UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM:n uusi liiketoimintarakenne terävöittää toiminnan painopisteitä ja mahdollistaa muutokset liiketoimintaportfoliossa

UPM:n uusi liiketoimintarakenne terävöittää toiminnan painopisteitä ja mahdollistaa muutokset liiketoimintaportfoliossa

Pörssitiedote 6.8.2013 10.00 EEST

UPM-Kymmene Oyj               Pörssitiedote   6.8.2013 klo 10.00

UPM:n uusi liiketoimintarakenne terävöittää toiminnan painopisteitä ja mahdollistaa muutokset liiketoimintaportfoliossa

Tulosparannusohjelmalla ja kasvuhankkeilla tavoitellaan 400 miljoonan euron kannattavuusvaikutusta

UPM uudistaa liiketoimintarakenteensa ja tavoittelee selvää käännettä yhtiön kannattavuuteen. Yhtiö pyrkii myös yksinkertaistamaan ja edelleen kehittämään liiketoimintaportfoliotaan.

UPM:n uusi liiketoimintarakenne muodostuu seuraavista liiketoiminta-alueista ja raportointisegmenteistä: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe ja UPM Plywood.  Metsät ja puunhankinta raportoidaan yhtiön Muissa toiminnoissa. Uusi rakenne astuu voimaan 1. marraskuuta 2013 alkaen.

Uusien paperiliiketoiminta-alueiden johto sijoittuu markkina-alueiden keskelle. UPM Paper Asia toimii Shanghaissa Kiinassa ja UPM Paper Europe Augsburgissa Saksassa. UPM:n pääkonttori säilyy Helsingissä.

“Muutokset liiketoimintarakenteessa selkeyttävät tavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä kussakin liiketoiminnassa. Pyrimme ratkaisemaan kannattavuushaasteen kypsillä Euroopan markkinoilla ja teemme tarkasti kohdennettuja kasvuhankkeita Euroopan ulkopuolella ja biojalostuksessa. Uusi rakenne myös lisää yhtiön toiminnan läpinäkyvyyttä”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

“Olemme johdonmukaisesti muuttamassa UPM:ää. Samalla kun parannamme yhtiön kannattavuutta ja edistämme kasvuhankkeita, tutkimme mahdollisuuksia liiketoimintaportfoliomme yksinkertaistamiseksi ja liiketoimintojemme todellisen arvon tuomiseksi esille. Myös muutokset omistussuhteissa voivat olla mahdollisia.”

Nykyinen liiketoimintaryhmärakenne, joka otettiin käyttöön vuoden 2008 lopussa, lakkautetaan.

“Loimme liiketoimintaryhmissä kaupalliset edellytykset ja markkinalähtöiset organisaatiot Energia- ja Selluliiketoiminnoille. Olemme myös saaneet aikaan käänteen Saha- ja Vaneriliiketoimintojen kannattavuudessa ja Euroopan tarraliiketoimintaa on järjestelty uudelleen. Tällä hetkellä jokainen näistä on terve UPM:n liiketoiminta omine toimintaedellytyksineen.”

”Vaikka Paperi-liiketoimintaryhmä on kyennyt tehostamaan toimintaansa ja hoitanut muutos- ja integraatioprosesseja ammattimaisesti, meidän on siirryttävä entistä yksinkertaisempaan ja skaalautuvaan rakenteeseen kannattavuuden edelleen parantamiseksi”, sanoo Pesonen.

Yksinkertaistettu rakenne parantaa kannattavuutta

UPM on identifioinut kannattavuutta parantavia toimenpiteitä yhteensä 200 miljoonan euron edestä olemassa olevissa liiketoiminnoissaan. Kukin liiketoiminta käynnistää kannattavuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman, joka pitää sisällään yksinkertaistetun liiketoimintamallin sekä säästöjä muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa. Suunnitellut toimenpiteet eivät pidä sisällään uusia kapasiteetin sulkemisia tässä vaiheessa.

Kannattavuusohjelma pitää sisällään jäljellejäävän osuuden 90 miljoonan euron tammikuussa 2013 julkistetuista kustannussäästöistä. Nyt aloitettavaan ohjelmaan kuuluvat myös uudesta liiketoimintarakenteesta aiheutuvat kannattavuuden parannustoimenpiteet.

UPM seuraa ja päivittää ohjelman edistymistä osavuosikatsauksissaan. Ohjelman koko vaikutuksen arvioidaan toteutuvan vuoden 2014 loppuun mennessä verrattuna toisen vuosineljännekseen 2013 tulokseen.

Seuraavan kolmen vuoden kasvuhankkeet

​Pesonen korostaa, että vuodesta 2007 UPM:n Energia-, Sellu-, Tarra- ja Aasian paperiliiketoiminta ovat kasvaneet liikevaihdoltaan 43 prosenttia. “Nämä liiketoiminnat ovat kasvaneet ja ovat kannattavia, ja niiden näkymät ovat myönteiset pitkällä aikavälillä.”

“Biopolttoaineet, puuvapaat erikoispaperit Kiinassa ja UPM Raflatacin jatkuva kasvu luovat edellytykset yhtiön liikevaihdon kasvulle tulevina vuosina. Tämän lisäksi näemme mahdollisuuksia laajentaa nykyisten sellutehtaittemme tuotantoa. Näiden kehityshankkeiden myötä tavoittelemme vielä 200 miljoonan euron lisäystä käyttökatteeseen (EBITDA), kun kaikki hankkeet on toteutettu.“

Kokonaisinvestointitarve näihin hankkeisiin on 680 miljoonaa euroa, mukaan lukien aiemmin ilmoitetut yhteensä 540 miljoonan euron investoinnit Changshun paperikoneeseen ja Lappeenrannan biojalostamoon. Tästä 60 miljoonaa euroa on jo investoitu, ja jäljellejäävä investointikustannus seuraavan kolmen vuoden aikana on 620 miljoonaa euroa.

Johtajistonimitykset

Kannattavuusohjelman ja kasvuhankkeiden toteutuksen varmistamiseksi UPM:n hallitus on vahvistanut seuraavat nimitykset yhtiön johtajistoon:

Heikki Vappula on nimitetty UPM Biorefining -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. UPM Biorefining muodostuu sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnoista. Sen vuosittainen sellukapasiteetti on 3,2 miljoonaa tonnia sellua, joka valmistetaan neljällä nykyaikaisella sellutehtaalla Suomessa ja Uruguayssa. Lisäksi liiketoimintaan kuuluvat puuviljelmät, neljä sahaa Suomessa ja yksi Itävallassa sekä rakenteilla oleva biojalostamo Lappeenrannassa. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 1 044 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 234 miljoonaa euroa. Heikki Vappula on tällä hetkellä Energia ja Sellu -liiketoimintaryhmän johtaja.

Tapio Korpeinen on nimitetty UPM Energy -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. UPM Energy vastaa energiatuotannon lisäksi fyysisen sähkön kaupasta ja käy kauppaa sähkön johdannaismarkkinoilla. Liiketoiminta koostuu UPM:n vesivoimaloista ja osuuksista energiayhtiöissä kokonaiskapasiteetin ollessa 1 721 MW. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 242 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 106 miljoonaa euroa.

Tapio Korpeinen jatkaa myös nykyisessä tehtävässään talous- ja rahoitusjohtajana vastuullaan talous, rahoitus, sijoittajasuhteet, tietohallinto, hankinta ja kiinteistöt.

Tapio Kolunsarka on nimitetty UPM Raflatacista vastaavaksi johtajaksi 1. syyskuuta 2013 alkaen. Tapio on johtajiston uusi jäsen. Hän toimii tällä hetkellä UPM Raflatacin EMEA-alueesta vastaavana johtajana. Hänen edeltäjänsä, Jussi Vanhanen, lopettaa yhtiön palveluksessa saattaakseen päätökseen henkilökohtaisen pitkäaikaisen hankkeensa. Hän aikoo toimia myös  neuvonantajana yhdessä maailman johtavista konsulttitoimistoista. UPM Raflatac valmistaa tarramateriaaleja tuote- ja informaatioetiketöintiin. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 608 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 54 miljoonaa euroa.

Kim Poulsen on nimitetty UPM Paper Asia -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. UPM Paper Asia muodostuu Changshun paperitehtaasta sekä Tervasaaren ja Jämsänkosken tehtaiden tarrapaperituotannosta. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 557 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 84 miljoonaa euroa. UPM Paper Asian tuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia hieno- ja erikoispapereita.

Bernd Eikens on nimitetty UPM Paper Europe -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. Berndt on johtajiston uusi jäsen, hän toimii tällä hetkellä Paperiliiketoiminnan toimitusketjusta vastaavana johtajana. UPM Paper Europe tuottaa aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopaperia 19 nykyaikaisella tehtaalla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 2 730 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 66 miljoonaa euroa. UPM Paper Europen tuotantokapasiteetti on 10,3 miljoonaa tonnia aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopaperia.

Mika Sillanpää on nimitetty UPM Plywood -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. Mika on johtajiston uusi jäsen, mutta on vastannut vaneriliiketoiminnasta jo aikaisemmin. UPM Plywoodin tuotantokapasiteetti on noin miljoona kuutiota vaneria ja viilua Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 219 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 21 miljoonaa euroa.

Kari Ståhlberg on nimitetty strategiajohtajaksi. Kari on johtajiston uusi jäsen. Hän toimii tällä hetkellä konsernin strategiajohtajana talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa.

Juha Mäkelä jatkaa päälakimiehenä.

Jyrki Ovaska on nimitetty teknologiajohtajaksi vastuualueenaan tutkimus ja kehitys, investointihallinto ja uudet liiketoiminnat. Jyrki toimii tällä hetkellä UPM:n Paperiliiketoimintaryhmän johtajana.

Teknologiajohtaja Hartmut Wurster jää eläkkeelle oltuaan 12 vuotta UPM:n ja 31 vuotta teollisuuden palveluksessa. Hänen päävastuualueidensa lisäksi hänen sidosryhmätyönsä Saksassa on ollut erittäin arvokasta.

Riitta Savonlahti jatkaa henkilöstöjohtajana.

Pirkko Harrela , joka toimii tällä hetkellä viestintäjohtajana, on nimitetty sidosryhmäjohtajaksi vastuualueenaan viestintä, brändinhallinta, ympäristöasiat, konsernin yhteistyösuhteet ja yritysvastuu.

Kaikki johtajiston jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Mikäli toisin ei ole mainittu, nimitykset astuvat voimaan 1. marraskuuta 2013.

* * *

Kaikki tiedotteessa esiintyvät luvut ovat alustavia. Raportointi uuden rakenteen mukaan alkaa vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen. Vertailukelpoiset luvut julkaistaan marraskuussa 2013.

* * *

Lisätietoja antaa:
Jussi Pesonen, toimitusjohtaja, UPM, Puh: 020 4150 001

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

***

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit (voimassa 31.10.2013 asti). UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi