UPM.FI

UPM kehittää Paltamon Teerivaaran aluetta tuulivoimatuotantoon

Lehdistötiedote 12.3.2013 15.00 EET

(UPM, Helsinki, 12.3.2013 klo 15) – UPM aikoo kehittää Paltamon Teerivaaran aluetta tuulivoimatuotantoon sopivaksi. Kivesjärven ja Oulujärven välissä sijaitsevalla UPM:n maa-alueella on kartoitettu tuuliolosuhteita Ilmatieteenlaitoksen Tuuliatlaksen perusteella. Teerivaarassa on tehty kattava esiselvitys ja seuraavaksi aloitetaan ympäristövaikutusten arviointi. Myös tarkemmat tuulimittaukset sekä kaavoitus- ja luvitusprosessit ovat alkamassa.
 
Arvion mukaan Teerivaaraan voitaisiin sijoittaa noin kaksikymmentä nykyaikaista, noin kolmen megawatin tuulivoimalaa. Tuulipuisto voisi enimmillään tuottaa sähköä noin 145 gigawattituntia vuodessa. Tämä vastaa noin 8 000 sähkölämmitteisen asunnon vuosikulutusta.
 
Hankkeen vaikutuksia muun muassa luontoon, ihmisiin ja paikallisiin elinkeinoihin selvitetään maaliskuussa käynnistettävässä YVA-menettelyssä. Luontoselvityksissä tutkitaan muun muassa lintujen kevät- ja syysmuutto, alueella vakituisesti pesivä linnusto, liito-oravat, lepakot, alueen kasvillisuus- ja luontotyypit sekä mahdollisten uhanalaisten lajien esiintyminen.
 
“Olemme keskustelleet Paltamon kunnan kanssa hankkeesta ja kunta suhtautuu siihen myönteisesti. Tulemme tiedottamaan hankkeen eri vaiheista ja tilaisuuksista, joissa yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin”, sanoo projektipäällikkö Marius Kokko UPM:n Energialiiketoiminnasta.
 
”YVA-menettelyn yhteydessä järjestettävien avointen yleisötilaisuuksien lisäksi haluamme käydä myös laajempaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. YVA-menettelyä ohjaamaan perustamme seurantaryhmän, johon kutsumme viranomaistahojen lisäksi alueellisia ja paikallisia edustajia”, sanoo Kokko.
 
Paltamon kunta ja hankkeesta vastaava UPM järjestävät yleisölle mahdollisuuden tutustua Teerivaaran hankealueen kehittämissuunnitelmiin Paltamon Korpitien koulun auditoriossa (Lampitie 2) tiistaina 12.3.2013 klo 19. Paikalla hankkeesta ovat kertomassa UPM:n, YVA- ja kaavakonsultin ja Paltamon kunnan edustajat. Kahvitarjoilu alkaa klo 18.30.
 
Suomessa tuulivoiman kysyntä ylittää tarjonnan. Suomen Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että vuonna 2020 sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla noin kuusi prosenttia. Sähkön tuotantotavoite on kuusi terawattituntia, joka edellyttää noin 2500 megawattia asennettua kokonaistehoa. Tämä vastaa noin 900 turbiinia. Vuoden 2012 lopussa Suomessa oli asennettua tuulivoimakapasiteettia lähes 300 megawatin verran.
 
UPM kartoittaa ja kehittää Suomessa omistamiaan maa-alueita tuulivoimatuotantoon soveltuviksi. Yhtiö omistaa Suomessa noin 850 000 hehtaaria metsätalousmaata.
 
Lisätietoja antaa
Projektipäällikkö Marius Kokko, UPM Energia, Tuulivoiman kehitys, puh. 040 756 7555.
 
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM Energialiiketoiminta jatkaa kasvuaan vähäpäästöisillä energiamarkkinoilla. Kasvulle on vankka perusta: vahva markkina-asiantuntijuus ja vakuuttava osaaminen monipuolisen uusiutuvan energian tuotannossa. Meillä on noin 70 energia-alan ammattilaista ja toimimme Pohjoismaisilla ja Keski-Euroopan energiamarkkinoilla. UPM:n monipuolinen ja kustannustehokas sähköntuotanto muodostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, lauhteesta, tuulivoimasta ja metsäbiomassapohjaisesta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta.
 
UPM:n Metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsäomaisuuden hoidosta ja arvon lisäyksestä. Sen Maankäyttö ja kiinteistöt -yksikkö jalostaa yhtiön metsäomaisuudesta korkealaatuisia UPM Bonvesta rantatontteja ja metsätiloja, vuokraa käyttöoikeuksia yhtiön maa- ja vesiomaisuuteen sekä vastaa maanomistajan edunvalvonnasta ja kiinteistökehityksestä. Lisätietoja www.bonvesta.fi