UPM.FI

UPM tähtää entistä korkeammalle uusilla pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla

Pörssitiedote 31.1.2017 10.10 EET

UPM-Kymmene Oyj       Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot        31.1.2017 klo 10.10 EET

UPM tähtää entistä korkeammalle uusilla pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla

UPM on uudistanut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Uusissa tavoitteissa

  • liiketoiminta-alueiden tuottotavoitteita ja vertailukelpoisen oman pääoman tuoton tavoitetta on nostettu
  • vertailukelpoisen liikevoiton kasvu on lisätty uudeksi konsernitason tavoitteeksi
  • on uusi, nettovelan ja EBITDAn suhteeseen perustuva velkaantuneisuuspolitiikka
  • rahavirtaan perustuva osinkopolitiikka säilyy ennallaan.

"Sen jälkeen, kun siirryimme nykyiseen kuuteen erilliseen liiketoiminta-alueeseen perustuvaan liiketoimintamalliin vuonna 2013, taloudellinen tuloksemme on parantunut selvästi. Liiketoimintamalli on mahdollistanut uusia houkuttelevia kasvumahdollisuuksia, ja kaikkien liiketoiminta-alueiden kilpailukyvyn parantamisen. Olemme luottavaisia, että nyt pystymme tähtäämään vieläkin korkeammalle", sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tuottotavoitteita nostettu

UPM:llä on kuusi liiketoiminta-aluetta, joista viiden liiketoiminta-alueen pitkän aikavälin tuottotavoitteita on nostettu.

"Uudet tuottotavoitteet kuvaavat kasvanutta kunnianhimoa liiketoiminnan tulosten suhteen. Tavoitteet ovat uskottavia ja kestäviä pitkällä aikavälillä yli liiketoiminnan suhdanteiden ja investointijaksojen", sanoo UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen.

Liiketoiminta-alue Mittari Aiempi tavoite (%) Uusi tavoite (%) Toteuma 2016
(%)
Toteuma 2015
(%)
Toteuma
2014
(%)
UPM Biorefining Sijoitetun pääoman tuotto (%) 10-12 14 12,6 14,6 7,6
UPM Energy Sijoitetun pääoman tuotto (%)** 6 6 5,0 6,7 6,9
UPM Raflatac Sijoitetun pääoman tuotto (%) 18 20 25,5 17,6 15,0
UPM Specialty Papers Sijoitetun pääoman tuotto (%) 10-12 14 12,1 5,5 12,6
UPM Paper ENA Vapaa kassavirta / investoinnit (%)* 10-12 14 31,0 4,7 12,9
UPM Plywood Sijoitetun pääoman tuotto (%) 10-12 18 22,6 20,9 16,5

Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Sijoitetun pääoman tuotto (%) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
* Vapaa rahavirta investointien (investoinnit ja/tai omaisuuden myynnit) ja uudelleenjärjestelykulujen vähentämisen jälkeen.
** UPM Energyn osakkuudet on arvostettu käypään arvoon.

Konsernin vertailukelpoiselle liikevoitolle kasvutavoite

UPM on asettanut konsernitason tavoitteekseen kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoaan pitkällä aikavälillä.

UPM:n liiketoimintaportfolioon kuuluu viisi, kasvavilla markkinoilla toimivaa liiketoiminta-aluetta ja yksi, jossa kysyntä laskee. Kaikki liiketoiminta-alueet ovat kilpailukykyisiä, ja niillä on vahva markkina-asema.

"Pyrimme kasvuun niissä liiketoiminnoissa, joiden pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuusnäkymät ovat houkuttelevat. Samanaikaisesti pyrimme säilyttämään hyvän tulostason myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan paperiliiketoiminnassa.

Pidämme kuitenkin tuloskasvua tärkeämpänä kuin liikevaihdon kasvua. Investoimme hankkeisiin, jotka tarjoavat houkuttelevaa ja kestävää tuottoa ja selkeää kilpailuetua tai poistavat markkinoille pääsyn esteitä. Pyrimme myös jatkuvasti tarttumaan mahdollisuuksiin kehittää liiketoimintaamme ja tuotevalikoimaamme ja parantaa kustannuskilpailukykyämme edelleen", Korpeinen toteaa.

Mittari Uusi tavoite Toteuma 2016 (milj. euroa) Toteuma 2015
(milj. euroa)
Toteuma 2014 (milj. euroa)
Vertailukelpoinen liikevoitto Kasvu 1 143 916 866

Tavoitteena houkutteleva osaketuotto

UPM on nostanut oman pääoman tuottotavoitteen 10 prosenttiin, kun aiempi, muuttuva tavoite oli 5 prosenttiyksikköä yli 10 vuoden riskittömän sijoituksen tuoton.

"Oman pääoman tuotto on UPM:lle hyvä konsernitason mittari, sillä se ottaa huomioon myös konsernin rahoituksen, verotuksen ja pääomarakenteen", Korpeinen sanoo.

Mittarit Aiempi tavoite Uusi tavoite
(%)
Toteuma 2016
(%)
Toteuma 2015
(%)
Toteuma 2014
(%)
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (%) 5 prosenttiyksikköä yli 10 vuoden riskittömän sijoituksen tuoton 10,0 10,9 9,5 8,5

UPM säilyttää rahavirtaan perustuvan osinkopolitiikkansa ja tavoittelee houkuttelevaa 30-40 prosentin osinkoa yhtiön vuosittaisesta liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti.

Vahva tase myös jatkossa

UPM:n tavoitteena on säilyttää vahva tase. Investment grade -luottoluokitus on olennainen osa UPM:n rahoitusstrategiaa. UPM on myös ottanut käyttöön uuden velkaantuneisuuspolitiikan.

UPM:n tavoite on, että nettovelan ja EBITDAn suhde on noin kaksinkertainen tai pienempi.

Aiempi velkaantumisasteen 90 prosentin enimmäisraja on poistettu merkityksettömänä.

Mittarit Aiempi raja Uusi käytäntö Toteuma 2016 Toteuma 2015 Toteuma 2014
Nettovelka/EBITDA N/A noin kaksinkertainen tai pienempi 0,73-kertainen 1,56-kertainen 1,84-kertainen
Velkaantumisaste < 90 % N/A 14 % 26 % 32 %

Lisätietoja antaa:
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, puh. 02041 50004

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Sidosryhmäsuhdejohtaja

UPM, Mediasuhteet
ma-pe 9.00-16.00
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi