UPM.FI

Sellu, Energia ja Tarrat tekivät hyvää tulosta, säästöohjelma etenee Paperissa

Pörssitiedote 25.4.2013 9.35 EEST

UPM-Kymmene Oyj            Osavuosikatsaus        25.4.2013 klo 9.35 EET


Q1 2013 vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna

  • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,18 (0,22) euroa ja raportoitu 0,09 (0,23) euroa
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 144 (156) miljoonaa euroa eli 5,8 (6,0) % liikevaihdosta
  • EBITDA oli 284 (357) miljoonaa euroa eli 11,5 (13,7) % liikevaihdosta
  • Hyvä tuloskehitys Sellu-, Energia- ja Tarraliiketoiminnoissa
  • Ankara työ Paperiliiketoiminnassa jatkuu, 90 miljoonan euron kustannussäästöohjelma etenee suunnitellusti.

 

Tunnuslukuja   (1 Q1/2013 Q1/2012 Q4/2012 Q1–Q4/2012
Liikevaihto, milj.euroa 2 474   2 608 2 657 10 492
EBITDA, milj.euroa (2 284 357 317 1 312
% liikevaihdosta 11,5 13,7 11,9 12,5
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 81 160 –1 659 –1 318
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 144 156 146 556
% liikevaihdosta 5,8 6,0 5,5 5,3
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 66 146 –1 690 –1 271
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 129 142 123 471
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 47 120 –1 486 –1 122
Tulos per osake, euroa 0,09 0,23 –2,83 –2,14
ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,18 0,22 0,20 0,74
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,20 0,42 0,69 1,98
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,30 17,87 14,18 14,18
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 42 39 43 43
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 3 199 3 672 3 210 3 210
  1. Huom. 2012 luvut on oikaistu vastaamaan uusia ja muuttuneita IFRS-standardeja.
  2. EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


 

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2013 ensimmäistä neljännestä:

"Ensimmäinen neljännes sujui odotustemme mukaisesti : kasvuliiketoiminnoissa myönteinen ja vakaa kehitys jatkui. Paperissa tehtiin ankarasti töitä haastavassa toimintaympäristössä.

144 miljoonan euron liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli lähellä vertailuajanjaksojen tasoa (Q1 2012: 156 miljoonaa euroa, Q4 2012: 146 miljoonaa euroa). Käyttöpääoman kausiluonteinen kasvu heikensi liiketoiminnan rahavirran 103 miljoonaan euroon.

Sellu-, Energia ja Tarraliiketoiminta loivat edelleen vahvan perustan kannattavuudelle. Selluliiketoiminnassa palattiin normaaliin tuloksentekoon ja Energialiiketoiminnan suojauksissa onnistuttiin hyvin.

Myös Vaneri- ja Sahaliiketoiminnan kannattavuus parani kustannustehokkuuden ja uudistettujen kaupallisten strategioiden ansiosta. 

Paperimarkkinoiden kehitys oli odotetusti haastavaa. Euroopan paperiliiketoiminnan kannattavuuteen vaikutti kolme tekijää vuoden 2012 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna: alemmat sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat, epäsuotuisa valuuttakurssikehitys ja alemmat toimitusmäärät.

Vuonna 2012 tehtyjen toimenpiteiden johdosta kiinteät kustannukset olivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 30 miljoonaa euroa alemmat kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Markkinarealiteetit ovat tällä hetkellä ankarat, eivätkä tehdyt säästöt riittäneet kompensoimaan heikentyneen markkinatilanteen vaikutuksia. Sen vuoksi jatkamme määrätietoisesti uudelleenjärjestelyjä ja tehostamistoimia, joista ilmoitimme tammikuussa. Tavoitteena on 90 miljoonan euron säästö kiinteissä kustannuksissa. Suljemme huhtikuussa pysyvästi kaksi aikakauslehtipaperikonetta: yhden Raumalla ja toisen Ettringenissä Saksassa. Lisäksi Docellesin paperitehtaan, Pestovon sahan ja Aigrefeuillen jatkojalostetehtaan myyntiprosessit etenevät, samoin kuin funktioiden uudelleenjärjestelyt.

Taloudellinen paine on johtanut – ja uskoaksemme johtaa myös jatkossa – rakenteellisiin muutoksiin, jotka ovat tärkeitä koko teollisuudelle", Pesonen sanoo.

 

Lähiajan näkymät muuttumattomat

Euroopan talouskasvun odotetaan säilyvän hyvin alhaisena vuoden 2013 alkupuolella. Tämä vaikuttaa negatiivisesti erityisesti Euroopan graafisten paperien markkinoihin. Pohjoismaiden vesivarannot ovat normalisoituneet ja sähkön termiinihinta vuodelle 2013 on lähes samalla tasolla kuin vuoden 2012 toteutunut markkinahinta. Kasvutalouksien odotetaan kehittyvän suotuisammin, mikä tukee globaaleja sellu- ja tarramateriaalimarkkinoita, paperimarkkinoita Aasiassa sekä puutuotteiden markkinoita Euroopan ulkopuolella.

Vakaana jatkuvat näkymät kasvuliiketoiminnoissa kuten Energia-, Sellu- ja Tarraliiketoiminnassa luovat perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna vuoden 2012 toiseen puoliskoon. Hieman alemmilla sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnoilla, epäsuotuisalla valuuttakurssikehityksellä ja alemmilla toimitusmäärillä on kuitenkin selvä negatiivinen vaikutus Euroopan paperiliiketoiminnan kannattavuuteen verrattuna vuoden 2012 jälkipuoliskoon. UPM:n kustannustason odotetaan säilyvän vakaana.

 

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä tänään 25. huhtikuuta 2013 klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Tulos esitellään suomenkielisessä lehdistötilaisuudessa samana päivänä klo 14.30 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2. Myös tätä tilaisuutta isännöi toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Puhelinkonferenssin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai linkistä http://qsb.webcast.fi/u/upm/upm_2013_0425_q1/

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

On suositeltavaa soittaa 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report January-March 2013

Puhelinnumero: (09) 2313 9201

Tunnus: 931258

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai –kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2012 vuosikertomuksen sivuilta 74–75.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM News Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284

communications@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä. Yhtiöllä on toimintaa 67:ssä ja tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi