UPM.FI

UPM teki vakaan tuloksen viimeisellä neljänneksellä, kustannukset laskivat ja toiminnan tehokkuus parani

Pörssitiedote 30.1.2014 10.12 EET

Viimeisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 207 miljoonaa euroa (146 miljoonaa euroa Q4/2012)

UPM-Kymmene Oyj              Tilinpäätöstiedote                30.1.2014 kello 10:12

Q4/2013 (verrattuna Q4/2012)

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,27 (0,20) euroa ja raportoitu 0,06 (-2,83) euroa

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 207 (146) miljoonaa euroa eli 8,0 (5,5) % liikevaihdosta

• EBITDA oli 302 (317) miljoonaa euroa, 11,7 (11,9) % liikevaihdosta

• 48 % tavoitelluista 200 miljoonan euron vuotuisista säästöistä saavutettiin Q4/2013

• Liiketoiminnan rahavirta oli 262 miljoonaa euroa, nettovelka laski 3 040 miljoonaan euroon

Vuosi 2013 (verrattuna vuoteen 2012)

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,91 (0,74) euroa ja raportoitu 0,63 (-2,14) euroa

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 683 (556) miljoonaa euroa eli 6,8 (5,3) % liikevaihdosta

• EBITDA oli 1 155 (1 312) miljoonaa euroa, 11,5 (12,5) % liikevaihdosta

• UPM uusi liiketoimintarakenteensa, ja toteuttaa kannattavuusohjelmaa ja kohdennettuja kasvuhankkeita

• Hallituksen ehdotus jaettavaksi osingoksi on 0,60 (0,60) euroa osaketta kohden

 

Tunnuslukuja Q4/2013 Q4/2012 Q1–Q4/2013 Q1–Q4/2012
Liikevaihto, M€ 2 588 2 657 10 054 10 492
  EBITDA, M€ 1) 302 317 1 155 1 312
  % liikevaihdosta 11,7 11,9 11,5 12,5
Liikevoitto (tappio), M€ 134 –1 659 548 –1 318
  ilman kertaluonteisia eriä, M€ 207 146 683 556
  % liikevaihdosta 8,0 5,5 6,8 5,3
Voitto (tappio) ennen veroja, M€ 115 –1 690 475 –1 271
  ilman kertaluonteisia eriä, M€ 188 123 610 471
Kauden voitto (tappio), M€ 36 –1 486 335 –1 122
Tulos osaketta kohti, € 0,06 –2,83 0,63 –2,14
  ilman kertaluonteisia eriä, € 0,27 0,20 0,91 0,74
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti, € 0,49 0,69 1,39 1,98
Oma pääoma osaketta kohti kauden lopussa, € 14,08 14,18 14,08 14,18
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 41 43 41 43
Korolliset nettovelat kauden lopussa, M€ 3 040 3 210 3 040 3 210
  1. EBITDA on liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

"Vuoden 2013 viimeinen neljännes oli tyydyttävä päätös vuodelle, joka alkoi reippaassa vastatuulessa. Vuosineljänneksen tulos oli kuluneen vuoden paras osaksi kausivaihteluiden ansiosta, mutta suurelta osin myös vuoden aikana tekemiemme parannustoimenpiteiden ansiosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 207 (146) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan vahva rahavirta mahdollisti nettovelan vähentämisen 261 miljoonalla eurolla vuosineljänneksen aikana.

Olemme erittäin tyytyväisiä, että UPM Biorefining-, UPM Plywood- ja UPM Paper ENA (Europe and North America) -liiketoiminta-alueet kykenivät parantamaan tulostaan merkittävästi aktiivisilla sisäisillä toimilla.

Useat Biorefining-liiketoiminta-alueen sellutehtaat saavuttivat uudet tuotantoennätyksensä viime vuonna, mikä näkyi sellun tuotantomäärien kasvussa. Viimeisen neljänneksen tulokseen vaikutti myönteisesti myös Uruguayn valtiolta saatu lupa lisätä sellun tuotantoa.

Plywood-liiketoiminta-alueen tulos parani edelleen ja se saavutti viimeisellä neljänneksellä parhaan tuloksensa vuoden 2008 jälkeen. Muutokset Plywoodin myyntistrategiassa ja tuotantotehokkuudessa ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia.

UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueella paperin tuotantomäärien ja hintojen lasku sekä epäsuotuisat valuuttakurssit aiheuttivat kuluneen vuoden aikana haasteita, jotka edellyttivät laajoja parannustoimia. Toteutimme liiketoiminta-alueella merkittäviä kustannussäästöjä sekä ydinliiketoiminnassa että tukitoiminnoissa. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Paper ENA kykeni palauttamaan kannattavuutensa edellisvuoden tasolle. Voidaankin sanoa, että vuoden 2013 lopussa liiketoiminta-alueen kustannusrakenne oli selkeästi alkuvuotta kilpailukykyisempi.

UPM Energy -liiketoiminta-alueen tulos heikkeni vuoden viimeisellä neljänneksellä leudon sään ja vesivoiman alemman tuotantomäärän takia. Se onnistui silti säilyttämään sähkön keskimääräisen myyntihinnan ennallaan. UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen liikevaihto kehittyi myönteisesti erityisesti kasvumarkkinoilla. Aasian haastavista valuuttakurssimuutoksista huolimatta UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueen tulos oli tyydyttävä.

Biofore-strategiamme eteni hyvin vuonna 2013. Otimme tärkeän askeleen marraskuussa, kun uusi liiketoimintarakenne astui voimaan. Uuden organisaation toiminta on käynnistynyt hyvin, ja odotamme uuden liiketoimintarakenteen terävöittävän toimintamme painopisteitä kaikissa liiketoiminnoissa.

Samanaikaisesti uuden liiketoimintarakenteen kanssa ilmoitimme lyhyen aikavälin kannattavuusohjelmasta, jonka tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Ohjelman toteuttaminen on edennyt ripeästi, ja viimeisen neljänneksen aikana olimme saavuttaneet 48 % tavoitelluista säästöistä.

Olen erittäin ylpeä UPM:läisten muutosvalmiudesta kuluneena vuonna. Kannattavuus- ja kasvuhankkeiden eteneminen on hyvissä käsissä. Olemme asettaneet seuraaville kolmelle vuodelle selkeät kasvutavoitteet biopolttoaineissa, puuvapaiden erikoispaperien tuotannossa Kiinassa, tarramateriaaleissa ja selluntuotannossa. Pyrimme samalla myös yksinkertaistamaan UPM:n liiketoimintaportfoliota. Tavoitteenamme on kasvattaa UPM:n liiketoimintojen arvoa", Jussi Pesonen sanoo.

Näkymät vuodelle 2014

Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän alhaisena vuonna 2014, mutta parantuvan kuitenkin viime vuoden tasosta. Yhdysvaltojen ja kehittyvien markkinoiden talouskasvun odotetaan edelleen kehittyvän Eurooppaa suotuisammin.

Tällaisen taloudellisen toimintaympäristön arvioidaan tukevan maailmanlaajuisten sellu- ja tarramateriaalimarkkinoiden sekä paperin kysyntää Aasiassa. Euroopan taloustilanteen hienoinen parantuminen voi lieventää jo kaksi vuotta jatkunutta kysynnän heikkenemistä Euroopan graafisten paperien markkinoilla ja edistää puutuotteiden kysyntää Euroopassa. Suomen vesivarannot ovat lähellä pitkäaikaista keskiarvoa, ja sähkön termiinihinta Suomessa vuoden 2014 alkupuoliskolle on hieman toteutuneita vuoden 2013 alkupuoliskon markkinahintoja alempi.

UPM:n liiketoiminta näyttää vakaalta vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Vakaat näkymät UPM Energy-, UPM Raflatac-, UPM Paper Asia- ja UPM Plywood -liiketoiminta-alueilla luovat perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle vuoden 2014 alkupuoliskolla verrattuna vuoden 2013 loppupuoliskoon.

UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen kannattavuuden odotetaan parantuvan käynnissä olevien säästötoimenpiteiden ansiosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon pienemmät toimitusmäärät, joihin liittyy kausivaihtelu, vaikuttavat taloudelliseen kehitykseen kielteisesti verrattuna vuoden 2013 jälkipuoliskoon.
UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen alkuvuoden näkymät ovat vakaat. Kapasiteetin lisäykset maailman sellumarkkinoilla voivat vaikuttaa kielteisesti markkinatasapainoon vuonna 2014 riippuen uusien tehtaiden käynnistämisajankohdista.
 

Osinko vuodelta 2013

Hallitus on päättänyt esittää 8. huhtikuuta 2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osaketta kohti 24. huhtikuuta 2014. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11. huhtikuuta 2014 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
 

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä 30. tammikuuta klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen myös samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa klo 14.30. Lehdistötilaisuus järjestetään UPM:n uudessa Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM - Financial Statements for the year 2013

Puhelinnumero: 09 8171 0462

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2012 vuosikertomuksen sivuilta 74–75.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284 (klo 9-16)
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi