UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Osavuosikatsaus Q3/2014: UPM saavuttaa 200 miljoonan euron kannattavuustavoitteensa etuajassa, nettovelka alimmalla tasolla 15 vuoteen

Osavuosikatsaus Q3/2014: UPM saavuttaa 200 miljoonan euron kannattavuustavoitteensa etuajassa, nettovelka alimmalla tasolla 15 vuoteen

Pörssitiedote 28.10.2014 9.35 EET

UPM-Kymmene Oyj                                 Osavuosikatsaus      28.10.2014 klo 9.35

Q3 2014 verrattuna Q3 2013

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,32 (0,26) euroa ja raportoitu 0,34 (0,26) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 235 (194) miljoonaan euroon eli 9,7 (7,8) %:iin liikevaihdosta tuloksellisen kannattavuusohjelman ansiosta
• EBITDA oli 346 (311) miljoonaa euroa eli 14,3 (12,6) % liikevaihdosta
• Tavoitellut 200 miljoonan euron vuotuiset säästöt saavutettiin aikataulusta edellä vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

 
Q1–Q3 2014 verrattuna Q1–Q3 2013

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,85 (0,64) euroa ja raportoitu 0,95 (0,57) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 617 (476) miljoonaan euroon eli 8,4 (6,4) %:iin liikevaihdosta tuloksellisen kannattavuusohjelman ansiosta
• EBITDA oli 957 (853) miljoonaa euroa eli 13,0 (11,4) % liikevaihdosta
• Kasvuhankkeet etenivät UPM Biorefining, UPM Paper Asia ja UPM Raflatac -liiketoiminta-alueilla
• Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 779 (473) miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 2 726 miljoonaan euroon

Tunnuslukuja Q3/2014 Q3/2013 Q2/2014 Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 Q1-Q4/2013
Liikevaihto, milj. euroa 2 415 2 472 2 441 7 337 7 466 10 054
EBITDA, milj. euroa 346 311 298 957 853 1 155
   % liikevaihdosta 14,3 12,6 12,2 13,0 11,4 11,5
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 236 187 176 603 414 548
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 235 194 186 617 476 683
   % liikevaihdosta 9,7 7,8 7,6 8,4 6,4 6,8
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 214 166 159 610 360 475
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 213 173 169 558 422 610
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 182 138 129 504 299 335
Tulos per osake, euroa 0,34 0,26 0,25 0,95 0,57 0,63
   ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,32 0,26 0,26 0,85 0,64 0,91
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,57 0,55 0,40 1,47 0,90 1,39
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,33 14,01 13,76 14,33 14,01 14,08
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 36 45 40 36 45 41
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 726 3 301 2 925 2 726 3 301 3 040

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

”UPM:llä oli vahva kolmas vuosineljännes tuloksellisen kannattavuusohjelman ja kaikkien liiketoimintojen erittäin hyvän toiminnan tehokkuuden ansiosta. Olen erityisen tyytyväinen rahavirtamme kehitykseen sekä taseeseemme, sillä ne luovat edellytykset sekä osingon kasvattamiselle että kyvyllemme viedä yhtiön muutosta eteenpäin.

Uusi liiketoimintarakenteemme on ollut toiminnassa nyt 12 kuukautta, ja uuden organisaation toteuttama kannattavuusohjelma on saavuttanut sille asetetun tavoitteen etuajassa. Kuukaudet ovat osoittaneet, että uusi organisaatio saa aikaan tuloksia. Liikevoittomme on parantunut 21 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 30 % vuoden 2014 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka), UPM Paper Asia ja UPM Plywood onnistuivat kaikki parantamaan kannattavuuttaan ja alentamaan kustannuksiaan. UPM Paper ENAn liikevoittoon sisältyi myös energiaan liittyviä maksuhyvityksiä Euroopassa.

UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen erinomainen toiminnan tehokkuus tuotti hyvän tuloksen hintakehityksen aiheuttamasta vastatuulesta huolimatta.  


Myös UPM Raflatac onnistui lisäämään toimintansa tehokkuutta ja toimitusmääriään.

UPM Energy -liiketoiminta-alueen kannattavuus pysyi hyvänä.
 

Olemme saavuttaneet kannattavuusohjelmamme 200 miljoonan euron tavoitteen suunniteltua nopeammin ja tunnistaneet lisää kannattavuuden parannuskohteita. Myös talouden kasvunäkymät erityisesti Euroopassa näyttävät edelleen heikoilta. Näistä syistä on aika asettaa uusi tavoite. Olemme valmistelemassa uutta suunnitelmaa, joka pitää sisällään kiinteiden ja muuttuvien kustannusten säästöjä. Analysoimme käytössämme olevia keinoja ja vaihtoehtoja ja tulemme kertomaan uuden kannattavuuden parantamistavoitteen lähiviikkojen aikana.
 

Strategisten kasvuhankkeiden osalta tavoitteemme 200 miljoonan euron lisäyksestä EBITDAan etenee hyvää vauhtia.

Lappeenrannan biojalostamo, joka on lajissaan maailman ensimmäinen, alkaa tuottaa puhdasta, kehittynyttä uusiutuvaa dieseliä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Selluliiketoiminnassa Kymin tehtaan laajennustyöt etenevät aikataulussa. Investoinnit puuvapaisiin erikoispapereihin ja tarramateriaaleihin Kiinassa sekä UPM Raflatacin laajeneminen tarralaminaattiliiketoiminnassa edistyvät suunnitellusti.

Kaiken kaikkiaan UPM on hyvissä asemissa tulevia liiketoimintamahdollisuuksia ajatellen. Valmistelemme uutta kannattavuuden parannusohjelmaa ja kasvuhankkeemme etenevät hyvin. Lisäksi rahavirtamme ja taseemme ovat erittäin vahvat, mikä mahdollistaa yhtiön muutoksen jatkumisen”, Pesonen sanoi.

Näkymät vuodelle 2014

Euroopan talouskasvu on säilynyt alhaisena vuonna 2014 mutta on parantunut viime vuoden tasosta. Euroopan talouskasvun näkymät ovat heikentyneet jonkin verran syksyn aikana. Yhdysvalloissa talouskasvu on jatkunut maltillisena. Kehittyvien markkinoiden talouskasvun odotetaan jatkuvan.

Taloudellisen toimintaympäristön arvioidaan tukevan maailmanlaajuisten sellu- ja tarramateriaalimarkkinoiden sekä paperin kysyntää Aasiassa. Graafisten papereiden kysynnän odotetaan laskevan Euroopassa jonkin verran. Suomen vesivarannot ovat pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Termiinihintojen perusteella sähkön markkinahinnan Suomessa odotetaan olevan hieman alempi vuoden 2014 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden 2013 jälkipuoliskoon.

UPM:n liiketoiminnan näkymät ovat yleisesti ottaen vakaat.

Samankaltainen tai hieman parempi tulos UPM Paper ENA, UPM Paper Asia, UPM Raflatac, UPM Plywood ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla luovat perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle vuoden 2014 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden 2013 jälkipuoliskoon.

UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen kannattavuuteen edelleen vaikuttavat alentuneet sellun hinnat vuoden 2014 jälkipuoliskolla vuoden 2013 jälkipuoliskoon verrattuna. Uusiutuvan dieselin kaupallisen tuotannon odotetaan alkavan Lappeenrannan jalostamolla vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Sen vaikutus UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen tulokseen vuoden 2014 jälkipuoliskolla arvioidaan olevan vähäinen.

Kausiluonteisesti korkeammat kiinteät kustannukset, yhtiön paperitehtaiden loppuvuoden seisokit sekä Fray Bentosin sellutehtaan huoltoseisokin odotetaan vaikuttavan vuoden 2014 viimeisen neljänneksen tulokseen edelliseen neljännekseen verrattuna.

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 28. lokakuuta 2014 klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen myös samana päivänä pidettävässä lehdistötilaisuudessa klo 14.30. Lehdistötilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, Helsinki.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Q3 - Interim Report January - September 2014
Puhelinnumero: 09-8171 0465

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2013 vuosikertomuksen sivuilta 73–74.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene
 

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi