UPM:n tilinpäätöstiedote 2018: UPM teki ennätystuloksen 2018, hyvät lähtökohdat vuodelle 2019

Stock Exchange Release 31.1.2019 9.40 EET

UPM-Kymmene Oyj      Tilinpäätöstiedote      31.1.2019 klo 09.40 EET

UPM:n tilinpäätöstiedote 2018:
UPM teki ennätystuloksen 2018, hyvät lähtökohdat vuodelle 2019

Q4 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 6 % 2 731 (Q4 2017: 2 571) miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 10 % 404 (366) miljoonaan euroon.
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, ylittäen tuotantopanosten kustannusten nousun vaikutuksen.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 420 (407) miljoonaa euroa.
 • Nettovelka laski -311 (174) miljoonaan euroon.
 • UPM nosti Suomen metsävarojensa käypää arvoa 345 miljoonalla eurolla, mikä johtui ensisijaisesti korkeammista metsien kasvuennusteista.
 • UPM Jämsänkosken laajennus irrokepapereissa saatiin päätökseen.

Vuosi 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 5 % 10 483 (2017: 10 010) miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 17 % 1 513 (1 292) miljoonaan euroon.
 • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantopanosten kustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 391 (1 558) miljoonaa euroa. Kasvua hidasti käyttöpääoman kasvu.
 • Hallitus ehdottaa 1,30 (1,15) euron osinkoa osaketta kohti, joka on 13 % edellisvuotta korkeampi.
 • UPM käynnisti kohdennetut kasvuhankkeet houkuttelevan irrokepaperisegmentin kasvuun Saksassa, Suomessa ja Kiinassa.
Tunnuslukuja Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018 Q1-Q4/2018 Q1-Q4/2017
Liikevaihto, milj. euroa 2 731 2 571 2 650 10 483 10 010
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 461 451 487 1 823 1 631
  % liikevaihdosta 16,9 17,5 18,4 17,4 16,3
Liikevoitto, milj. euroa 744 299 417 1 895 1 259
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 404 366 420 1 513 1 292
  % liikevaihdosta 14,8 14,2 15,9 14,4 12,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 731 273 401 1 839 1 186
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 390 340 404 1 457 1 218
Kauden voitto, milj. euroa 591 244 328 1 496 974
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 319 297 330 1 194 1 004
Tulos per osake (EPS), euroa 1,11 0,46 0,61 2,80 1,82
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,60 0,56 0,61 2,24 1,88
Oman pääoman tuotto (ROE), % 24,9 11,5 14,5 16,2 11,5
  Vertailukelpoinen ROE, % 13,4 14,0 14,6 12,9 11,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 28,8 13,2 16,7 18,4 12,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 15,5 15,9 16,8 14,6 12,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 420 407 434 1 391 1 558
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,79 0,76 0,81 2,61 2,92
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 18,36 16,24 17,21 18,36 16,24
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 10 575 9 777 9 942 10 575 9 777
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa -311 174 4 -311 174
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) -0,17 0,11 0,00 -0,17 0,11
Henkilöstö kauden lopussa 18 978 19 111 19 076 18 978 19 111

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2018 tulosta:

"Vuosi 2018 oli UPM:lle ennätyksellinen. Saavutimme huipputuloksen, ja nettovelkamme laski alle nollan. Vuosi oli kaupallinen menestys, ja onnistuimme kompensoimaan tuotantokustannusten nousun. Loimme perustan tulevaisuuden kasvulle nykyisissä ja innovatiivisissa uusissa liiketoiminnoissa, ja vastuullisuustyömme sai poikkeuksellisen arvokasta tunnustusta. Vuoden 2018 tulokset osoittavat, mitä monen vuoden uudistumisella voidaan saada aikaan. Haluan kiittää kaikkia UPM:läisiä ja yhteistyökumppaneitamme yhdessä saavutetusta, erinomaisesta tuloksesta.

Vuonna 2018 liikevaihto kasvoi 5 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 17 %. Rahavirta oli vahva, ja vuoden lopussa meillä oli ennätyksellinen, negatiivinen -311 miljoonan euron nettovelka.

Vaikka maailmantalouden epävarmuudet kasvoivat vuoden loppua kohden, viimeinen vuosineljännes oli vahva. Tulos on nyt noussut 23 neljännestä perättäin. Viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 10 % 404 miljoonaan euroon.

UPM Biorefiningin neljäs vuosineljännes oli erinomainen. Sellutoimitukset jatkoivat kasvuaan Pietarsaaren tehtaan huoltoseisokista huolimatta. Biopolttoaineliiketoiminta jatkoi uudella kannattavuus- ja tuotantotasolla, joka saavutettiin toisen neljänneksen huoltoseisokin jälkeen.

UPM Communication Papersin tuloskasvu jatkui tasaisesti laskevasta markkinakysynnästä ja muuttuvien kustannusten jyrkästä noususta huolimatta. Tämä on osoitus asiakaslähtöisyyden, kustannustehokkuuden ja tehtaiden tehokkaan käytön eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä. Myös UPM Energyn tulos jatkoi nousuaan korkeampien hintojen ansiosta, vaikka vesivoiman tuotantomäärät pysyivät erittäin alhaisina.

UPM Raflatac kasvatti jälleen liikevaihtoaan, mutta muuttuvien kustannusten nousu vaikutti sen neljännekseen. UPM Plywoodin kysyntä oli hyvää, mutta Suomen poliittiset lakot valitettavasti vaikuttivat toimitusmääriin.

UPM Specialty Papersin neljännes oli pettymys. Aasian hienopaperimarkkinoiden marginaalit olivat koetuksella, kun varastojen purku arvoketjussa asetti hintapaineita ja sellukustannukset pysyivät korkeina. Kysyntä jatkui kuitenkin hyvänä tarrapaperi- ja irrokepaperiliiketoiminnoissa. Aiomme keskittyä toimiin, joilla liiketoiminnan kannattavuus saadaan palautettua.

Odotamme kiinnostuksella vuotta 2019. UPM on hyvässä kunnossa. Yhtiöllä on kilpailukykyiset liiketoiminnat, parantamiseen tähtäävä kulttuuri ja johdonmukaisen vahva rahavirta. Lisäksi meillä on taseessa nettovarallisuutta, mikä on ennenkuulumatonta tällä toimialalla.

Odotamme innolla myös merkittäviä uudistushankkeitamme, jotka tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia merkittävään pitkän aikavälin tuloskasvuun. Uruguayssa mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan valmistelut etenevät. UPM:n ja Uruguayn hallituksen välinen investointisopimus on nyt intensiivisessä toteuttamisvaiheessa, jossa edellytetään konkreettisia edistysaskelia infrastruktuurihankkeissa. Ilmoitimme tammikuussa, että UPM osallistuu kansainväliseen, julkiseen tarjouskilpailuun Montevideon satamassa. Jos meneillään oleva toinen valmisteluvaihe saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistää yhtiön tavanomaisen arviointi- ja valmisteluprosessin koskien mahdollista sellutehdasinvestointia.

UPM Biochemicals -liiketoiminnassa jatkamme esisuunnittelutyötä mahdollisen ensimmäisen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon rakentamiseksi Saksaan. UPM Biofuels -liiketoiminnassa saimme valmiiksi ympäristövaikutusten arvioinnin mahdollisen biojalostamon rakentamiseksi Suomeen.

UPM:n hallitus on tänään ehdottanut vuoden 2018 osingoksi 1,30 (1,15) euroa per osake, joka on 13 % edellisvuotta korkeampi ja 50 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Ehdotus, joka on yhtiön pitkän ajan osinkopolitiikan 30-40 % vaihteluväliä korkeampi, kuvastaa UPM:n poikkeuksellista taloudellista asemaa ja luottamusta yhtiön kykyyn luoda rahavirtaa tulevaisuudessa.

Kaiken kaikkiaan liiketoimintojemme pitkän ajan näkymät ovat vahvemmat kuin koskaan. Niitä tukevat globaalit megatrendit, kestävämmät kuluttajavalinnat ja tarve vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. UPM on valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa."

Näkymät vuodelle 2019

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun kuitenkin liittyy merkittäviä epävarmuuksia mukaan lukien Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelut, Kiinan talouskasvu, Brexitiin liittyvä epävarmuus sekä useiden valtioiden poliittiset epävarmuustekijät. Näillä tekijöillä saattaa olla vaikutuksia maailman talouskasvuun ja UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin vuonna 2019.

UPM teki ennätystuloksen vuonna 2018. Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.

Suotuisan kysynnän odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2019. Kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminnassa.

Vuoden 2019 alussa sellun hintojen odotetaan olevan alemmat ja graafisten papereiden hintojen Euroopassa odotetaan olevan korkeammat kuin vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.

Tuotantopanosten kustannusten odotetaan tasaantuvan vuonna 2018 nähdyn merkittävän nousun jälkeen. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi.

Metsävarojen käyvän arvon nousun ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2019.

Webcast ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.

Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: Financial Statement Release for the year 2018

Puhelinnumero ja PIN-koodi: +358 (0)9 817 103 10, PIN: 98972217#

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2017 vuosikertomuksen sivulla 123. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 102-104.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM:n vuosikertomuksessa.