UPM.FI
 • Tietoa meistä
 • Medialle
 • Tiedotteet
 • Osavuosikatsaus Q2 2015 UPM hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljanneksellä, liikevoitto parani vuoden takaisesta

Osavuosikatsaus Q2 2015 UPM hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljanneksellä, liikevoitto parani vuoden takaisesta

Pörssitiedote 28.7.2015 9.15 EEST

UPM-Kymmene Oyj      Osavuosikatsaus       28.7.2015 klo 9.15 EET

Osavuosikatsaus Q2/2015: UPM:n hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä, liikevoitto parani vuoden takaisesta
 
Q2 2015 verrattuna Q2 2014

 • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,33 (0,26) euroa ja raportoitu 0,30 (0,25) euroa
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 227 (186) miljoonaan euroon eli 8,9 (7,6) % liikevaihdosta
 • Kannattavuuden parannustoimenpiteet ja suotuisa valuuttakurssikehitys tukivat tuloskehitystä
 • Kannattavuuden parannusohjelma eteni hyvin vuoden 2015 toisella neljänneksellä ja sillä saavutettiin 27 miljoonan euron kustannussäästöt (vuositasolla 108 miljoonaa euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 324 (215) miljoonaa euroa

Q1–Q2/2015 verrattuna Q1–Q2 2014

 • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,62 (0,53) euroa ja raportoitu 0,59 (0,61) euroa
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 431 (382) miljoonaan euroon eli 8,6 (7,8) % liikevaihdosta
 • UPM käynnisti kehittyneen uusiutuvan dieselin kaupalliset toimitukset ja sai päätökseen UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen laajennukset Puolassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella
 • UPM investoi hyvin kannattaviin vaneri- ja selluliiketoimintoihin laajentamalla Otepään vaneritehdasta Virossa ja parantamalla UPM Kaukaan sellutehtaan tehokkuutta
 • UPM sulki 800 000 tonnia graafisten papereiden tuotantokapasiteettia Euroopassa
     
Tunnuslukuja Q2/2015 Q2/2014 Q1/2015 Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 Q1-Q4/2014
Liikevaihto, milj. euroa 2 548 2 441 2 486 5 034 4 922 9 868
EBITDA, milj. euroa 317 305 325 642 628 1 306
   % liikevaihdosta 12,4 12,5 13,1 12,8 12,8 13,2
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 206 176 203 409 367 674
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 227 186 204 431 382 847
   % liikevaihdosta 8,9 7,6 8,2 8,6 7,8 8,6
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 182 159 181 363 396 667
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 203 169 182 385 345 774
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 160 129 155 315 322 512
Tulos per osake, euroa 0,30 0,25 0,29 0,59 0,61 0,96
   ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,33 0,26 0,29 0,62 0,53 1,17
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,61 0,40 0,20 0,81 0,90 2,33
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,30 13,76 14,61 14,30 13,76 14,02
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 35 40 31 35 40 32
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 635 2 925 2 419 2 635 2 925 2 401

 
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:
 
”Etenimme hyvin toisella vuosineljänneksellä. Liikevoittomme nousi vuoden takaiseen verrattuna ja liiketoimintamme rahavirta oli vahva. Kaiken kaikkiaan yhtiön tulosta tukivat kannattavuuden parannusohjelmat, jotka näkyivät erityisesti alentuneina muuttuvina kustannuksina.

UPM Biorefining, UPM Raflatac, UPM Plywood ja UPM Paper Asia hyötyivät suotuisista markkinoista ja tekivät hyvää tulosta. Olen tyytyväinen, että meillä on käynnissä kasvuhankkeita kaikissa näissä liiketoiminnoissa. UPM Energy teki hyvän tuloksen ottaen huomioon tämänhetkiset energiamarkkinat. Pääasiassa UPM Energyn tulosta tuki kasvanut vesivoiman tuotanto.

Valuuttakehitys vaikutti positiivisesti yhtiön kokonaistulokseen, vaikka valuuttojen vaikutus näkyi liiketoiminnoissa eri tavoin. Valuutoilla oli positiivinen vaikutus UPM Biorefining -liiketoimintaamme, kun taas valuuttasuojausten vaikutus oli negatiinen UPM Paper ENA- ja UPM Paper Asia -liiketoiminnoillemme. Vahva sellun euromääräinen hintakehitys siivitti UPM Biorefiningin tulosta, mutta lisäsi kustannuksia paperiliiketoiminnoissamme.

Uusiutuva diesel, UPM Bioverno, lanseerattiin toisen vuosineljänneksen aikana suomalaisille kuluttajille. UPM Raflatacin investoinnit Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Puolassa saatiin päätökseen ja UPM Kaukaan sellutehtaalla Lappeenrannassa aloitettiin 50 miljoonan euron investointi. Nämä hankkeet sekä investoinnit UPM Kymin sellutehtaalla, Otepään vaneritehtaalla ja UPM Changshun paperitehtaalla tukevat yhtiön kannattavuuden kasvua tulevina vuosineljänneksinä.

Meneillään oleva kannattavuuden parannusohjelmamme ja hyvin edistyvät kasvuhankkeemme ovat vahvalla pohjalla. UPM:llä on edelleen hyvät lähtökohdat tuloskasvuun.”

Näkymät vuodelle 2015

Vuonna 2014 saavutetun paremman kannattavuustason odotetaan jatkuvan vuonna 2015 ja sitä on mahdollista parantaa edelleen. Kannattavuudelle luovat pohjan 150 miljoonan euron kannattavuuden parannusohjelma, suotuisat valuuttakurssit sekä yhtiön kasvuhankkeiden ensimmäiset positiiviset tulosvaikutukset. Kannattavuuteen vaikuttavat viime vuotta alemmat sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat ja alemmat sähkön myyntihinnat.

UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla vuoden 2015 alkupuoliskoon verrattuna.

Tiedotustilaisuus ja webcast

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 28.7.2015 klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Q2 2015 Interim Report

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495
 
**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2014 vuosikertomuksen sivuilta 76–77.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16

media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal

www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

Osavuosikatsaus Q2/2015