UPM.FI

UPM:n hyvä tuloskehitys ja myönteinen markkinavire jatkuivat

Pörssitiedote 25.7.2017 10.15 EEST

UPM-Kymmene Oyj     Puolivuosikatsaus     25.7.2017 klo 9.15 EET

UPM:n hyvä tuloskehitys ja myönteinen markkinavire jatkuivat

Q2 2017 lyhyesti

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 2 % 270 (Q2 2016: 264) miljoonaan euroon.
 • Myönteinen markkinakysyntä jatkui.
 • Mittavat kunnossapitoseisokit ja kausiluonteisesti korkeammat kiinteät kustannukset vaikuttivat vertailukelpoiseen liikevoittoon noin -20 miljoonaa euroa verrattuna Q2 2016, -45 miljoonaa euroa verrattuna Q1 2017.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 269 (434) miljoonaa euroa.
 • Nettovelka laski 1 046 (1 876) miljoonaan euroon.
 • UPM ilmoitti uusista kohdennetuista investoinneista Kaukaan sellutehtaalla ja Tampereen tarralaminaattitehtaalla.

H1 2017 lyhyesti

 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 5 % 575 (H1 2016: 545) miljoonaan euroon.
 • Viiden liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto nousi.
 • Kasvuhankkeet vaikuttivat vertailukelpoisen liikevoiton nousuun.
 • Raaka-aineiden kustannuspaineita pystyttiin lievittämään.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 665 (775) miljoonaa euroa.
 • UPM ilmoitti Saksassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien vesivoimalaitosten myynnistä.
Tunnuslukuja Q2/2017 Q2/2016 Q1/2017 Q1-Q2/2017 Q1-Q2/2016 Q1-Q4/2016
Liikevaihto, milj. euroa 2 464 2 445 2 482 4 946 4 891 9 812
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 349 385 405 755 788 1 560
  % liikevaihdosta 14,2 15,8 16,3 15,3 16,1 15,9
Liikevoitto, milj. euroa 269 262 312 581 539 1 135
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 270 264 305 575 545 1 143
  % liikevaihdosta 11,0 10,8 12,3 11,6 11,1 11,6
Voitto ennen veroja, milj. euroa 258 250 299 557 513 1 080
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 258 252 291 550 519 1 089
Kauden voitto, milj. euroa 205 198 240 444 425 880
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 205 200 234 440 425 879
Tulos per osake (EPS), euroa 0,38 0,37 0,45 0,83 0,80 1,65
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,39 0,37 0,44 0,82 0,79 1,65
Oman pääoman tuotto (ROE), % 10,2 10,1 11,8 10,9 10,9 10,9
  Vertailukelpoinen ROE, % 10,2 10,2 11,6 10,8 10,9 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,8 9,9 12,0 11,2 10,0 10,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 10,8 10,0 11,7 11,1 10,1 10,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 269 434 396 665 775 1 686
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,50 0,81 0,74 1,25 1,45 3,16
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 15,14 14,36 14,92 15,14 14,36 15,43
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 965 10 403 9 919 9 965 10 403 10 657
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 1 046 1 876 807 1 046 1 876 1 131
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,68 1,25 0,52 0,68 1,25 0,73
Henkilöstö kauden lopussa 20 096 20 711 19 301 20 096 20 711 19 310

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

"UPM:n toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jatkui kasvu-uralla huolimatta mittavista kunnossapitotöistä. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 269 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 1 046 miljoonaan euroon.

Markkinakysyntä oli hyvä, ja toimitusten kasvu jatkui useimmissa liiketoiminnoissa toisella neljänneksellä. Mittavat kunnossapitoseisokit johtivat odotetusti tilapäisesti korkeampiin kiinteisiin kustannuksiin ja toiminnallisen tehokkuuden laskuun. Maltillinen kustannusinflaatio jatkui, mutta yhtiön omat toimenpiteet kustannusten alentamiseksi ja kohdennetut hintojen korotukset lievensivät vaikutuksia. Suotuisat liiketoimintaolosuhteet vaikuttivat myönteisesti hyvään tulokseen.  

UPM Biorefining hyötyi korkeammista sellun hinnoista, vahvasta sellun kysynnästä ja UPM Biofuelsin parantuneesta tuotantotehokkuudesta. Kannattavuus parani UPM Pietarsaaren sellutehtaan huoltoseisokista huolimatta. UPM Raflatac ja UPM Plywood säilyttivät vahvan kannattavuustason ja liiketoiminta-alueiden myynnin kasvu jatkui vahvana. UPM Specialty Papers saavutti erinomaisen tuloksen. UPM Changshun uuden erikoispaperikoneen myötä olemme onnistuneet kasvattamaan tarran taustapaperiliiketoimintaa ja parantamaan tuotevalikoimaa jopa odotettua nopeammin.

UPM Paper ENA saavutti tyydyttävän tuloksen neljänneksellä, johon kausiluonteiset tekijät vaikuttivat eniten. Euroopassa kysynnän lasku pysyi maltillisena. UPM Energy kärsi heikosta vesivoiman saatavuudesta ja Olkiluodon ydinvoimalan pitkittyneestä huoltoseisokista. Näiden seurauksena sähköntuotanto oli poikkeuksellisen vähäistä neljänneksen aikana.

Viime vuosien kohdennetut kasvuhankkeemme ovat onnistuneet erittäin hyvin, ja ne ovat vaikuttaneet merkittävästi tuloksiimme ja tuottoihimme. Toisen neljänneksen aikana ilmoitimme jälleen kahdesta kohdennetusta investoinnista: Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa parannetaan tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä Tampereella lisätään UPM Raflatacin erikoistarrakapasiteettia.  

Mitä tulee pitkän aikavälin kasvuun, keskustelut jatkuvat Uruguayn hallituksen kanssa infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä mahdollista sellutehdasinvestointia ajatellen.

Vuosi 2017 on alkanut hyvin. Viisi kuudesta liiketoiminnastamme paransi tulostaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Liiketoimintamme tekevät hyvää tulosta, ja rahavirtamme ja taseemme ansiosta voimme samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa sekä investoida kannattavaan kasvuun. Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiimme luoda arvoa biotaloudesta."

Näkymät vuodelle 2017

UPM:n kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2016 ja sen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2017.

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella. Kohdennettujen kasvuhankkeiden myönteinen vaikutus UPM:n tulokseen jatkuu asteittain.

Viime vuosien deflatorisen toimintaympäristön jälkeen kustannusinflaation odotetaan kääntyvän lievään nousuun vuonna 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi, millä lievitetään inflaation vaikutuksia.

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä huoltotoimenpiteitä odotetaan olevan huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2017 toisella neljänneksellä UPM Biorefining-, UPM Paper ENA- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla.

Webcast ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.

Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM's Half Year Financial Report 2017

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495   

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2016 vuosikertomuksen sivulla 115. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 98-99.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM:n vuosikertomuksessa.