UPM.FI

Kasvuliiketoiminnat tekevät edelleen hyvää tulosta, Paperiliiketoiminnalla heikko neljännes Euroopassa

Pörssitiedote 6.8.2013 9.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj              Osavuosikatsaus      6.8.2013 klo 9.30

Kasvuliiketoiminnat tekevät edelleen hyvää tulosta, Paperiliiketoiminnalla heikko neljännes Euroopassa


Q2/2013 (verrattuna Q2/2012)

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,20 (0,16) euroa ja raportoitu 0,22 (0,39) euroa.

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 138 (128) miljoonaa euroa, 5,5 (4,9) % liikevaihdosta.

• EBITDA oli 258 (325) miljoonaa euroa, 10,2 (12,3) % liikevaihdosta.

• Kiinteät kustannukset olivat 36 miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuonna.

 

Q1–Q2/2013 (verrattuna Q1–Q2/2012)

• Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,38 (0,38) euroa ja raportoitu 0,31 (0,62) euroa.

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 282 (284) miljoonaa euroa, 5,6 (5,4) % liikevaihdosta.

• EBITDA oli 542 (682) miljoonaa euroa, 10,9 (13,0) % liikevaihdosta.

• Liiketoiminnan rahavirta oli 187 (360) miljoonaa euroa käyttöpääoman tilapäisen kasvun seurauksena.

 

 

Tunnuslukuja Q2/2013 Q2/2012 Q1–Q2/2013 Q1–Q2/2012 Q1–Q4/2012
Liikevaihto, milj.euroa 2 520
 
2 632
 
4 994
 
5 240
 
10 492
 
EBITDA, milj.euroa 1) 258
 
325
 
542
 
682
 
1 312
 
% liikevaihdosta 10,2
 
12,3
 
10,9
 
13,0
 
12,5
 
Liikevoitto (tappio), milj. euroa 146
 
108
 
227
 
268
 
–1 318
 
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 138
 
128
 
282
 
284
 
556
 
% liikevaihdosta 5,5
 
4,9
 
5,6
 
5,4
 
5,3
 
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. euroa 128
 
221
 
194
 
367
 
–1 271
 
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 120
 
101
 
249
 
243
 
471
 
Kauden voitto (tappio), milj. euroa 114
 
208
 
161
 
328
 
–1 122
 
Tulos per osake, € 0,22
 
0,39
 
0,31
 
0,62
 
–2,14
 
ilman kertaluonteisia eriä, € 0,20
 
0,16
 
0,38
 
0,38
 
0,74
 
Liiketoiminnan rahavirta per osake, € 0,16
 
0,27
 
0,35
 
0,69
 
1,98
 
Oma pääoma per osake kauden lopussa, € 13,93
 
17,99
 
13,93
 
17,99
 
14,18
 
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 48
 
38
 
48
 
38
 
43
 
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3524
 
3593
 
3524
 
3593
 
3210
 

 

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2013 toista neljännestä:

"Toinen vuosineljännes vastasi odotuksiamme: kasvuliiketoiminnot tekivät edelleen hyvää tulosta, mutta Paperiliiketoiminnan tulosta heikensivät alhaiset toimitusmäärät ja myyntihinnat Euroopassa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 138 (128) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli vuoden takaista pienempi käyttöpääoman tilapäisen kasvun seurauksena.

Selluliiketoiminnan osalta vuosineljännes oli vahva, koska sekä toimitusmäärät että myyntihinnat nousivat. Panostuksemme Tarraliiketoiminnan kasvattamiseen näkyi toimitusmäärien kasvuna, jonka vaikutus oli laajentuneen liiketoiminnan kiinteiden kustannusten kasvua suurempi. Energialiiketoiminnan kannattavuus jatkui vahvana, vaikka vesivoiman tuotantomäärät laskivat. Vaneri- ja sahaliiketoimintojen myönteinen kehitys jatkui Euroopan haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Paperiliiketoiminnan osalta neljännes tulee arviomme mukaan olemaan kuluvan vuoden heikoin. Tuottavuus jatkui vahvana Kiinassa ja erikoispaperitoiminnoissa, mutta Euroopassa sekä graafisten paperien että viennin kannattavuus oli merkittävästi viimevuotista heikompi. Toisella vuosineljänneksellä realisoitumattomat energiasuojaukset laskivat merkittävästi Paperiliiketoiminnan kannattavuutta kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Kustannussäästötoimet ja tammikuussa 2013 ilmoitetut tuotantokapasiteetin sulkemiset etenivät aikataulun mukaisesti. Ilmoitetut kapasiteetin sulkemiset toteutettiin Raumalla ja Saksan Ettringenissä huhtikuun loppuun mennessä. Henkilöstöneuvottelut on viety loppuun kaikissa maissa, lukuun ottamatta Ranskaa, jossa neuvottelut alkoivat heinäkuussa. Toisen vuosineljänneksen lopussa 40 % vuotuisista kustannussäästöistä oli saavutettu. Nämä yhdessä muiden kustannussäästöjen kanssa kompensoivat pienempiä paperin toimitusmääriä, mutta eivät riitä kattamaan kannattavuuden laskua.

Liiketuloksen parantaminen edellyttää meiltä toimenpiteitä, ja samalla meidän on varmistettava, että liiketoiminnan muutos jatkuu. Tarraliiketoiminnassa käynnistimme heinäkuussa toimet tehokkuuden lisäämiseksi", Pesonen toteaa lopuksi.

Näkymät vuodelle 2013

Euroopan talouskasvun odotetaan pysyvän hyvin alhaisena vuoden 2013 loppupuolella. Tämä vaikuttaa edelleen negatiivisesti erityisesti Euroopan graafisten paperien markkinoihin. Kasvutalouksien odotetaan kehittyvän suotuisammin, mikä tukee globaaleja sellu- ja tarramateriaalimarkkinoita, paperimarkkinoita Aasiassa sekä puutuotteiden markkinoita Euroopan ulkopuolella. Pohjoismaiden vesivarannot ovat hieman pitkäaikaista keskiarvoa niukemmat. Sähkön termiinihinta Suomessa loppuvuodelle 2013 on hieman alempi kuin vuoden 2013 alkupuoliskolla toteutunut markkinahinta.

Vuoden 2013 alkupuoliskoon verrattuna vuoden 2013 loppupuoliskolla Paperiliiketoiminta-alueen odotetaan hyötyvän kausiluonteisesti suuremmasta kysynnästä sekä alemmista kustannuksista, joihin käynnissä olevat säästötoimenpiteet osittain vaikuttavat. Selluliiketoiminta- alueeseen vaikuttavat neljästä sellutehtaasta kolmella pidettävät vuosittaiset huoltoseisokit.

Investointien ennakoidaan vuonna 2013 olevan noin 400 miljoonaa euroa.

Webcast ja lehdistötilaisuus

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 6. elokuuta 2013 klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Tulos esitellään suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa iltapäivällä klo 14.30 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2. Myös tätä tilaisuutta isännöi toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Q2 Interim Report January - June 2013
Puhelinnumero: (09) 8171 0462

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2012 vuosikertomuksen sivuilta 74–75.
 

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284 (klo 9-16)
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi