat kehittämään toimintakulttuuria kaikille yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi", Timo Lehesvirta päättää.

Lue lisää hankkeesta Matti Maajärven blogista.

Lisätietoja antaa:
kestävän metsätalouden kehittämisestä vastaava Timo Lehesvirta. UPM, puh. 0400 752 212

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils