UPM.FI

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote 5.4.2018 17.15 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Yhtiökokouksen päätökset   5.4.2018 klo 16.15 EET

UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 5. huhtikuuta 2018, Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja päätti, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 1,15 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Marjan Oudeman.

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ja kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Johan Aalto. Yhtiökokouksessa oli paikalla tai edustettuna yhteensä 3 386 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 278 510 407 osaketta ja ääntä. Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Tilinpäätös ja osinko

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 1,15 euroa osakkeelta 19.4.2018. Osingonmaksun irtoamispäivä on 6.4.2018 ja täsmäytyspäivä 9.4.2018.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen ja hallitukseen valittiin uudelleen Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Piia-Noora Kauppi, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Suzanne Thoma, Kim Wahl ja Björn Wahlroos. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Marjan Oudeman. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

UPM:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 lähtien toiminut Wendy E. Lane jäi pois hallituksesta. Toimittuaan yhtiön hallituksen jäsenenä 13 vuotta ja tuettuaan UPM:n huomattavaa muutosta globaalista paperintuottajasta monipuoliseksi Biofore-yhtiöksi hän katsoi, että hallitus hyötyisi uudistumisesta. Hän puolestaan keskittyy muihin tehtäviin. Yhtiö ja yhtiön hallitus kiittävät Wendy E. Lanea hänen arvokkaasta panoksestaan yhtiön uudistumisessa.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot säilyivät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 190 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 110 000 euron perusvuosipalkkio. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavat vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja että palkkioita maksetaan seuraavasti:

-           tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa
-           palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa ja
-           nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa.

Vuosipalkkioita ei makseta yhtiön toimivaan johtoon kuuluvalle hallituksen jäsenelle. Perusvuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Yhtiö on antanut osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiannon, jonka mukaan osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-31.3.2018 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy:n mukaan yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Merja Lindh. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja sillä kumottiin edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antama yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus.

Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 8 ja 10 §:iin ja päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 12 §:n (Osakkeiden lunastusvelvollisuus eri äänivaltatilanteissa).

Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutettiin vastaamaan tarkemmin yhtiön liiketoimintoja, 8 §:ää vastaamaan lakisääteistä vastuuta tilintarkastusvalvonnan järjestämisestä ja 10 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan julkaistaan ainoastaan yhtiön internetsivuilla. 12 § poistettiin tarpeettomana ja käytännössä vaikeasti toteutettavissa olevana.

Yhtiöjärjestyksen muutettujen pykälien uudet sanamuodot ovat seuraavat:

"2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta harjoittaa metsätaloutta, metsäteollisuutta, pakkausteollisuutta, kemianteollisuutta ja energiateollisuutta, tarjota niihin liittyviä palveluja ja harjoittaa niihin liittyvää muuta liiketoimintaa, omistaa, hallita ja käydä kauppaa kiinteistöillä, hyödykkeillä, osakkeilla ja muilla arvopapereilla ja harjoittaa muuta sijoitustoimintaa."

"8 § Tilintarkastaja
Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

"10 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen 9 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

Valtuutus päättää lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset tehdään ensisijaisesti yhtiön Biofore Share and Care -ohjelman puitteissa, jonka painopistealueet ovat lukeminen ja oppiminen, paikallinen sitoutuminen, vastuullinen veden käyttö ja bioinnovaatiot. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.upm.fi/yhtiokokous2018 viimeistään 19.4.2018.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi