UPM.FI

UPM ja Element Power selvittävät Kajaanin Kokkosuon soveltumista tuulivoimatuotantoon

Lehdistötiedote 28.5.2013 14.00 EEST

​(Helsinki, 28.5.2013 klo 14.00) – UPM ja Element Power selvittävät Kajaanin Kokkosuon soveltumista tuulivoimatuotantoon luonto- ja tuulianalyysien perusteella. Tänä keväänä aloitettiin linnuston seurannat. Käynnissä olevien luontoselvitysten aikana tutkitaan muun muassa lintujen kevät- ja syysmuutto, alueella vakituisesti pesivä linnusto, liito-oravat, lepakot, alueen kasvillisuus- ja luontotyypit, sekä mahdollisten uhanalaisten lajien esiintyminen.

Kokkosuon alueella on tehty alustava tuulianalyysi, joka perustuu Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlaksen tietoihin. UPM:n omistamille Kokkosuon maa-alueille voisi arvion mukaan sijoittaa noin kaksikymmentä nykyaikaista, noin kolmen megawatin kokoluokan tuulivoimalaa.  Kokkosuon tuulipuisto voisi tuottaa sähköä noin 145 gigawattituntia vuodessa. Se vastaa noin 30000 kaukolämmitteisen asunnon vuotuista kulutusta.
 
Tuulipuistohankkeen seuraavat vaiheet ovat kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja kaavoituksessa selvitetään ja kuvataan hankkeen vaikutukset luontoon, ihmisiin ja paikallisiin elinkeinoihin.

”Jatkossa hankkeesta tullaan tiedottamaan lisää ympäristövaikutusten arviointiprosessin ja kaavoitusprosessin aikana, jolloin on myös mahdollisuus osallistua julkisiin yleisötilaisuuksiin sekä saada lisätietoa hankkeesta. Suunnitelmat ovat alustavia ja eri osapuolten intressit sovitetaan yhteen tarkemmassa lupavaiheessa”, sanoo projektipäällikkö Miia Wallén UPM:n Energialiiketoiminnasta.

Kajaanin Kokkosuon tuulivoimahankkeen kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 28.5.2013 Kajaanin kaupungintalon valtuustosalissa (Pohjolankatu 13, II krs) kello 18 alkaen. Paikalla hankkeesta ovat kertomassa UPM:n ja Kajaanin kaupungin edustaja.

Suomessa tuulivoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Suomen Ilmasto- ja energiastrategiassa on tavoitteena, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Tällä hetkellä Suomessa on asennettua tuulivoimakapasiteettia noin 300 megawatin verran.

UPM ja Element Power perustivat yhteisen tuulivoiman kehitysyhtiön toukokuussa 2013. Yhtiön liiketoiminta perustuu UPM:n omistamien maa-alueiden kehittämiseen tuulivoiman tuotantoon soveltuviksi. UPM omistaa Suomessa noin 850 000 hehtaaria metsätalousmaata.

Lisätietoja antaa:
Projektipäällikkö Miia Wallén, UPM Energialiiketoiminta, Tuulivoiman kehitys, puh. 050 329 7127

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Energialiiketoiminta jatkaa kasvuaan vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Kasvu perustuu vahvaan markkina-asiantuntijuuteen ja osaamiseen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. UPM:llä on noin 70 energia-alan ammattilaista ja yhtiö toimii Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.

UPM:n Metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsäomaisuuden hoidosta ja arvon lisäyksestä. Sen Maankäyttö ja kiinteistöt -yksikkö jalostaa yhtiön metsäomaisuudesta korkealaatuisia UPM Bonvesta rantatontteja ja metsätiloja, vuokraa käyttöoikeuksia yhtiön maa- ja vesiomaisuuteen sekä vastaa maanomistajan edunvalvonnasta ja kiinteistökehityksestä. Lisätietoja www.bonvesta.fi

Element Power on englantilainen yritys, joka perustettiin 2008 kehittämään, rahoittamaan, rakentamaan ja operoimaan maatuulivoima- ja aurinkovoimaprojekteja. Yhtiöllä on kehitysvaiheessa olevia projekteja yli 9 000 MW ja tuotannossa 71 MW sekä yksin että yhteistyökumppaniensa kanssa. Toimintaa on 16 maassa Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Suomen tytäryhtiön Element Power Finland Developments Oy:n toiminnan painopiste on tuulivoimassa. www.elpower.com