UPM Silvesta kehittää säästöpuuryhmien polttomenetelmiä

Arkisto 23.3.2010 0.00 EET

(UPM, Helsinki, 23.3.2010) – Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt UPM Silvestalle valtionavustusta 40 000 euroa hankkeeseen, jossa kehitetään säästöpuuryhmien polttamismenetelmiä osana talousmetsien luonnonhoitoa.

Tavoitteena on kehittää luonnon monimuotoisuutta turvaavaa toimintatapaa, joka on valtakunnallisesti toteutettavissa, kustannustehokas, uutta yhteistyökulttuuria luova, ja joka lisää luonnonsuojelun tunnettuutta ja hyväksyttävyyttä metsätalouden toimijoiden keskuudessa. Toimintamalli luo perustaa metsien talouskäytön yhteydessä toteutettaville laaja-alaisille luonnonsuojelutoimille.

Ministeriö katsoo, että UPM Silvestan kehityshanke "Uuteen toimintakulttuuriin ja luonnonsuojelun kustannustehokkuuteen - säästöpuuryhmien poltto yksityismetsissä” tukee METSO-ohjelman tavoitteita. Kehittämishanke toteutetaan UPM Metsän ja UPM Silvestan yhteistyönä.

"Metsien ajoittainen palaminen on luontainen häiriö, joka on synnyttänyt metsäluontoon erityiset palonjälkeiset olosuhteet. Osa metsälajistosta on erikoistunut elämään näissä olosuhteissa. Metsäpalojen ja metsänhoidollisten kulotusten vähetessä paloympäristöihin sitoutunut lajisto on harvinaistunut", kertoo UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki.

Osana monimuotoisuusohjelmaansa UPM on jo useamman vuoden ajan kehittänyt uusia polttomenetelmiä paloalueiden lajiston turvaamiseksi.

"Seurannat ovat osoittaneet, että pienialaisillakin säästöpuuryhmien poltoilla on positiivisia vaikutuksia lajistoon. Hanketta on aikaisemmin toteutettu UPM:n omistamissa metsissä. Nyt jokaisella yksityiselläkin metsänomistajalla on mahdollisuus osallistua hankkeeseen ja lisätä paloihin sitoutuneen lajiston elinympäristöjä omassa metsässään", Koivumäki sanoo.

Säästöpuiden jättäminen yksittäin tai ryhminä on yleisimpiä talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteitä. Tutkimustulosten perusteella säästöpuiden jättämisellä on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, mutta säästöpuihin liittyviä käytännön ratkaisuja tulee edelleen kehittää. Tärkeää on myös motivoida ja kannustaa metsänomistajia säästöpuiden ja muiden talousmetsien luonnonhoidon menetelmien toteuttamiseen.

Lisätietoja antavat:
Jukka Koivumäki, toimitusjohtaja, UPM Silvesta, p. 0204 16 4790
Timo Lehesvirta, johtaja, kestävä metsätalous, UPM, p. 0400-752212
Sami Oksa, ympäristöpäällikkö, UPM Metsä, p. 0204 16 4648

 

UPM Silvesta
UPM Silvesta on erikoistunut metsänhoitotöihin sekä luontoon, maisemaan ja ympäristöön liittyvien työpalvelujen tuottamiseen. Sen palveluksessa on noin 200 metsuria ja alihankkijaverkosto, jotka vastaavat töiden laadukkaasta toteuttamisesta. Puiden poisto kesämökki- tai talotonteilta samoin kuin myös muut puuston käsittelyyn liittyvät asiat sujuvat vaivattomasti UPM Silvestan ammattilaisten toimesta. Yhtiön toiminta-alue kattaa koko Suomen Lappia lukuun ottamatta.
www.silvesta.fi

UPM Metsä
UPM Metsä vastaa UPM:n Suomen tehtaiden puunhankinnasta ja yhtiön metsistä. Suomessa. Yhtiö omistaa metsää noin 915 000 hehtaaria, ja yhtiöllä on myös oma taimitarha. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM Metsä tekee vuosittain yli 30 000 puukauppaa ja tarjoaa metsänomistajille monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja sekä laadukkaita Bonvesta-tontteja ja -metsäpalstoja. UPM Metsällä on yli sata metsäpalvelutoimistoa eri puolilla Suomea. Lisätietoja:
www.upm-kymmene.fi/metsa, www.puukauppa.com, www.bonvesta.fi

UPM:n monimuotoisuusohjelma
UPM toteuttaa omistamissaan metsissä kansainvälistä monimuotoisuusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana metsien kestävää käyttöä sekä edistää metsätalouden parhaita käytäntöjä. Ohjelma perustuu kuuteen luonnon monimuotoisuudelle tärkeään pääaiheeseen. Nämä ovat luontaiset puulajit, lahopuu, arvokkaat elinympäristöt, metsien rakenne, vesiekosysteemit ja luonnonmetsät. Ohjelmassa on asetettu pääaiheita koskevat kansainväliset tavoitteet ja kansalliset toimintaohjelmat.

UPM ja METSO-ohjelma
UPM on aktiivisesti mukana METSO-ohjelmassa. UPM haluaa edistää kestävää metsätaloutta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa metsien suojelua. UPM pitää tärkeänä luonnonsuojelun kustannustehokkuutta sekä ekologisen tiedon ja metsäosaamisen yhdistämistä. METSO-kohteilla voidaan toteuttaa myös aktiivisia luonnonhoitotöitä. Metsätalouden ympäristötuella korvataan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä tai muusta luonnonhoidosta aiheutuvia lisäkustannuksia tai menetyksiä. UPM tarjoaa metsänomistajille monipuolisen valikoiman erilaisia luonnonhoitopalveluja, joiden toteuttamiseen voi hakea METSO-rahoitusta tai ympäristötukea.

METSO-ohjelman toimenpiteet Suomessa sisältyvät UPM:n monimuotoisuusohjelmaan.

Katso myös
www.upmforestlife.com
www.upm.com/sustainableforestry