UPM.FI

Hallituksen riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain sekä lisäksi jatkuvasti nimitys- ja hallinnointivaliokunnan avustuksella. Hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuuden arviointi on tärkeä tekijä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan valmistellessa vuosittaista ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta. ​

 

Osana nimitys- ja hallinnointivaliokunnan jatkuvaa riippumattomuusarviointia valiokunta käy kaikissa kokouksissaan läpi raportit hallituksen jäsenten työ- ja luottamustehtävissä tapahtuneista muutoksista ja arvioi muutosten mahdollista vaikutusta jäsenten riippumattomuuteen ja heidän mahdollisuuksiinsa käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn ja raportoi arviointien tuloksista hallitukselle. Lisäksi valiokunta käy läpi yhtiön vuosittaisten tarkistusmenettelyjen tulokset, jotka koskevat hallituksen jäsenten riippumattomuutta, eturistiriitoja, lähipiiriliiketoimia sekä muita sitoumuksia, jotka voisivat vaarantaa hallituksen jäsenen riippumattomuuden. Näiden menettelyjen tulosten perusteella olennaisia liiketoimia ei vuonna 2017 tehty eikä riippumattomuutta vaarantavia sitoumuksia tai eturistiriitoja tunnistettu.

Riippumattomuuskriteerit

Hallituksen jäsenten riippumattomuutta arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisten riippumattomuuskriteerien ja kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien muiden seikkojen ja olosuhteiden pohjalta sekä yhtiön että hallituksen jäsenen näkökulmasta. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta on vahvistanut hallituksen jäsenten riippumattomuuden arvioimiseksi nämä kriteerit.

 

​​Riippumattomuusarvio

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska yhdelläkään yhtiön osakkeenomistajalla ei ole vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai niiden tuottamista äänistä.

Lisäksi hallituksen suorittaman jäsenkohtaisen kokonaisarvion perusteella kaikki yhtiöön nähden ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä mukaan lukien Berndt Brunow, Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos, vaikka he ovat toimineet yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti 10 vuotta tai kauemmin. Mainittujen hallituksen jäsenten riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella heidän riippumattomuutensa ei ole vaarantunut pitkän hallitusjäsenyyden vuoksi eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät heidän riippumattomuuttaan.

Jussi Pesonen ei yhtiön toimitusjohtajana ole riippumaton yhtiöstä.