UPM.FI

UPM:n biojalostamon sijoituspaikka joko Rauma tai Strasbourg

Sijoittajauutinen 17.1.2011 0.00 EET

(UPM Helsinki 17.1.2011 klo 13) - UPM:n biojalostamon mahdolliseksi sijoituspaikaksi Suomessa on valikoitunut Rauma. Rauman valintaa Suomen kohteeksi Kuusankosken sijaan puolsivat suurempi tehokkuus energian hyödyntämisessä ja halvemmat investointikustannukset muun muassa perustustöissä. UPM ei ole vielä tehnyt investointipäätöstä biojalostamon rakentamisesta.

Biodieseliä energiapuusta valmistavan laitoksen sijoituspaikkoina on tutkittu Raumaa ja Kuusankoskea sekä Ranskassa Strasbourgia. Yhtiö ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, rakennetaanko mahdollinen biojalostamo Raumalle vai Strasbourgiin, jossa ympäristövaikutusten arviointi on edelleen käynnissä.

UPM hakee biojalostamohankkeeseen EU:n NER300-investointitukea Suomessa ja Ranskassa. Vielä viime syksynä EU:n viranomaiset tiedottivat, että tukipäätökset tehdään vuoden 2011 aikana. Nykyisen tiedon mukaan päätöksiä on odotettavissa vasta vuoden 2012 jälkipuoliskolla.

"Investointipäätös biodieseliä energiapuusta valmistavasta laitoksesta voidaan tehdä vasta EU:n tukipäätösten jälkeen", kertoo UPM:n biopolttoaineliiketoiminnan johtaja Petri Kukkonen.

Raumalle tai Strasbourgiin mahdollisesti rakennettavassa biojalostamossa valmistettaisiin biodieseliä energiapuusta kuten hakkuutähteistä, kannoista ja kuorista. Biojalostamossa käytettävä teknologia perustuu kaasutukseen ja Fischer-Tropsch-tekniikkaan.

Kaukaan nestebiojalostamon ympäristövaikutusten arviointi valmis

UPM tutkii useita erilaisia toisen sukupolven biopolttoaineratkaisuja. Ympäristövaikutusten arviointimenettely Lappeenrannassa mahdollisen UPM:n nestebiojalostamon toteuttamiseksi on päättynyt.

Kaukaan tehdasalueelle suunnitellaan laitosta, jonka päätuotteita ovat vetykäsittelyllä valmistetut, liikennekäyttöön sopivat biopolttoaineet. Niiden raaka-aineita olisivat bioperäiset nesteet kuten rasvat, öljyt ja metsäteollisuuden sivuvirrat.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta. Siinä todetaan, että UPM:n arviointiselostus on hyvin laadittu ja sisältää runsaasti tietoa hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista ja ympäristövaikutuksista. Viranomainen katsoo, että arviointiselostus on riittävä ja se vastaa lain ja asetusten keskeisiä vaatimuksia.

Kaukaan nestebiojalostamo suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa UPM rakentaisi noin 20 000 tonnia vuodessa biopolttoaineita tuottavan koe- ja koulutuslaitoksen, joka palvelisi myös pienen mittakaavan teollista tuotantoa. Ympäristövaikutusten arviointi toteutettiin myös suuremman mittakaavan kaupalliseen toimintaan, jolloin biopolttoainetuotanto olisi yhteensä enintään 200 000 tonnia vuodessa.

Kaukaan nestebiojalostamon rakentamisesta ei ole tehty investointipäätöstä.

"Valmistelemme investointipäätökseen tarvittavia teknisiä selvityksiä ja lupa-asioita. Tavoitteenamme on tehdä investointipäätös nestebiojalostamon koelaitoksesta tämän vuoden aikana", sanoo Kukkonen.

UPM:n biopolttoaineiden tuotanto ei perustu ruoantuotantoon soveltuviin raaka-aineisiin.

Lisätietoja antaa:
Johtaja Petri Kukkonen, UPM Biopolttoaineet, puh. 0204 15 0336

Toimituksille tiedoksi:
Euroopan Unionin NER300-tuen (New Entrants Reserve) varat tulevat Euroopan päästökauppasektorilta eli eurooppalaisilta yrityksiltä, jotka tarvitsevat päästöoikeuksia liiketoimintaansa varten. NER300 -ohjelman tarkoituksena on tukea ja nopeuttaa uusien teknologioiden syntymistä. Se on osa poliittista päätöskokonaisuutta, jonka avulla Eurooppa pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään.