UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Osavuosikatsaus Q1/2014: UPM:n vahva ensimmäinen neljännes osoittaa 400 miljoonan euron tulosparannusohjelman etenevän hyvin

Osavuosikatsaus Q1/2014: UPM:n vahva ensimmäinen neljännes osoittaa 400 miljoonan euron tulosparannusohjelman etenevän hyvin

Pörssitiedote 29.4.2014 9.25 EEST

UPM-Kymmene Oyj       Osavuosikatsaus       29.4.2014 klo 9.25

Q1/2014 vuoden 2013 vastaavaan jaksoon verrattuna

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,27 (0,18) euroa ja raportoitu 0,36 (0,09) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 196 (144) miljoonaan euroon eli 7,9 (5,8) %:iin liikevaihdosta
• EBITDA oli 313 (284) miljoonaa euroa eli 12,6 (11,5) % liikevaihdosta
• Kasvuhankkeet etenivät UPM Biorefining-, UPM Paper Asia- ja UPM Raflatac -liiketoiminta-alueilla
• 78 % tavoitelluista 200 miljoonan euron vuotuisista säästöistä saavutettiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä
• Liiketoiminnan rahavirta oli 264 miljoonaa euroa ja nettovelka laski 2 777 miljoonaan euroon.  

Tunnuslukuja Q1/2014 Q1/2013 Q4/2013 Q1-Q4/2013
Liikevaihto, milj. euroa 2 481 2 474 2 588 10 054
EBITDA, milj. euroa 1) 313 284 302 1 155
   % liikevaihdosta 12,6 11,5 11,7 11,5
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 191 81 134 548
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 196 144 207 683
   % liikevaihdosta 7,9 5,8 8,0 6,8
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 237 66 115 475
   ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 176 129 188 610
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 193 47 36 335
Tulos per osake, euroa 0,36 0,09 0,06 0,63
   ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,27 0,18 0,27 0,91
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,50 0,20 0,49 1,39
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,12 14,30 14,08 14,08
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 37 42 41 41
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 777 3 199 3 040 3 040
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

"UPM eteni vahvasti ensimmäisellä neljänneksellä sekä liiketoiminnan tuloksessa että strategisissa hankkeissa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 196 (144) miljoonaan euroon. Johdonmukaiset kustannussäästöt ja tehokkuuden parantaminen kaikilla liiketoiminta-alueillamme tuottivat hyvää tulosta. Monilla liiketoiminta-alueilla oli myös havaittavissa merkkejä markkinoiden elpymisestä. UPM Biorefining -liiketoimintaa lukuun ottamatta kaikki liiketoiminta-alueet kehittyivät suotuisasti edelliseen neljännekseen ja viime vuoteen verrattuna.

Olemme nyt saavuttaneet 78 % eli 156 miljoonaa euroa tavoitelluista 200 miljoonan euron vuotuisista säästöistä. Tämä näkyy myös yhtiön tuloksessa. Tämänhetkisen kehityksen perusteella odotamme saavuttavamme tavoitteen vuoden loppuun mennessä.

Liiketoiminnan rahavirta pysyi vahvana, ja olemme vähentäneet nettovelkaamme vuoden alusta 263 miljoonalla eurolla 2 777 miljoonaan euroon.

UPM Paper ENA (Europe and North America) -liiketoiminta-alue on parantanut tulostaan tasaisesti jo kolmena peräkkäisenä neljänneksenä, mikä on osoitus uuden liiketoimintamallin paremmasta kilpailukyvystä. Kustannukset ovat alemmat, päätöksenteko on nopeampaa, joustavuus on lisääntynyt sekä asiakaslähtöisyys parantunut. Lisäksi graafisten papereiden kysynnän lasku Euroopassa näyttää tasaantuneen jonkin verran.

UPM Plywood -liiketoiminta-alueen kannattavuuden parannus jatkui. Kannattavuudessa saavutettiin positiivinen käänne sisäisillä toimilla, ja nyt liiketoiminta alkaa hyötyä myös suotuisammista markkinaolosuhteista.

UPM Paper Asia, joka on yksi kasvavista liiketoiminnoistamme, teki edelleen hyvän tuloksen. Ensimmäisellä neljänneksellä suotuisaan kehitykseen vaikuttivat pääasiassa kustannusten lasku ja tarramateriaaliliiketoiminnan toimitusmäärien kasvu.
 

UPM Raflatac hakee entistä parempaa tehokkuutta ja kasvua viimeaikaisilla investointipäätöksillä sekä suunnitelluilla uudelleenjärjestelyillä. Ensimmäinen vuosineljännes oli hieman parempi verrattuna edelliseen neljännekseen ja viime vuoteen, mutta liiketoiminta-alue tähtää yhä parempaan kannattavuuteen.

Energialiiketoiminnan kannattavuus oli hyvä. Liiketoiminta hyötyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä alentuneista kustannuksista, onnistuneista suojauksista ja lisääntyneestä vesivoiman tuotannosta.
 

Myös UPM Biorefining -liiketoiminnan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Biorefining-liiketoiminta-alueen tuloksen suurin osuus tulee selluliiketoiminnasta. Sellun kysyntä pysyi vakaana, mutta epäsuotuisa valuuttakurssikehitys sekä Kaukaan sellutehtaan huoltoseisokki vaikuttivat kannattavuuteen negatiivisesti.

Kasvuhankkeemme etenivät merkittävästi ensimmäisen neljänneksen aikana:

Changsun tehtaan tarramateriaali-investointi etenee aikaisempaa paremmalla pääoman käytön tehokkuudella. Ilmoitimme myös UPM Raflatacin tarralaminaattitehtaan merkittävästä laajennuksesta samalla tehdasalueella.

Julkistettu Kymin sellutehtaan investointi nostaa huomattavasti tuotantokapasiteettia, kilpailukykyisin kustannuksin ja alhaisella riskitasolla. Investointi on osa UPM:n selluliiketoiminnan tavoitetta nostaa kapasiteettia 10 %:lla.

Kasvuhankkeisiimme kuuluu myös tänä kesänä käynnistyvä uusiutuvaa dieseliä tuottava biojalostamo Lappeenrannassa. Tähtäämme näillä hankkeilla yhteensä 200 miljoonan euron käyttökatteen (EBITDA) lisäykseen tulevan kolmen vuoden aikana.

UPM:n kaikki kuusi liiketoiminta-aluetta ovat tällä hetkellä hyvässä vireessä. Olemme tehneet merkittäviä parannuksia kustannusrakenteisiimme. Meillä on vahva asema markkinoilla, ja tuotantolaitoksemme ovat kilpailukykyisiä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tämä luo vahvan pohjan jatkaa yhtiön muutosta", Pesonen sanoo.

Näkymät vuodelle 2014

Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän alhaisena vuonna 2014 mutta parantuvan kuitenkin viime vuoden tasosta. Yhdysvaltojen ja kehittyvien markkinoiden talouskasvun odotetaan edelleen kehittyvän Eurooppaa suotuisammin.

Tällaisen taloudellisen toimintaympäristön arvioidaan tukevan maailmanlaajuisten sellu- ja tarramateriaalimarkkinoiden sekä paperin kysyntää Aasiassa. Euroopan taloustilanteen hienoinen parantuminen voi lieventää jo kaksi vuotta jatkunutta kysynnän heikkenemistä Euroopan graafisten paperien markkinoilla ja edistää puutuotteiden kysyntää Euroopassa. Suomen vesivarannot ovat lähellä pitkäaikaista keskiarvoa, ja sähkön termiinihinta Suomessa vuoden 2014 alkupuoliskolle on toteutuneita vuoden 2013 alkupuoliskon markkinahintoja alempi.

UPM:n liiketoiminta näyttää vakaalta vuoden 2014 alkupuoliskolla. Vakaat näkymät UPM Energy-, UPM Raflatac-, UPM Paper Asia- ja UPM Plywood -liiketoiminta-alueilla luovat perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle vuoden 2014 alkupuoliskolla verrattuna vuoden 2013 loppupuoliskoon.

UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen kannattavuuden odotetaan parantuvan käynnissä olevien säästötoimenpiteiden ansiosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon pienemmät toimitusmäärät, joihin liittyy kausivaihtelu, vaikuttavat taloudelliseen kehitykseen kielteisesti verrattuna vuoden 2013 jälkipuoliskoon.

UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella kapasiteetin lisäysten maailman sellumarkkinoilla uskotaan vaikuttavan negatiivisesti sellumarkkinoiden tasapainoon vuoden 2014 kuluessa.

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä 29. huhtikuuta klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.


Jussi Pesonen esittelee tuloksen myös samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa klo 14.30. Lehdistötilaisuus järjestetään UPM:n uudessa Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.  Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla 12 kuukauden ajan osoitteessa www.upm.fi.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM - UPM Q1 - Interim report January - March 2014
Puhelinnumero: 09 8171 0465

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi