UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM muuttaa paperi- ja energialiiketoimintojen tasearvoja vastaamaan niiden käypiä arvoja, Q4 2012 tulos vastaa odotuksia

UPM muuttaa paperi- ja energialiiketoimintojen tasearvoja vastaamaan niiden käypiä arvoja, Q4 2012 tulos vastaa odotuksia

Pörssitiedote 17.1.2013 8.30 EET

***Suomenkielisestä pörssitiedotteesta julkaistu korjattu versio 17.1.2013 klo 10.15 sekä 17.1.2013 klo 13.15***

 

UPM-Kymmene Oyj      Pörssitiedote    17.1.2013 klo 08.30 EET

UPM kirjaa arvonalentumisen Paperiliiketoiminnassa ja ottaa käyttöön uudet IFRS–standardit, jotka vaikuttavat Energialiiketoiminta-alueen ja tiettyjen muiden sähköntuotantoon liittyvien osuuksien sekä eläkejärjestelyjen arvostukseen. Toimenpiteiden nettovaikutuksen UPM:n omaan pääomaan laskennallisten verojen jälkeen arvioidaan olevan vähäinen.

  • UPM kirjaa 1 770 miljoonan euron arvonalentumisen Paperiliiketoiminnassa vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä. Tästä 783 miljoonaa euroa liittyy liikearvoon ja 987 miljoonaa euroa muuhun käyttöomaisuuteen. 
  • UPM ottaa konsernitilinpäätöksessä käyttöön uudet IFRS 10 ja 11 -standardit, minkä seurauksena tiettyjen sähköntuotantoon liittyvien omaisuuserien raportointi muuttuu vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Uudelleenluokittelu lisää omaisuuden arvoa Energialiiketoiminnassa noin 1 950 miljoonalla eurolla. UPM:n korollisten nettovelkojen arvioidaan lisääntyvän noin 200 miljoonaa euroa.
  • UPM ottaa käyttöön IFRS-standardin IAS 19 (Työsuhde-etuudet) muutoksen. Eläkevastuiden kirjaamista koskeva muutos vähentää UPM:n omaa pääomaa noin 315 miljoonaa euroa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.                                           

“Energia on ollut yksi UPM:n tuottoisimmista liiketoiminta-alueista ja se on myös yksi kasvualueistamme. On hyvä, että voimme nyt näyttää taseessamme Energialiiketoiminnan käyvän arvon”, sanoo UPM:n talousjohtaja Tapio Korpeinen

“Toisaalta Paperi on tehnyt vähäistä liikevoittoa tai -tappiota viimeisten kahden vuoden aikana. Paperiliiketoiminnan omaisuuden arvo on sisältänyt oletuksen merkittävästä kannattavuuden parantumisesta Euroopan graafisissa papereissa. Tätä emme saavuttaneet vuoden 2012 loppuun mennessä, vaikka Myllykosken integraatio saatiin menestyksellisesti päätökseen ja kustannushyödyt toteutuivat suunnitellusti. Paperiliiketoiminnan uusi kirjanpitoarvo heijastaa nykyistä kannattavuutta kypsillä Euroopan paperimarkkinoilla ja sitä tukee Paperiliiketoiminnan tuottama hyvä rahavirta.”

“UPM:n omaisuuden arvostus edustaa nyt paremmin liiketoimintojen käypiä arvoja. Uskon, että tämä parantaa sijoittajien luottamusta tasearvoihimme.”

“Viimeisen kolmen vuoden aikana suurin osa UPM:n EBITDA:sta on tullut hyvin menestyvistä kasvuliiketoiminnoistamme: Energiasta, Sellusta, Tarraliiketoiminnasta ja Aasian paperiliiketoiminnasta. Tämä näkyy jatkossa myös pääomamme jakaumassa – Paperi edustaa noin 30 % sidotusta pääomasta. Lisäksi Paperin liikevoittoa ei enää rasiteta suurilla poistoilla”, Tapio Korpeinen sanoo. 

Q4 2012 tulos vastasi yhtiön antamia näkymiä

UPM:n 2012 viimeisen vuosineljänneksen tulos oli yhtiön markkinoille antaman näkymän mukainen. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli noin 138 miljoonaa euroa (Q4 2011: 147 miljoonaa euroa, Q3 2012: 122 miljoonaa euroa). Aiemmin UPM oli arvioinut, että viimeisen neljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä on suunnilleen sama tai alempi kuin edellisellä neljänneksellä.

Kannattavuus Paperiliiketoiminnassa säilyi edellisen vuosineljänneksen tasolla. Liiketappio ilman kertaeriä oli 10 miljoonaa euroa.

UPM julkaisee vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen ja alkaneen vuoden näkymät 31.1.2013 ja järjestää samana päivänä englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille sekä suomenkielisen lehdistötilaisuuden.

Paperiliiketoiminnan arvoa alennettu vastaamaan Euroopan paperiliiketoiminnan nykyistä kannattavuutta

Euroopan talouden jatkuvat haasteet ovat merkittävästi vaikuttaneet paperin kulutukseen, kiihdyttäen paperin loppukäyttöihin liittyvää rakenteellista muutosta sekä laskien edelleen painopapereiden kysyntää Euroopassa. Korkeat kustannukset ja merkittävä ylikapasiteetti ovat edelleen haasteita markkinoilla toimiville yrityksille.

Näissä olosuhteissa UPM ei ole pystynyt parantamaan graafisten paperiensa kannattavuutta tavoitteidensa mukaisesti Euroopassa. Koska UPM:n johto ei odota riittävän merkittävää parannusta Paperiliiketoiminnan kannattavuudessa lähitulevaisuudessa yhtiö kirjaa arvonalentumisen vuoden 2012 viimeiselle neljännekselle.

UPM kirjaa 783 miljoonan euron arvonalentumisen, joka liittyy vuosina 1997-2001 tehdyistä yritysjärjestelyistä kirjattuun liikearvoon. Tämän erän jälkeen Paperiliiketoimintaan ei sisälly enää liikearvoa.

UPM kirjaa 987 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumisen, joka liittyy liiketoimintaan kypsillä Euroopan graafisen paperin markkinoilla.

Kokonaisvaikutus UPM:n Q4 2012 voittoon ennen veroja on 1 565 miljoonaa euroa.

Kirjausten jälkeen Paperiliiketoiminnan sidottu pääoma on noin 3 400 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuteen liittyvät arvonalentumiset vähentävät myös Paperiliiketoiminnan poistoja. Paperiliiketoiminnan poistojen arvioidaan olevan yhteensä 320 miljoonaa euroa ja koko UPM:n poistojen 550 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Energialiiketoiminnan omaisuus kirjataan käypiin arvoihin

UPM ottaa konsernitilinpäätöksessä käyttöön uudet IFRS-standardit IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Energialiiketoiminnassa Pohjolan Voima Oy:n (PVO) vesivoima- (A) ja ydinvoimaosakkeet (B, B2) sekä Kemijoki Oy:n ja Länsi-Suomen Voima Oy:n (LSV) osakkeet luokitellaan rahoitusomaisuudeksi (myytävissä olevat sijoitukset) ja arvostetaan käypään arvoon Q1 2013 alkaen. Muilla liiketoiminta-alueilla PVO:n lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokset (G osakesarjat) ja eräät muut sijoitukset konsolidoidaan IFRS 10 ja 11 mukaisesti. Aiemmin kaikki PVO:n osakkeet on käsitelty osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmällä. Kemijoki on käsitelty myytävissä olevana sijoituksena hankintamenon määräisenä. LSV on käsitelty tytäryhtiönä.

Uudelleenluokittelu lisää Energialiiketoiminnan sidottua pääomaa noin 1 950 miljoonalla eurolla noin 2 850 miljoonaan euroon. 

Vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen vuoden 2012 vertailulukuja muutetaan vastaamaan uusia standardeja.

Energialiiketoiminnan omaisuuden arvostusperiaatteet

Energialiiketoiminnan osakeomistusten käyvän arvon määrittely perustuu diskontatun rahavirran malliin.

Mallissa käytetty sähkön hinta perustuu yhtiön omaan arvioon. 5 %:n hinnan nousu tai lasku muuttaisi omaisuuden arvoa 380 miljoonaa euroa ylös- tai alaspäin. 

Mallissa käytetty 5,7 %:n diskonttokorkokanta on määritetty käyttäen painotettua keskimääräistä pääomakustannusta. 0,5 %:n nousu tai lasku diskonttaustekijässä muuttaisi omaisuuden arvoa 270 miljoonaa euroa alas- tai ylöspäin.
 

Energialiiketoiminnan voimaosuuksien arvo
Omistus UPM:n omistusosuus Tyyppi Käypä hinta
(miljoonaa euroa)
PVO A-osakkeet 61,2% Vesivoima 387
PVO B-osakkeet 58,1% Ydinvoima 1 264
PVO B2-osakkeet 50,0% Rakenteilla oleva ydinvoima 311
Kemijoki-osakkeet 4,1%, 19% vesivoimasta Vesivoima 446
Muut (*   Vesivoima ja muut 138
*) Sisältää PVO C, H, M ja V-osakkeet sekä LSV-osakkeet

 

Muut omaisuuden arvostukseen liittyvät epävarmuus- ja riskitekijät koskevat Olkiluoto 3 -ydinvoimalan kiinteähintaisen, avaimet käteen -projektin käynnistysaikataulua ja siihen liittyvää, meneillään olevaa välimiesmenettelyä voimalan toimittajan AREVA-Siemensin (Toimittaja) ja voimalan omistajan Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) välillä. UPM:n epäsuora osuus Olkiluoto 3:n kapasiteetista on noin 30 % PVO B2-osakkeiden kautta.

UPM on käyttänyt PVO B2-osakkeiden arvostuksessa TVO:n antamaa tietoa, jonka mukaan Olkiluoto 3 aloittaisi kaupallisen sähköntuotannon vuoden 2015 puolivälissä. 

Toimittaja on jättänyt 1,9 miljardin euron kanteen Olkiluoto 3:n viivästymisestä ja siitä aiheutuneista kustannuksista. TVO on arvioinut Toimittajan vaateen ja todennut sen perusteettomaksi. Vastineena TVO on jättänyt 1,8 miljardin euron vastavaatimuksen kuluista ja tappioista, joita TVO kärsii viivästymisestä ja muista virheistä Toimittajan takia. Tämän välimiesmenettelyn mahdollista tulosta ei ole otettu huomioon arvon määrittämisessä.

Muutoksilla toimintaa koskevassa sääntelyssä ja verotuksessa voi myös olla vaikutusta energiaomistusten arvoon.  

***

Lisätiedot:
Tapio Korpeinen, CFO, tavoitettavissa klo 10.45-12.00 välillä numerosta 0204 150004

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. +358 40 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News