UPM.FI

UPM mukana EU-hankkeessa kartoittamassa nanomateriaalien turvallisuutta

Lehdistötiedote 14.1.2013 11.00 EET

​(UPM, Helsinki, 14.1.2013 klo 11.00) – UPM osallistuu nanomateriaalien turvallisuutta kartoittavaan laajaan EU-hankkeeseen, joka toteutetaan viranomaisten ja teollisuuden yhteistyönä. Suomessa viisivuotinen EU:n Nanoreg-hanke selvittää mikro- ja nanofibrilliselluloosan turvallisuutta. Nanohiukkasten terveys- ja ympäristöhaitoista tiedetään vasta vähän, vaikka nanomateriaalien käyttö teollisuudessa on lisääntynyt nopeasti. Esimerkiksi urheiluvälineissä, aurinkorasvoissa ja muissa kosmetiikkatuotteissa ne ovat jo yleisiä.

Nanoteknologia on tekniikkaa, jolla valmistetaan rakenteita nanometrin mittakaavassa (nanometri on millimetrin miljoonasosa). Kiinnostus nanohiukkasten käyttöön on suurta, koska niillä voi parantaa tuotteiden ominaisuuksia; nanohiukkasten avulla esimerkiksi maalipinnasta voi saada entistä paremmin naarmuja kestävän. Toisaalta nanomateriaalien turvallisuus herättää kysymyksiä.

”Riskien tunnistaminen on vaikeaa, koska aine voi käyttäytyä nanomitassa tavalla, jota ei tunneta. Vaikutus solutasolla voi vaihdella myös sen mukaan, mitä epäpuhtauksia nanopartikkeliin on kiinnittynyt tai millä aineella se on tarkoituksellisesti päällystetty”, erikoissuunnittelija Jukka Ahtiainen Tukesista sanoo.

Nanomateriaalien teollinen käyttö on virittänyt EU:ssa vilkkaan keskustelun. Lainsäädännön keskipisteessä on kaikkia jäsenmaita sitova REACH-asetus, joka säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia sekä lupa- ja rajoitusmenettelyjä. Säädöksillä ohjeistamisen rinnalle on noussut ajatus teollisuuden ja viranomaisten yhteisestä, turvallisuutta edistävästä vuoropuhelusta. Tämä on 2013–2017 toteutettavan Nanoreg-hankkeen perusta.

Nanoregiin osallistuu viranomaisia, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä ja yrityskonsortioita neljästätoista Euroopan maasta. Hanke tähtää riskienhallinnan ja turvallisuusohjeiston kehittämiseen, ja samalla arvioidaan myös tarvetta laatia uutta lainsäädäntöä.
”Vakaa, turvallinen toimintaympäristö on viranomaisten ja teollisuuden yhteinen etu. Sitä tarvitaan, jotta uudet sovellukset ja innovaatiot sekä niitä seuraavat investoinnit ovat ylipäätään mahdollisia”, Jukka Ahtiainen sanoo.

Suomessa Nanoreg-hankkeeseen osallistumista koordinoi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka vastaa myös kansallisesta REACH-asetuksen valvonnasta ja ohjeistuksesta.  Lisäksi mukana ovat nanoteknologian turvallisuutta tutkiva Työterveyslaitos sekä UPM ja Stora Enso yhteisenä Nordic Cellulosa -konsortiona.

Suomen Nanoreg-hankkeen kansallinen tutkimusosuus keskittyy mikro- ja nanofibrilliselluloosamateriaaleihin, joilla on useita potentiaalisia teollisia sovelluksia eri tuotteissa. Mikro- ja nanosellu koostuu puukuiduista ja kuitukimpuista, jotka ovat peräisin puuselluloosasta. Aikomuksena on tutkia biohajoavan mikro- ja nanosellun turvallisuutta kokeellisesti biologisin testein. Se on tärkeää, jotta nanosellua voitaisiin käyttää esimerkiksi elintarvikepakkausten raaka-aineena.

”Mikro- ja nanofibrilliselluloosasta valmistettujen tuotteiden vastuullisessa kehittämisessä tutkimus on avainasemassa. Tutkimustyön tavoitteena on löytää mikroselluloosan hyötyjä ja arvioida, millaisia turvallisuusvaatimuksia uudet käyttökohteet mahdollisesti tarvitsevat, kun materiaalia valmistetaan ja hyödynnetään. Siksi Nordic Cellulosa -konsortio tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen ja viranomaisten kanssa sekä edistää tutkimusta mikro- ja nanofibrilliselluloosan turvallisista sovelluksista”, johtaja Esa Laurinsilta UPM:ltä sanoo.

Lisätietoja antavat:
Erikoissuunnittelija Jukka Ahtiainen, Tukes, puh. 029 5052 004
Johtaja Esa Laurinsilta, UPM Biofibrillit, puh. 040 821 0350


Tiedoksi toimituksille:

UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 500 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 16 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi

UPM:n Uudet liiketoiminnat (New Businesses and Development, NBD) on olennainen osa yhtiön uudistumista ja Biofore-strategiaa. Uusien liiketoimintojen tavoitteena on luoda lisäarvoa uusiutuvalle puuraaka-aineelle kehittämällä ideat uusiksi tuotteiksi ja liiketoiminnoiksi. Kärkihankkeita ovat biokomposiitit, biofibrillit ja biokemikaalit. 

UPM Media Desk
tel. +358 40 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News