UPM.FI

UPM:n taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Pörssitiedote 14.4.2016 10.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   14.4.2016 klo 9.30 EET

UPM:n taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista *) tulevat voimaan tilikaudelle 2016. Tämän mukaisesti UPM julkaisee selostuksen käyttämiensä vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä, käytettyjen tunnuslukujen määritelmät sekä niiden täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin.

UPM esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien UPM uudelleen nimeää aiemmin käyttämänsä "ilman kertaluonteisia eriä" ei-IFRS-tunnuslukunsa "vertailukelpoinen" tunnusluvuilla. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia tai kauden rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja UPM:n käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on määritelty seuraavasti:

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä, jos ne aiheutuvat:
· omaisuuden arvonalentumisista
· rakennejärjestelyistä
· omaisuuden myynneistä
· biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutoksista, jotka johtuvat arvostuksessa käytettävien parametrien tai arvioiden muutoksista tai
· lainsäädäntömuutoksista tai oikeudenkäynneistä.

UPM Biorefining, UPM Paper Asia ja UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueilla liiketapahtuman (tuotto tai kulu) katsotaan olevan merkittävä, jos vaikutus ylittää verojen jälkeen lasketussa tulos per osake -tunnusluvussa yhden sentin (0,01 euroa). Muilla liiketoiminta-alueilla liiketapahtuman vaikutus katsotaan merkittäväksi, jos se on ennen veroja suurempi kuin miljoona euroa.

Lisäksi realisoitumattomat rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset luokitellaan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi.

Vertailukelpoinen EBITDA:
Liikevoitto - poistot - arvonalentumiset - biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut - osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisen EBITDA:n määritelmä ei ole muuttunut.

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT):
Liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

Vertailukelpoinen kauden voitto:
Kauden voitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %:
Voitto ennen veroja - tuloverot - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  x 100
Oma pääoma (keskiarvo)

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %:
Voitto ennen veroja - korko- ja muut rahoituskulut - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  x 100      
Oma pääoma + korolliset velat (keskiarvo)

Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS):
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä merkittävät biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset, jotka johtuvat arvostuksessa käytettävien parametrien tai arvioiden muutoksista sekä kyseisten erien tuloverovaikutukset, on oikaistu vertailukelpoisesta liikevoitosta ja vertailukelpoisesta kauden voitosta. Muilta osin määrittelyt vastaavat aiemmin raportoituja "liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä" ja "kauden voitto ilman kertaluonteisia eriä" tunnuslukuja. Vertailukauden tunnusluvut on oikaistu vastaavasti. Määrittelyn muutos vaikuttaa myös vertailukausien "vertailukelpoinen tulos/osake", "vertailukelpoinen oman pääoman tuotto" sekä "vertailukelpoinen sijoitetun oman pääoman tuotto" tunnuslukuihin.

Korolliset nettovelat:
Korolliset velat - korolliset rahoitusvarat

Korolliset rahoitusvarat sisältävät lainasaamiset, korolliset johdannaissopimukset, rahavarat ja muut korolliset saamiset. Korollisen nettovelan määritelmässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Edellä kuvattujen vaihtoehtoisten tunnuslukujen lisäksi UPM raportoi myös muita tunnuslukuja, joita ei ole määritelty IFRS-tilinpäätösnormistossa. Näiden tunnuslukujen määritelmissä tai nimissä ei ole tapahtunut muutoksia, ja ne on julkaistu vuoden 2015 vuosikertomuksessa.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset lähimpään IFRS-tilinpäätöslukuun:

             
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
milj. euroa   Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
  Arvonalentumiset - -1 1 - - -137
  Rakennejärjestelyt -2 4 -6 -1 -5 -86
  Realisoitumattomat rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset -22 2 8 -6 -18 -19
  Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot - 3 3 - 6 50
  Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset, jotka johtuvat arvioiden muutoksista - 265   - - 265 -
  Muut varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät -3 - -19 - -22 -
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa yhteensä -27 273 -13 -7 226 -192
  Myyntivoitto liittyen Metsä-Fibre Oy:n osakkeiden myyntiin vuonna 2012 - - - - - 66
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä yhteensä - - - - - 66
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät veroissa yhteensä 5 -54 3 2 -44 -
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -22 219 -10 -5 182 -126
                 
Vertailukelpoinen EBITDA            
milj. euroa   Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
  Liikevoitto 220 513 206 203 1 142 674
  Vähennettynä:            
  Poistot ja arvonalentumiset 1) 132 131 130 131 524 521
  Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos ja hakkuut 1) -16 -24 -31 -16 -87 -78
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista - -2 -1 - -3 -3
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 27 -273 13 7 -226 192
  Vertailukelpoinen EBITDA 363 345 317 325 1 350 1 306
    % liikevaihdosta 14,1 13,6 12,4 13,1 13,3 13,2
  1) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä            
 

Vertailukelpoinen liikevoitto
           
milj. euroa   Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
  Liikevoitto 220 513 206 203 1 142 674
  Vähennettynä:            
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 27 -273 13 7 -226 192
  Vertailukelpoinen liikevoitto 247 240 219 210 916 866
    % liikevaihdosta 9,6 9,5 8,6 8,4 9,0 8,8
             
Vertailukelpoinen voitto
ennen veroja:
   
milj. euroa   Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
  Voitto ennen veroja 214 498 182 181 1 075 667
  Vähennettynä:            
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 27 -273 13 7 -226 192
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä - - - - - -66
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja: 241 225 195 188 849 793
  Vähennettynä:            
  Korko- ja muut rahoituskulut 13 12 20 12 57 67
      254 237 215 200 906 860
Sijoitettu pääoma, keskiarvo 11 079 11 080 11 059 11 025 10 977 11 264
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto, % 9,2 8,6 7,8 7,3 8,3 7,6
                 
Vertailukelpoinen kauden voitto            
milj. euroa    Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
  Kauden voitto 193 408 160 155 916 512
  Vähennettynä:            
  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 22 -219 10 5 -182 126
  Vertailukelpoinen kauden voitto 215 189 170 160 734 638
                 
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000) 533 505 533 505 533 505 533 505 533 505 533 505
  Vertailukelpoinen tulos/osake 0,41 0,35 0,32 0,30 1,38 1,20
                 
Oma pääoma, keskiarvo 7 944 7 788 7 718 7 642 7 712 7 468
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % 10,8 9,7 8,8 8,4 9,5 8,5
                 
Korolliset nettovelat            
milj. euroa   Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
Pitkäaikaiset korolliset velat 2 797 2 742 2 844 2 952 2 797 3 058
Lyhytaikaiset korolliset velat 269 461 537 350 269 406
Korolliset velat 3 066 3 203 3 381 3 302 3 066 3 464
Pitkäaikaiset korolliset rahoitusvarat 318 325 313 362 318 321
Rahavarat 626 394 409 469 626 700
Muut lyhytaikaiset korolliset rahoitusvarat 22 19 24 52 22 42
Korolliset rahoitusvarat 966 738 746 883 966 1 063
                 
Korolliset nettovelat 2 100 2 465 2 635 2 419 2 100 2 401

*) Vaihtoehtoinen tunnusluku = taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku

Lisätietoja antaa:
Mika Mikkola, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 595 3202

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi