UPM.FI

Vahva rahavirta ja Euroopan paperiliiketoiminnan alemmat kustannukset paransivat UPM:n kannattavuutta

Pörssitiedote 24.10.2013 9.35 EEST

UPM-Kymmene Oyj               Osavuosikatsaus        24.10.2013 klo 9.35

Q3/2013 (verrattuna Q3/2012)

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,26 (0,16) euroa ja raportoitu 0,26 (0,07) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 194 (126) miljoonaa euroa, 7,8 (4,9) % liikevaihdosta
• EBITDA oli 311 (313) miljoonaa euroa, 12,6 (12,1) % liikevaihdosta
• 25 % tavoitelluista 200 miljoonan euron vuotuisista säästöistä saavutettiin Q3/2013
• Liiketoiminnan rahavirta oli 286 miljoonaa euroa, nettovelka laski 3 301 miljoonaan euroon

Q1–Q3/2013 (verrattuna Q1–Q3/2012)

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,64 (0,54) euroa ja raportoitu 0,57 (0,69) euroa
• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 476 (410) miljoonaa euroa, 6,4 (5,2) % liikevaihdosta
• EBITDA oli 853 (995) miljoonaa euroa, 11,4 (12,7) % liikevaihdosta
• UPM ilmoitti liiketoimintarakenteen uudistamisesta, kannattavuusohjelmasta ja kasvuhankkeiden tavoitteista

Tunnuslukuja Q3/2013 Q3/2012 Q1–Q3/2013 Q1–Q3/2012 Q1–Q4/2012
Liikevaihto, milj.euroa 2 472 2 595 7 466 7 835 10 492
EBITDA, milj.euroa 1) 311 313 853 995 1 312
% liikevaihdosta 12,6 12,1 11,4 12,7 12,5
Liikevoitto (tappio), milj. euroa 187 73 414 341 –1 318
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 194 126 476 410 556
% liikevaihdosta 7,8 4,9 6,4 5,2 5,3
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa 166 52 360 419 –1 271
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 173 105 422 348 471
Kauden voitto (tappio), milj. euroa 138 36 299 364 –1 122
Tulos per osake, € 0,26 0,07 0,57 0,69 –2,14
ilman kertaluonteisia eriä, € 0,26 0,16 0,64 0,54 0,74
Liiketoiminnan rahavirta per osake, € 0,55 0,60 0,90 1,29 1,98
Oma pääoma per osake kauden lopussa, € 14,01 18,03 14,01 18,03 14,18
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 45 35 45 35 43
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 301 3 349 3 301 3 349 3 210

 

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2013 kolmatta neljännestä:

”Kehitys vuoden kolmannella neljännellä vastasi odotuksiamme: kasvuliiketoiminnot tekivät edelleen hyvää tulosta ja Paperiliiketoiminnan elpyminen palautti konsernin kannattavuuden viimevuotiselle tasolle. Paperiliiketoiminta pystyi vastaamaan haastaviin markkinaolosuhteisiin kuluja leikkaamalla. EBITDA saavutti viime vuoden tason ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 194 (126) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli 286 (319) miljoonaa euroa, ja pystyimme jälleen vähentämään nettovelkojamme.

Selluliiketoiminnan vuosineljännes oli vakaa ja toimitusmäärät hyvät, vaikka Fray Bentosin tehtaalla Uruguayssa oli huoltoseisokki. Aasian paperiliiketoiminnan kannattavuus jatkui vakaana. Tarraliiketoiminnassamme tehdyt kasvutoimenpiteet näkyvät myönteisesti ja lisääntyneet toimitusmäärät kumosivat kiinteiden kustannusten kasvun. Energialiiketoiminnan kannattavuus säilyi hyvällä tasolla huolimatta vesivoiman niukkuudesta ja kesäkaudesta.

Euroopan Paperiliiketoiminnassa toteutettiin kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä säästöjä, jotka kompensoivat viime vuodesta 4 % laskeneita hintoja ja toimitusmääriä. Vuoden alkupuoliskon heikkoa kannattavuutta paransivat kiinteiden ja muuttuvien kustannusten lasku, määrätietoiset säästötoimet ja kausiluonteisesti kasvaneet toimitusmäärät.  Myös realisoitumattomat energiasuojaukset vaikuttivat positiivisesti kolmannen neljänneksen tulokseen.

Ilmoitimme elokuussa, että pyrimme parantamaan yhtiön kannattavuutta uuden liiketoimintarakenteen avulla. Kannattavuuden parannusohjelmalla ja kasvuhankkeilla tavoitellaan yhteensä 400 miljoonan euron tulosvaikutusta.
  

Ohjelma on edistynyt hyvin. Uusi organisaatiorakenne otetaan käyttöön 1. marraskuuta 2013, ja liiketoiminta-alueiden johdon nimitykset ja organisaatioiden suunnittelu on hyvässä vauhdissa.  

Eri liiketoimintojen kannattavuushankkeet vähensivät kolmannella vuosineljänneksellä kuluja 13 miljoonalla eurolla, joka on 25 % tavoitelluista 200 miljoonan euron vuotuisista säästöistä.

Lokakuussa Uruguayn valtio myönsi luvan lisätä sellun vuosituotantoa UPM:n Fray Bentosin tehtaalla 1,1 miljoonasta 1,2 miljoonaan tonniin. Tämä mahdollisti tehtaan välittömän käynnistämisen huoltoseisokin jälkeen ja tukee tehtaan kehittämistä jatkossa. Eri sellutehtaillamme tunnistettujen pullonkaulojen ja korjaavien toimenpiteiden myötä pyrimme kasvattamaan 3,3 miljoonan tonnin sellukapasiteettiamme 10 prosentilla seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kun suunnittelemme tulevaisuutta, meidän on katsottava muutamia vuosineljänneksiä pidemmälle. Siksi kannattavuusohjelmamme sisältää sekä lyhyen aikavälin toimenpiteitä että kasvuhankkeita seuraavalle kolmelle vuodelle. Kolmannen vuosineljänneksen toimenpiteet ovat vasta alkua. Uusi liiketoimintarakenne terävöittää toimintamme painopisteitä, kun jatkamme liiketoimintaportfoliomme kehittämistä”, Pesonen päättää.

Näkymät vuodelle 2013

Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän alhaisena vuoden 2013 loppupuolella. Tämä vaikuttaa edelleen negatiivisesti erityisesti Euroopan graafisten paperien markkinoihin. Kasvutalouksien odotetaan kehittyvän suotuisammin, mikä tukee globaaleja sellu- ja tarramateriaalimarkkinoita, paperimarkkinoita Aasiassa sekä puutuotteiden markkinoita Euroopan ulkopuolella. Suomen vesivarannot ovat pitkäaikaista keskiarvoa niukemmat. Termiinihintoihin perustuen Suomen sähkön hintojen odotetaan olevan hieman korkeammat vuoden 2013 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden 2013 alkupuoliskoon.

Vuoden 2013 alkupuoliskoon verrattuna vuoden 2013 loppupuoliskolla Paperin (UPM Paper ENA uudessa liiketoimintarakenteessa) odotetaan hyötyvän alemmista kustannuksista osittain
käynnissä olevien säästötoimenpiteiden sekä kausiluonteisesti suuremman kysynnän ansiosta. Sellu (UPM Biorefining) -liiketoiminta-alueeseen vaikuttavat neljästä sellutehtaasta kolmella pidettävät vuosittaiset huoltoseisokit. Fray Bentosin huoltoseisokki kuitenkin oli aiempia vuosia lyhyempi. Investointien ennakoidaan vuonna 2013 olevan noin 400 miljoonaa euroa.
  

Webcast ja lehdistötilaisuus

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 24. lokakuuta 2013 klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Tulos esitellään suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa tänään klo 14.30 UPM:n pääkonttorissa (Eteläesplanadi 2). Myös tätä tilaisuutta isännöi toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Q3 Interim Report January - September 2013
Puhelinnumero: (09) 8171 0462


Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2012 vuosikertomuksen sivuilta 74–75.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284 (klo 9-16)
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 22 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi