UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM nostaa suomalaisten metsävarojensa käypää arvoa ja muuttaa metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatetta

UPM nostaa suomalaisten metsävarojensa käypää arvoa ja muuttaa metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatetta

Pörssitiedote 10.12.2018 13.30 EET

UPM-Kymmene Oyj          Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot    10.12.2018 klo 13.30 EET

UPM nostaa suomalaisten metsävarojensa käypää arvoa ja muuttaa metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatetta

Nopeutunut kasvu nostaa metsien käypää arvoa

UPM nostaa suomalaisten metsävarojensa IFRS:n mukaista käypää arvoa ja tekee lisäksi vähäisen oikaisun pitkän aikavälin puun kantohintaennusteeseen. Muutosten vaikutus metsävarojen käypään arvoon on noin 320 miljoonaa euroa, joka raportoidaan vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä Muussa toiminnassa.

Päivitetty metsän kasvumalli ennustaa aiempaa suurempia kasvumääriä, mikä selittyy pääasiassa hyvällä ja kestävällä metsänhoidolla.

"Omat metsät ovat strateginen UPM:n puunhankinnan lähde. Aktiivinen, ajantasainen ja kestävä metsänhoito sekä korkealaatuinen metsänviljelymateriaali ovat vuosien kuluessa vauhdittaneet merkittävästi UPM:n metsien kasvua. Nopeutunut kasvu ja hiilensidonta mahdollistavat hakkuiden lisäämisen kestävästi nyt ja tulevaisuudessa", sanoo Pohjois-Euroopan puunhankinnan ja metsätalouden johtaja Sauli Brander.

UPM arvioi edelleen, että puun reaalihinnat laskevat Suomessa pitkällä aikavälillä. Arvioimme laskun olevan kuitenkin aiemmin ennustettua hitaampaa. Suomen metsävarojen käyvän arvon laskennassa käytetty diskonttauskorko ennen veroja säilyy 7 %:ssa.

Uruguyan puuviljelmien käyvässä arvossa ei ole olennaista muutosta. Käyvän arvon laskennassa käytetty diskonttauskorko ennen veroja nousee 9,5 %:sta 9,9 %:iin.

Eteläisten puuviljelmien kasvava osuus muuttaa metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatetta

UPM muuttaa metsävarojensa laskentaperiaatetta 1.1.2019 alkaen niin, että konsernin metsien uudistuskustannukset aktivoidaan taseeseen kasvukauden aikana ja metsävaroihin liittyvät rahavirrat raportoidaan investointien rahavirrassa.

Tällä hetkellä UPM kirjaa metsänuudistuskustannukset tuloslaskelmaan ja raportoi metsävaroihin liittyvät rahavirrat, mukaan lukien metsänuudistuskustannukset sekä metsävarojen ostot ja myynnit, liiketoiminnan rahavirrassa. Käytäntöä on päätetty muuttaa, koska eteläisellä pallonpuoliskolla sijaitsevien puuviljelmien painoarvo UPM:n metsäomaisuudessa on kasvanut koko ajan.

Eteläisellä pallonpuoliskolla kiertoaika istutuksesta hakkuuseen on huomattavasti lyhyempi ja siten metsänuudistuskustannusten merkitys huomattavasti suurempi kuin pohjoisella pallonpuoliskolla. Valtaosa UPM:n metsänuudistuskustannuksista tulee eteläisistä puuviljelmistä. Laskentaperiaatteen muutos antaa näin entistä tarkemman kuvan konsernin tuloksesta ja rahavirroista.

Muutos vaikuttaa seuraaviin tunnuslukuihin UPM konsernissa, UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella sekä Muussa toiminnassa: EBITDA, EBITDA:n osuus liikevaihdosta, liiketoiminnan ja investointien rahavirrat, liiketoiminnan rahavirta per osake sekä nettovelan ja EBITDA:n suhde. Muutoksella ei ole vaikutusta liikevoittoon, vertailukelpoiseen liikevoittoon tai taseeseen. Vertailukausien tiedot oikaistaan uusien laskentaperiaatteiden mukaisesti, ja ne esitetään alla olevissa taulukoissa.

Aiemmin julkaistu        
  Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017
         
EBITDA, milj. euroa 487 425 449 1 631
% liikevaihdosta 18,4 16,4 17,9 16,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 434 329 208 1 558
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,81 0,62 0,39 2,92
Investointien rahavirta, milj. euroa -61 -62 -54 -222
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,00 0,23 0,02 0,11
         
         
Oikaistu        
  Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017
         
EBITDA, milj. euroa 497 442 456 1 677
% liikevaihdosta 18,7 17,1 18,2 16,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 405 328 214 1 460
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,76 0,61 0,40 2,74
Investointien rahavirta, milj. euroa -33 -61 -59 -124
Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,00 0,22 0,02 0,10

Vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen lopussa UPM:n metsävarojen käypä arvo taseessa oli 1 607 miljoonaa euroa. Konserni omistaa noin 535 000 hehtaaria metsää Suomessa, 75 000 hehtaaria Yhdysvalloissa sekä 255 000 hehtaaria puuviljelmiä Uruguayssa.

Lisätietoja antavat:
Mika Mikkola, sijoittajasuhdejohtaja, UPM, puh. +358 20 415 0376

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.com/fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils