UPM.FI

UPM kehittää Kristiinankaupungin ja Isojoen Mikonkeitaan aluetta tuulivoimatuotantoon

Lehdistötiedote 2.4.2013 16.00 EEST

​(UPM, Helsinki, 2.4.2013 klo 15) – UPM aikoo kehittää Kristiinankaupungin ja Isojoen kunnan alueella sijaitsevaa Mikonkeitaan aluetta tuulivoimatuotantoon sopivaksi. Kristiinankaupungin keskustasta noin 25 kilometriä etelään sijaitsevalla maa-alueella on kartoitettu tuuliolosuhteita Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlaksen perusteella. Mikonkeitaalla on tehty kattava esiselvitys ja seuraavaksi aloitetaan ympäristövaikutusten arviointi. Myös tarkemmat tuulimittaukset sekä kaavoitus- ja luvitusprosessit ovat alkamassa.

Arvion mukaan Mikonkeitaalle voitaisiin sijoittaa noin kolmekymmentä nykyaikaista, noin kolmen megawatin tuulivoimalaa. Tuulipuisto voisi enimmillään tuottaa sähköä noin 240 gigawattituntia vuodessa. Tämä vastaa noin 13 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Hankkeen vaikutuksia muun muassa luontoon, ihmisiin ja paikallisiin elinkeinoihin selvitetään YVA-menettelyssä. Luontoselvityksissä tutkitaan muun muassa lintujen kevät- ja syysmuutto, alueella vakituisesti pesivä linnusto, liito-oravat, lepakot, alueen kasvillisuus- ja luontotyypit sekä mahdollisten uhanalaisten lajien esiintyminen.

“Tulemme tiedottamaan hankkeen eri vaiheista ja tilaisuuksista, joissa yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin”, sanoo projektipäällikkö Sirpa Korhonen UPM:n Energialiiketoiminnasta.

”YVA-menettelyn yhteydessä järjestettävien avointen yleisötilaisuuksien lisäksi haluamme käydä myös laajempaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. YVA-menettelyä ohjaamaan perustamme seurantaryhmän, johon kutsumme viranomaistahojen lisäksi alueellisia ja paikallisia edustajia”, sanoo Korhonen.

UPM järjestää yleisölle mahdollisuuden tutustua Mikonkeitaan hankealueen kehittämissuunnitelmiin Uttermossan nuorisoseuran talolla (Vuoripolku 35, Kristiinankaupunki) tiistaina 2.4.2013 klo 16 – 18.30. Paikalla hankkeesta ovat kertomassa UPM:n, YVA- ja kaavakonsultin ja kuntien edustajat.

Suomessa tuulivoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia lähes 300 megawatin verran.

UPM kartoittaa ja kehittää Suomessa omistamiaan maa-alueita tuulivoimatuotantoon soveltuviksi. Yhtiö omistaa Suomessa noin 850 000 hehtaaria metsätalousmaata.

Lisätietoja antaa
Projektipäällikkö Sirpa Korhonen, UPM Energia, Tuulivoiman kehitys, puh. 040 661 3750

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Energialiiketoiminta jatkaa kasvuaan vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Kasvulle on vankka perusta: vahva markkina-asiantuntijuus ja vakuuttava osaaminen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. Meillä on noin 70 energia-alan ammattilaista ja toimimme Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.

UPM:n Metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsäomaisuuden hoidosta ja arvon lisäyksestä. Sen Maankäyttö ja kiinteistöt -yksikkö jalostaa yhtiön metsäomaisuudesta korkealaatuisia UPM Bonvesta rantatontteja ja metsätiloja, vuokraa käyttöoikeuksia yhtiön maa- ja vesiomaisuuteen sekä vastaa maanomistajan edunvalvonnasta ja kiinteistökehityksestä. Lisätietoja www.bonvesta.fi